ÇALIŞMA KONULARI

Su Kalite Kontrolü  ve Yönetimi
Uzaktan Algılama Uygulamaları
Su Kalitesi ve Havza Modellemesi
Yönetsel ve Hukuksal Yapı
Arazi Kullanımı/Yönetimi
Toprak Kirlenmesi ve Kontrolü
Çevre ile Uyumlu Planlama
Coğrafi Bilgi Sistemleri


YÜRÜTÜCÜLER

Prof.Dr. Ayşegül TANIK
Tel: (212) 285 68 84 / (532) 700 81 09
E-posta: tanika@itu.edu.tr

İLETİŞİM
Doç. Dr. Alpaslan EKDAL
Tel: (212) 285 65 40
E-posta: ekdala@itu.edu.trARAŞTIRMACILAR

Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK
212 285 37 90  ozturkiz@itu.edu.tr
Prof. Dr. Dursun Zafer ŞEKER 212 285 37 55 seker@itu.edu.tr
Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU
212 285 66 29
musaoglune@itu.edu.tr
Prof. Dr. Süleyman ÖVEZ
212 285 68 83
ovez@itu.edu.tr
Prof. Dr. Melike GÜREL
212 285 37 92
gurelme@itu.edu.tr
Prof. Dr. Erdem GÖRGÜN 212 285 65 74
gorgune@itu.edu.tr
Prof. Dr. Mustafa YAZGAN 212 285 65 43 yazgan@itu.edu.tr
Doç. Dr. Şinasi KAYA
212 285 61 00 kayasina@itu.edu.tr
Doç. Dr. Ali ERTÜRK (İstanbul Üniversitesi) 212 455 57 00
erturkal@gmail.com
Doç. Dr. Elif Pehlivanoğlu-MANTAŞ 212 285 67 84  elif.pehlivanoglu@itu.edu.tr
Doç. Dr. Esra ERTEN 212 285 74 08 eerten@itu.edu.tr
Doç. Dr. Alpaslan EKDAL 212 285 65 40 ekdala@itu.edu.tr
Doç.Dr. Egemen AYDIN 212 285 65 40 aydine@itu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. M. Ekrem KARPUZCU  212 285 37 83  karpuzcu@itu.edu.tr 
Araş. Gör. Gökhan CÜCELOĞLU 212 285 37 76 cuceloglu@itu.edu.tr
Araş. Gör. Hüseyin GÜVEN
212 285 37 76 guvenhu@itu.edu.tr


 
Mevcut Laboratuvar İmkanları
ERDAS Görüntü İşleme Yazılımı (Geomatik Müh.)
PCI Görüntü İşleme Yazılımı (Geomatik Müh.)
ARCGIS Yazılımı (Geomatik Müh.)
Spektroradyometre (Geomatik Müh.)
Pictran (Fotogrametri Yazılımları)
Photopol Atlas (Fotogrametri Yazılımları)
Geomedia (Fotogrametri Yazılımları)
Leica Cyclone (Fotogrametri Yazılımları)
PhotoModeller (Fotogrametri Yazılımları)
Türkiye’nin farklı bölgelerine ait farklı tarih ve özelliklerde uydu görüntüleri (Geomatik Müh.)
Ultra performasılı sıvı kromatograf-tandem kütle spektrometre, Thermo Scientific (Çevre Müh.)
İyon kromatograf, Dionex (Çevre Müh.)
Yüksek performasılı sıvı kromatograf, Agilent (Çevre Müh.)
Gaz kromatograf, Agilent (Çevre Müh.)
Toplam organik karbon ölçüm cihazı, Shimadzu (Çevre Müh.)
Atomik absorpsiyon spektrometre, AnalytikJena (Çevre Müh.)
Azot altında uçurma cihazı (numune zenginleştirici), Caliper LS/Turbovap II  (Çevre Müh.)
Hassas terazi, Mettler Toledo AX205 (Çevre Müh.)
Ultra saf su üretim cihazı, Sartorius (Çevre Müh.)
UV/VIS Spektrofotometre, PerkinElmer Lambda 25 (Çevre Müh.)
pH metre (Orion 720+) (Çevre Müh.)
SWAT (Su Kalitesi Modellemesi Yazılımı)
WASP (Su Kalitesi Modellemesi Yazılımı)
EFDC (Su Kalitesi Modellemesi Yazılımı)
CE-QUAL-W2 (Su Kalitesi Modellemesi Yazılımı)
AQUATOX (Su Kalitesi Modellemesi Yazılımı)
ECOPATH/ECOSIM (Su Kalitesi Modellemesi Yazılımı)
QUAL2E (Su Kalitesi Modellemesi Yazılımı)
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
İçme Suyu Kaynağı olarak Sapanca Gölü’nün Korunması Projesi, TC Çevre Bakanlığı, Çevre Koruma Genel Müdürlüğü, 1992-1994. (500 TL) 
İstanbul’un Mevcut ve Potansiyel İçme Suyu Kaynaklarının Korunması Projesi, TC Çevre Bakanlığı, 1992-1996. (3000 TL)
NATO - CCMS Project on Ecological Modelling of Coastal Lagoons for Sustainable Management, 1995–2001, Phase 1. (İTÜ Bütçesi: 10.000$/yıl).
Köyceğiz - Dalyan Lagünü ve Havzası’nın Modellenmesi ve Arazi Planlama Çalışması, İTÜ Araştırma Projesi, 1998–2001. (2750 TL)
İstanbul Su Havzalarının Uydu Görüntüleri Kullanılarak Arazi Kullanım Değişimlerinin Analizi, İSKİ, 2001. (20.000 TL) 
NATO, Collaborative Research, Fate and Transport of Nutrients and Pesticides in Coastal Lagoons and Modeling of Non-point sources, 1998- 2003. (İTÜ Bütçesi: 10.000$/yıl).
NATO-CCMS Project on Modeling of Nutrient Loads and Response in River and Estuarine Systems, 2000-2003. (İTÜ Bütçesi: 10.000$/yıl).
Lagünlerin Sürdürülebilir Yönetimi için Ekosistem Modellemesi, TÜBİTAK, YDABCAG (100Y047), 2000-2004. (8580 TL)
Su Kalitesi İzleme Çalışması, (İstanbul ve Civarındaki Denizel Ortamda Su Kalitesini İzleme Projesi) İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, İstanbul, 1996-2008. (İTÜ Bütçesi: 100 000 TL)
Avrupa Birliği INCO: Int. Scientific Cooperation Projects (1998-2002), WATER- Managing Scarce Water Resources in the Middle East Region- Water Technology for Middle East, 2002- 2005. (İTÜ Bütçesi: 150 000 Euro)
NATO - CCMS Project on Ecological Modelling of Coastal Lagoons for Sustainable Management, 2001- 2007, Phase 2. (İTÜ Bütçesi: 10.000$/yıl).
OrbWiev-3 Uydu Görüntülerinin Doğruluğunun ve Mühendislik Uygulamalarında Kullanım Olanaklarının Araştırılması, TÜBİTAK Projesi, 105Y124, 2008. (47 145 TL)
İsdemir Limani 2. Etap Tevsii ve Dolgu Alanı Projesinin Deniz Ortamındaki Flora/Fauna Türleri ve Su Ürünleri İstihsali Açısından Değerlendirilmesi Projesi, İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. 2006. (50 000 TL).
EU-Euro-Mediterranean (EUROMED) Partnership Program,-Euro-Mediterranean Regional Programme For Local Water Management-  MEDAWARE- Development of Tools and Guidelines for the promotion of the Sustainable Urban Wastewater Treatment and Reuse in the Agricultural Production in the Mediterranean Countries, 2003 –2008. ( İTÜ Bütçesi: 200 000 Euro)
Technical Assistance for Environmental Heavy-Cost Investment Planning, Turkey, AB Projesi, 2004–2005.
İstanbul Anadolu yakası Hazine arazilerinin Uydu verileri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile İncelenmesi, TÜBİTAK İÇTAG I433, 2004. (19 000 TL)
Belgrad Ormanının Jeolojik Yapısının, Toprak Özelliklerinin ve Yetişme Ortamı Birimlerinin Uydu Görüntüleri ile Belirlenmesi, İTÜ Araştırma Fonu Projesi, 1567,  2004. (5500 TL)
TABİS-İST, Türkiye Afet Bilgi Sisteminin İstanbul Uygulaması Projesi, DPT, 2006. (20 000 TL)
Filyos Çayı Havzası’nın Genel Karakteristiklerinin Uydu Görüntü Verileri ve Sayısal Arazi Modeli ile Analizi, TÜBITAK 104Y296, 2005-2007. (80 000 TL).
Testing of Methodology on Spatial Planning for ICZM- Akçakoca Pilot Project, UNOPS-UNEP, UNDP-GEF Black Sea Ecosystem Recovery Project, Phase II, 2007. (İTÜ Bütçesi: 90 000 $)
Büyük İstanbul Su Temini Melen Sistemi II. Merhale Projesi Büyük Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı, 2006–2008 (236 000 TL).
Havza Koruma Eylem Planları Projesi, (11 Öncelikli Havza), TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TÜBİTAK- MAM, 2009-2010. (İTÜ Danışmanlık)
Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Revizyonu Projesi, TC Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, 2011-2012. (İTÜ Danışmanlık)
Groundwater and Dependent Ecosystems: New Scientific and Technical Basis for Assessing Climate Change and Land-use Impacts on Groundwater Systems (GENESIS), Avrupa Birliği 7. Çerçeve Projesi, 2009 – devam ediyor (İTÜ Danışmanlık) 
Havza Koruma Eylem Planları Projesi, (14 Havza), TC. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, TÜBİTAK- MAM, 2012-2014. (İTÜ Danışmanlık)
Tehlikeli Madde Kirliliğinin Kontrolüne İlişkin Proje, TC. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, İO Çevre Çözümleri, 2012–2014. (İTÜ Danışmanlık)
Büyükçekmece Havzası’nda N-nitrosodimetilamin (NDMA) ve Trihalometan (THM) Oluşumlarının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi, TÜBİTAK Kariyer Programı (108Y311), 2009-2012. (212 100 TL)
Beyşehir Gölü ve Karacaören I ve II Baraj Gölleri için Özel Hüküm Belirleme Projesi, Su Kalite Modellemesi, TÜBİTAK-MAM, 2012-2013. (İTÜ Bütçesi: 55 000 TL)
Akarsu Ekosistemlerinin Devamlılıklarının Sağlanması İçin Gerekli Debilerin Belirlenmesinde Modellerin Uygulanması, İTÜ-BAP (5 000 TL)
RABİS, Rize İl Geneli Afet Bilgi ve Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi Kurulması Projesi, TÜBİTAK KAMU-ARGE Projesi, 2008. (11 037 510 TL)
Uzaktan Algılama Teknolojileri Kullanılarak Üzüm Çeşitliliğinin Belirlenmesi ve Bağ Alanlarının Mekansal Dağılımının Tespiti, TÜBİTAK, 2012. (197 560 TL) 
Şebeke sularında ve şişelenmiş içme sularında östrojenik aktivitenin araştırılması ve endokrin sistemini bozucu maddelerin varlığı ile ilişkilendirilmesi, TÜBİTAK, 2013- (298 000 TL)
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
Henüz bulunmamaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
SHYFEM (Geliştirilmesinde katkı verilmiştir)
SİSMOD (Geliştirilmiş Yazılım)
SEM (Geliştirilmiş Yazılım)
ESTAS-I (Geliştirilmiş Yazılım)
Ozturk, I., Erturk, A., Ekdal, A., Gurel, M., Cokgor, E., Insel, G., Pehlivanoglu-Mantas, E, Ozabali, A., Tanik, A. (2013). Integrated Watershed Management Efforts: Case Study from Melen Watershed Experiencing Interbasin Water Transfer, Water Science and Technology: Water Supply, 13(5), 1272-1280.
Aydin, E., Talinli, I. (2013). Analysis, occurrence and fate of commonly used pharmaceuticals and hormones in the Buyukcekmece Watershed, Turkey. Chemosphere. 90, 2004-2012.
Tanik, A., Ozalp, D., Seker, D.Z. (2013). Practical Estimation and Distribution of Diffuse Pollutants arising from a Watershed in Turkey, International Journal of Environmental Science and Technology, 10(2), 221-230.
Balderacchi, M., Benoit, P., Cambier, P., Eklo, O.M., Gargini, A., Gemitzi, A., Gurel, M., Klöve, B., Nakic, Z., Preda, E., Ruzicic, S., Wachniew, P., Trevisan, M. (2013). Groundwater pollution and quality monitoring approaches at the European level, Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 43: 323-408.
Chesnokova, O., Erten, E. (2013). A Comparison between Coherent and Incoherent Similarity Measures in Terms of Crop Inventory. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 10 (2), 303-307.
Erten, E. (2013). Glacier Velocity Estimation by Means Of A Polarimetric Similarity Measure. IEEE Trans. on Geoscience and Remote Sensing, 51 (6), 3319-3327. 
Kaya, Ş., Başar, U.G., Karaca, M., Şeker, D.Z., (2012) Assessment of Urban Heat Islands Using Remotely Sensed Data, Ekoloji, 21(84), 107-113. 
Kaya, S., Seker, D.Z., Tanik, A. (2012). Analysis of Urbanized Areas Using V-I-S Components Model, Fresenius Environmental Bulletin, 21 (11), 3243-3248.
Erturk, A., Alganci, U., Tanik, A., Seker, D.Z. (2012). Determination of Land-use Dynamics in a Lagoon Watershed by Remotely Sensed Data, Fresenius Environmental Bulletin, Volume 21 (10a), 3052-3058.
Ozcan, O., Musaoglu, N., Seker, D.Z. (2012). Environmental Impact Analysis Of Quarrying Activities Established On And Near River Bed By Using Remotely Sensed Data, Fresenius Environmental Bulletin, 21(11):3147-3153.
Aydin, E., Yaman, F. B., Ates-Genceli, E., Topuz, E., Erdim, E., Gurel, M., Ipek, M., Pehlivanoglu-Mantas, E. (2012). Occurrence of THM and NDMA precursors in a watershed: Effect of seasons and anthropogenic pollution, Journal of Hazardous Materials, 221-222, 86-91.
Topuz, E., Aydin E., Pehlivanoglu-Mantas, E. (2012). A Practical LC-MS/MS Method for the Detection of NDMA at Nanogram per Liter Concentrations in Multiple Water Matrices, Water, Air & Soil Pollution, 223, 5793-5802. 
Erten, E., Reigber A., Ferro-Famil, L., Hellwich, O. (2012). A New Coherent Similarity Measure for Temporal Multi-Channel Scene Characterization. IEEE Trans. on Geoscience and Remote Sensing, 50, 7, pp. 2839-2851. 
Gurel, M., Erturk, A., Seker, D. Z., Tanik, A., Ekdal, A., Avsar, C. ve Ozturk, I. (2011). Estimation of monthly diffuse nutrient loads for a watershed in Turkey, Water and Environment Journal, 25(2), 219-229.
Ekdal, A., Tanik, A., Ambrose, R.B. (2011). Data Inventory and Analysis for the Application of WASP in a Coastal Lagoon, Journal of Coastal Research, Special Issue 64, 885-889.
Ekdal, A., Gurel, M., Guzel, C., Erturk, A., Tanik, A., Gonenc, I.E. (2011). Application of WASP and SWAT Models for a Mediterranean Coastal Lagoon with Limited Seawater Exchange, Journal of Coastal Research, Special Issue 64, 1023-1027.
Yanalak, M., Sertel, E., Musaoglu, N., Ipbuker, C., Kaya, S., 2011. Comparison of Planimetric and Thematic Accuracy of OrbView-3 and IKONOS Images, Journal of the Indian Society of Remote Sensing, 39 (2): 135-146.
Krantzberg, G., Tanik, A., Antunes do Carmo, J. S., Indarto, A., Ekdal, A. (2010). Advances in Water Quality Control, Chief Editors, Scientific Research Publishing, Inc., USA. (ISBN=978-1-935068-08-2).
Tanik, A., Yontar, B., Seker, D.Z. (2010). Determination and Control of Diffuse Pollutants Arising from Watersheds- A Case Study from Turkey, Fresenius Environmental Bulletin, 19 (10a), 2324-2333. 
Gurel, M., Pehlivanoglu-Mantas, E. 2010. Water Quality Requirements, In: Advances in Water Quality Control, Chapter 1, Scientific Research Publishing, USA, (ISBN=978-1-935068-08-2).
Ekdal A. (2010). Framework for Water Pollution Control, in Advances in Water Quality Control, Scientific Research Publishing, 193-210.
Erturk, A., Gurel, M., Ekdal, A., Tavsan, C., Ugurluoglu, A., Seker, D. Z., Tanik, A., Ozturk, I. (2010). Water quality assessment and meta model development in Melen watershed – Turkey, Journal of Environmental Management, 91(7), 1526-1545.
Sivri, N., Seker, D.Z. (2010). Analysis of Enteric Water Quality of Surface Waters in the South-Western Istanbul Coast by Means of GIS, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 10(4): 505-511.
Ertürk, A. (2010). A Simple Stream Water Quality Modelling Software for Educational and Training Purposes, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 10, 61-70.
Erten, E., Reigber, A., Hellwich O. (2010). Generation of Three-Dimensional Deformation Maps from InSAR Data Using Spectral Diversity Techniques. ISPRS Journal of Remote Sensing, 65, 4, 388-394. 
Cetin, M., Musaoglu, N. (2009). Merging hyperspectral and panchromatic image data: Qualitative and quantitative analysis, International Journal of Remote Sensing, 30(7), 1779–1804.
Cetin, M., Musaoglu, N. (2009). Merging hyperspectral and panchromatic image data: Qualitative and quantitative analysis, International Journal of Remote Sensing, 30(7), 1779–1804.
Erten, E., Reigber, A., Hellwich O., Prats, P.  (2009). Glacier Velocity Monitoring by Maximum Likelihood Texture Tracking. IEEE Trans. on Geoscience and Remote Sensing, 47, 2, pp. 394-405. 
Orkan, O., Musaoglu, N., Seker, D.Z., Tanik, A. (2008). Determination of Flood Risk in Sakarya Sub-basin Using Remotely Sensed Data and GIS, Fresenius Environmental Bulletin, 11b, 590-595.
Seker, D.Z., Kaya, S., Alkan R.M., Tanik, A., Saroglu, E. (2008). 3D Coastal Erosion Analysis of Kilyos-Karaburun Region Using Multi-temporal Satellite Image Data, Fresenius Environmental Bulletin, 11b, 1977-1982.
Sertel, E., Findik, N., Kaya, Ş., Seker D. Z., A. Samsunlu, (2008) Assessment of Landscape Changes in the Kizilirmak Delta, Turkey Using Remotely Sensed Data and GIS,” Environmental Engineering Science, 25(3), 353-362.
Demirel, H., Sertel, E., Kaya, Ş. ve Seker, D.Z., (2008) Exploring Impacts of Road Transportation on Environment: A Spatial Approach, Desalination, 226(1-3), 279-288.
Cetin, M., Musaoglu, N., Tanik, A. (2008). Multitemporal Assessment of Land-Use Change in a Rapidly Urbanizing Coastal Region in Turkey Using Remote Sensing, Environmental Engineering Science, 25(6), 917-928.
Okuş, E., Öztürk, İ., Sur, H. İ., Yüksek, A., Taş, S., Aslan-Yılmaz, A., Altıok, H., Doğan, E., Övez, S., and Aydın, A.F. (2008). Critical Evaluation of Wastewater Treatment and Disposal Strategies for Istanbul with Regards to Water Quality Monitoring Study Results, Desalination, 226, 231-248.
Vadineanu, A., Rashleigh, B., Gürel, M., Ekdal, A., Aliyev, A., Pérez Ruzafa, A., Tavşan, Ç., Preda, E., Masson, E., Andrulewicz, E., Amanaliev, M., Fındık Hecan, N., Geldiyew, O. ve Gamito, S. (2008). Land-based Sources, Water Quality and Management, in Sustainable Use and Development of Watersheds, Ed. Gönenç, İ. E., Vadineanu, A., Wolflin, J. P. ve Russo, R. C., Springer, 483-512.
Erturk, A., Ekdal, A., Gurel, M., Zorlutuna, Y., Tavsan, C., Seker, D. Z., Tanık, A. ve Ozturk, I. (2008). Application of Water Quality Modelling as a Decision Support System Tool for Planned Buyuk Melen Reservoir and its Watershed, in Sustainable Use and Development of Watersheds, Ed. Gönenç, İ. E., Vadineanu, A., Wolflin, J. P. ve Russo, R. C., Springer, 227-242.
Kaya, S., Sertel, E., Seker, D.Z., Tanik, A. (2008). Multi-Temporal Analysis and Mapping of coastal Erosion caused by Open-Mining Areas, Environmental Forensics, 9, 271-276.
Sertel, E., Kutoglu S. H. ve Kaya, Ş.,(2007) Geometric Correction Accuracy of Different Satellite Sensor Images: Application of Figure Condition, International Journal of Remote Sensing, 28 (20), 4685 – 4692.
Sertel, E., Kaya,Ş. ve P. J. Curran,(2007) Use of Semi-variograms to Identify Earthquake Damage in an Urban Area,” IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 45(6), 1590-1594.
Kaya Ş., (2007) Multitemporal Analysis of Rapid Urban Growth in Istanbul Using Remotely Sensing Data, Environmental Engineering Science, Vol. 24, No: 2, 228-233.
Gurel, M., Salabas Cilek, A., Gonenc, I.E. (2007). A Database Management System for Model Coefficients Used in Modeling the Fate of Nutrients in Surface Waters, Clean-Soil, Air, Water, 35(6), 645-653. 
Kaya, S., Seker, D.Z., Yasa, N. E., Kabdasli, S., Tanik, A. (2007). Utility of Remote Sensing Technology for Determining Characteristics of Sandy Beaches, CLEAN-Soil, Air, Water, 35(6), 654-659.
Erturk, A., Gurel, M., Baloch, M.A., Dikerler, T., Ekdal, A., Tanik, A., Seker, D.Z. (2007). Applicability of Modelling Tools in Watershed Management for the Control of Diffuse Pollution, Water Science and Technology, 56(1), 147- 154.
Yuceil, K., Tanik, A., Gurel, M., Seker, D.Z., Ekdal, A., Erturk, A., Gonenc, E. (2007). Implementation of Soil Survey and Analyses for Promoting Watershed Modelling Applications, Environmental Monitoring and Assessment, 128, 465-474.
Erturk, A., Gurel, M., Varol, E., Ekdal, A., Baloch, M., Dikerler, T., Seker, DZ., Tanik, A. (2007). Analysis and Modelling of Land-based Nutrient Pollution by Watershed Models Coupled with GIS: A Case Study from Turkey, Water Science and Technology, 55(3), 115-122. 
Erturk, A., Gurel, M., Baloch, M.A., Dikerler, T., Varol, E., Akbulut, N., Tanik, A. (2006). Application of Watershed Modeling System (WMS) for Integrated Management in Turkey, Journal of Environmental Science and Health Part A, 41, 2045-2056.
Musaoglu, N., Gurel, M., Ulugtekin, N., Tanik, A., Seker, D.Z. (2006). Use of Remotely Sensed Data for Analysis of Land-Use Change in a Highly Urbanized District of Mega City, Istanbul, Journal of Environmental Science and Health Part A, 41, 2057-2069.
Goksel, C., Musaoglu, N., Gurel, M., Ulugtekin, N., Tanik, A., Seker, D.Z. (2006). Determination of Land-Use Change in an Urbanized District of Istanbul Via Remote Sensing Analysis, Fresenius Environmental Bulletin, 15(8a), 798-805.
Kaya, S., Seker, D., Z., Kabdasli, S., Musaoglu, N., Yuasa, A., Shrestha, M., 2006. Monitoring Turbid Freshwater Plume Characteristics by Means of Remotely Sensed Data, Hydrological Processes, 20, 2429-2440.
Duran, Z., Musaoglu, N., Seker, D. Z. (2006). Evaluating Urban Land Use Change in Historical Peninsula, İstanbul, by Using GIS and Remote Sensing, Fresenius Environmental Bulletin, 15, 8a, 806-810.
Gurel, M., Ekdal, A., Erturk, A., Tanik, A. (2005). Efforts Towards Setting Eutrophication Assessment Criteria for Coastal Marine Ecosystems, International Journal of Environment and Pollution (IJEP), 23(3), 325-335.
Musaoglu,N., Tanik A., Kocabas, V. (2005). Identification of Land Use Changes through Image Processing- A Case Study from Istanbul, Turkey, Environmental Management, 35(2), 220-230.
Seker, D.Z., Kaya, S., Kabdasli, S., Musaoglu, N., Yuasa, A., Duran, Z. (2005). Investigation of Meandering in Filyos River by Means of Satellite Sensor Data, Hydrological Processes, 19, 1497-1508. 
Yayınlar, Patentler vb.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ