Uzmanlık Alanları

  • Stratejik Pazarlama
  • Tüketici Davranışı
  • Endüstriyel Pazarlama
  • Hizmet Pazarlaması
  • Perakende Yönetimi
  • E-Pazarlama
  • Sosyal Medya Pazarlaması


YÜRÜTÜCÜ

Prof. Dr. Nimet URAY


ARAŞTIRMACILAR

Prof.Dr. Nimet Uray  

0212 2931300 (2064)

urayni@itu.edu.tr

Prof.Dr. Burç Ülengin

0212 2931300 (2001)

ulenginbur@itu.edu.tr

Prof.Dr. Şebnem Burnaz

0212 2931300 (2090)

burnaz@itu.edu.tr

Doç.Dr. A. Banu Elmadağ Baş

0212 2931300 (2761)

elmadaga@itu.edu.tr

Doç.Dr. Elif Karaosmanoğlu

0212 2931300 (2761)

karaosman5@itu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Tolga Kaya

0212 2931300 (2789)

kayatolga@itu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Aygören

0212 2931300 (2009)

aygoren@itu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Umut Konuş

00 31 40-247 5549 (5549)

u.konus@remove-this.tue.nl

Araş.Gör. Melek Demiray

0212 2931300 (2007)

demirayme@itu.edu.tr

Araş.Gör. Merve Coşkun

0212 2931300 (2049)

mervecoskun@itu.edu.tr

Araş.Gör. Mehmet Okan

0212 2931300 (2007)

mokan@itu.edu.tr

Araş.Gör. Fatma Hilal Ergen

0212 2931300 (2007)

fatmahilalergen@hotmail.com

Araş.Gör. Berker Pandır

0212 2931300 (2049)

pandir@itu.edu.tr

Araş.Gör. Ramazan Nacar

0 226 814 2223

rnacar@yalova.edu.tr

Araştırma Konuları   ve Kullanılan Teknikler

 Araştırma Konuları 

- Segmentasyon Araştırmaları / Hedef Pazar Profili Araştırmaları
- Yeni Ürün Araştırmaları ve Stratejik Planlama / Yeni Ürün ve Hizmetlerin Pazar Performans Analizi 
- Pazarlama Performansı Ölçüm Araştırmaları / Pazar ve Marka Payı Tahmin ve Trend Araştırmaları
- Perakendecilik / Perakendecilikte Mağazaiçi Tasarım ve Satış Promosyonu Performans Ölçümleri
- İletişim-Reklam - Sosyal Medya / Mobil, Web, Sosyal Medya ve Geleneksel Kanallarda İletişim Etkinliği Araştırmaları
- Marka İmajı ve Kurumsal İmaj Ölçümü / Kurumsal ve Ürün/Hizmet Marka İmajı ve Bağlılığı Ölçümü
- Etik / Pazarlama Etiği Çalışmaları


Kullanılan Teknikler

- Kalitatif/Nitel Teknikler (Gözlem, Derinlemesine Görüşme, Odak (Fokus) Grup Çalışması, Uzman Görüşmesi, Laddering (Değer Merdiveni)
- Kantitatif/Nicel Teknikler (Anket Uygulamaları)
- Deneysel Serim (Experimental design)
- Kavramsal Modelleme ve Analizi (Yapısal Eşitlik Modeli - SEM)
- Ekonometrik Modelleme ve Analiz
- Konjoint ve Diskriminant Analizleri
Başlıca Çalışmalar ve Projeler

Uray, N. ve Nacar,R., (2014), "Cross-Cultural Market Segmentation Based On Cultural, Ethnic, And Consumption Related Factors."

Uray, N., Vardar N., Nacar, R. ve Kaplan, B., (2010-2012), “Avrupa Birliği Pazarlarına Doğrudan Sermaye Yatırımı Yapan Turk Şirketlerinin Uluslar Arası Pazarlama Ve Uluslar Arası İşletme Açısından Analizi”, Tubitak-Cost Projesi, Cost IS 0905 

Uray, N.  ve Ekinci Y. (2011), “Analysis Of Customer Lifetime Value: Development Of Alternative Models”, ITU BAP Projesi, No: 34228.

Ekinci, Y. ve Uray N. (2011),  “Müşteri Yaşam Boyu Değerinin (MYD) Ölçümüne İlişkin Model Geliştirilmesi: Finans Sektörü Uygulaması", 00432.Stz.2009-2 Nolu Santez Projesi 

Elmadağ Baş, A.B. (Eş-Yürütücü), Karaosmanoglu, E .(Eş-Yürütücü), (2010-2011), "Kurumsal Pazarlamada Diğer Müşteri Etkisi: Kurumsal İmaj Ve Tüketici-Firma Özdeşleşmesindeki Yeri", BAP Genç Araştırmacıları Destekleme Projesi

Karaosmanoglu, E. (Yürütücü) (2009 – …), "Pazarlama Ve Ar-Ge Departmanlarının Entegrasyonunu Etkileyen Faktörler ve Yeni Ürün Başarısına Etkileri: Sektörler Arası Bir Karşılaştırma", İTÜ BAP Projesi 

Uray, N., (Yürütücü), (2007-2008) "Teknolojik Gelişmelerin Tüketici Bilgi Arama Davranışı Üzerine Etkisi: Bilgi Arama Üzerine Bir Model Önerisi” , İ.T.Ü Bilimsel Araştırma Ve Geliştirme Destekleme Programı Projeleri

Uray, N., (Yürütücü), (2007-2008) "Bankacılıkta Kullanılan Teknolojilerin Bireysel Bankacılık Müşterilerinin Bankalarıyla Olan İlişkilerine Etkisinin Araştırılması” İ.T.Ü Bilimsel Araştırma Ve Geliştirme Destekleme Programı Projeleri

Uray N. (Yürütücü), Burnaz, S (Araştırmacı), Ulubaşoğlu, G. (Araştırmacı), (2006) “Bimpaş Dağıtım Kanalı Üyelerinin Firma İle İlişkileri: Tatmin Ve Beklentilerin Ölçümü” İtü Döner Sermaye Projesi

Uray, N. (Eş-Yürütücü) Burnaz, S (Eş-Yürütücü), Ataman, B., Karaosmanoğlu, E. Ve Elmadağ, A.B. (2004), “Türk, Alman Ve Amerikan Reklamlarının Tipolojisi: Kültürlerarası Bir Karşılaştırma”, İTÜ Araştırma Fonu Destekli Proje

Elmadağ Baş, A.B. (Eş-Yürütücü) , (2003-2005), "Managing Customer Experiences: The Effects Of Front Line Service Employee Development and Empowerment On Customer Satisfaction and Performance" Marketing Science Institute Research Grant #4-1226


Yayınlanan Kitaplar




Uray, N., Burnaz, Ş., Karaosmanoğlu, E., Elmadağ Baş, A. B., Ulubaşoğlu, G., Aktan, C., Demiray, M. (Editörler) (2011), Pazarlama, İşletme Yönetimi Ve Eğitiminde Seçilmiş Yazılar, Beta Yayınları, İstanbul: Türkiye. (ISBN: 978-605-377-598-0)

 
Düzenlenen Kongre ve Konferanslar

 European Marketing Academy  Conference (EMAC), Istanbul 2013 


Yayınlar ve Tezler

ULUSLARARASI YAYINLAR

Ekinci, Y.,Ulengin, F., Uray, N., and Ulengin, B., (2014) “Analysis Of Customer Lifetime Value And Marketing Expenditure Decisions Through A Markovian-Based Model”, European Journal Of Operational Research, 1.01.2014.(SSCI)

Ekinci, Y., Uray, N., and Ulengin, F., (2014) “A Customer Lifetime Value Model For Thebanking Industry: A Guide To Marketing Actions”, European Journal Of Marketing,  (Basım Aşamasında).(SSCI)

Ekinci, Y.,Ulengin, F., and Uray, N., (2013) “Using Customer Lifetime Value To Plan Optimal Promotions”, The Service Industries Journal, DOI:10.1080/02642069.2013.763929,(SSCI)  

Coşkun, M. and Burnaz, S. (2013), “The Impact Of Country Of Origin On Consumers’ Purchasing Intentions”, The Journal Of American Business Review,2, 1: 238-245.

Kaya A. O.,Kaya T. and Kahraman, C., (2013). “A Fuzzy Approach To Urban Ecotourism Site Selection Based On An Integrated Promethee III Methodology”, J. Of Mult.-Valued Logic & Soft Computing, Vol. 21, Pp. 89–111.(SCI-EXP)

Ekinci, Y.,Ulengin, F., and Uray, N (2012), "Determining The Optimal Promotion Strategy: Clv Maximization Perspective", The Service Industries Journal. (SSCI)

Uray, N., Vardar, N., and Nacar, R., (2012), "International Marketing Related Outward FDI Motives: Turkish MNCs' Experience İn The Eu", in R. V. Tulder, A. Verbeke, & L. Voinea, Progress in International Business Research: New Policy Challenges For European Multinationals (Vol. 7, Pp. 303-336). Uk: Emerald Group Publishing Limited

Marta, J., Sınghapakdı, A., Lee, D.J., Burnaz, S., Topcu, Y.I., Atakan, M.G.S. and  Ozkaracalar, T. (2012), "The Effects Of Corporate Ethical Values And Personal Moral Philosophies On Ethical Intentions İn Selling Situations: Evidence Form Turkish, Thai, and American Businesspeople",
Journal Of Business Ethics , March, 106, 2; 229-241 (SSCI)

Ellinger, A. E., Musgrove, C. F.,  Ellinger, A.D., Bachrach, D. G., Elmadağ Baş, A.B., and Wang, Yu-Lin,  (2012), “The Influence Of Organizational Investments İn Social Capital On Service Employee Commitment And Performance,” forthcoming in Journal Of Business Research (Special Issue On Service Innovation). Available Online Since April 2012 (SSCI)

Wilson, H., Macdonald, E.,  and  Konus, U. (2012). "Better Customer İnsight - İn Real Time : A New Tool Radically İmproves Marketing Research". Harvard Business Review, (Sep).

Yılmaz, C., Aygören, O., and Özdemir Ö. (2012) “Factors Driving the Political Polarization Process in Turkey: Relative Effects of a Number of Determinants Ranging From Economic Voting Behavior to Collective Trauma Effects,” İktisat İşletme Finans Dergisi, 27 (311), 09-39.(SSCI) 

Burnaz, Ş. and Bilgin, P. (2011), “Consumer Evaluations On Brand Extensions: B2B Brands Extended İnto B2C Markets”, Journal Of Product & Brand Management, 20/4, 256-267.

Kaya T. and Kahraman, C., (2011), A Fuzzy Approach To E-Banking Website Quality Assessment Based On An Integrated AHP-Electre Method, Technological and Economical Development Of Economy, Vol. 17, 2. (SSCI)

Nacar, R. and Burnaz, S. (2011), "A Cultural Content Analysis Of Multinational Companies' Websites", Qualitative Marketing Research: An International Journal, 14/3, 274-288

Karaosmanoglu, E., Elmadag Bas, A.B. and Zhang (Kay), J. (2011), "The Role Of Other Customer Effect in Corporate Marketing: Its İmpact On Corporate İmage And Consumer-Company İdentification", European Journal Of Marketing, Speacial Issue “Corporate Marketing” Editors J. M. T. Balmer And Shaun Powell, Vol. 45 Iss: 9/10, Pp.1416 – 1445. (SSCI)

Ellinger, A. E., Elmadağ Baş, A.B.,  Ellinger, A.D.,  Wang, Yu-Lin and Bachrach,  D.G. (2011), "Measurement Of Organizational Investments İn Social Capital: The Service Employee Perspective," Journal Of Business Research. Special Issue, 64, P.572-8. (SSCI)

Aygören, O. and Varnalı, K. (2011), “Value Based Analysis of Mobile Tagging,” International Journal of E-business Research, 7 (1), 93-104

Kaya T. and Kahraman, C., (2010). Multicriteria Renewable Energy Planning Using An Integrated Fuzzy Vıkor and AHP Methodology: The Case Of İstanbul, Energy, Volume 35, Issue 6, June 2010, P. 2517-2527. (SCI)

Kaya, T., Aktaş, E., Topçu, İ., and Ülengin, B., (2010).  Modeling Toothpaste Brand Choice: An Empirical Comparison Of Artificial Neural Networks And Multinomial Probit Model, International Journal Of Computational Intelligence Systems, Vol.3, No. 5, 674-687. (SCI-Expanded)

Kaya T.,  (2010). Multi-Attribute Evaluation Of Website Quality İn E-Business Using An Integrated AHP-TOPSIS Methodology, International Journal Of Computational Intelligence Systems, Vol.3, No. 3, 301-314. (SCI-Expanded)

Burnaz, S., Atakan, M.G.S. and Topcu, Y.I. (2010), “Have Ethical Perceptions Changed? A Comparative Study On The Ethical Perceptions Of Turkish Faculty Members”, Journal Of Academic Ethics, 8, 2: 137-151. (Ebsco, Expanded Academic, Scopus)

Ellinger, A.D.,  Ellinger, A. E.,  Bachrach, D.G., Wang,Y. and Elmadağ Baş, A,B.  (2010), "Organizational İnvestments in Social Capital, Managerial Coaching, and Employee Work-Related Performance” Management Learning,  42(1), 67-85. (SSCI)

 Ülengin,F., Kabak,Ö., Önsel,Ş.,Ülengin,B. and Aktaş, E., (2009), “A Problem Structuring Model For Analysing Transportation-Environment Relationships”, European Journal Of Operation Research, Vol. 201, P. 235-261

Kaya, T. and Ülengin, B., (2009),  Brand Choice Modeling Based On Diary Mode Panel Data: A Model Of Choice Decision in Turkish Cola Market, Journal Of Euromarketing. (Gale Cengage; Business Asap; Ebscohost)

Kaya, T. ve Ülengin, B., (2009),  "Türkiye’de Diş Macunu Tercihini Belirleyen Ana Etmenler: Tüketici Paneli Verisine Dayalı Bir Marka Tercih Modeli Uygulaması", İktisat, İşletme, Finans Dergisi, Vol. 24, 278, 70-91. (SSCI)

Burnaz, S., Atakan, M.G.S., Topcu Y.I. and Singhapakdi, A., (2009), “An Exploratory Cross-Cultural Analysis Of Marketing Ethics: The Case Of Turkish, Thai, And American Businesspeople”, Journal Of Business Ethics, Vol. 90(3), Pp 371-382

Atakan, M.G.S., Burnaz, S. and Topcu, Y.I., (2008), “An Empirical Investigation Of The Ethical Perceptions Of Future Managers With A Special Emphasis On Gender - Turkish Case”, Journal Of Business Ethics, Vol.82(3), Pp: 573-586

Elmadag, A.B., Ellinger, A.E., and Franke, G.R. (2008) “Antecedents And Consequences Of Congruence Between Organizational And Service Employee Commitment To Service Quality”  Journal Of Marketing Theory And Practice, Armonk: Spring . Vol. 16, Iss. 2; P. 95

Ellinger, A.E., Ketchen Jr. D.J., Hult,G. T.M., Elmadag,  A.B. and Richey, G. (2008) “Market Orientation, Employee Development Practices, And Performance In Logistics Service Provider Firms?”, Industrial Marketing Management Journal 37(4), Pp. 353-366. (SSCI)

Melewar,  T C. and Karaosmanoglu, E. (2008), “Special Issue On Corporate Identity, Branding And Communication” , Journal Of Brand Management, Vol. 14 No. 1

Konus, U., Verhoef, P.C. and Neslin, S.A. (2008). Multichannel Shopper Segments And Their Covariates. , Journal Of Retailing, 84(4), 398-413.

Tokman, Mert, Elmadag Bas, A.B., Uray, N. and Richey, R. Glenn, (2007), "Exploring The Development Of Supply Chain International Joint Ventures," International Journal Of Physical Distribution And Logistics Management, Bradford Vol. 37, Iss. 6; Pp. 442-453

Yentürk,N., Ülengin,B. and Çimenoğlu, B., (2007), "An Analysis Of The Interaction Among Savings, Investments And Growth İn Turkey", Applied Economics, 41, 739-751

Burnaz, S. and Topcu Y.I (2007), “A Multiple-Criteria Decision-Making Approach For The Evaluation Of Retail Location” Journal Of Multi-Criteria Decision Analysis, Vol. 14(1-3),67-76 

Atakan S., and Burnaz, S., (2007), “Retail Internationalisation: A British Retailer in Turkey”, European Regional Review, European Retail Digest, Issue 53, P. 40-43

Ellinger, A. E., Elmadag, A.B., and Ellinger, A.D. (2007) “An Examination Of Organizations' Frontline Service Employee Development Practices,” Human Resource Development Quarterly, Vol.18, No. 3 Pp. .293-314. (SSCI)

Melewar, T. C. and Karaosmanoglu, E. (2006) “Seven Dimensions Of Corporate Identity: A Categorisation From The Practitioners’ Perspectives", European Journal Of Marketing, Vol. 40 No. 7/8, Pp. 846 – 869. (SSCI)

Günçavdi, İ.Ö. and Ülengin,B., (2006), “On The Determinants Of The Monthly Demand For Imports İn Turkey: A Vecm Approach” Yapı Kredi Economic Review, Vol.17 No.2, P.3-16

Şahin,Ö.Ş., Ülengin, F. and Ülengin, B., (2006), “A Bayesian Causal Map For Inflation, Analysis: The Case Of Turkey”,European Journal Of Operational Research, 175, 2, 1268-1284

Karaosmanoglu, E. and Melewar,  T C. (2006), “Corporate Communications, Identity And Image: A Research Agenda”, Journal Of Brand Management, Vol. 14, No. 1, P. 196-206

Melewar, T. C. and Karaosmanoglu, E. (2005)“Corporate Identity: Concept, Components And Contribution”, Journal Of General Management, Vol. 31, No. 1, P. 59-81

Uray, N., and Ülengin, F., (2004), “Adoption Of Information Technology İn Supply Chain Management: Experiences Of Turkish Firms” , Journal Of Transnational Management, Vol.10, No.2.

Şahin,Ö.Ş., Ülengin, F. and Ülengin, B., (2004), “Using Neural Networks And Cognitive Mapping İn Scenario Analysis: The Case Of Turkey’s Inflation Dynamics", European Journal Of Operational Research, 158, 1, 124-145

Uray N. and Ülengin F. (2003), “Logistics Organisation Dilemma: Turkish Managers’ Perspectives “ , Journal Of Euromarketing, Vol.13, No.1

Ataman,B. and Ülengin,B., (2003), “A Note On The Effect Of Brand Images On Sales”, Journal Of Product And Brand Management, 12, 4,2 37-250

Uray, N and Burnaz, S (2003), “An Analysis Of The Portrayal Of Gender Roles in Turkish Television Advertisements”, Sex Roles: A Journal Of Research, Volume: 48 Issue: 1-2 Pages: 77-87. (SSCI).

ULUSLARARASI KİTAP VE KİTAP BÖLÜMLERİ

Nacar, R., Burnaz, S., and Uray, N. (2013). Culture And Websites Interaction: Issues And Perspectives. In B. Christiansen, E. Turkina, & N. Williams (Eds.), Cultural And Technological Influences On Global Business (Pp. 316-351). Hershey, Pa: . Doi:10.4018/978-1-4666-3966-9. Ch 017

 Uray, N., Vardar, N. and Nacar R. (2012) ,”International Marketing Related Outward FDI Motives: Turkish MNCs’ Experience in the EU”, Emerald Series Progress İn International Business Research 

Melewar, T. C. and Karaosmanoğlu, E. (Editörler) (2008), Contemporary Thoughts On Corporate Branding And Corporate Identity Management, Palgrave Macmillan, Londra: İngiltere. (ISBN: 978-0-230-54314-0)

Melewar, T. C., Stark, D. and Karaosmanoğlu, E. (2008), ‘Renault-Nissan: A Study into the Advantages of A Prior Strategic Alliance in the Development of A Post-Merger Corporate Identity’, Melewar, T. Ve Karaosmanoğlu, E. (Editörler), Contemporary Thoughts on Corporate Branding and Corporate Identity Management, Palgrave Macmillan, Londra: İngiltere. (ISBN: 978-0-230-54314-0)

Melewar, T. C., Karaosmanoğlu, E. and Douglas, P. (2003), “Resolving the Corporate Identity Conundrum: An Exploratory Study of the Concept and Its Contribution”, Communicating With Customers: Trends and Developments, Veloutsou, C. (Editor), Athens Institute Of Education and Research (Atıner), Atina: Yunanistan. (Isbn: 960-87822-2-8)

Sezgin, S., Uray, N. and Burnaz, Ş., (2000), “Marketing Practices And Performance Of The Turkish Clothing Industry Firms Exporting To The European Union”, Advances in International Marketing, Editör: Atilla Yaprak Ve Hülya Tütek, ISBN: 0762306699, Ablex Publishing Corp. Jaı Press. S.163-190.

ULUSLARARASI BİLDİRİLER

Kupeli, B., Salman, G. and Karaosmanoğlu, E. (2014) “Attitude Towards Co-Creation Of Value: Scale Develeopment And Cross-Cultural Validation”, AMA SERVSIG 2014, 13-15 Haziran, Selanik: Yunanistan. (Tam Metin) 

Nacar, R., Kaplan, B., Uray, N. and  Vardar, N., (2013), “ The Moderating  Role Of Host Country Selection İn Eu For Direct Investment Of Turkish Mncs” 42.Nd  Annual Emac Conference, 4-7 Temmuz 2013, İstanbul-Turkiye

Demiray, M. and Burnaz, S. (2013), “The Impact Of Company Facebook Page On WOM Communication Of New Product”, The 16th World Marketing Congress, 17-20 Temmuz 2013, Melbourne, Avustralya (Bildiriler Kitabı, S. 247-256).

Isık, M., Ozaydın, O., Burnaz, S. and Y.I. Topcu (2013), “A Multi Criteria Decision Analysis Approach To Measure The Effectiveness Of Sports Sponsorship”,  The 16th World Marketing Congress, 17-20 Temmuz 2013, Melbourne, Avustralya (Bildiriler Kitabı, S. 583-592).

Aygoren,O., (2013), “A Favorable Voter Responses Model”, Academy of Marketing Science (AMS), Monterey View, US

Vardar, N., Uray, N., and  Nacar, R., (2012) “Marketing Motives Of Turkish Mncs With Outward Fdı İnto Eu: The Preliminary Results Of An Empirical Research”, Epı 2012 Conference, June 18-19, University Of Parma, Economics Department, Parma, Italy.

Vardar, N., Uray, N., and  Nacar, R., (2012) “An Empirical Study On Turkish Emncs‟   Outward Fdı Motives İnto The Eu And Their Marketing Related Underlying Dimensions”, 38th Eıba Annual Conference, 8-10 December, University Of Sussex, Brighton, United Kingdom.

 Yurdagul, M., Ozsoy, M.S., Burnaz, S. and Topcu, Y.I. (2012), “Evaluation Of Entry And Penetration Strategies To Middle East Market Utilizing A Multi Criteria Decision Analysis Approach”, The 42nd International Conference On Computers And Industrial Engineering, 16-18 Temmuz 2012, Cape Town, Güney Afrika (Bildiriler Kitabı, S. 609-616)

Coskun, M. and Burnaz, S. (2012), “The Country Of Origin Effect On Purchasing Intention Of Turkish Consumers For Leather Shoes”, International Management Development Association (IMDA) 21st Annual World Business Congress, 4-8 Temmuz 2012, Helsinki, Finlandiya (Bildiriler Kitabı, S. 236-243.)

Elmadağ Baş, A. B. and Berna Başar (2012), “Do Information Sources And Differentiation Enhance Loyalty For Industrial Buyers?” Society For Marketing Advances Conference, 31 October – 3 November, Orlando, Florida, Usa (Full Paper)

Demiray Melek, Elmadağ Baş, A.B. and Pelin Yılmaz (2012) “The Role Of Impressions About Website On Company Image And Behavioral Loyalty: An Empirical Study Among Physicians”,  IMDA, 4-8 July 2012, Helsinki, Finland (Full Paper)

Karaosmanoglu, E. (2012) “Examining Information Search And Internet Usage As Determinants Of Social Media Engagement”, 50. Society For Marketing Advances Konferansı, 31 Ekim-3 Kasım, Orlando: ABD. (Full Paper)

 Uray, N., Vardar, N., Nacar, R. and Aktan, C., (2011). “Do Turkish MNCs  With Outward FDI Into Europe Have Different Motives Than Other EMNCs? - An International Marketing Focus”, 37th Eiba Annual Conference, December, 8-10 2011, Faculty of International Business, Academy of Economic Studies, Bucharest, Romania

Ekinci, Y., Uray, N. and Ulengin, F. (2011), “Determinants And Use Of Customer Lifetime Value: The Case Of Turkish Banking Industry”, Twentieth World Business Congress, July 3-7, Poznan, Poland.

Burnaz, S. and Topcu, Y.I. (2011), “A Decision Support On Planning Retail Tenant Mix İn Shopping Malls”, 7th International Strategic Management Conference, 30 Haziran-2 Temmuz 2011, Paris, Fransa (Bildiriler Kitabı, S. 317-323)

Günbegi, Z., Karaosmanoğlu, E. and Sezgin, S. (2011) “Effects Of Market Orientation On Cooperation Between R&D And Marketing”, 2011 World Marketing Congress, Reims İn Champagne: Fransa. (Tam Metin)

Wührer, G., Bilgin, Z. and Karaosmanoğlu, E. (2011) “ The Development  And Transfer Of Scholarly Marketing Thought İn Turkey: A Scientometric Analysis Of Master And Phd Theses 1980 – 2008 İn An Emerging Country”, 8. Uluslararası Bilgi Yönetimi Ve Ekonomisi Kongresi (Ekim 2010), Sedat, M. Ve Yumuşak, İ. G. (Editörler), Beykon Ve T. C. Başbakanlık Tanıtma Fonu Tarafından Desteklenerek Basılmıştır, Istanbul: Türkiye.  (Isbn:978-9944-0203-8-1). (Tam Metin)

Nacar, R. and Uray, N., (2010), “Personal And Product Related Antecedents Of Consumers’ Intention To Generate Online Pirate Product: A Proposed Model “,(IMDA), 19th World Business Congress,20-25 Temmuz, Konya

Dalkılıç,Ç.B., Ulubaşoğlu, G. and  Uray,N.  (2010), "An Investigation Of Consumer Decision-Making Styles Of Young Consumers: Turkey Versus Italy" ,(IMDA) 19th World Business Congress,20-25 Temmuz, Konya

Eren, G., Burnaz, S. and Uray, N. (2010), "Advertising Value Of Mobile Marketing Activities And Consumer Attitudes", Global Marketing Conference, 9-11 Eylül 2010, Tokyo, Japonya (Bildiriler Cd’si, S.511-522)

Burnaz, S. and Topcu, Y.I. (2010), “A Multi-Criteria Decision Analysis For Mobile Phone Purchasing”, Global Marketing Conference, 9-11 Eylül 2010, Tokyo, Japonya (Bildiriler Cd’si, S.2325-2336)

Aktan, C. and Burnaz, S. (2010), “Profiling Fast Fashion Apparel Shoppers: A Study On Consumers’ Perceived Shopping Values”, International Management Development Association (Imda) The 19th Annual World Business Congress, 20-25 Temmuz 2010, Konya (Bildiriler Kitabı, S. 271-278 ).

 Hubar, H, Ozyazgan, T. and Burnaz, S. (2010), “The Use Of Social Media As A New Marketing Communications Tool”, Nmıc 2010 - 2nd International Conference On New Media And Interactivity, 28-30 Nisan 2010, İstanbul (Bildiriler Kitabı S. 148-153). 

Toksoy, H.I. and Burnaz, S. (2010), “An Emerging Concept: Digital Strategies And I-Marketing”, Nmıc 2010 - 2nd International Conference On New Media And Interactivity, 28-30 Nisan 2010, İstanbul (Bildiriler Kitabı S. 100-106).

Aktan, C. and Burnaz, S. (2010), “Perceived Shopping Values Of Young Consumers İn Fast Fashion Retailing”, 7th International Conference For Consumer Behaviour, Tourism And Retailing Research, Eshte, 7-9 Nisan 2010, Estoril/Lizbon, Portekiz (Bildiriler Cd’si S. 484-498).

Aygoren,O., (2010), “Effects of Religion on Consumer Behavior: A Review and A Framework”, International Conference on Islamic Marketing and Branding, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia

Acar, O. A., Karaosmanoğlu, E. and Nijssen, E. J. (2009) “The Role Of Marketing Accountability At The Marketing And Research & Development Departments’ Integration And The New Product Success”, 38. European Marketing Academy Konferansı, 26-29 Mayıs, Nantes: Fransa. (Tam Metin)

Mourouti, O. and Karaosmanoğlu, E. (2009) “Competitive Aggresiveness And Small Firm Performance: An Exploratory Study İn Greek It Sector”, Aumec International Conference On Marketing And Entrepreneurship 2009, Nisan, Antalya: Türkiye.  (Tam Metin)

Karaosmanoglu, E. and Melewar, T. C. (2009) “Intrapersonal Fators Affecting Corporate Image Formation And The Role Of Perceived Integration Among Corporate Communication Efforts: A Consumer-Level Model”, 38. European Marketing Academy Konferansı, 26-29 Mayıs, Nantes: Fransa. (Tam Metin)

Uray N. and Ulubasoglu G., (2007),”Analysis Of On Line Information Source Usage : A Comparison Of Light Users And Heavy Users”, The 16th World Business Congress , (Imda) , Maastricht, ,July 4-8


Topcu, Y.I., Burnaz, S. and Urgan, S. (2007), “A Multi Criteria Analysis Of Factors Influencing Organic Food Marketing”, The 13th World Marketing Congress, 11-14 Temmuz 2007, Verona, İtalya (Bildiriler Kitabı S. 283-287).

 Uray, N., Eldas, O. and Burnaz, S. (2007), “Content Analysis Of Web Site As The Communication Medium: Does The Culture Matter?” International Management Development Association (Imda). The 16th Annual World Business Congress, 4-8 Temmuz 2007, Maastricht, Hollanda (Bildiriler Kitabı S. 418-426).

Ellinger, Alexander E., Ayse Banu Elmadag, Andrea D. Ellinger and  Yu-Lin Wang, (2007) “Developing And Validating A Measure Of Practices Associated With Building Social Capital In Organizations,” Eighth International Conference On Hrd Research And Practice Across Europe, London, Uk (Tam Metin).

Tokman, M.,Elmadag Bas, A.B., Uray, N. and Glenn R.R.,  (2006), “Exploring The Development Of Supply Chain International Joint Ventures,” Society Of Marketing Advances: Nashville, Tn. July (Runner-Up Winner For The Stern And El Ansary Best Paper Award At The Supply Chain Management And Industrial Distribution (SCMID Symposium)

Atakan, M.G.S. and Burnaz, S. (2006), “Marks And Spencer in Turkey: The Store Image Of An International Retailer”, 13th International Conference Of Eırass On Retailing And Services Science, 9-12 Temmuz 2006, Budapeşte, Macaristan (Bildiriler Cd’si: 10 Sayfa).

Ulubasoglu G.,Egesoy A and Uray N. (2005), “The Impact Of Internet As A Source Of Wom On Buying Process Of Consumers",AMS ,12th Biennial World Marketing Congress,July 6-9,Munster-Germany

Konuş U. and Uray N. (2005), "Consumer Perceived Utility Of The Product Attributes As A Tool İn Strategic Marketing Decisions: An Implementation İn Turkish Beer Market", 14th Annual World Business Congress, July 14-18,Granada

Burnaz, S. and Topcu, Y.I. (2005), “A Multi-Criteria Decision Model For Turkish Soft Drink Industry“. The 8th International Symposium On The Analytic Hierarchy Process, 7-10 Temmuz 2005, Honolulu, Hawai’i, ABD (Bildiriler Cd’si: 10 Sayfa). (En İyi Bildiri Ödülü)

 Atakan, M.G.S., Burnaz, S. and Topcu, Y.I. (2005), “Perceived Conduct And Ethical Issues Among Faculty Members”, The 12th World Marketing Congress, 6-9 Temmuz 2005, Münster, Almanya (Bildiriler Kitabı S. 329 – 333).

 Elmadağ, Ayşe Banu and Elif Karaosmanoğlu (2005), “A Contingency Framework For The Durational Component Of The Service Experience: An Exploratory Study”, World Marketing Congress, July 6-9, 2005, Muenster, Germany (Tam Metin).

Karaosmanoğlu, E., Elmadağ Bas, A.B, and Melewar,T.C., (2005), “Multi-Item Scale Development For Measuring Corporate Identity Mix (CIM) Elements”, 8th Decision Sciences Institute International Conference, July 3-6, 2005, Barcelona, Spain (Tam Metin).

Karaosmanoğlu, E. and Melewar, T. C. (2005), “Controlled Communication Versus Uncontrolled Communication İn Corporate Image Formation: Verifying The Conceptual Framework", 9. Uluslar Arası Reputation Risk: The Role Of Corporate Accountability and Responsibility Konferansı, Mayıs, Madrid: İspanya. (Tam Metin)

ULUSAL BİLDİRİLER

Demiray, M. ve Burnaz, Ş. (2012) “Marka Topluluklarında Fikir Liderliği: Yeni Ürün Satın Alma Niyetinin Oluşmasındaki Rolü”, 17. Ulusal Pazarlama Kongresi, 18-21 Ekim 2012, Burhaniye

Coşkun, M. ve  Ulengin, B., (2012), "Marka İsmi ve Ülke Menşei Bilgisinin Kadın Tüketicilerin Deri Ayakkabı Satın Alma Niyetine Etkisi", 17. Ulusal Pazarlama Kongresi, 18-21 Ekim 2012, Burhaniye

 Ekinci, Y., Uray, N. ve Ulengin, F. (2011), “Müşteri Yaşamboyu Değeri Aracılığıyla Optimal Promosyon Kararlarının Belirlenmesi”, Yaem 2011, Temmuz 4-6, Sakarya, Turkey.

Nacar, R. ve Burnaz, Ş. (2009) “Web Sitelerinde Bilgi İçeriğinin Yerelleşmesi: Türkiye’deki Çokuluslu Firmalar”, 14. Ulusal Pazarlama Kongresi, 14-17 Ekim 2009, Yozgat, Bildiriler Kitabı, S.478-487.

Ulubasoğlu, G. ve Uray, N. (2008), “Organik Gıda Satın Alma Davranışının Altında Yatan Temel Güdüler: Değer Elde Etme Yaklaşımı”, 13. Ulusal Pazarlama Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana, S.261-271.

 Aktan, C. ve Burnaz, Ş. (2008) “Ekolojik Tekstil Ürünlerinin Pazarlanmasına Yönelik Tüketici Tutumları Ve Etkili Faktörler”, 13. Ulusal Pazarlama Kongresi, 30 Ekim-1 Kasım 2008, Adana, Bildiriler Kitabı, S. 441-456.

Nacar, R., Uludağ, O., Çetin, S. ve Karaosmanoğlu, E. (2008) ‘Web Sitesi Özelliklerinin Müşteri Odaklı Marka Değerine Etkisi: Hizmet Ve İmalat Sektörlerinde Karşılaştırmalı Bir Uygulama’, 13. Ulusal Pazarlama Kongresi, Nevşehir. (Tam Metin)

Atakan, S. ve Burnaz Ş. (2007) “Algılanan Mağaza İmajı: Marks And Spencer Ve Boyner Mağazalarının Karşılaştırılmasına Yönelik Bir İnceleme”, 12. Ulusal Pazarlama Kongresi, Ekim 2007, Sakarya, Bildiriler Kitabı, S. 183-200.

2005 YILI İTİBARİYLE YAPILMIŞ DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

 

Tezin Adı

Derecesi

Yazar

Yıl

Tez Danışmanı

Cross-Cultural Market Segmentatıon Based On Cultural, Ethnıc, And Consumptıon Related Factors

Doktora

Ramazan Nacar

(Tamamlanmak Üzere-2014)

Prof. Dr. Nimet Uray

Examination Of The Co-Production Process İn Self Service Technologies: Linking Co-Production To Co-Creation Value

Doktora

Birgül Küpeli

(Tamamlanmak Üzere-2014)

Doç. Dr. Elif Karaosmanoğlu

Analysis Of Customer Lifetime Value: Development Of Alternative Models

Doktora

Yeliz Ekinci

2011

Prof. Dr. Nimet Uray

(Prof.Dr.Füsun Ülengin Eş Danışman)

The Moderatıng Effects Of Technology-Based Interactıons On The Servıce Provıder-Customer Relatıonshıps

Doktora

G.Aylin Egesoy

2008

Prof. Dr. Nimet Uray

The Impact Of Tehnological Advances On Consumer Information Search: A Model Of Online Versus Offline Search Behavior

Doktora

Gonca Ulubaşoğlu

2008

Prof. Dr. Nimet Uray

A Process Based View On Customer Orientation: Degree Of Involvementin Customer Decision Process And Its Effect On Performance

Doktora

M. Koray Çandır

2008

Prof. Dr. Nimet Uray

The Attitudes Of Consumers’ Toward Counterfeits Of Luxury Goods

Yüksek Lisans

Elif Börekçi

2013

Prof. Dr. Nimet Uray (Yard.Doç.Dr.Gülberk Gültekin Salman Eş Danışman)

Tüketici Satın Alma Niyeti Üzerinde Menşe Ülke Bilgisinin Rolü: Deri Ayakkabı Sektöründe Bir Uygulama

Yüksek Lisans

Merve Coşkun

2013

Prof. Dr. Şebnem Burnaz

The Role Of Online Brand Communities On Word Of Mouth Communication And Purchase Intention Of A New Product

Yüksek Lisans

Melek Demiray

2013

Prof. Dr. Şebnem Burnaz

Örgütsel Sosyal Sermaye Yatırımlarının Önbüro Çalışanları Üzerine Etkisi

Yüksek Lisans

Esra Ünal 

2013

Doç. Dr. Ayşe Banu Elmadağ  BAŞ

Hedonic Versus Utilitarian Value And Their Impact On Brand Equity Dimensions

Yüksek Lisans

Zeynep Vural

2013

Doç. Dr. Elif Karaosmanoğlu

Viral Marketing and Its Implications on Purchase and EWOM Behaviour

Yüksek Lisans

Eda İskeçeli

2013

Doç. Dr. Elif Karaosmanoğlu

Attractiveness of Mobile Advertising and Its Determinans

Yüksek Lisans

Dilara Mataracı

2013

Doç. Dr. Elif Karaosmanoğlu

Sustainability as a Brand Promise: A Case of Swedish Companies,

Yüksek Lisans

Marina Ilyushenko Yayla

2013

Doç. Dr. Elif Karaosmanoğlu

 Service Failures and Recovery Recommendations: A Content Analysis on Private Shopping Sites

Yüksek Lisans

Aslıhan Güzin Selçuk

2012

Doç. Dr. Elif Karaosmanoğlu

Effects of Corporate Social Responsibility on customer Loyalty in the Telecommunication Sector

Yüksek Lisans

Nuriye Yılmaz

2012

Doç. Dr. Elif Karaosmanoğlu

Tüketici Satış Promosyonlarına Karşı: Özel Alışveriş Sitelerinde Satın Alma Eğilimini Etkileyen Faktörler

Yüksek Lisans

Suna Akalın

2011

Doç. Dr. Elif Karaosmanoğlu

Kurumsal Kimlik Yönetiminde Kurum Kültürünün Bileşenlerinin İncelenmesi: Banka Çalışanları üzerine Bir Uygulama

Yüksek Lisans

Mustafa Güven

2011

Doç. Dr. Elif Karaosmanoğlu

The Factors Affecting Social Network Platform Engagement for Online Information Search and Collection

Yüksek Lisans

Çiğdem Mutlu (Peremeci)

2011

Doç. Dr. Elif Karaosmanoğlu

How Does Customer-Based Brand Equity Change As A Result of An Exposure to Online and Offline Advertising

Yüksek Lisans

Çiğdem Yüksel

2011

Doç. Dr. Elif Karaosmanoğlu

The Factors Affecting Corporate Brand Equity

Yüksek Lisans

Selin Germirli

2011

Doç. Dr. Elif Karaosmanoğlu

The Perspectives of the Owners of the SMEs Operating in Printing Sector in Ankara on the Concept and Obstacles of Institutionalization

Yüksek Lisans

Niray Tunçel

2011

Doç. Dr. Elif Karaosmanoğlu

Evaluating Product Portfolio Performance For A Manufacturing Company In The Automotive Industry

Yüksek Lisans

Funda Yılmaz

2010

Prof. Dr. Şebnem Burnaz

An Emerging Concept: Digital Strategies And I-Marketing

Yüksek Lisans

H.İbrahim Toksoy

2010

Prof. Dr. Şebnem Burnaz

Kurumsal İtibar Yönetimi Aracı Olarak Firmaların Web Sitelerinin Değerlendirilmesi

Yüksek Lisans

Gül Gökdağlı

2010

Prof. Dr. Şebnem Burnaz

Müşteri Perspektifinden CRM Stratejilerinin; Markanın Algılanan Değeri ve Marka Sadakati Üzerine Etkisi

Yüksek Lisans

Buket Çubuk

2010

Doç. Dr. Ayşe Banu Elmadağ BAŞ

The Determinants of Radical versus Incremental Mobile Service Innovation Adoption: Model Development and Testing at Low versus High Consumer Involvement Levels

Yüksek Lisans

Uygur Gümüşlü

2010

Doç. Dr. Elif Karaosmanoğlu

A Study of Corporate Image for Automotive Companies in Turkey Including Mercedes Benz, BMW, AUDİ and Volvo

Yüksek Lisans

Ezgi Yıldız

2010

Doç. Dr. Elif Karaosmanoğlu

An Analysis Of Consumer Evaluations Of Brand Extensions: The Case Of B2b Brands Extented Into B2c Markets

Yüksek Lisans

Pınar Bilgin

2009

Prof. Dr. Şebnem Burnaz

Lojistik Hizmet Sağlayıcı Firma Ile Kurulan İşbirliği İlişkisinin Analizi Ve Firmanın Pazarlama Performansına Etkisi

Yüksek Lisans

Kanat Uysal

2009

Prof. Dr. Şebnem Burnaz

Global Market Segmentation For A New Product Category Based On Consumer Values And Adoption

Yüksek Lisans

Şehnaz Atak

2009

Prof. Dr. Şebnem Burnaz

Sadakat Kartlarinin Satin Alma Davranişi Üzerindeki Etkisinin Analizi:Akaryakit Sektörü

Yüksek Lisans

Oya Kara

2009

Prof. Dr. Nimet Uray

Bankacilik Sektöründe Teknolojik Hizmetlerin Müşteriler Tarafindan Benimsenmesinde Etkili Faktörler

Yüksek Lisans

Yosun Erkmen

2009

Prof. Dr. Nimet Uray

Müşteri Memnuniyeti – Müşteri Bağliliği Etkileşimi Ve İlgili Değişkenlerin Etkisi Üzerine Bir Model Önerisi – Gsm Sektörü

Yüksek Lisans

Hale Aslı Çalkaya

2009

Prof. Dr. Nimet Uray

Vendor Selectıon Decision Process In Retaıl Buying: Determining Relative Weigths Of Vendor Selection Criteria By Using Analytic Hiararchy Process In Turkish Retail Market

Yüksek Lisans

B. Gökhan Yeğin 

2009

Doç. Dr. Ayşe Banu Elmadağ BAŞ

Onlıne Marketıng Actıvıtıes Of Pharmaceutıcal Fırms And Their Effects On Physıcıan Prescrıptıon  Behavıour

Yüksek Lisans

Pelin Yılmaz

2009

Doç. Dr. Ayşe Banu Elmadağ BAŞ

Dağıtım Kanallarında Bayilerin Performansını Etkileyen Faktörler: Seramik Sektörü Örneği

Yüksek Lisans

İsmail Çetin 

2009

Doç. Dr. Ayşe Banu Elmadağ BAŞ

The Role Of Marketing Accountability At The Marketing And Research And Development Departments’ Integration And New Product Success: A Preliminary Study

Yüksek Lisans

Oğuz Ali Acar

2009

Doç. Dr. Elif Karaosmanoğlu

Hizli Tüketim Mallarinda Ambalajin Satin Alma Davranişina Etkisi Üzerine Bir Model Önerisi

Yüksek Lisans

Ebru Kocamanlar

2008

Prof. Dr. Nimet Uray

Teknolojik Gelişme Ile Artan Ürün Özellikleri Ve Tüketici Satın Alma Davranışına Etkiler

Yüksek Lisans

Gülcan Ezer

2008

Prof. Dr. Şebnem Burnaz

Advertising Value In Mobile Marketing Activities And Consumer Attitudes Towards Mobile Advertising

Yüksek Lisans

Gözde Eren

2008

Prof. Dr. Şebnem Burnaz

Hazır Giyim Ürünlerinde Türk Ve İtalyan Tüketicilerin Satın Alma Yaklaşımları Açısından Sınıflandırılması Ve Karşılaştırılması

Yüksek Lisans

Çağla Burçin Dalkılıç

2008

Prof. Dr. Nimet Uray

Kimya Sektöründe Dağıtıcı Firmaların Geleceği: Stratejik Pazarlama Kapsamında Analiz Ve Öneriler

Yüksek Lisans

Serkan Soytaş

2007

Prof. Dr. Şebnem Burnaz

Teknolojik Ürünler Ve Örgütsel Satın Alma Süreci

Yüksek Lisans

Erdem Esedoğlu

2006

Prof. Dr. Nimet Uray

Kültürel Çevre Ile Tüketim Davranış Ve Alışkanlıkları Etkileşimi: Alternatif Pazar Stratejileri

Yüksek Lisans

Başak Erzi

2006

Prof. Dr. Nimet Uray

Örgütsel Hizmet Pazarlarında Müşteri Odaklı Pazarlama Yaklaşımı

Yüksek Lisans

Cem Türkkan

2006

Prof. Dr. Şebnem Burnaz

Yeni Ürün Geliştirme Süreci Ve Türkiye Toz Tatlı Pazarında Bir Uygulama

Yüksek Lisans

Bahadır Ünlü

2006

Prof. Dr. Şebnem Burnaz (Doç.Dr. Raziye Selim İle Eş Danışman)

Türk Tekstil Firmalarının Yurt Dışı Pazarlarına Yönelik Markalaşma Süreci Ve İlgili Pazarlama Faaliyetleri

Yüksek Lisans

Taner Öztürk

2006

Prof. Dr. Şebnem Burnaz

Endüstriyel Pazarlarda Faaliyet Gösteren Kobiler Açısından Müşteri İlişkilerinin Geliştirilmesi Ve Yönetimi

Yüksek Lisans

R. Burak Arda

2006

Prof. Dr. Şebnem Burnaz

Marka Değerinin Endüstriyel Pazarlarda Satın Alma Davranışına Etkis

Yüksek Lisans

Pelin Tapçı

2006

Prof. Dr. Şebnem Burnaz

Marka Haberdarlığı, Algı Ve Kullanım Davranışının Satın Alma Kararı Üzerindeki Etkisi: Tv Ve Ev Sineması Ürünleri Kategorisinde Markalar Arası Karşılaştırma

Yüksek Lisans

Gülşen Serin

2005

Prof. Dr. Nimet Uray

Üçüncü Parti Lojistik (3pl) Firmalarının Arz Zinciri İçindeki Yeri Ve Pazarlama Yönetimine Katkısı

Yüksek Lisans

M. Yalçın Kırca

2005

Prof. Dr. Şebnem Burnaz

Türk Hazır Giyim Sektöründe İhracat Pazarlaması Performansının Analizi”, İstanbul Teknik Üniversitesi

Yüksek Lisans

Anıl Usbaş

2005

Prof. Dr. Şebnem Burnaz

 


Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ