Grubun Amacı

Deniz bilimleri ve teknolojileri alanı dahilinde özellikle gemi, açık deniz yapıları, kıyı yapıları dahil her türlü deniz aracının dizaynı, üretimi ve analizi için gerek duyulan üst seviyede araştırma, geliştirme ve inovasyon faaliyetlerinde bulunmak; ülkemiz endüstrisi ve savunma sanayimizi ihtiyaç duyduğu çözüm ve ürünleri geliştirmek; üst seviyede yüksek lisans ve doktora çalışmaları yürüterek, ülkemizin ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan gücüne katkıda bulunmak; uluslararası çalışma ortamı yaratmak ve uluslararası işbirlikleri sağlamak; yabancı öğretim üye ve araştırmacılar ile uluslararası çalıştay ve konferanslar düzenlemek; yoğun akademik ve araştırma faaliyetlerinin sonuçlarını teknik raporlar ve uluslararası prestijli dergi yayınları ile duyurmaktır.

 

Grup Koordinatörü

Prof. Dr. Ahmet Ergin

Araştırmacılar

Prof.Dr. Şakir Bal
Prof.Dr. Oya Okay
Prof.Dr. Selma Ergin
Y.Doç.Dr. Bahadır Uğurlu
Öğr. Gör. Dr. Sevil Deniz Yakan Dündar
Öğr. Gör. Dr. Serdar Aytekin Köroğlu
Arş. Gör. Uğur Mutlu
Arş. Gör. Murat Özdemir
Arş. Gör. Mustafa Erden Yıldızdağ
Arş. Gör. Murat Durmaz

Çalışma Konuları

 • Her türlü gemi, açık deniz yapısı ve kıyı yapılarının dizaynı ve analizi,
 • Açık deniz platformları ve kıyı yapıları
 • Rüzgar, akıntı ve dalga enerjisi
 • LNG tankerleri için çalkantı problemi
 • Linear ve non-linear dalga teorileri
 • Kaynak teknolojisi
 • Gemi kaynaklı hava kirliliği
 • Sürdürülebilir gemi makinaları ve sistemleri
 • Denizaltı ve su üstü savaş gemileri
 • Sualtı patlaması tahrikli şok analizleri
 • Deniz bilimleri
 • Limnolojik ve oşinografik izleme ve biyoizleme çalışmaları
 • Ötröfikasyon, sınırlayıcı besin elementi ve birincil üretim çalışmaları
 • Kıyısal  kirlenme ve ekotoksikoloji  
 • Deniz kirliliği
 • Gemilerde yangın simulasyonu ve emniyeti
 • Gemilerde enerji verimliliği
 • Gemi pervane dizaynı
 • Gemi hidrodinamiği
 • Gemilerin yapısal dizaynı

ARAŞTIRMACILAR

Mecvut Laboratuvar İmkanları
 • Ata Nutku Gemi Model Deney Laboratuvarı
 • Ekotoksikoloji Araştırma ve Eğitim Laboratuvarı
 • Gemi Emisyonları Laboratuvarı
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
 • Yatay Eksenli, Kısmen Dolu ve Daldırılmış Silindirik Tankların Hidroelastik Analizi, İ.T.Ü. BAP tarafından desteklenmiştir, 2002, Yürütücü: A.Ergin
 • Kısmen Akışkanla Dolu ve Daldırılmış, Yüksek Frekanslı Yapıların Hidroelastik Analizi, TÜBİTAK, Proje No: İÇTAG-I842, 2002-2004, Yürütücü: A.Ergin
 • Akışkan-Elastik Yapı Sistemlerinin Dinamik Davranışlarının İncelenmesi için Bir Hidro-Elastisite Metodu Geliştirilmesi: Deneysel ve Teorik Bir Çalışma, TÜBİTAK Proje No: 105M041, 2007-2010, Yürütücü: A.Ergin
 • Türk Deniz Kıyıları İçin Denizlerden Yağ Toplayıcı Bir Sistemin Geliştirilmesi, DPT Projesi, (1989-1992) (Proje Yürütücüleri: T.Sabuncu, Ö. Gören). Araştırmacı: Ş.Bal
 • Yüksek Mertebeden Bir Panel Yöntemi ile İki Boyutlu Hidrofoillerin Hesabı, İ. T. Ü. Araştırma Fonu Genç Araştırıcaları Destekleme Programı Projesi, (1998-2000), Yürütücü: Ş.Bal.
 •  Bilimsel ve Mühendislik Hesaplarda Kullanılan Fortran90 Bilgisayar Programlama Dili için Web Tasarımı ve Bir Veri Tabanı Oluşturulması, İ.T.Ü. Araştırma Fonu Eğitim Kalitesini Geliştirme Programı Projesi, (2001-2002). Yürütücü: Ş.Bal.
 • MİLGEM Projesi: Hidrodinamik Tekne Takıntı Dizaynı, Türk Deniz Kuvvetleri (Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı), (2006) (Yürütücü: Ö. Gören). Araştırmacı: Ş.Bal.
 •  Türk Tipi Guletlerin İncelenmesi ve Form Optimizasyonu, TÜBİTAK, (2006-2008) (Proje Yürütücüsü: A. Kükner). Araştırmacı: Ş.Bal
 • Sayısal Bir Yöntem ile Podlu Pervane Analizi, İ.T.Ü. Araştırma Fonu Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı Projesi, Yürütücü, (2007-2008). Yürütücü: Ş.Bal.
 • Deniz Otobüsleri Sevk Sistemlerinin Sayısal Olarak İncelenmesi, Bölüm I, İ.B.B., Stratejik Planlama Müdürlüğü, (2007). Yürütücü: Ş.Bal.
 • Sualtı Akıntı Türbinlerinin Hidrodinamik Tasarımı, İ.T.Ü. Araştırma Fonu, Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı, (2011-2014). Yürütücü: Ş.Bal.
 • Determination of level and effects of pollution caused by ship-building and marina activities in the natural waters, TÜBİTAK ve Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) Projesi, 110Y194, 01.07.2011-01.07.2014, Yürütücü:  O.Okay 
 • Biomonitoring programme in the Northern- Aegean coast by using the transplanted mussels; determination of priority pollutants and suitable biomarkers,  TÜBİTAK ve GSRT (Yunanistan), 109Y383, 15.02.2011-15.02.2013, Yürütücü:  O. Okay
 •  Antibakteriyel ve Antibiyotik içeren Atıksuların Anaerobik Arıtımında Metabolik Yol İzleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi ve Antibiyotik Direnç Genleri ile İlişkilerinin İncelenmesi, TÜBİTAK, 110Y310, 15.04.2011-15.04.2014, Araştırmacı: O.Okay
 • Mathematical Modelling of Turbulent Flow and Heat Transfer in Corrugated-Wall Heat Exchangers, Tokyo Metropolitan University, Tokyo, Japan. Yürütücü: M. Sakomoto, 1995-1996. Araştırmacı: S.Ergin
 • Oluklu Kanallardaki Akış ve Isı Geçişinin Sayısal ve Deneysel  Olarak, İTÜ Araştırma Fonu Projesi,  1998- 2001. Yürütücü: S. Ergin
 • Termodinamik Analiz Hesaplama Metodları İçin bir Veri Tabanı Geliştirilmesi, ", İ.T.Ü. Araştırma Fonu Eğitim Kalitesini Geliştirme Programı Projesi, 2002- 2004. Yürütücü: S. Ergin
 • Mathematical Modelling of Plasma-Particle Interactions in Plasma Spraying Systems, Osaka University, Yürütücü: Professor A. Ohmori, 2001-2005. Araştırmacı: S. Ergin
 • Gemi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü,T.C. Destekleyen Kurum: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Temmuz-Aralık 2011. Yürütücü: S.Ergin
 • Savaş Gemilerinde Gemi Üst Yapısı ve Egzos Gazları Arasındaki Etkileşimin Sayısal ve Deneysel Olarak İncelenmesi, İ.T.Ü. Araştırma Fonu, Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı 2012-2013. Yürütücü: S.Ergin
 • İstanbul'da Gemi Emisyonları Ölçümünde Hizmet Verecek Akredite Bir Laboratuvarın Geliştirilmesi ve BIT Destekli Egitim,TR10/12/BTK/0004, Destekleyen Kurum: T.C. Kalkınma Bakanlığı ve Istanbul Kalkınma Ajansı,  2013-2014. Yürütücü: S.Ergin
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.
 • B. Uğurlu, A. Ergin, ‘A Hydroelastic Investigation of Circular Cylindrical Shells – Containing Flowing Fluid with Different End Conditions’, Journal of Sound and Vibration, Vol.318, 1291-1312, 2008.
 • B. Uğurlu, A. Kutlu, A. Ergin, M.H. Omurtag, ‘Dynamics of a Rectangular Plate Resting on an Elastic Foundation and Partially in Contact with a Quiscent Fluid’, Journal of Sound and Vibration, Vol.317, 308-328, 2008.
 • B. Uğurlu, A. Ergin, ‘The Dynamics and Stability of Circular Cylindrical Shells Containing and Submerged in Flowing Fluid Using a Higher Order Boundary Element Method’, Proceedings of the Institutions of Mechanical Engineers, Part M, Journal of Engineering for the Maritime Environment, Vol.223, No.M4, 489-502, 2009.
 • A. Kutlu, B. Uğurlu, M.H. Omurtag, A. Ergin, ‘Dynamic response of Mindlin plates resting on arbitrarily orthotropic Pasternak foundation and partially in contact with fluid’, Ocean Engineering, Vol.42, 112-125, 2012.
 • B. Uğurlu, A. Ergin, ‘Using Higher Order Boundary Elements in Hydroelasticity Analysis of Surface Piercing Structures’, Hydroelasticity in Marine Technology 2009, University of Southampton, UK, 91-100, 2009.
 • A. Ergin, B. Uğurlu, ‘Hydroelastic Analysis of Surface Piercing Structures by Using Higher Order Boundary Elements’, 23rd Asian-Pacific Technical Exchange and Advisory Meeting on Marine Structures, TEAM 2009, Kaohsiung, Taiwan, 86-92, 2009.
 • B. Can, A. Ergin, ‘An Experimental and Theoretical Study on Dynamic Response Behavior of a Submarine Pressure Hull’, 24th Asian-Pacific Technical Exchange and Advisory Meeting on Marine Structures, TEAM 2010, Vladivostok, Russia, 145-149, 2010.
 • L. Kaydıhan, B. Uğurlu, A. Ergin, ‘An Investigation into Dynamic Response Characteristics of Bulk Carriers’, The William Froude Conference, 24-25 November 2010, Portsmouth, UK, 2010.
 • L. Kaydıhan, B. Uğurlu, A. Ergin, ‘A hydroelastic investigation into the dynamic response characteristics of bulk carriers’, 3rd International Conference on Marine Structures (MARSTRUCT 2011), 28-30 March 2011, Hamburg, Germany, 2011.
 • S.A. Köroğlu, A. Ergin, ‘A domain decomposition algorithm for surrogate models of ship structures’, 26th Asian-Pacific Technical Exchange and Advisory Meeting on Marine Structures, 3-6 September 2012, Fukuoka, Japan, 109-113, 2012.
 • M. Özdemir, A. Ergin, ‘Buckling strength analysis of ship structural panels’, 26th Asian-Pacific Technical Exchange and Advisory Meeting on Marine Structures, 3-6 September 2012, Fukuoka, Japan, 381-386, 2012.
 • U. Mutlu, A. Ergin, ‘Static and dynamic analysis of composite panels’, 26th Asian-Pacific Technical Exchange and Advisory Meeting on Marine Structures, 3-6 September 2012, Fukuoka, Japan, 375-380, 2012.
 • A.Ergin, B. Uğurlu, ‘Hydroelasticity of Marine Structures’, Marine Technology and Engineering, Eds: C.G. Soares, Y. Garbatov, N. Fonseca, A.P. Teixeira, Vol.1, ISBN: 978-0-415-62888-4, 391-401, 2011.
 • A. Ergin, ‘Gemi Mukavemeti’, Gemi Mühendisliği El Kitabı, Gemi Mühendisleri Odası Yayını, 2008.
 • P. Temarel, X.B. Chen, A. Ergin, G. Hermanski, O.A. Hermundstad, S.E. Hirdaris, R. Huijsmans, K. Iijima, S.A. Mavrakos, G.L. Petrie, H. Ren, L. Sebastiani, B.S. Yu, ‘Dynamic Response’, ISSC 2009 Technical Committee II.2, Proceedings of the 17th International Ship and Offshore Structures Congress, Vol.1, 16-21 August 2009, Seoul, Korea.
 • S. Hirdaris, K. Argyriadis, W. Bai, I. Davydov, Q. Derbanne, D. Dessi, A. Ergin, N. Fonseca, X. Gu, O.A. Hermundstad, R. Huijsmans, K. Iijima, U.D. Nielsen, A. Papanikolaou, J. Parunov, G.L. Petrie, B.S. Yu, ‘Loads’, ISSC 2012 Technical Committee I.2, Proceedings of the 18th International Ship and Offshore Structures Congress, Vol.1, 09-13 September 2012, Rostock, Germany.
 • Bal S, "A Practical Technique for Improvement of Open Water Propeller Performance", Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part M, Journal of Engineering for the Marit, 05/2011, Accepted for publication  
 • Bal S, "The Effect of Finite Depth on 2-D and 3-D Cavitating Hydrofoils", Journal of Marine Science and Technology, 02/2011, accepted for publication  
 • Bal S, Guner M, "Performance Analysis of Podded Propulsors", Ocean Engineering, Vol. 36, No. 8, 06/2009, s. 556-563  
 • Uslu Y, Bal S, "Numerical Prediction of Wave Drag of 2-D and 3-D Bodies Under or On a Free Surface", Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, Vol. 32, No. 3, 06/2008, s. 177-188, TÜBİTAK, http://www.tubitak.gov.tr  
 • Bal S, "Performance Prediction of Surface Piercing Bodies in Numerical Towing Tank", International Journal of Offshore and Polar Engineering, Vol. 18, No. 2, 06/2008, s. 106-112, ISOPE, http://www.isope.org  
 • Bal S, "Prediction of Wave Pattern and Wave Resistance of Surface Piercing Bodies by a Boundary Element Method", International Journal for Numerical Methods in Fluids, Vol. 56, No. 3, 01/2008, s. 305-329  
 • Morkoç, E., Okay, O. S., Edinçliler, A. (2008).  Land-based sources of pollution along the Izmit Bay and their effect on the coastal waters. Environmental Geology, 56, 131–138.
 • Okay, O.S., Karacık, B. (2008).  Bioconcentration and phototoxicity of selected PAHs to marine mussel Mytilus galloprovincialis. Journal of Environmental Science and Health, Part A, 43, (11), 1234-1242.
 • Okay, O.S.,Pekey,H.,Morkoç,E., Başak, S. Baykal, B. (2008). Metals in the Surface Sediments of Istanbul Strait (Turkey).  Journal of Environmental Science and Health, Part A, 43, (14), 1725-1734.
 • Arslan-Alaton, I., Kabdash, I., Tunay, M., Okay, O., Cekirge, Z. (2008). Advanced oxidation of a commercial naphthalene sulphonic acid: Effects on organic carbon and toxicity removals.  Journal of Advanced Oxidation Technologies, 11 (2), 396-401. 
 • Karacık, B., Okay, O.S., Henkelmann, B., Bernhöft, S., Schramm K-W. (2009). Polycyclic aromatic hydrocarbons and effects on marine organisms in the Istanbul strait.  Environment International, 35, 599-606.
 • Okay, O.S., Karacık, B., Henkelmann, B., Bernhöft, S., Schramm K-W. (2009). PCB and PCDD/F  in sediments and mussels of the Istanbul Strait (Turkey). Chemosphere, 76 (2009) 159-166.
 • Ceylan, D., Doğu,S., Karacık, B., Yakan, S., Okay, O.S., Okay, O.(2009). Evaluation of Butyl Rubber as Sorbent Material for the Removal of Oil and Polycyclic Aromatic Hydrocarbons from Seawater. Environmental Science and Technology, 43, 3846–3852.
 • Germirli Babuna, F., Camur, S., Arslan Alaton, I., Okay, O., Iskender, G. (2009). The application of ozonation for the detoxification and biodegradability improvement of a textile auxiliary: Naphtalene sulphonic acid. Desalination, 249, 682-686.
 • Başak, S., Okay, O., Karacık, B., Henkelmann, B., Schramm, K.W. (2010) Complementary chemical and biological determination of dioxin-like compounds in sediments of İstanbul strait. Fresenius Environmental Bulletin, 19 (7). 1245-1253.
 • Okay, O.S., Karacık, B., Henkelmann, B., Bernhöft, S., Schramm K-W. (2011). Distribution of organochlorine pesticides in sediments and mussels from the Istanbul Strait. Environmental Monitoring and Assessment, 176, 51-65.
 • Okay, O.S., Özdemir, P.,Yakan, S.D. (2011) Efficiency of Butyl Rubber Sorbent to  remove the PAH Toxicity.  Journal of Environmental Science and Health, Part A, 46, 909-913.
 • Yakan, S.D., Henkelmann, B.,Schramm, K-W., Okay, O.S. (2011) Bioaccumulation and depuration kinetics and effects of Benzo(a)anthracene on Mytilus galloprovincialis. Marine Pollution Bulletin, 63,471-476.
 • Okay, O.S., Li, K.,Yediler, A., Karacık,B. (2012)  Determination of selected antibiotics in the Istanbul strait sediments by solid-phase extraction and high performance liquid chromatograph,  Journal of Environmental Science and Health, Part A, 47, 1372–1380.
 • Yakan, S.D., Henkelmann, B., Schramm, K-W, Okay, O.S. (2013). Bioaccumulation - depuration kinetics and effects of phenanthrene on Mediterranean mussel (Mytilus galloprovincialis), Journal of Environmental Science and Health, Part A, 48, 1037-1046.
 • Karacık, B., Okay O.S., Henkelmann, B., Pfister, G., Schramm, K.-W. (2013). Water Concentrations of PAH, PCB and OCP by using Semi Permeable Membrane Devices and Sediments. Marine Pollution Bulletin, 63, 471-476.
 • Okay, O.S., Karacık, B., Başak, S., Henkelmann. B., Schramm, K.W. Biomonitoring Studies in the İstanbul Strait. DAAD, Kontak TUM Expert Seminar – Improving life quality in the field of water and constructing, 17 – 19 July 2008, Istanbul, Turkey.
 • Karacık B., Yakan S.D., Okay, O.S., Ceylan,D., Doğu, S. Okay, O.  A novel sorbent material for oil spill clean up. International Symposium on Green Chemistry for Environment and Health.  October 13-16, 2008, Munich, Germany.
 • Okay, O.S., Karacık, B., Başak, S., Henkelmann, B., Bernhöft, S., Schramm, K-W. Composition and distribution of organochlorine pollutants in the sediments and mussels from the Istanbul Strait (Turkey). Second International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2009), June 21-26, 2009, Mykonos, Greece.
 • Okay, O.S. (Key note), Karacık, B.,  Henkelmann, B., Schramm, K-W. Ecotoxicological monitoring in the Istanbul Strait. Fourth ASTM International Symposium on Contaminated Sediments, June 30- July 2, 2009, Trinity College Dublin, Ireland.
 • Karacık, B.,  Henkelmann, B., Okay, O.S., Schramm, K-W. PAH pollution in the sediments and mussels along the Istanbul Strait. Fourth ASTM International Symposium on Contaminated Sediments, June 30- July 2, 2009, Trinity College Dublin, Ireland.
 • Yakan, S.D., Henkelmann, B., Schramm K-W., Okay O. S. Bioaccumulation and Depuration Kinetics of BaA and Effects on Mediterranean Mussel. 6th International Conference on Marine  Pollution and Ecotoxicology, 31 May – 3 June 2010, City University of Hong Kong, HongKong.
 • Yakan, S. D., Henkelmann, B., Schramm, K-W, Okay, O S. Bioaccumulation, depuration kinetics and effects of phenanthrene on Mediterranean mussel(Mytilus galloprovincialis).  15th International Symposium on Toxicity Assessment,3-8 July, 2011, City University of Hong Kong, Hong Kong.
 • Okay, O. S., Özdemir, P. Yakan, S. D. Efficiency of butyl rubber sorbent to remove the PAH toxicity. 15th International Symposium on Toxicity Assessment, 3-8 July, 2011, City University of Hong Kong, Hong Kong.
 • Yakan, S.D., Klasmeier,J., Focks, A., Okay, O.S. Modelling PAH Bioaccumulation and Depuration in Mytilus galloprovincialis with a Three-Compartment Model.  6th SETAC World Congress 2012,  SETAC Europe 22nd Annual Meeting 20-24 May 2012, Berlin, Germany.
 • Koyunbaba, N.C., Yılmaz, A., Karacık, B., Yakan, S.D., Okay, O.S. Biomarker applications in different marine ecosystems for estimation of pollution level, 6th SETAC World Congress 2012,  SETAC Europe 22nd Annual Meeting 20-24 May 2012, Berlin, Germany.
 • Yılmaz, A., Koyunbaba, N.C., Okay, O.S. Removal of nutrients by immobilized microalgal beads in a continuous flow system. SETAC World Congress 2012,  SETAC Europe 22nd Annual Meeting 20-24 May 2012, Berlin, Germany.
 • Karacık, B., Okay, O.S., Li, K.,Yediler,A.,Tetracycline and Fluoroquinolone Concentrations in the İstanbul Strait sediments. SETAC World Congress 2012,  SETAC Europe 22nd Annual Meeting 20-24 May 2012, Berlin, Germany.
 • Karacık, B., Okay, O.S., Henkelman, B.,Schramm, K-W. Estimation of Water Concentrations of PAH, PCB and OCP by using Semi Permeable Membrane Devices with Performance Reference Compounds. SETAC World Congress 2012,  SETAC Europe 22nd Annual Meeting 20-24 May 2012, Berlin, Germany.
 • Okay, O.S., Karacık, B.,Henkelman,B.,Schramm, K-W. PAH, PCB and OCP concentrations in the sediments, local mussels, transplanted mussels and passive samplers in the Istanbul Strait and Marmara Sea, Turkey. SETAC World Congress 2012,  SETAC Europe 22nd Annual Meeting 20-24 May 2012, Berlin, Germany.
 • S. Özçelik, S. Ergin ve A. Ergin, ‘Calculation of Thermal Stresses for a 7000 DWT Oil Tanker’, Proceedings of the 22nd Asian-Pacific Technical Exchange and Advisory Meeting on Marine Structures, October 6-9, 2008, Istanbul, Turkey.
 • S.Ergin ve A.Sülüs, ‘The Effects of Openings on the Fire Development in an Engine Room of a Chemical Tanker’,  Proc. of 13th International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean, IMAM 2009, İstanbul, Turkey, Vol. I, s. 343-349, 12-15 October 2009.
 • S.Ergin ve A.Sülüs, ‘An Investigation of Engine Room Fire Characteristics for a Chemical Tanker’, Proc. of  the 23rd Asian-Pacific Technical Exchange and Advisory Meeting on Marine Structures, TEAM 2009, Kaohsiung, Taiwan, pp.352-358, Nov.30-Dec.3, 2009.
 • S. Ergin, ‘An Investigation on NOX Emission Reduction System for Ships’, The Proc. of the Int. Symp. on the Development of the Albanian Maritime System and the Experience of the European Maritime Industry, pp. 58-71, 14-15 May 2010, Albania.
 • S.Ergin, Y. Paralı ve E. Dobrucalı, ‘A Numerical Investigation of Exhaust Smoke-Superstructure Interaction on a Naval Ship’, Proc. of International Maritime Association of  Mediterranean, IMAM 2011 conference, Genoa, Italy, 13-16 September 2011.
 • E. Dobrucalı ve S.Ergin, ‘Exhaust Smoke Dispersion for a Generic Frigate: Computational Modeling and Comparisons with Experiments’ accepted to be published in the Proc. of IMAM 2013 Conference- Developments in Maritime Transportation and Exploitation of Sea Resources, A Coruna, Spain 14-17 October 2013.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ