ALT BİRİMLERİ

Çevre Biyoteknolojisi Laboratuvarı (İTÜ MOBGAM)
Dr. Sedat Üründül Çevre Bilimleri Laboratuvarı (İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü)
Konfokal Mikroskobu Laboratuvarı (İTÜ MOBGAM)
Fermentasyon Laboratuvarı (İTÜ MOBGAM)
Enstrümantasyon Laboratuvarı (İTÜ MOBGAM)
Çevre Mühendisliği Merkez Laboratuvarı (İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü)

YÜRÜTÜCÜLER

Prof.Dr. Orhan İnce

ARAŞTIRMACILAR

 • Prof. Dr. Bahar İnce (BOUN)
 • Prof. James W. Murray (School of Oceanography, University of Washington, USA)
 • Prof. Damia Barcelo (Catalan Institute for Water Research)
 • Prof. Gerasimos Lyberatos (National Technical University of Athens)
 • Prof. Ian M. Head (Department of Civil Engineering, Newcastle University, UK) 
 • Prof. Dr. Candan Tamerler (University of Washington) 
 • Prof. Betül Kırdar (Bogazici University, Department of Chemical Engineering, Turkey) 
 • Prof. Tom P. Curtis (Department of Civil Engineering, Newcastle University, UK) 
 • Prof. Juan M. Lema (University of Santiago de Compostela, Spain) 
 • Doç. Dr. Nilgün Ayman Öz (ÇOMU)
 • Doç. Dr. Zeynep Çetecioğlu Gürol (İTÜ)
 • Yard. Doç. Dr. Sevcan Aydın (Nişantaşı University)
 • Dr. Francesco Fatone (Università Politecnica delle Marche Ancona, Italy)
 • Dr. Recep Avcı (Department of Physics, Montana State University, USA) 
 • Dr. Gökhan Türker (BOUN)
 • Dr. Paul Sallis (Department of Civil Engineering and Geosciences, Newcastle University, UK)
 • Dr. Sara Rodriguez-Mozaz (Catalan Institute for Water Research)
 • Dr. Sabine Kleinsteuber (Helmholtz Center for Environmental Research)
 • Dr. Paul Sallis (Department of Civil Engineering and Geosciences, Newcastle University, UK)
 • Dr. Mustafa Kolukırık
 • Dr. Şükriye Çelikkol Aydın (BOUN)
 • Dr. Gerasimos Lybertos (National Tehnical University of Athens, Greece)
 • Dr. Gülnur Coşkuner (University of Bahrain, Manama)
 • Dr. Aiyoub Shahi (Faculty of Natural Sciences, University of Tabriz, İran)
 • Araş. Gör. E. Gözde Özbayram (Doktora Öğrencisi-İTÜ)
 • Araş. Gör. Çağrı Akyol (Doktora Öğrencisi - BOUN)
 • Araş. Gör. Canan Can Yarımtepe (Doktora Öğrencisi - İTÜ)  
 • İbrahim Halil Miraloğlu (Doktora Öğrencisi-BOUN)
 • Canan Ketre (Doktora Öğrencisi - İTÜ)
 • Kadir Yanaç (Doktora Öğrencisi - İTÜ)
 • Aslınur Çalışıyor (Yüksek Lisans Öğrencisi - BOUN)
 • Mahir Bozan (Yüksek Lisans Öğrencisi - BOUN)
 • Mihriban Seyis (Yüksek Lisans Öğrencisi - İTÜ)
Mevcut Laboratuvar İmkanları
Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografi Sistemi (HPLC) / Agilent 1100 Series
Ultra Performanslı Sıvı Kromatografi ve Kütle Spektrometre (LC-MSMS) / ACCELA 60057-97002 ve Thermo TSQ Quantum ACCESS
Gaz Kromatograf (GC) / Agilent Technologies 6890N
Gaz Kromatograf (GC) / Perichrome
İyon Kromotograf (IC) / Dıonex ICS-1500
UV/VIS Spektrofotometre / PerkinElmer Lambda 25
VIS-Spektrofotometreler /Sinko-Suv 1141
Epifloresan Ataşmanlı Araştırma Mikroskopu / Olympus B202
Santrifüj Cihazları / Thermo IEC Multi
Su Banyoları / Memmert WB14
Orbital Çalkalayıcılar /Thermo Forma 420
Fırınlar / CARBOLITE CWF 13/13
Tartım Cihazları / Mettler Toledo AX205
pHmetreler / Orion 720A
Thermal Cycler / Techne 
Denatüran Gradyan Jel Elektrofarez (DGGE) Ekipmanı /  BioRad
Floresanlı Yerinde Belirleme Sistemi / Roche
DNA Dizileme Cihazı / Applied Biosystem Genetic Analyser 3130
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
 • 2017- : Yürütücü, TÜBİTAK, Anaerobik fungus türleri kullanılarak iki aşamalı anaerobik biyoreaktörlerde antibiyotik gideriminin artırılması ve biyogaz üretim kapasitesinin geliştirilmesi
 • 2017- : Danışman, TÜBİTAK, Anaerobik ve Aerobik Biyofilm Tabakasında Yer Alan Aktif Mikrobiyal Komünitenin İncelenip, Biyolojik Temizleme Ajanlarının Biyofilm Tabakasının ve Antibiyotik Direnç Gelişiminin Önlenmesindeki Potansiyelinin Belirlenmesi
 • 2016- : Yürütücü, TÜBİTAK 2525, Türk-Alman Ortak Proje Petrol Türevi Atiklarin Anaerobik Biyodegradasyon Verimliliğinin Geliştirilmesi- SIFIRATIK
 • 2016 - : Koordinatör, BAP, Doktora Tezlerini Destekleme Programı Projeleri, Spesifik Selülolitik Bakterilerin Anaerobik Çürütücülerdeki Biyometan Üretimi ve Mikrobiyal Komünite Dinamiği Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
 • 2016-2017: ENGY, Aerobik ve Anaerobik Funguslar Kullanılarak Deterjan İçeren Atıksuların Biyolojik Arıtılmasına Yönelik Temel Esasların ve Tasarıma Esas Teşkil Edecek Mühendislik Verilerinin Belirlenmesi, Ar-Ge Projesi
 • 2015-2017: Danışman, BAP, Tavuk Atıklarının Havasız Arıtımı Sonrasında Anammox Yolu ile Amonyak Gideriminin Araştırılması
 • 2015-2016: ENGY, Tehlikeli / Tehlikesiz Arıtma Çamurlarının Kurutularak Toz Partikül ve Granül Haline Getirileceği Döner Fırın Sisteminin Dizaynına Esas Olacak Verilerin Oluşturulması Ar-Ge Projesi
 • 2014 – 2017: Danışman, TÜBİTAK, İki Fazlı Anaerobik Sistemler Ve Elektrohidroliz Yöntemleri Kullanılarak Zeytin Karasuyunun Enerji Potansiyelinin Karşılaştırılması
 • 2014-2017: Danışman, TÜBİTAK, Spesifik Rumen Bakteriler ve Hidroliz Enzimleri Kullanılarak Anaerobik Çürütücülerdeki Biyometan Verimliliğinin Artırılması
 • 2014-2016: ENGY, Hastane Enfeksiyonu Etkenlerinin Hızlı Tespiti İçin Otomatize Moleküler Analiz Cihaz ve Kitlerinin Geliştirilmesi
 • 2014-2015: ENGY, Deterjan Fabrikası Atıksularının Yeni Nesil İleri Arıtma Teknolojileri ile Arıtılması ve Enerji Verimliliğinin Artırılmasına Yönelik Tasarım Esaslarının Belirlenmesi, Araştırma Projesi
 • 2014: ENGY, ALGİDA Dondurma Fabrikası Pilot Ar-Ge Tesisinde Hammadde ve Su Geri Kazanımı İle Enerji Tüketiminin Sürdürülebilirlik Çerçevesinde Azaltılmasına Yönelik Sistem Geliştirilmesi, Ar-Ge Projesi
 • 2014-2016: Araştırmacı, TÜBİTAK, Hastane Enfeksiyonlarının Tespiti İçin Hızlı ve Ekonomik bir Moleküler Tabanlı Sistem Geliştirilmesi
 • 2014-2016: Koordinatör, BAP, Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projeleri, Su Dağıtım Şebekelerinde PMA - QPCR Tabanlı Erken Patojen Tespit Sistemi Geliştirilmesi
 • 2013 - 2016: Yürütücü, TÜBİTAK, Karadeniz Zooplanktonunda Hızlı Tür Tayini için bir Yöntem.
 • 2013-2016: Danışman, TÜBİTAK, Ege Denizi'ndeki Çipura (Sparus aurata), Levrek (Dicentrarchus labrax L.), Sinagrit (Dentex dentex) ve Sivriburun (Diplodus puntazzo) Balıklarının Doğal ve Kültür Popülasyonları Arasındaki Genetik Etkileşim ve Varyasyonların Moleküler Markırlar ile Belirlenmesi ve Yapay Sinir Ağ ile Gelecekteki Durum Tahmini
 • 2013-2015: Araştırmacı, ENGY, Boğaz Sürüntüsünde A Grubu Beta Hemolitik Streptokok Tespiti İçin PCR Tabanlı Bir Kit Geliştirilmesi
 • 2013-2014: ENGY, Evsel (Mutfak) ve Park Bahçe Atıkları İçin Yerli Kompost Sisteminin Geliştirilmesine Yönelik Ar-Ge Projesi
 • 2013-2014: ENGY, Taşkın Risklerinin Model Yardımıyla Belirlenmesi, Ar-Ge Projesi
 • 2013-2014: ENGY, Dağınık Yerleşim Yerleri İçin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Kullanan ve Uygulanabilir Atıksu Arıtma Teknolojilerinin Tasarım Esaslarının Belirlenmesi
 • 2013: Koordinatör, BAP, Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projeleri, Antibakteriyel ve antibiyotiklerin anaerobik metabolik yol izleri üzerindeki etkisinin belirlenmesi ve antibiyotik direnç geni oluşumunun incelenmesi
 • 2013: Koordinatör, BAP, Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projeleri, Antibiyotik İçeren Atıksuların Anaerobik Arıtım Çıkış Sularının İnhibisyon ve Ekotoksikolojik Etkilerinin Belirlenmesi
 • 2012-2013: Araştırmacı, ENGY, Floresanlı Yerinde Hibritleme (FISH) Uygulamalarında Hassasiyetin Artırılması ve Maliyetin Düşürülmesi İçin Kit Geliştirilmesi
 • 2012-2013: Araştırmacı, ENGY, Gerçek Zamanlı PCR (QPCR) Uygulamalarında Hassasiyetin Artırılması ve Maliyetin Düşürülmesi İçin Kit Geliştirilmesi
 • 2012 - 2015: Koordinatör, BAP, Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projeleri, Petrol İçeren Rafineri Çamurlarının Arıtımı
 • 2011-2014: Danışman, TÜBİTAK, Zeytinyağı Atıksuyunun Anaerobik Arıtımında Ultrases Prosesinin Sistem Dinamiği Üzerine Etkisinin Araştırılması
 • 2011-2014: Yürütücü, COST (European Cooperation in Science and Technology) Project, TÜBİTAK, Antibakteriyel ve Antibiyotik İçeren Atıksuların Anaerobik Arıtımında Metabolik Yol İzleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi ve Antibiyotik Direnç Genleri ile İlişkilerinin İncelenmesi
 • 2011: Koordinatör, BAP, Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projeleri, Antibiyotikli Atıksuların Metanojenik Yolizleri Üzerinde Çoklu Akut Etkilerinin Belirlenmesi
 • 2011: Koordinatör, BAP, Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projeleri, Büyükbaş Hayvan Dışkısıyla Beslenen Termofilik Anaerobik Çürütücülerde, Oksitetrasiklinin Mikrobiyal Populasyon ve Biyogaz Üretim Verimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
 • 2010-2012: Danışman, TÜBİTAK, Yaygın Olarak Kullanılan Bir Veteriner Antibiyotiğinin Hayvan Dışkısından Biyogaz Üreten Havasız Çürütme Sistemlerine Etkisinin Araştırılması ve Alıcı Ortamlardaki Akibetinin Belirlenmesi
 • 2010: Koordinatör, BAP, Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projeleri, Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Çamurlarının Anaerobik Çürütücüde Bertarafı ve Farklı İşletme Koşullarının Mikrobiyal Komünite Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
 • 2009-2010: Yürütücü, TÜBİTAK, Antibiyotiklerin Anoksik ve Anaerobik Biyolojik Ayrışabilme Kapasitelerinin ve Karışık Mikrobiyal Kültür Üzerine Stimülasyon/Inhibisyon/Toksisite Etkilerinin Belirlenmesi
 • 2008-2010: Danışman, TÜBİTAK, Floresanlı Yerinde Hibritleme (Fish) Yöntemi ile Bazı İndikatör ve Patojen Bakterilerin Çiğ Kanatlı Etlerinde ve Kıymada Saptanması
 • 2008-: Eş Yürütücü, TÜBA, Zenobiyotiklerin Biyolojik Ayrışabilirlik Özelliklerinin ve Karışık Mikrobiyal Kültür Üzerine Toksisite/İnhibisyon Etkilerinin Değerlendirilmesi
 • 2007-2010: Araştırmacı/Uzman, TÜBİTAK, Organik Solvent İçeren Endüstriyel Atıksuların Anaerobik Arıtımının Sistem Dinamiği ile olan Etkileşiminin Moleküler Yöntemler Kullanılarak Belirlenmesi
 • 2007-2008: Proje Yürütücüsü, İTÜ Araştırma Fonu, Çamur Yaşının Nitrifikasyon Sistemlerindeki Bakteriyel Çeşitliliğe ve Arıtma Sistemi Stabilitesine Etkisi
 • 2006-2009: Proje Yürütücüsü, TÜBİTAK, Anoksik Deniz Sedimentlerinin Mikrobiyal Kompozisyonunun ve Anaerobik Petrol Degradasyonu Kapasitelerinin Belirlenmesi
 • 2004: Proje Yürütücüsü, İTÜ Araştırma Fonu, Sülfatlı Atıksuların Anaerobik Arıtımında Etkin Olan Mikrobiyal Türlerin FISH Yöntemiyle Tanımlanması ve Biyogaz Üretiminin Optimizasyonu
 • 2004: Proje Yürütücüsü, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Alkollü İçki Endüstrisi Atıksularının Anaerobik Arıtımında Etkin Olan Metan Türlerinin Floresan  in situ Hibritleşme Tekniği Kullanılarak Karakterizasyonu
 • 2004-: Eş Yürütücü, İTÜ Araştırma Fonu, Biyolojik Arıtma Sistemlerinin Biyoplastik Üretimine Yönelik Optimizasyonu, Geri Kazanma ve Ekonomik Analizi
 • 2003-2004: Proje Yürütücüsü, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Aktif Çamur Sistemlerinde Nitrifikasyondan Sorumlu  Bakterilerin Tür ve Sayılarının  Floresan in situ Hibritleşme Tekniği (FISH) Kullanılarak Belirlenmesi
 • 2003: Proje Yürütücüsü, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Hibrit Sistem Toz Aktif Karbon/Çapraz Akis Mikrofiltrasyon Teknolojisi ile Sulu Ortamdan Ağır Metal Giderimi ve Modellenmesi
 • 2000-2003: Araştırmacı/Uzman, TÜBİTAK, Anaerobik Arıtmada Etkin Olan Metan Bakterilerinin 16S rDNA Analizi Yapılarak Karekterizasyonu
 • 2000-2004: Proje yürütücüsü, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İlaç Atıksularının İki-Fazlı Anaerobik Arıtımında Etkin Olan Bakterilerin Tanımlanması
 • 1999-2001: Eş Yürütücü, Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu, Anaerobik Proseslerde Metan Üreten Türlerin Kompozisyon, Sayı ve Aktivitelerinin Belirlenmesi
 • 1997-2000: Araştırmacı, TÜBİTAK-İTÜ-NATO, CCMS Sürdürülebilir Yönetim için Kıyı Lagünlerinde Ekosistem Modelleme
 • 1997-2004: Proje Yürütücüsü, İTÜ Araştırma Fonu, Anaerobik Arıtmada Sistemin Potansiyel Yükleme Kapasitesinin Spesifik Metan Aktivite Testi Kullanılarak Belirlenmesi
 • 1997-1999: Eş Yürütücü, Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu, İlaç Endüstrisi Atıksularının İki Fazlı Anaerobik Artımında Optimum İşletme Şartlarının Belirlenmesi
 • 1997-1999: Eş Yürütücü, Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu, Sızıntı Suyu Resirkülasyonu ile Kentsel Deponi Sahalarının Stabilizasyonu
 • 1994-1996: Araştırmacı, Türkiye Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı, İstanbul'un Mevcut Potansiyel Su Kaynaklarının Korunması: Büyük Melen, Alaçalı, Yeşilçay ve Istranca Havzalarının Korunması, Hidroloji ve Ötrofikasyon Kontrolü
 • 1994-1996: Araştırmacı, Türkiye Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı, İstanbul'un Mevcut Potansiyel Su Kaynaklarının Korunması: Alibeyköy Havzası Koruma Planı; Matematiksel Model, Hidroloji ve Ötrofikasyon Kontrolü
 • 1994-1996: Araştırmacı, Türkiye Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı, İstanbul'un Mevcut Potansiyel Su Kaynaklarının Korunması: Sazlıdere Havzası Koruma Planı, Hidroloji ve Ötrofikasyon Kontrolü
 • 1994-1996: Araştırmacı, Türkiye Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı, İstanbul'un Mevcut Potansiyel Su Kaynaklarının Korunması: Darlık Havzası Koruma Planı; Matematiksel Model, Hidroloji ve Ötrofikasyon Kontrolü
 • 1994-1995: Araştırmacı, İSKİ Riva (Karadeniz) ve Büyükçekmece (Marmara Denizi) Deşarjları için Su Kalitesi İzleme Çalışmaları
 • 1994-1995: Araştırmacı, İSKİ Riva ve Büyükçekmece Çıkışları Deniz Bölgesi İncelemesi
 • 1994-1995: Araştırmacı, Türkiye Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı İstanbul'un Mevcut Potansiyel Su Kaynaklarının Korunması: Elmalı Havzası Koruma Planı, Hidroloji ve Ötrofikasyon Kontrolü
 • 1994-1995: Araştırmacı, Türkiye Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı İstanbul'un Mevcut Potansiyel Su Kaynaklarının Korunması: Terkos Havzası Koruma Planı; Matematiksel Model, Hidroloji ve Ötrofikasyon Kontrolü
 • 1994-1995: Araştırmacı, Türkiye Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı İstanbul'un Mevcut Potansiyel Su Kaynaklarının Korunması: Büyükçekmece Gölü Koruma Planı; Matematiksel Model, Hidroloji ve Ötrofikasyon Kontrolü
 • 1994-1995: Araştırmacı, Türkiye Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı Sapanca Gölü'nün Su Kaynağı Olarak Kullanılması; Matematiksel Model, Hidroloji ve Ötrofikasyon Kontrolü
 • 1993-1994: Proje Danışmanı, Newcastle Üniversitesi, İngiltere Yüksek amonyak içeren atıksuların biyodiskler kullanılarak arıtılması
 • 1993-1994: Proje Danışmanı, Newcastle Üniversitesi, İngiltere North Quarry’deki çöp depolama alanından çıkan sızıntı sularının arıtımı
 • 1993-1994: Proje Yürütücüsü, Newcastle Üniversitesi, İngiltere Pil depolama alanından çıkan sızıntı suyunun arıtımı
 • 1993-1994: Araştırmacı, Türkiye Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı, İstanbul'un Mevcut Potansiyel Su Kaynaklarının Korunması; Ömerli Baraj Gölü Acil Eylem Planı; Matematiksel Model, Hidroloji ve Ötrofikasyon Kontrolü
 • 1991-1992: Proje Danışmanı, Newcastle Üniversitesi, İngiltere Gözenekli ve gözeneksiz malzemelerle doldurulmuş yukarı akışlı havasız filtrelerin performanslarının karşılaştırılması
 • 1989-1990: Proje Danışmanı, Newcastle Üniversitesi, İngiltere Havasız yukarı akışlı filtre kullanarak süt endüstrisi atıksuyunun arıtılması
 • 1989-1990: Proje Danışmanı, Küçükçekmece Belediyesi, İstanbul Matematiksel Model Kullanılarak Küçükçekmece Gölü Drenaj Bölgesinde Su Kalitesi Yönetimi ve Ötrofikasyon Kontrolü
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler (Patentler)
PATENTLİ GEN DİZİLERİ

Çalışmalarımızda toplam 332 kültüre alınmamış mikroorganizma tarafımızdan tanımlanmış ve uluslararası Gen Bankaları'na kaydettirilmiştir (www.ebi.ac.uk):
 
Laboratuvar ölçekli anaerobik ardışık kesikli reaktöre spesifik 21 bakteriyel 16S rRNA gen dizisi:
FR836435-FR836454 ile FR836458 arasında
 
Laboratuvar ölçekli anaerobik ardışık kesikli reaktöre spesifik 15 arkeyal 16S rRNA gen dizisi:
FR836460-FR836465 ile FR836467-FR836475 arasında
 

Marmara Denizi'ne spesifik 87 bakteriyel 16S rRNA gen dizisi:

AM998370.1 GI:187936525 ile AM998334.1 GI:187936489 arasında
AM991021.1 GI:187272393 ile AM991019.1 GI:187269279arasında
AM991018.1 GI:187268906 ile AM990998.1 GI:187268886arasında
AM980579.1 GI:172052209 ile AM980553.1 GI:172052183arasında

 

Marmara Denizi'ne spesifik180 arkeyal 16S rRNA gen dizisi:

AM998451.1 GI:188032345 ile AM998376.1 GI:188032270arasında

AM998475.1 GI:188026996 ile AM998452.1 GI:188026973arasında

AM992726.1 GI:187782702 ile AM992675.1 GI:187782651arasında

AM980607.1 GI:172052237ileAM980580.1 GI:172052210arasında

 

Marmara Denizi'ne spesifik8alkilsüksinat sentazgeni (hidrokarbon degradasyonu):

ADF97476.1 GI:295314240 ile ADF97469.1 GI:295314226arasında

 

Marmara Denizi'ne spesifik 10benzilsüksinat sentazgeni (hidrokarbon degradasyonu):

ADF36107.1 GI:294768284 ile ADF36098.1 GI:294768266arasında

 

Marmara Denizi'ne spesifik11 hidrazin oksitleyici protein geni(ANAMMOX):

ADF36116.1 GI:294768302 ile ADF36108.1 GI:294768286arasında

ADF36097.1 GI:294768264 ile ADF36096.1 GI:294768262arasında

 

Laboratuvar ölçekli anaerobik ardışık kesikli reaktöre spesifik 10 bakteriyel 16S rRNA gen dizisi:

FRKJ018699.1 ileFRKJ018690.1arasında

 

Laboratuvar ölçekli anaerobik ardışık kesikli reaktöre spesifik 19 arkeyal 16S rRNA gen dizisi:

FRKJ018689.1 ileFRKJ018671.1arasında


PATENTİ ALINAN BULUŞLAR
 • Grup A Beta-Hemolitik Streptokok S.pyogenes DNA İzolasyonu ve Q-PCR Tespit Kiti
Başvuru Ofisi: Ankara Patent Ofisi
Başvuru Tarihi: 2012
Patent Tescil Tarihi: 26 Kasım 2016
Patent No: 2012/13624
ENGY Çevre ve Enerji Teknolojileri Biyoteknoloji AR-GE Ltd. Şti.
BÜN Teknopark
Ek: Tanıtım Broşürü ve Kullanma Kılavuzu


ÖN DEĞERLENDİRME SÜRECİNİ OLUMLU TAMAMLAYAN VE ULUSLARARASI PATENT BAŞVURUSU YAPILMIŞ BULUŞLAR
 • "A METHOD FOR IMPROVEMENT BIOGAS POTENTIAL OF ANAEROBIC DIGESTERS WITH USING COMPOSITE INCLUDING RUMEN FUNGI"
Tarih: 28.12.2016
PCT/TR2016/050550
Uluslararası Patent Başvurusu (PCT)
 • "A METHOD FOR IMPROVEMENT BIOENERGY POTENTIAL FROM MICROALGAE"
Tarih: 28.12.2016
PCT/TR2016/050558
Uluslararası Patent Başvurusu (PCT)
 • "RUMEN FUNGUSLARI İÇEREN MİKROBİYOLOJİK KOKTEYL (ANOP) KULLANILARAK MAKROALGLERDEN BİYOMETAN ÜRETİMİN EKONOMİK OLARAK ARTTIRILMASINA YÖNELİK YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ"
Tarih: 30.12.2016
Dosya numarası: 36576.01
Başvuru numarası: 2016/20350
 • "SORGUM BİTKİSİ İLE ADAPTE EDİLEN ANAEROBİK REAKTÖRDEN ALINAN NUMUNEDEN GELİŞTİRİLEN SELÜLOTİK BAKTERİ KOKTEYLİNİN (CEBAC-M) ANAEROBİK ÇÜRÜTÜCÜLERE EKLENEREK METAN VERİMİNİN ARTIRILMASI YÖNTEMİ"
Tarih: 20.01.2017
PCT/TR2017/050036
Uluslararası Patent Başvurusu (PCT)
 • "BOYNUZSUZ KEÇİDEN ALINAN RUMEN SIVISI İLE HAZIRLANAN SELÜLOTİK BAKTERİ KOKTEYLİNİN (CEBAC-G) ANAEROBİK ÇÜRÜTÜCÜLERE EKLENEREK METAN VERİMİNİN ARTIRILMASI YÖNTEMİ"
Tarih: 20.01.2017
PCT/TR2017/050035
Uluslararası Patent Başvurusu (PCT)
 • "SELÜLOTİK BAKTERİ KOKTEYLİ (CEBAC-S) İLE ANAEROBİK ÇÜRÜTÜCÜLERDE METAN VERİMİNİN ARTIRILMASI YÖNTEMİ"
Tarih: 20.01.2017
PCT/TR2017/050034
Uluslararası Patent Başvurusu (PCT)

ÖN DEĞERLENDİRME SÜRECİNİ OLUMLU TAMAMLAYAN VE PATENT SÜRECİ DEVAM EDEN BULUŞLAR
 • "PETROL İLE KİRLENMİŞ TOPRAKLARIN BİYOLOJİK İYİLEŞTİRİLMEYE TABİ TUTULMASINI SAĞLAYAN BİR YÖNTEM"
Başvuru Ofisi: İstanbul Teknik Üniversitesi, Teknoloji Transfer Ofisi
Başvuru Tarihi: Aralık 2016
Ön Değerlendirme Raporu Tarihi: 12 Aralık 2016
 
 • "ANAEROBİK ÇÜRÜTÜCÜLERE EKLENEREK METAN VERİMİNİN ARTIRILMASINI SAĞLAYAN SELÜLOTİK BAKTERİ KOKTEYLİ (CEBAC-S)"
Başvuru Ofisi: İstanbul Teknik Üniversitesi, Teknoloji Transfer Ofisi
Başvuru Tarihi: Aralık 2016
Ön Değerlendirme Raporu Tarihi: 12 Aralık 2016
 
 • "SPESİFİK SELÜLOTİK BAKTERİ KOKTEYLİ (CEBAC-C): ANAEROBİK ÇÜRÜTÜCÜLERDEKİ METAN VERİMİNİN ARTIRILMASI"
Başvuru Ofisi: Boğaziçi Üniversitesi, Teknoloji Transfer Ofisi
Başvuru Tarihi: Aralık 2016
Ön Değerlendirme Raporu Tarihi: 26 Aralık 2016
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
Methanosaeta concilii'nin mRNA bazında tespiti (Yöntem)
Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası Kayıt No: 17383301) (Yönetmelik)
Grup A beta hemolitik Streptococcus tespit metod ve kiti (Yöntem ve Ürün)
Makaleler, Bildiriler, Kitaplar vb.

Uluslararası Yayınlar

 • G. Türker, Ç. Akyol, O. İnce, S. Aydın, B. İnce, "Operating conditions influence microbial community structures, elimination of the antibiotic resistance genes and metabolites during anaerobic digestion of cow manure in the presence of oxytetracyclin", Ecotoxicology and environmental safety, No. 147, 2018, s. 349-356
 • B. E. Öner, Ç. Akyol, M. Bozan, O. İnce, S. Aydın, B. İnce, "Bioaugmentation with Clostridium thermocellum to enhance the anaerobic biodegradation of lignocellulosic agricultural residues", Bioresource Technology, 10/2017, DOI: 10.1016/j.biortech.2017.10.040
 • E. Yıldırım, O. İnce, S. Aydın, B. İnce, "Improvement of Biogas Potential of Anaerobic Digesters Using Rumen Fungi, Renewable Energy", Renewable Energy, Vol. 109, 2017, s. 346-353, DOI:10.1016/j.renene.2017.03.021
 • A. Shahi, B. İnce, S. Aydın, O. İnce, "Assessment the Horizontal Transfer of Functional Genes as a Suitable Approach for Evaluation the Bioremediation Potential of Petroleum Contaminated Sites", Applied Microbiology and Biotechnology, Vol. 101, No. 11, 2017, s. 4341-4348
 • M. Bozan, Ç. Akyol, O. İnce, S. Aydın, B. İnce, "Application of next generation sequencing methods for microbial monitoring of anaerobic digestion of lignocellulosic biomass", Applied Microbiology and Biotechnology, No. 101, 08/2017, s. 6849-6864
 • E. G. Özbayram, S. Kleinsteuber, M. Nikolausz, B. İnce, O. İnce, "Effect of bioaugmentation by cellulolytic bacteria enriched from sheep rumen on methane production from wheat straw", Anaerobe, 03/2017, s. 1-9
 • C. Yangin-Gomec, G. Pekyavaş, T. Sapmaz, S. Aydın, B. İnce, Ç. Akyol, O. İnce, "Microbial monitoring of ammonia removal in a UASB reactor treating pre-digested chicken manure with anaerobic granular inoculum", Biosource Technology, Vol. 241, 2017, s. 332-339
 • E. Yıldırım, O. İnce, B. İnce, S. Aydın, "Biomethane production from lignocellulosic biomass enhanced by bioaugmentation with anaerobic rumen fungi", Process Biochemistry, 02/2017, DOI: 10.1016/j.procbio.2017.02.026
 • A. Shahi, S. Aydin, B. Ince, O. Ince, "The effects of white-rot fungi Trametes versicolor and Bjerkandera adusta on microbial community structure and functional genes during the bioaugmentation process following biostimulation practice of ", INTERNATIONAL BIODETERIORATION & BIODEGRADATION, No. 114, 01/2017, s. 67-74
 • C. C. Yarımtepe, N. A. Öz, O. İnce, "Volatile fatty acid production dynamics during the acidification of pretreated olive mill wastewater", Bioresource Technology, Vol. 241, 2017, s. 936-944
 • S. Aydin, E. Yildirim, O. Ince, B. Ince, "Rumen anaerobic fungi create new opportunities for enhanced methane production from microalgae biomass", Algal Research, 12/2016
 • M. Kolukirik, M. Yilmaz, O. Ince, C. Ketre, A. Istanbullu, B. Ince, "Development of a fast and low-cost qPCR assay for diagnosis of acute gas pharyngitis", Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials, 12/2016, s. 1-6
 • C. Akyol, S. Aydin, O. Ince, B. Ince, "A comprehensive microbial insight into single-stage and two-stage anaerobic digestion of oxytetracycline-medicated cattle manure", The Chemical Engineering Journal, No. 303, 11/2016, s. 675-684
 • A. Shahi, S. Aydin, B. Ince, O. Ince, "Reconstruction of Bacterial Community Structure and Variation for Enhanced Petroleum Hydrocarbons Degradation Through Biostimulation of Oil Contaminated Soil", The Chemical Engineering Journal, No. 306, 07/2016
 • C. Akyol, G. Turker, O. Ince, E. Ertekin, O. Ustuner, B. Ince, "Performance and microbial community variations in thermophilic anaerobic digesters treating OTC medicated cow manure under different operational conditions", Bioresource Technology, No. 205, 04/2016, s. 191-198
 • C. Akyol, E. G. Ozbayram, O. Ince, S. Kleinsteuber, B. Ince, "Anaerobic Co-Digestion of Cow Manure and Barley: Effect of Cow Manure to Barley Ratio on Methane Production and Digestion Stability", Environmental Progress & Sustainable Energy, Vol. 2, No. 35, 03/2016, s. 589-595
 • H. Coban, E. Ertekin, O. Ince, G. Turker, C. Akyol, B. Ince, "Degradation of oxytetracycline and its impacts on biogas-producing microbial community structure", Bioprocess and Biosystems Engineering, Vol. 7, No. 39, 03/2016
 • G. Turker, S. Aydin, C. Akyol, O. Yenigun, O. Ince, B. Ince, "Changes in microbial community structures due to varying operational conditions in the anaerobic digestion of oxytetracycline-medicated cow manure", Applied Microbiology and Biotechnology, Vol. 14, No. 100, 03/2016, s. 6469-6479
 • C. Akyol, O. Ince, Z. Cetecioglu, F. U. Alkan, B. Ince, "The fate of oxytetracycline in two-phase and single-phase anaerobic cattle manure digesters and its effects on microbial communities", Journal of Chemical Technology & Biotechnology, Vol. 3, No. 91, 02/2016, s. 806-814
 • S. Aydin, B. Ince, O. Ince, "Assessment of anaerobic bacterial diversity and its effects on anaerobic system stability and the occurrence of resistance genes", Bioresource Technology, No. 207, 01/2016
 • A. Shahi, S. Aydin, B. Ince, O. Ince, "Evaluation of microbial population and functional genes during the bioremediation of petroleum-contaminated soil as an effective monitoring approach", ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY, No. 125, 2016, s. 153-160, DOI: 10.1016/j.ecoenv.2015.11.029
 • C. Akyol, O. Ince, H. Coban, G. Koksel, Z. Cetecioglu, N. Ayman Oz, B. Ince, "Individual and combined inhibitory effects of methanol and toluene on acetyl-CoA synthetase expression level of acetoclastic methanogen, Methanosaeta concilii", International Biodeterioration & Biodegradation, Vol. 105, 2015, s. 233–238, doi:10.1016/j.ibiod.2015.09.013
 • C. Akyol, E.G. Ozbayram, O. Ince, S. Kleinsteuber, B. Ince, "Anaerobic Co-Digestion of Cow Manure and Barley: Effect of Cow Manure to Barley Ratio on Methane Production and Digestion Stability", ENVIRONMENTAL PROGRESS & SUSTAINABLE ENERGY, 09/2015, DOI 10.1002/ep.12250
 • S. Aydin, B. Ince, O. Ince, "Development of antibiotic resistance genes in microbial communities during long-term operation of anaerobic reactors in the treatment of pharmaceutical wastewater", Water Research, Vol. 83, 2015, s. 337–344, Elsevier, doi:10.1016/j.watres.2015.07.007
 • S. Aydin, A. Shahi, E.G. Ozbayram, B. Ince, O. Ince, "Use of PCR-DGGE based molecular methods to assessment of microbial diversity during anaerobic treatment of antibiotic combinations", Bioresource Technology, Vol. 192, 2015, s. 735–740, Elsevier, doi:10.1016/j.biortech.2015.05.086
 • S. Aydin, B. Ince, O. Ince, "Inhibitory effect of erythromycin, tetracycline and sulfamethoxazole antibiotics on anaerobic treatment of a pharmaceutical wastewater", Water Science & Technology, Vol. 71, 2015, s. 1620–1628, IWA PUBLISHING, doi:10.2166/wst.2015.126
 • S. Aydin, B. Ince, O. Ince, "The joint acute effect of tetracycline, erythromycin and sulfamethoxazole on acetoclastic methanogens.", Water Science & Technology, Vol. 71, 2015, s. 1128-1135, IWA PUBLISHING, doi: 10.2166/wst.2015.046.
 • S. Aydin, B. Ince, O. Ince, "Application of real-time PCR to determination of combined effect of antibiotics on Bacteria, Methanogenic Archaea, Archaea in anaerobic sequencing batch reactors", Water Research, Vol. 76, 2015, s. 88–98, Elsevier, doi:10.1016/j.watres.2015.02.043
 • Z. Cetecioglu, B. Ince, M. Gros, S. Rodriguez-Mozaz, D. Barcelo, O. Ince, D. Orhon, "Biodegradation and reversible inhibitory impact of sulfametoxazole on the utilization of volatile fatty acids during anaerobic treatment of pharmaceutical industry wastewater", Science of The Total Environment, Vol. 536, 2015, s. 667–674, doi: 10.1016/j.scitotenv.2015.07.139.
 • S. Aydin, B. Ince, Z. Cetecioglu, O. Arikan, E.G. Ozbayram, A. Shahi, O. Ince, "Combined effect of erythromycin, tetracycline and sulfamethoxazole on performance of anaerobic sequencing batch reactors", Bioresource Technology, Vol. 186, 2015, s. 207-214, ISSN: 0960-8524, ELSEVIER SCI LTD, DOI: 10.1016/j.biortech.2015.03.043
 • O. Ince, E. G. Ozbayram, C. Akyol, Ozgur Ince, B. Ince, "Composting practice for sustainable waste management: a case study in Istanbul", Desalination and water treatment, Vol. 31, No. 57, 2015, s. 14473-14477
 • C. Akyol, O. Ince, Z. Cetecioglu, F. Ustun Kalkan, B. Ince, "Behavior of oxytetracycline in two-phase anaerobic cattle manure digesters and its effects on active microbial communities", Journal of Chemical Technology&Biotechnology, 2015, DOI: 10.1002/jctb.4649
 • S. Aydin, Z. Cetecioglu, O. Arikan, B. Ince, E. G. Ozbayram, O. Ince, "Inhibitory Effects of Antibiotic Combinations on Syntrophic Bacteria, Homoacetogens and Methanogens", Chemosphere, No. 120, 02/2015, s. 515-520
 • S. Aydin, B. Ince, Z. Cetecioglu, E.G. Ozbayram, A. Shahi, O. Okay, O. Arikan, O. Ince, "Performance of anaerobic sequencing batch reactor in the treatment of pharmaceutical wastewater containing erythromycin and sulfamethoxazole mixture", Water Science & Technology, Vol. 70, No. 10, 2015, s. 1625-1632, ISSN: 0273-1223, IWA PUBLISHING, doi: 10.2166/wst.2014.418.
 • Z. Cetecioglu, B. Ince, D. Orhon, O. Ince, "Acute effect of erythromycin on metabolic transformations of volatile fatty acid mixture and acetate under anaerobic conditions", Chemosphere, 2014.
 • A. Jaxybayeva, C. Yangin-Gomec, Z. Cetecioglu, E.G. Ozbayram, F. Yilmaz, O. Ince, "Bioenergy production from diluted poultry manure and microbial consortium inside Anaerobic Sludge Bed Reactor at sub-mesophilic conditions", Journal of Environmental Science and Health, Vol. 10, No. 49, 2014, s. 775-785
 • Z. Cetecioglu, B. Kasapgil-Ince, S. Azman, O. Ince, "Biodegradation of tetracycline under various conditions and effects on microbial community", Applied Biochemistry and Biotechnology, Vol. 2, No. 172, 2014, s. 631-640
 • E. G. Ozbayram, O. A. Arikan, B. Ince, Z. Cetecioglu, S. Aydin, O. Ince, "Acute effects of various antibiotic combinations on acetoclastic methanogenic activity", Environmental Science and Pollution Research, Vol. 22, No. 8, 04/2014, s. 6230-6235, DOI: 10.1007/s11356-014-3841-4
 • Z. Cetecioglu, B. Ince, S. Azman, O. Ince, "Biodegradation of tetracycline under various conditions and effects on microbial community", Applied Biochemistry and Biotechnology, 2013.
 • G. Turker, O. Ince, E. Ertekin, C. Akyol, B. Ince, "Changes in performance and active microbial communities due to single and multiple effects of mixing and solid content in anaerobic digestion process of OTC medicated cattle manure", International Journal of Renewable Energy Research, Vol. 3, No. 1, 2013
 • Z. Cetecioglu, B. Ince, M. Gros, S. Rodriguez-Mozaz, D. Barceló, D. Orhon, O. Ince, "Chronic impact of tetracycline on the biodegradation of an organic substrate mixture under anaerobic conditions", Water Research, Vol. 9, No. 47, 2013, s. 2959-2969
 • S. Doğruel, E. Çokgör, O. İnce, S. Sözen, D. Orhon, "Potential of ultrafiltration for organic matter removal in the polymer industry effluent based on particle size distribution analysis", ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, Vol. 20, 2013, s. 340-350
 • N.A. Oz, O. Ince, G. Turker, B. Ince, ". Effect of seed sludge microbial community and activity on the performance of anaerobic reactors during the start-up period", World Journal of Microbiology and Biotechnology, Vol. 2, No. 28, 2012, s. 637-647
 • B. Ince, H. Coban, G. Turker, E. Ertekin, O. Ince, "Effect of Oxytetracycline on Biogas Production and Active Microbial Populations During Batch Anaerobic Digestion of Cow Manure", Bioprocess and Biosystems Engineering, 2012.
 • B. Basak, O. Ince, B. Ince, Z. Cetecioglu, S. Celikkol, M. Kolukirik, "Effect of Nitrogen Deficiency during SBR Operation on PHA Storage and Microbial Diversity", Environmental Technology, Vol. 33, No. 16, 2012, s. 1827-1837
 • B. Ince, Z. Cetecioglu, S. Celikkol, O. Ince, "The microbial diversity, methane production, operational routine of an anaerobic reactor treating maize processing wastewater", Water Practice and Technology, Vol. 2, No. 2, 2012
 • Z. Cetecioglu, B. Ince, D. Orhon, O. Ince, "Acute inhibitory impact of antimicrobials on acetoclastic methanogenic activity", Bioresource Technology, No. 114, 2012, s. 109-116
 • B. Ince, Z. Cetecioglu, S. Celikkol, O. Ince, "The microbial diversity, methane production, operational routine of an anaerobic reactor treating maize processing wastewater", Water Practice and Technology, 2012
 • M. Kolukirik, O. Ince, Z. Cetecioglu, S. Celikkol, B. K. Ince, "Local and Seasonal Changes in Microbial Diversity of the Marmara Sea Sediments", Marine Pollution Bulletin, Vol. 11, No. 62, 11/2011, s. 2384-2394
 • D. Ercan, S. Karatas, E. Turgay, M. Kolukirik, O. Ince, B.K. Ince, "Changes In Transferrin Gene Expression In Sea Bass (Dicentrarchus labrax) Challenged with Vibrio anguillarum.", Marine Biotechnology, 2011.
 • B. Ince, G. Koksal, Z. Cetecioglu, N. A. Oz, H. Coban, O. Ince, "Inhibition effect of isopropanol on acetyl-CoA synthetase expression level of acetoclastic methanogen, Methanosaeta concilii", Journal of Biotechnology, Vol. 2, No. 156, 2011, s. 95-99
 • M. Kolukirik, O. Ince, B. K. Ince, "Increment in Anaerobic Hydrocarbon Degradation Activity of Halic Bay Sediments via Nutrient Amendment", Microbial Ecology, Vol. 4, No. 61, 2011, s. 871
 • C. Aydiner, İ. Demir, B. Keskinler, O. İnce, "Joint analysis of transient ux behaviors via membrane fouling in hybrid PAC/MF processes using neural network", Desalination, No. 250, 2010, s. 188-196
 • C. Aydiner, M. Bayramoglu, B. Keskinler, O. Ince, "Nickel Removal from Waters Using a Surfactant-Enhanced Hybrid Powdered Activated Carbon/Microfiltration Process. II. The Influence of Process Variables", Industrial & Engineering Chemistry Research, Vol. 2, No. 48, 2009, s. 903-913
 • O. Ince, M. Kolukirik, Z. Cetecioglu, O. Eyice, O. Inceoglu, B. Ince, "Toluene Inhibition of an Anaerobic Reactor Sludge in Terms of Activity and Composition of Acetoclastic Methanogens", Journal of Environmental Science and Health- Part A: Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engi, Vol. 44, No. 14, 2009
 • Z. Cetecioglu, B. K. Ince, M. Kolukirik, O. Ince, "Biogeographical Distribution and Diversty of Bacterial and Archaeal Communities within Highly Polluted Anoxic Marine Sediments from the Marmara Sea", Marine Pollution Bulletin, Vol. 58, No. 3, 2009, s. 384-395
 • Y. Oktem, O. Ince, P. Sallis, T. Donnelly, B. Kasapgil Ince, "Anaerobic treatment of a chemical synthesis-based pharmaceutical wastewater in a hybrid upflow anaerobic sludge blanket reactor", Bioresource Technology, No. 995, 2008, s. 1089-1096
 • O. Ince, B.Kasapgil Ince, T.Donnelly, "Attachment, strength and performance of a porous-media in an upflow anaerobic filter treating dairy wastewater", Water Science and Technology, Vol. 4-5, No. 41, 2008, s. 261-270
 • O. Ince, M. Kolukirik, Z. Cetecioglu, O. Eyice, C. Tamerler, B. Ince, "Methanogenic and sulfate reducing bacterial population levels in a full-scale anaerobic reactor treating pulp and paper industry wastewater using fluorescence in situ hybridization", Water Science and Technology, Vol. 10, No. 55, 2007, s. 183-191
 • C. Aydiner, M. Bayramoglu, S. Kara, B. Keskinler, O. Ince, "Nickel removal from waters using surfactant-enhanced hybrid PAC/MF process. I. The influence of system-component variables", Ind. Eng. Chem. Res., No. 45, 2006, s. 3926-3922
 • Y. Oktem, O. Ince, P. Sallis, T. Donnely, B. Kasapgil Ince, "Determination of optimum operating conditions of an acidification reactor treating a chemical synthesis-based pharmaceutical wastewater", Process Biochemistry, Vol. 11, No. 41, 2006, s. 2258-2263
 • M. Kolukirik, O.Ince, B. Kasapgil Ince, "Methanogenic Community Change in a Full-Scale UASB Reactor Operated at a Low F/M Ratio", Journal of Environmental Science and Health, Part A Toxic/Hazardous Substance & Environmental Engine, No. 42, 2006, s. 903-910
 • O. Ince, A. T. Akarsubasi, N. Sayi, O. Eyice, S. Ovez, B. Kasapgil Ince, "Analysis of Anaerobic Microbial Diversity in Haliç (marine inlet) Sediment by Molecular Tools", Advanced Molecular Medicine, Vol. 2, No. 2, 2006, s. 71-77
 • B. K. Ince, I. Usenti, A. Eyigor, N. A. Oz, M. Kolukirik, O. Ince, "Analysis of methanogenic archaeal and sulfate reducing bacterial populations in the sediments of the Black Sea using FISH", Journal of Geomicrobiology, No. 23, 2006, s. 1-8
 • A. T. Akarsubasi, O. Ince, N. A. Oz, B. Kirdar, B. Ince, "Evaluation of performance, acetoclastic methanogenic activity and archaeal composition of full-scale UASB reactors treating alcohol distillery wastewaters", Process Biochemistry, Vol. 1, No. 41, 2006, s. 28-35
 • A. T. Akarsubasi, O. Ince, B. Kirdar, N. A. Oz, D. Orhon, T. P. Curtis, I. M. Head, B. Ince, "Effect of wastewater composition on archaeal population diversity", Water Research, Vol. 8, No. 39, 2005, s. 1576-1584
 • T. Dogan, O.Ince, N. Ayman Oz, B. Kasapgil Ince, "Inhibition of Volatile Fatty Acid Production in Granular Sludge From An UASB Reactor", Journal of Environmental Science and Health, Part A Toxic/Hazardous Substance & Environmental Engine, Vol. 3, No. 40, 2005, s. 633-644
 • O. Ince, M. Kolukırık, N. A. Oz, B. Kasapgil Ince, "Comparative Evaluation of Full-Scale UASB Reactors Treating Alcohol Distillery Wastewater in Terms of Performance and Methanogenic Activity", Journal of Chemical Technology and Biotechnology, No. 80, 2005, s. 138-144
 • N. Ayman Oz, O. Ince, B. Kasapgil Ince, "Effect Of Wastewater Composition On Methanogenic Activity In An Anaerobic Reactor", Journal of Environmental Science and Health, Part A Toxic/Hazardous Substance & Environmental Engine, Vol. 11-12, No. 39, 2004, s. 2941-2953
 • B. Ince, O. Ince, N. Ayman Oz, "Changes in acetoclastic methanogenic activity and microbial composition in an upflow anaerobic filter", Air and Soil Pollution, No. 144, 2003, s. 301-315
 • B. Kasapgil Ince, O. Ince, N. Ayman Oz, "Changes in acetoclastic methanogenic activity and microbial composition in an upflow anaerobic filter", Journal of Water, Air and Soil Pollution, Vol. 1, No. 144, 2003, s. 301-315
 • N. Ayman Oz, O. Ince, B. Kasapgil Ince, A. T. Akarsubasi, O. Eyice, "Microbial population dynamics in an anaerobic CSTR treating chemical synthesis based pharmaceutical wastewater", Journal of Environmental Science and Health, Part A Toxic/Hazardous Substance & Environmental Engine, Vol. 10, No. 38, 2002, s. 2029-2042
 • B. Kasapgil Ince, A. Selçuk, O. Ince, "Effect of a chemical synthesize based pharmaceutical wastewater on performance, acetoclastic methanogenic activity and microbial population in an upflow anaerobic filter", Journal of Chemical Technology and Biotechnology, Vol. 6, No. 77, 2002, s. 711-719
 • O.Ince, B. Kasapgil Ince, O. Yenigün, "Determination of potential loading capacity of an upflow anaerobic sludge blanket reactor using specific methanogenic activity test", Journal of Chemical Technology and Biotechnology, Vol. 6, No. 76, 2001, s. 573-578
 • B.Kasapgil Ince, O.Ince, G. K. Anderson, S. Arayıcı, "Assesment of biogas use as an energy source from anaerobic digestion of brewery wastewater", Journal of Water, Air ans Soil Pollution, No. 126, 2001, s. 239-251
 • B.Kasapgil Ince, O.Ince, P.J.Sallis, G.K.Anderson, "Inert COD production in a membrane anaerobic reactor treating brewery wastewater", Water Research, Vol. 16, No. 34, 2000, s. 3943-3948
 • B.Kasapgil Ince, O.Ince, "Changes to bacterial community make-up in a two-phase anaerobic digestion system", Journal of Chemical Technology and Biotechnology, No. 75, 2000, s. 500-508
 • G. Eremektar, F. Germirli, O. Ince, "Fate of inert COD fractions in two-stage biological treatment of a strong wastewater", Journal of Environmental Science and Health, Part A Toxic/Hazardous Substance & Environmental Engine, Vol. 6, No. 34, 1999, s. 1329-1340
 • O. Ince, "Potential energy production from anaerobic digestion of dairy wastewater", Journal of Environmental Science and Health, Part A Toxic/Hazardous Substance & Environmental Engine, Vol. 6, No. 33, 1998, s. 1219-1228
 • O. Ince, F. Germirli, B. Kasapgil Ince, G. K. Anderson, "Experimental determination of soluble inert COD fractions of brewery wastewater under anaerobic conditions", Environmental Technology, No. 19, 1998, s. 437-442
 • O. Ince, "Performance of a two-phase anerobic digestion system when treating dairy wastewater", Water Research, Vol. 9, No. 32, 1998, s. 2707-2713
 • F. Germirli, O. Ince, D. Orhon, A. Şimşek, "Assesment of inert COD in pulp and paper mill effluent under anaerobic conditions", Water Research, Vol. 11, No. 32, 1998, s. 3490-3494
 • I.E. Gönenç, B. B. Baykal, O. Ince, O. Aşıkoğlu, "Ecosystem modelling of coastal lagoons for sustainable management. A case study: K.Cekmece Lagoon TURKEY", International Journal of Salt Lake Research, Vol. 2, No. 6, 1997, s. 91-105
 • O. Ince, G. K. Anderson, B. Kasapgil, "Composition of the microbial population in a membrane anerobic system during start-up", Water Research, Vol. 1, No. 31, 1997, s. 1-10
 • G. K. Anderson, B. Kasapgil, O.Ince, "Microbial kinetics of a membrane anaerobic reactor system", Environmental Teachnology, No. 17, 1996, s. 449-464
 • U. Alkan, G. K. Anderson, O.Ince, "Toxicity of trivalent chromium in the anaerobic digestion process", Water Research Vol.30, No.3, p.731-741, Vol. 3, No. 30, 1996, s. 731741
 • O. Ince, G. K. Anderson, B. Kasapgil, "Control of organic loading rate using the specific methanogenic activity test during start-up of an anaerobic digestion system", Water Research , Vol.29, No.1, p.349-355., Vol. 1, No. 29, 1995, s. 349-355
 • O.Ince, G. K. Anderson, B. Kasapgil, "Effect of changes in compositions of methanogenic species on performance of a membrane anaerobic reactor system treating brewery wastewater", Environmental Technology, No. 16, 1995, s. 901-914
 • G. K. Anderson, B. Kasapgil, O.Ince, "Microbiological study of two-stage digestion during start-up", Water Research, Vol. 11, No. 28, 1994, s. 2383-2392
 • G. K. Anderson, B. Kasapgil, O. Ince, "Comparasion of porous and non-porous media in upflow anerobic filter for dairy wastewater treatment", Water Research, Vol. 7, No. 28, 1994, s. 1619-1624
 • B. Kasapgil, G. K. Anderson, O. Ince, "An investigation into the pre-treatment of dairy wastewater prior to aerobic biological treatment. International Specialised Conference on Pre-treatment of Indutrial Wastewater", Water Science and Technology, Vol. 9, No. 29, 1994, s. 205-215

Ulusal Yayınlar 

 • Z. Çetecioğlu, D. Orhon, O. İnce, "Antibiyotik Etken Maddelerinin Metanojenik Aktivite Üzerinde Kronik Etkileri", İTÜ Dergisi/e Su Kirlenmesi Kontrolü", İTÜ Dergisi/e Su Kirlenmesi Kontrolü, Vol. 22, No. 1, 2017, s. 51-59
 • Ş. Çelikkol, B. K. İnce, M. Kolukırık, Z. Çetecioğlu, O. İnce, "Kağıt Endüstrisi Atıksularında Anaerobik Mikrobiyal Çeşitliliğin Belirlenmesi", İTÜ Dergisi/e, Vol. 18, No. 2-3, 2008, s. 23-31
 • O. İnce, Ö. Eyice, B. K. İnce, "Çamur bekletme süresinin nitrifikasyon sistemlerindeki bakteriyel çeşitliliğe ve sistem stabilitesine etkisi", İTÜ Dergisi/e, Vol. 1, No. 18, 2008, s. 32-41
 • B. K. İnce, M. Kolukırık, O. İnce, "Gerçek ölçekli UASB reaktörlerde metanojenik popülasyon dinamiği", İTÜ Dergisi/e, Vol. 2, No. 17, 2007, s. 3-14, Çağrılı makale
 • C. Aydıner, O. İnce, "Hibrit mikrofiltrasyon proses ile sulardan nikel gideriminde akı düşüşünün istatistiksel yöntemlerle incelenmesi", İTÜ Dergisi/d, Vol. 1, No. 17, 2007, s. 27-38
 • O. İnce, Ö. Eyice, B. K. İnce, "Çamur bekletme süresinin nitrifikasyon sistemlerindeki bakteriyel çeşitliliğe ve sistem stabilitesine etkisi", İTÜ Dergisi/b,, Vol. 1, No. 2, 2005, s. 32-41
 • Y.A. Öktem, O. İnce, "İlaç Atıksularının Tek Ve İki Kademeli Anaerobik Arıtımında Sistem Performanslarının Karşılaştırılması", İTÜ Dergisi/d Mühendislik, Vol. 2, No. 4, 2005, s. 11-18
 • O. Ince, N. Ayman Oz, B. Kasapgil İnce, B. Kocarslan, "Bir Alkollü İçki Endüstrisi Anaerobik Aritma Sistemi Performansinin Değerlendirilmesi ve Biyolojik Çamurun Karakterizasyonu", Su Kirlenmesi Kontrolü Dergisi, Vol. 3, No. 13, 2003
 • B. Kasapgil İnce, O. İnce, "Endüstriyel atıksuların anaerobik arıtımda ön-asitleştirme tanklarının işletme koşullarının belirlenmesinde temel prensipler", Su Kirlenmesi Kontrolü Dergisi, Vol. 1, No. 7, 1997, s. 29-35
 • O. İnce, B. Kasapgil, "Havasız arıtma sistemlerinin işletmeye alma döneminde metan bakterilerinin Warburgh Respirometre ile ölçülmesi ve sistem stabilitesinin kontrolü", Su Kirlenmesi ve Kontrolü Dergisi, Vol. 1, No. 5, 1995, s. 27-37


Uluslararası Bildiriler

 • A. Shahi, S. Aydın, B. İnce, O. İnce, “The Study of quantitative changes in microbial communities and functional genes in a petroleum contaminated soil after treated by white rote fungi”, 10/2017, VII International Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology, Madrid, Spain, 18.10.2017 – 20.10.2017
 • A. Shahi, S. Aydın, B. İnce, O. İnce, “Evaluation of dominant bacterial phyla during biostimulation practice of petroleum contaminated soil using Illumina HiSeq”, 10/2017, VII International Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology, Madrid, Spain, 18.10.2017 – 20.10.2017
 • C. C. Yarımtepe, N. A. Öz, O. İnce, "Electrohydrolysis of Olive Mill Wastewater: Effect of Applied DC Voltage", 04/2017, 6th PARIS International Conference on Chemical, Agricultural, Biologic, Paris, France, 25.04.2017 - 26.04.2017
 • A. Shahi, S. Aydin, B. Ince, O. Ince, "Evaluation of changes in microbial community structure and functional genes in petroleum-contaminated soil through a bioremediation monitoring process", 10/2015, BioMicroWorld 2015, Barcelona, Spain, 28.10.2015 - 30.10.2015
 • A. Shahi, S. Aydin, B. Ince, O. Ince, "Analysis of the microbial community of highly petroleum polluted soil obtained from dredging of petroleum waste storage pit as an approach for evaluation of its bioaugmentation potential", 10/2015, BioMicroWorld 2015, Barcelona, Spain, 28.10.2015 - 30.10.2015
 • S. Aydin, A. Shahi, B. Ince, O. Ince, "Inhibitory effect of erythromycin, tetracycline and sulfamethoxazole antibiotics on anaerobic treatment of a pharmaceutical wastewater", 10/2015, BioMicroWorld 2015, Barcelona, Spain, 28.10.2015 - 30.10.2015
 • S. Aydin, A. Shahi, E.G. Ozbayram, B. Ince, O. Ince, "Use of PCR-DGGE based molecular methods to assessment of microbial diversity during anaerobic treatment of antibiotic combinations", 10/2015, BioMicroWorld 2015, Barcelona, Spain, 28.10.2015 - 30.10.2015
 • E.G. Ozbayram, O. Ince, C. Akyol, S.Kleinsteuber, U. Bakirel, B. Ince, "Characterization of microbial community structures of cow rumen and manure by pyrosequencing and Q-PCR", 10/2015, BioMicroWorld 2015, Barcelona, Spain, 28.10.2015 - 30.10.2015
 • C. Akyol, G. Turker, O. Ince, E. Ertekin, B. Ince, "Effect of operational changes in tetracycline resistance gene proliferation in anaerobic digestion of OTC medicated cattle manures", 10/2015, BioMicroWorld 2015, Barcelona, Spain, 28.10.2015 - 30.10.2015
 • S. Aydin, O. Ince, O. Arikan, Z. Cetecioglu, E.G. Ozbayram, A. Shahi, B. Ince, "Effects of the antimicrobial and antibiotics on the microbial community structure and the development of antibiotic resistance genes in anaerobic sequencing batch reactor", 05/2015, IWA Balkan Young Water Professional 2015 Conference, Selanik, Greece, 10.05.2015 - 12.05.2015
 • E.G. Ozbayram, O. Ince, O. Arikan, Z. Cetecioglu, S. Aydin, A. Shahi, B. Ince, "Chronic effects of antibiotic mixtures on anaerobic sequencing batch reactors (ASBRs) treating pharmaceutical wastewater", 05/2015, IWA Balkan Young Water Professional 2015 Conference, Selanik, Greece, 10.05.2015 - 12.05.2015
 • O. Ince, S. Kabdasli, O.E. Varol, O. Bora, H. Girgin, M. Balcin, E.G. Ozbayram, "Flood Risk Modelling for Ergene Basin", 2014, 2nd Sustainable Watershed Management Conference, Dalaman, Türkiye, 13.10.2014 - 17.10.2014
 • S. Aydin, A. Shahi, Z. Cetecioglu, O. Ince, E.G. Ozbayram, B. Ince, "Chronic Effects of Antibiotic Combinations on Anaerobic Microbial Community", 2014, Technical, Environmental and Economic Challenges, EcoSTP2014 Conferenc, Verona, İtalya, 23.06.2014 - 27.06.2014
 • O. Arikan, Z. Cetecioglu, S. Aydin, A. Shahi, B. Ince, E.G. Ozbayram, O. Ince, "Long -Term Combined Effects of antibiotics on anaerobic sequencing batch reactors (ASBRs) treating pharmaceutical wastewater", 2014, 6th IWA YWP European Water Professionals Conference “EAST meets WEST, İstanbul, Türkiye, 28.08.2014 - 30.05.2014
 • O. Arikan, O.İnce, Z. Cetecioglu, S. Aydin, E.G. Ozbayram, B. Ince, "Chronic Effects of Erythromycin, Tetracycline and Sulfamethoxazole Combinations on the Performance of Anaerobic Sequencing Batch Reactor", 2014, 2nd International Conference on Biogas Microbiology (ICBM2), Uppsala, İsviçre, 16.06.2014 - 12.06.2014
 • S. Aydin, O. Ince, O. Arikan, Z. Cetecioglu, E.G. Ozbayram, B. Ince, A. Shahi, "Performance of anaerobic sequencing batch reactor in the treatment of pharmaceutical wastewater containing erythromycin and sulfamethoxazole mixture", 05/2014, 6th IWA YWP European Water Professionals Conference “EAST meets WEST, İstanbul, Türkiye, 28.05.2014 - 30.05.2014
 • O. Arikan, O.İnce, Z. Cetecioglu, A. Shahi, S. Aydin, B. Ince, "Determination of the chronic effects of antibiotic mixtures on resistance genes and microbial community structure within anaerobic sequencing batch reactors treating pharmaceutical wastewater", 2013, V. International Conference on Environmental, Industrial and Applied M, Madrid, Spain, 02.10.2013 - 04.10.2013
 • Z. Cetecioglu, B. Ince, D. Orhon, O. Ince, "Chronic effect of erythromycin on acetoclastic methanogens", 2013, V. International Conference on Environmental, Industrial and Applied M, Madrid, Spain, 02.10.2013 - 04.10.2013
 • G. Turker, O. Ince, E. Ertekin, B. Ince, "Effects of mixing rate and solid content on numbers of active microbial populations in thermophilic digestion of OTC medicated manure", 2013, ICOEST 2013 - The international Conference on Environmental Science an, Kapadokya/Turkey, 18.06.2013 - 21.06.2013
 • G. Turker, O. Ince, E. Ertekin, B. Ince, "Effects of mixing rate and solid content on numbers of active microbial populations in digesters fed with OTC medicated manure", 2013, BioGasWorld 2013 - International Trade Exhibition for Biogas Technolog, Berlin / Germany, 22.04.2013 - 25.04.2013
 • G. Turker, O. Ince, E. Ertekin, H. Coban, B. Ince, "Degradation products of Oxytetracycline in anaerobic digestion and its effects on biogas production and microbial community structures", 2012, SETAC World Congress 2012, Berlin/Germany, 20.05.2012 - 24.05.2012,
 • G. Turker, O. Ince, E. Ertekin, B. Ince, "Effects of amendments of OTC containing fresh manure and digestate on soil microbiota", 2013, BioGasWorld 2013 - International Trade Exhibition for Biogas Technolog, Berlin / Germany, 22.04.2013 - 25.04.2013
 • G. Turker, O. Ince, E. Ertekin, C. Akyol, B. Ince, "Changes in performance and active microbial communities due to single and multiple effects of mixing and solid content in anaerobic digestion process of OTC medicated cattle manure", 2012, EWRES - European Workshop on Renewable Energy Systems, Antalya/Turkey, 17.09.2012 - 28.09.2012,
 • S. Celikkol, O. Ince, B. Ince, "Bacterial community analysis of drinking water reservoirs in Istanbul using molecular tools", 2012, International Water Association (IWA) World Water Congress and Exhibit, Busan, South Korea, 16.09.2012 - 21.09.2012
 • Z. Cetecioglu, B. Ince, D. Orhon, O. Ince, "Chronic Effect of Sulfamethoxazole on Methanogenic Pathway", 2012, 14th International Symposium on Microbial Ecology- ISME, Copenhagen-Denmark, 18.08.2012 - 24.08.2012
 • S. Aydin, O. Ince, G. Ozbayram, Z. Cetecioglu, O. Arikan, B. Ince, "Short-term inhibition impact of antimicrobials on the homoacetogenic and methanogenic activities of an enriched culture", 2012, 14th International Symposium on Microbial Ecology- ISME, Copenhagen-Denmark, 16.09.2012 - 21.09.2012,
 • G. Turker, O. Ince, E. Ertekin, F. Suzen, B. Ince, "Impacts of Oxytetracycline on Performance of Thermophilic Anaerobic Manure Digesters and Active Microbial Population", 2012, Isme14 - The Power Of The Small, Copenhagen/Danmark, 19.08.2012 - 24.08.2012, (
 • G. Ozbayram, B. Ince, S. Aydin, Z. Cetecioglu, O. Arikan, O. Ince, "Determination of the Synergistic Acute Effects of Antibiotics on Acetoclastic Methanogens", 2012, 14th International Symposium on Microbial Ecology- ISME, Copenhagen-Denmark, 19.08.2012 - 24.08.2012,
 • G. Turker, B. Ince, M. Kolukirik, O. Ince, "Seasonal shift in microbial community structure of highly polluted sediments of Marmara Sea coast", 2012, ECSA50 - 50th ECSA Conference: Today's science for tomorrow's manageme, Venice/Italy, 03.06.2012 - 07.06.2012.
 • O. Ince, S. Azman, Z. Cetecioglu, B. Ince, "Biodegradation of Tetracycline under Various Conditions and Effects on Microbial Community", 10/2011, The X Latin American Workshop and Symposium on Anaerobic Digestion, Ouro Preto, Brazil, 23.10.2011 - 27.10.2011
 • O. Ince, Z. Cetecioglu, S. Azman, N. Gokcek, B. Ince, "Determination of anaerobic and anoxic biodegradation capacity of sulfamethoxasole and the effects on mixed microbial culture", 09/2011, s. 115, BioMicroWorld 2011, Malaga-Spain, 17.09.2011 - 17.09.2011
 • G. Türker, O.İnce, H. Çoban, E. Ertekin, B. İnce, “Effects of excreted OTC in manure on biogas digesters in term od microbial populations and biogas production”, 09/2011 BioMicroWorld 2011, Malaga-Spain, 17.09.2011 - 17.09.2011
 • B. Ince, Z. Cetecioglu, S. Celikkol, O. Ince, "The microbial diversity, methane production, operational routine of an anaerobic reactor treating maize processing wastewater.", 2011, 8th IWA International Symposium on Waste Management Problems in Agro-I, Çeşme, Turkey, 22.06.2011 - 26.05.2011, Oral Presentation
 • O. Ince, S. Sozen, O.Karahan, Z. Cetecioglu, N.Gokcek, D. Orhon, "WasteManagement in Purification Process of a Gold Refinery Industry", 2010, International Sustainable Water and Wastewater Management Symposium, Konya, Türkiye, 24.10.2010 - 18.01.2011
 • M. Kolukirik, O. Ince, B.K. Ince, "High Anaerobic Hydrocarbon Degradation Activities of Marmara Sea Sediments", 2010, 13th International Symposium on Microbial Ecology- ISME, Seattle-USA, 21.08.2010 - 28.08.2010
 • O. Ince, G. Koksel, N. A. Oz, Z. Cetecioglu, H. Coban, B.K. Ince, "Inhibition Effect of Iso-propanol on Expression Level of Acetyl-CoA Synthetase Gene and Active Methanogenic Population in Anaerobic Processes", 08/2010, 13th International Symposium on Microbial Ecology, Seattle - A.B.D. (Poster), 22.08.2010 - 27.08.2010
 • C. Ketre, O. Ince, M. Kolukirik, B.K. Ince, "Benzylsuccinate Synthase Gene Abundance in the Marmara Sea Sediments.", 07/2010, 13th International Symposium on Microbial Ecology- ISME, Seattle-USA, 22.08.2010 - 28.08.2010
 • G. Turker, O.Ince, N. Ayman Oz, B.Kasapgil Ince, "Microbial Community Analysis in Deep Sediments of the Black Sea Revealing Presence of Thermophilic Bacteria and Archaea", 08/2008, 12th International Symposium on Microbial Ecology- ISME 12, Cairns-Australia, 17.08.2008 - 22.08.2008
 • N.A. Oz, O. Ince, G. Turker, E. Gozdereliler, B.K. Ince, "Effect of sludge retention time on microbial diversity in anaerobic sequencing batch reactors", 08/2008, 12th International Symposium on Microbial Ecology- ISME 12, Cairns-Australia (Poster), 17.08.2008 - 22.08.2008
 • S. Celikkol, O. Ince, M. Kolukirik, Z. Cetecioglu, B. K. Ince, "Effect of a system shut-down on the microbial community in a full-scale anaerobic contact reactor", 08/2008, 12th International Symposium on Microbial Ecology- ISME 12, Cairns-Australia (Poster), 17.08.2008 - 22.08.2008
 • M. Kolukirik, O. Ince, Z. Cetecioglu, S. Celikkol, B.K. Ince, "Microbial Ecology of Anoxic Marmara Sea Sediments with a High Potential To Degrade Petroleum Hydrocarbons", 08/2008, 12th International Symposium on Microbial Ecology- ISME 12, Cairns-Australia, 17.08.2008 - 22.08.2008
 • B. K. Ince, Z. Çetecioğlu, M. Kolukırık, B. Açıksöz, H. Bermek, Ş. Çelikkol, O. Ince, "Microbial Diversity within the Anoxic Sediment from a Highly Polluted Bay", 12/2007, s. 223, II. International Conference on Environmental, Industrial and Applied , Sevilla-Spain, 28.11.2007 - 01.12.2007
 • O. Ince, M. Kolukirik, Z. Cetecioglu, O. Eyice, O. Inceoglu, B. Ince, "Determination of Toluene Inhibition on Acetoclastic Methanogenic Community Of An Anaerobic Sludge Using Methanogenic Activty Test And Fluorescence In Situ Hybridization Technique", 01/2007, International Conference on Environment: Survival and Sustainability, Nicosia - Northern Cyprus, 17.02.2007 - 24.02.2007
 • B.Kasapgil İnce, M. Kolukırık, Z. Çetecioğlu, Ö. Eyice, O. Ince, "Methanogenic and sulfate reducing bacterial populations within a full-scale anaerobic reactor", 08/2006, 11th International Symposium on Microbial Ecology-ISME 11, Vienna-Austria, (Poster), 20.08.2006 - 24.08.2006
 • B.Ince, O.Ince, N.A.Oz, I.Usenti, A.Eyigor, "Analysis of Methane Archaeal and Sulfate Reducing Bacterial Populatios in Deep Sediments of the Black Sea Using FISH Technique", 03/2005, 1st International Conference on Enviromental, Industrial and Applied M, Badajoz, Spain, 15.03.2005 - 18.03.2005
 • M.Kolukırık, O.Ince, B.Kasapgil Ince, O.Eyice, "Changes in Archaeal Community Dynamics in a Full-scale UASB Reactor Treating Alcohol Distillery Effluent.", 09/2004, s. 53-58, 10th World Congress on Anaerobic Digestion, Montreal, Canada, 31.08.2004 - 02.09.2004
 • O. Ince, A. T. Akarsubasi, N. Sayi, O. Eyice, Suleyman Ovez, B. Kasapgil Ince, "Analysis of Anaerobic Microbial Diversity in Haliç (marine inlet) Sediment by Molecular Tools.", 12/2003, s. 0, IWA Conference on Environmental Biotechnology:Advancement on Water and, Kuala Lumpur, Malaysia, 09.12.2003 - 10.12.2003
 • N. A. Oz, O. Ince, B. K. Ince, "Changes in Acetoclastic Methanogenic Activity in an Anaerobic Reactor Treating a Pharmaceutical Wastewater", 12/2003, IWA Conrerence on Environmental Biotechnology: Advancement on Water &, Kuala Lumpur, Malaysia, 09.12.2003 - 10.12.2003
 • T. Dogan, B. Kasapgil Ince, O. Ince, N. Ayman Oz, "Inhibition of Volatile Fatty Acid Production in Granular Sludge from an UASB Reactor", 12/2003, s. 0, IWA Conrerence on Environmental Biotechnology:Advancement on Water & , Kuala Lumpur, Malaysia, 09.12.2003 - 10.12.2003
 • O. Ince, N.Ayman Oz, B. Kasapgil Ince, B. Kocaarslan, "Determination of potential loading capacity of a full-scale anaerobic reactor treating alcohol distillery effluents", 09/2002, s. 0, 5th Specialized Conference on IWA Small Water and Wastewater Treatment, Istanbul, Turkey, 24.09.2002 - 26.09.2002
 • O.Ince, O.Karadede, B.Kasapgil Ince, N.Ayman Oz, M. Kolukırık, "An investigation in to a full-scale UASB reactor treating an alcohol distillery effluent interms of performance, acetoclastic methanogenic capacity and microbial composition", 07/2002, ISWA World Environment Congress and Exhibition, Istanbul, Turkey, 08.07.2002 - 12.07.2002
 • O.Ince, "Aerobic in Sewer Treatment: a case study", 10/1997, s. 261, 9th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact , S.Agnello Di Sorrento, Italy, 04.10.1997 - 09.10.1997
 • O.Ince, T.T.Onay, "Treatment of battery waste leachate:a case study", 10/1997, s. 265, 9th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact , S.Agnello Di Sorrento, Italy, 04.10.1997 - 09.10.1997
 • B. Kasapgil, O. Ince, S. Arayıcı, "An investigation into economic value of biogass from an upflow anaerobic filter treating dairy wastewater", 08/1995, s. 173, 35th IUPAC Congress, Istanbul, Turkey, 14.08.1995 - 19.08.1995
 • I. E. Gonenc, O. Ince, B. B. Baykal, N. Beker, A. Tanık, M. Gurel, Y. Oktem, M. Meric, E. Doganlı, "Manegement of a mesothrophic lake for sustainable development: Case study from Turkey", 10/1995, 6th International Conference on the Conservation and Management of La, Japan, 23.10.1995 - 27.10.1995
 • O. Ince, B. Kasapgil, S. Arayıcı, "Energy recovery in a membrane anaerobic treatment system", 08/1995, s. 192, 35th IUPAC Congress, Istanbul, TURKEY, 14.08.1995 - 19.08.1995
 • B. Kasapgil, O. Ince, G. K. Anderson, "Determination of operation conditions in an anaerobic acid-phase reactör treating dairy wastewater", 1995, Proceedings of the 50th Industrial Waste Conferance, Purdue University, Lafayette, Indiana, USA, 01.05.1995 - 03.05.1995
 • B. Kasapgil, G. K. Anderson, O.Ince, "Comparison of pilot -and laboratory- scale upflow anerobic filters treating dairy wastewater", 05/1994, s. 555-562, Proceedings of the 49th Industrial Waste Conference, Purdue University, Lafayette, Indiana, USA, 09.05.1994 - 11.05.1994
 • O. Ince, G. K. Anderson, B. Kasapgil, "Use of specific methanogenic activity test for controlling stability and performance in anaerobic digestion of brewery wastewater", 05/1994, s. 189-204, Proceedings of the 49th Industrial Waste Conference, Purdue University, Lafayette, Indiana, USA, 09.05.1994 - 11.05.1994
 • G. K. Anderson, B. Kasapgil, O. Ince, "Improvement in performance of an anaerobic upflow filter using sintered glass media", 1993, s. 731-733, 2th International Specialised Conference on Biofilm Reactors, Paris/FRANCE, 29.09.1993 - 01.10.1993, Poster Presentation
 • O. Ince, G. K. Anderson, B. Kasapgil, "Improvement in performance of an anaerobic contact digester using a crossflow ultrafiltration membrane technique for brewery wastewater treatment", 1993, s. 551-560, The 48th Industrial Waste Conference, Purdue University, Lafayette, Indiana/USA, 10.05.1993 - 12.05.1993
 • O. Ince, "Membrane processes and applications to industrial wastewater treatment technologies", 1991, 7th KUKEM Congress, Ankara/TURKEY, 18.09.1991 - 19.09.1991
 • O. Ince, "Materials Using for Biofilm Systems and Their Various Applications", 1991, s. 591-607, 1. Internatioanl Environmental Protection Symposium, İzmir, TURKEY, 08.06.1991 - 11.06.1991
 • O. İnce, "A new technology to increase the treatment efficiency of industrial wastewater: Membrane Crossflow Ultrafiltration", 2008, s. 577-590, 1. Internatioanl Environmental Protection Symposium, İzmir, TURKEY, 08.06.1991 - 11.06.1991
 • O. İnce, "Comparison of various biofilm models", 1991, s. 374-394, 1. International Environmental Protection Symposium, İzmir, TURKEY, 08.06.1991 - 11.06.1991

Ulusal Bildiriler

 • E.I. Erdem, O. Ince, C. Akyol, E.G. Ozbayram, B. Ince, "Bahçe atıklarının kompostlaştırılması ile elde edilen son ürünün toprak şartlandırıcısı olarak kullanımının incelenmesi", 10/2015, 7. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY) 2015, Gaziantep, Türkiye, 14.10.2015 - 16.10.2015
 • G. Günel, B. Ince, E.G. Ozbayram, C. Akyol, B. Ince, "Büyükbaş hayvan dışkısı ile işletilen anaerobik çürütücülerde rumen sıvısı kullanılarak asidifikasyon veriminin artırılması", 10/2015, 7. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY) 2015, Gaziantep, Türkiye, 14.10.2015 - 16.10.2015
 • G. Ozbayram, B. Ince, Z. Cetecioglu, O. Arikan, O. Ince, "Antibiyotiklerin Metanojenik Yolizleri Üzerinde Çoklu Akut Etkilerinin Belirlenmesi", 2012, 13. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu-EKK 13, Istanbul-Türkiye, 17.10.2012 - 19.10.2012
 • Ş. Çelikkol, B.K. İnce, M. Kolukırık, Z. Çetecioğlu, O. İnce, "Kâğıt Endüstrisi Atıksularının Anaerobik Arıtımında Mikrobiyal Çeşitliliğin Denatüran Gradyan Jel Elektroforezi (DGGE) ile Belirlenmesi", 06/2008, 11. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu-EKK 11, Istanbul-Türkiye, 11.06.2008 - 13.06.2008
 • B. İnce, L. Şimşek, N.A. Öz, E. Gözdereliler, A. Ülgen, O. İnce, "Bira Atıksuyunun Anaerobik Arıtımında Asetoklastik Metanojenik Aktivite ve Kantitatif Metan Arkeyal Değişimleri", 06/2008, 11. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu-EKK 11, İstanbul, Türkiye, 11.06.2008 - 13.06.2008
 • O.İnce, "Kuyum Atölyelerinde Kullanılan Tehlikeli Kimyasal Maddeler Üretiminde Oluşan Atıklar ve Arıtma Yöntemleri", 06/2006, 1. Uluslararası Eminönü Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 17.06.2006 - 19.06.2006
 • N. Ayman Öz, O. İnce, A. T. Akarsubasi, B. Kırdar, B. K. İnce, "İlaç atıksularını arıtan tam karışımlı bir reaktörde metan arkeyal kompozisyonun değişiminin DGGE yöntemi ile belirlenmesi", 06/2006, s. 320-327, 10. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 07.06.2006 - 09.06.2006
 • O.Ince, M. Kolukırık, Z. Çetecioğlu, Ö. Eyice, B.Kasapgil İnce, "Gerçek ölçekli bir anaerobik reaktörde etkin olan mikrobiyal popülasyonların florasanlı yerinde hibritleşme kullanılarak belirlenmesi", 06/2006, s. 75-82, 10. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 07.06.2006 - 09.06.2006
 • B. Kasapgil İnce, O. İnce, N. Ayman Öz, M. Kolukırık, Ö. Eyice, Z. Çetecioğlu, "Çevre biyoteknolojisinin bugünü ve geleceği", 06/2006, s. 52, Biyoteknoloji Yüzyılı ve Türkiye (Bugün & Gelecek), İstanbul, Türkiye, 03.06.2006 - 04.06.2006
 • C. Aydıner, M. Bayramoğlu, S. Kara, B. Keskinler, O. İnce, "Hibrit mikrofiltrasyon (MF) prosesler ile sulardan nikel iyonlarının giderilmesi: proses performansı ve membran kirlenmesi analizleri", 05/2006, s. 104-110, Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu V, Gebze, Türkiye, 11.05.2006 - 12.05.2006
 • O.Ince, O.Eyice, B.Kasapgil Ince, S.Sözen, G.Coşkuner, "Gerçek Ölçekli Aktif Çamur Sisteminde Nitrifikasyon Bakterilerinin Floresanlı Yerinde Hibritleşme Tekniği İle Belirlenmesi", 06/2004, 9.Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 02.06.2004 - 04.06.2004
 • D.Orhon, O.İnce, S.Sözen, G.Zengin, Ö.Karahan, "KUYUMCUKENT Atıksu Yönetimi", 06/2004, 9.Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 02.06.2004 - 04.06.2004
 • O. İnce, B. K. İnce, "Lüleburgaz Efes Pilsen Fabrikası Atıksularının Anaerobik Arıtımında Sistem Performansı ile Mikrobiyal Türlerin Sayı ve Aktivitelerinin Değerlendirilmesi", 06/2004, 9.Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 02.06.2004 - 04.06.2004
 • O.Ince, N.Ayman Öz, M.Kolukırık, B.Kasapgil Ince, O.Eyice, "Alkollü Atıksuların Gerçek Ölçekli Anaerobik Arıtımında Sistem Performansı İle Mikrobiyal Kompozisyon ve Aktivitelerinin Etkileşimlerinin Değerlendirilmesi", 06/2004, 9.Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 02.06.2004 - 04.06.2004
 • O.Ince, O.Eyice, B.Kasapgil Ince, S.Sözen, "Sıcaklığın Gerçek Ölçekli Aktif Çamur Sisteminde Nitrifikasyon Bakterileri Üzerine Etkisinin Floresanlı Yerinde Hibritleşme Tekniği İle Belirlenmesi", 06/2004, 9.Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 02.06.2004 - 04.06.2004
 • O.Ince, M.Kolukırık, B.Kasapgil Ince, "Tekel Çanakkale İçki Fabrikası Atıksularının Anaerobik Arıtımında Sistem Performansı, Asetoklastik Metan Üretim Kapasitesi ve Mikrobiyal Kompozisyonun Zamana Bağlı Değişimlerinin İncelenmesi", 06/2004, 9.Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 02.06.2004 - 04.06.2004
 • O.Ince, N.Ayman Öz, B.Kasapgil Ince, B.Koçarslan, "Alkollü İçki Endüstrisinde Anaeorobik Arıtma Sisteminin Performans Değerlendirmesi ve Biyolojik Çamurun Karakterizasyonu.", 09/2002, s. 281-288, 8.Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 18.09.2002 - 20.09.2002
 • A. Tanık, B. B. Baykal, İ. E. Gönenç, O. İnce, "İstanbul’ un su toplama havzalarında yayılı kaynak yüklerinin hesaplanmasına ilişkin örnek çalışmalar", 06/1997, s. 145-153, Su Kaynakları Korunması ve İşletilmesi Sempozyumu, İSKİ Genel Müdürlüğü, İstanbu, 02.06.1997 - 03.06.1997
 • B. B. Baykal, A. Tanık, İ. E. Gönenç, M. Meriç, O. İnce, "İstanbul’ un içme suyu kaynaklarında su kalitesinin yeni bir sınıflandırma yaklaşımıyla değerlendirilmesi", 06/1997, s. 137-144, Su Kaynakları Korunması ve İşletilmesi Sempozyumu, İSKİ Genel Müdürlüğü, İstanbul Türkiye, 02.06.1997 - 03.06.1997
 • B. B. Baykal, A. Tanık, İ. E. Gönenç, M. Meriç, O. İnce, "Su kaynaklarının sınıflandırılmasında yeni bir yaklaşım", 05/1997, s. Cilt I, 11-22, Türkiye’ de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 22.05.1997 - 23.05.1997
 • İ. E. Gönenç, B. B. Baykal, A. Tanık, O. İnce, "Türkiye su kaynakları yönetiminde yeni bir yaklaşım.", 05/1997, s. Cilt II, 727-742, Türkiye’ de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 22.05.1997 - 23.05.1997
 • B. Kasapgil İnce, O. İnce, "Süt, kahve ve bira endüstrileri atıksularının iki fazlı anaerobik arıtımında ön-asitleştirme tanklarının optimum işletme koşullarının karşılaştırılması", 09/1996, 5. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25.09.1996 - 27.09.1996
 • O. İnce, B. Kasapgil İnce, S. Özkan, "Fermantasyon endüstrisi atıksularının anaerobik arıtımında ön-asitleştirme tanklarının optimum işletme koşullarının karşılaştırılması.", 09/1996, s. 385-393, 5. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25.09.1996 - 27.09.1996
 • O.İnce, "Anaerobik kontak proseslerde karşılaşılan çökelme problemlerine yeni bir çözüm yaklaşımı: membran ultrafiltrasyon tekniği", 09/1990, s. 109-120, 2. Endüstriyel Kirlenme Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 24.09.1990 - 26.09.1990
Uluslararası Kitaplar

 • O. İnce, Z. Cetecioglu, E. G. Özbayram, M. M. Iglesias, B. İnce, N. Massalha, A. Robles, I. Sabbah, A. Seco, J. M. Lema, , S. Suarez Martinez (Ed.), "Anaerobic treatment of municipal wastewater in Innovative Wastewater Treatment & Resource Recovery Technologies: Impacts on Energy, Economy and Environment", 6/2017, ISBN: 978-178-040-786-9, IWA Publishing
 • B. İnce, E. G. Özbayram, M. M. Iglesias, A. Seco, Á. Robles, I. Sabbah, N. Massalha, Z. Çetecioğlu, O. İnce, "State of the Art- Innovative Wastewater Treatment and Resource Recovery Technologies Environmental, Economic & Social impacts: Anaerobic Treatment", 2016, COST Action, Conceiving Wastewater Treatment in 2020. Energetic, environmental and economic challenges (Water_2020)
 • B. K. Ince, Z. Cetecioglu, O. Ince, "Pollution prevention in the pulp and paper industries: In Environmental Management.", 2011, ISBN: 978-953-307-229-6, InTech Publishing, Rijeka
 • B. K. Ince, N. Ayman Öz, G. Türker, Ş. Çelikkol, O. İnce, "Microbial ecology of anaerobic reactors for treatment of alcohol industry wastewaters: a review", 2011, Badajoz, Spain: FORMATEX RESEARCH CENTER, Current Research, Technology and Education Topics in Applied Microbiology and Microbial Biotechnology
 • O. Ince, M. Kolukırık, B. K. Ince, "Molecular Microbial Ecology of Marmara Sea Sediments", 2010, Badajoz, Spain: FORMATEX RESEARCH CENTER, Current Research, Technology and Education Topics in Applied Microbiology and Microbial Biotechnology
Ulusal Kitaplar

 • O. İnce, Z. Çetecioğlu, N. Ayman Öz, Ş. Çelikkol, B. Kasapgil İnce, N. Aran (Ed.), "Gıda Endüstrisinde Atık Yönetimi ve Yan Ürünlerin Değerlendirilmesi İçinde: Gıda Biyoteknolojisi", 5/2010, ISBN: 978-605-395-299-2, İstanbul: Nobel Kitabevi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ