YÜRÜTÜCÜLER

 

Prof. Dr. M. Lütfi ÖVEÇOĞLU
(PML Laboraturatuvarları Teknik Sorumlusu)

Prof. Dr. İsmail DUMAN    

Doç. Dr. Burak ÖZKAL

Prof. Dr. Serdar ÖZGEN

 

ARAŞTIRMACILAR

Doktora Sonrası Araştırmacılar

 Dr. Müh. Hasan GÖKÇE  Dr. Müh. Duygu AĞAOĞULLARI  Dr. A. Umut SÖYLER 

          

Doktora Öğrencileri

 Özge BALCI   Şeyma DUMAN  Ceren İMER
 Didem OVALI (Ar. Gör.)  Hadi JAHANGARİ  Ozan YILMAZ
 Deniz KAVRAR  Sultan SÖNMEZ (Ar. Gör.)  Aydın ŞELTE
 Nihan ÖZKAN   Nazlı AKÇAMLI   Çağatay DURMUŞ  
 Merve KÜÇÜK  Golnaz TAGHAVI


 Y. Lisans Öğrencileri

 Berna KAYA   Emre TEKOĞLU (Ar. Gör.)  Meltem BOLLUK
 Esra KASAPGİL (Ar. Gör.)  Taylan Alp MÜHÜR  Veli Görkem EFE
 Emir Caner NALBANT  Celal AVCIOĞLU  Sina Sadigh AKBARI
 Özgür YURTSEVER    


LABORATUVARLAR 

(PARTİKÜL MALZEMELER - PML  LABORATUVARLARI)

Toz Proses Laboratuvarı  (S-204)
Karakterizasyon Laboratuvarı  (S-203)
Faz Analizleri Laboratuvarı  (S-202)
Gazaltı Sinterleme Laboratuvarı  (S-211)
Fırınlar ve Sinterleme Laboratuvarı  (S-201)
Isıl Analiz Laboratuvarı  (S-210)
Metalik Toz Üretimi ve CVD Laboratuvarı  (S-205)
Pres ve Pekiştirme Laboratuvarı  (S-107)
Polimer / Toz Karakterizasyon Laboratuvarı  (S-108)
Polimer Esaslı Malzme Üretim Laboratuvarı  (S-308)


Toz Proses Laboratuvarı  (S-204)Bu laboratuvarda özellikle toz metalurjisi yöntemleri kullanılarak metalik, seramik ve kompozit esaslı tozlardan yola çıkılarak mikro ve nano boyutlu yeni toz malzemelerin elde edilmesi çalışmaları yapılmaktadır. Bu amaçla, her türlü karıştırma ve öğütme işlemleri için çeşitli modern ve etkin öğütme ortamları ve cihazları mevcuttur.

Buradaki çalışmalarda temel prensip olarak mekanik alaşımlama - mekanokimyasal sentezleme ve çeşitli öğütme prosesleri yardımıyla özellikle nanoyapılı ve nanoboyutlu yeni partikül alaşımları ve bileşikleri geliştirilmektedir. Bu laboratuvara gerek mekanik alaşımlama gerekse diğer öğütme çalışmaları için son yıllarda çok önemli cihazlar alınmış ve hali hazırda geleceğe yönelik çalışma planları yapılmaktadır. Şu anda mekanik alaşımlama ve mekanokimyasal sentezleme için 3 adet çift hazneli Spex öğütücü, 2 adet gezegen tipi değirmen, 3 adet atritör, yine büyük parçaların kırılması için çeneli kırıcı ve titreşimli değirmen ve bunlarda öğütme işlemi için de çelik, WC, alümina, müllit, zirkonya ve yitriya stabilize zirkonya öğütücü ortamları ve kapları bulunmaktadır. Yeni satın alınan Spex marka kriyojenik ortamda öğütme cihazı ile geleneksel yöntemlerle küçük boyutlara indirilmesi mümkün olmayan sünek malzemelerin sıvı azot ortamında öğütülmesi ile nanoyapılı kompozitlerin üretimi gerçekleştirilmektedir. Bu yöntemler ile sentezlenmiş partikül malzemelerin şekillendirilmesi için uygun besleyici stoğu (feedstock) belirlenerek yapılan seramik enjeksiyon kalıplama (CIM) ve metal enjeksiyon kalıplama (MIM) cihazları kullanılmaktadır. Buna ek olarak, üretilen partikül esaslı malzemelerin kontrollü granülizasyonu sağlamak amacıyla kullanılan sprey kurutma cihazı bulunmaktadır. Ayrıca bu laboratuvarda partikül ve bulk numunelerin karakterizasyonunda hayati önem taşıyan metalografi çalışmaları için de numune kesme, bakalite alma ve otomatik olarak çalışan parlatma cihazlarından oluşan bir metalografi laboratuvar odası kurulmuştur. Şekillendirilmiş partikül esaslı numunelerin yapısındaki bağlayıcı ve benzer bileşiklerin uzaklaştırılması için bağlayıcı giderme fırını da çeker ocak havalandırma sisteminin içerisine entegre edilmiş durumdadır.  Bu laboratuvarda seramik malzemelere yönelik her türlü masse çamuru hazırlama ve çamur özelliklerini ölçmeye yönelik karıştırıcı, viskozimetre, pH metre ve klasik olarak boyut dağılımını belirlemede kullanılan elek sistemleri de bulunmaktadır.


Karakterizasyon Laboratuvarı (S-203)


Karakterizasyon laboratuvarı, İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nün partikül malzemeler çalışma grubunun en önemli laboratuvarlarından biridir. Bu laboratuvarda metalik, seramik ve kompozit esaslı her türlü tozun yanı sıra, şekillendirilmiş ve sinterlenmiş malzemelerin de karakterizasyon çalışmaları yapılmaktadır. Şu anda bu laboratuvarlarda her türlü partikül malzemenin boyut dağılımı için (20 nm - 2000 µm aralığında) lazer partikül boyut ölçüm cihazı, partikül ve bulk malzemelerin gerçek yoğunluğunu (true density), yüzey alanı (BET) ölçmek için He gaz piknometresi, fiziksel ve kimyasal soğurma ölçümleri için autosorb cihazı, yine partikül malzemelerin yığma yoğunlukları (tap density) ölçmek için yığma yoğunluğu ölçüm cihazı ve gerek partikül boyut ölçümü için, gerekse homojen bir partikül boyutuna sahip toz karışımlarını hazırlamak için numune örnekleme cihazı, ayrıca partikül ve sinterlenmiş malzemelerin mikroskobik yapılarını incelemek için görüntü analiz sistemiyle beraber 1000x büyütmeye çıkabilen bir optik metal mikroskobu ve özellikle sinterlenmiş ürünlerin mikrosertlik ölçümlerinin yapıldığı bir adet 2 kg maksimum yükle çalışabilen bir mikrosertlik ölçüm cihazı bulunmaktadır. Yine, aynı laboratuarda İSTKA/2012/BİL/28 projesi çerçevesinde satın alınan Homojenizatör, Zeta Potansiyel ve Partikül Boyut Ölçüm Cihazı, Stereo Mikroskop ve Elek Seti bulunmaktadır.  Homojenizatör cihazı ile topaklanma (aglomerasyon) eğilimleri olan tozların topaklarının açılması sağlanır.  

Zeta Potansiyel ve bununla bütünleşik Partikül Boyut Ölçüm cihazını kullanarak asidik (pH < 7) ve bazik (pH > 7) çözelti ortamlarında titrasyon sağlanarak partiküllerin boyutları ve boyut dağılımları ölçülmektedir.  En uygun isoelektrik koşulları sağlanan en uygun pH değerleri için gerçekleştirilen bu ölçümler aynı zamanda deney ortamında bulunan partiküllerin en uygun asılı (suspension) koşullarını da belirlemektedir. 

Stereo mikroskop ile herhangi bir şekilde numune hazırlama işlemi gerekmeden, her türlü toz ve bünye (bulk) numuneyi 100 büyütmeye kadar net olarak görüntülemek mümkündür.  Stereo mikroskop özellikle metalografik olarak hazırlanması son derece zor olan toz numunelerin hemen ve rahatça görüntülenmesi ve bu sayede makroyapıların görüntülenmesi için mükemmel bir cihazdır.Faz Analiz Laboratuvarı  (S-202)


Her türlü malzemenin faz analizleri X-ışınları tekniği ile gerçekleştirilebilmektedir. Malzemenin içeriğinde bulunan fazların tespitinin yanı sıra miktarsal olarak bu fazların oranları, yapılarındaki kalıntı gerilmeler de bu laboratuarda bulunan X-ışınları difraktometre cihazı ile tespit edilir. Bu cihaza adapte edilmiş normal ve gazaltı koşullarda 2000 °C gibi yüksek sıcaklıklara kadar ölçüm alabilen yüksek sıcaklık kamarası, yaklaşık 300.000 adet organik ve inorganik fazların kristalografi ve kırınım (difraksiyon) bilgilerinin yer aldığı bir veri tabanı (ICDD-International Centre for Diffraction Data) mevcuttur. Aynı laboratuarda İSTKA/2012/BİL/28 projesi çerçevesinde satın alınan Gaz Piknometresi ve Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) cihazları da bulunmaktadır.  Faz piknometersi cihazı ile her türlü toz ve bünye (bulk) malzemenin gerçek yoğunluğu ölçülür.  SEM cihazında en üst 40,000 büyütmede İkincil Elektron Görüntüleme (Secondary Electron Imaging- SEI) ile Geri Saçılmış Elektron Görüntüleme (Back Scatterred Electron – BSE) modlarında mikroyapısal karakterizasyon deneylerinin yanı sıra, Enerji Dağılım Spektroskobu (EDS) sayesinde kimyasal spektral element analizi yapılabilmektedir.     

 

Kontrollü Atmosfer Sinter Laboratuvarı 

Yeni bir malzeme üretirken en önemli aşamalardan birisi de çeşitli metotlarla pekiştirilmiş olan malzemelerin sinterlenmesidir. Özellikle metallerin çok kolay oksitlenmesi nedeniyle bu tür malzemelerin sinterlenmesi için özel atmosfer koşullarına sahip fırınların ve cihazların kullanılması gerekmektedir. Bu laboratuvarda  azot, argon ve hidrojen atmosferlerinde ve vakum altında 1800 °C’ ye kadar sinterleme işleminin yapılabildiği bir gazaltı yüksek sıcaklık fırını, 1600 °C’ye kadar yine aynı gazaltı şartlarında sinterleme yapılabilen yüksek sıcaklık tüp fırını ve kontrollü atmosferde bağlayıcı gidermek için 1300 °C’lik tüp fırın ve yine yukarıdaki atmosfer şartlarında hem her türlü malzemenin artan sıcaklıkla ısıl genleşme katsayısının değişimini veren hem de aynı zamanda bir fırın olarak sinterleme işlemi yapılabilen, bunun yanında malzemenin hangi sıcaklıkta yumuşamaya başladığının tespit edilebildiği, 1700 °C’ye çıkabilen yüksek sıcaklık dilatometresi bulunmaktadır. Yine gaz altı koşullarda ve normal atmosfer koşullarında 1500 °C’ye kadar ölçüm yapabilen DSC, DTA-TG cihazı bu laboratuvarda konuşlandırılmıştır. Bu laboratuvardaki cihazların kullandığı gazlar için uluslararası güvenlik normları göz önünde bulundurularak, laboratuvarların bulunduğu binanın dışına bir gaz odası ve gaz dağıtım sistemi kurulmuştur. Bu sistemin güvenilirliği ve gaz akışı sürekli gaz dedektörleri ve manometre sistemleri ile kontrol edilmektedir. Mevcut olan cihazlarla bilimsel çalışmaların yanı sıra endüstriye de hizmet verilmekte, böylece üniversite sanayi işbirliğini geliştirmek yönündeki çalışmalara katkı sağlanmaktadır


Fırınlar ve Sinterleme Laboratuvarı  (S-201)

 

Pekiştirme yolu ile şekillendirilmiş tozların sinterlenmesi amacıyla kurulmuş olan sinterleme laboratuvarında değişik sinterleme sıcaklıklarında çalışılabilen fırınlar bulunmaktadır. Bu fırınlar ile aynı anda ve hassas bir sıcaklık rejimi ile pek çok çalışmayı yapma imkanı mevcuttur. Laboratuvarımızda 1700°C’ye kadar sinterleme işleminin yapılabildiği Protherm™, Nabertherm™ ve Carbolite™ marka 3 adet yüksek sıcaklık fırını, 1600 °C’ye kadar sinterleme yapılabilen Protherm™ marka 1 adet yüksek sıcaklık tüp fırını ve ayrıca 2 adet düşük sıcaklık kül fırını bulunmaktadır. Mevcut olan cihazlarla bilimsel çalışmaların yanı sıra endüstriye de hizmet verilmekte, böylece üniversite sanayi işbirliğini geliştirmek yönündeki çalışmalara katkı sağlanmaktadır. Bunların haricinde özellikle cam-seramik malzemelerin ergitilmesi işlemlerinde kullanılan 1500 °C sıcaklığa çıkabilen Heraus™ marka oksit atmosferli fırın ve yine 1200 °C’ye çıkabilen bir adet retort fırını bulunmaktadır.

 

Termal Analiz Laboratuvarı 

 

Partikül ve bulk malzemelerin yüksek sıcaklıktaki davranışlarının belirlenmesi amacına yönelik deneyler bu laboratuvarda gerçekleştirilmektedir.  İSTKA/2012/BİL/28 projesi çerçevesinde satın alınan Isı Mikroskobu/Optik Dilatometre cihazı bu laboratuara yerleştirilmiş ve devreye alınmıştır. 

Isı Mikroskobu/Optik Dilatometre aynı anda hem ısıtılarak ergitilen numunelerin termal ve şekilsel davranışlarını hem de sıcaklığa bağlı genleşme davranışlarını belirleyen ve karakterize eden kombine bir cihazdır.  Çift kamera sistemi ve çift lazer ışını sistemi sayesinde numunenin ergime esnasındaki oluşumlarının enstantaneler olarak resimlerinin çekilmesi ve istenirse sıcaklığa bağlı dilatasyon yani genleşme davranışlarının belirlenmesi mümkündür.

 

Metalik Toz Üretimi ve CVD Laboratuvarı (S-205)

 

Laboratuvarımızda, volfram tel ve iplik üretim hatları, gaz fazdan metalik ve seramik toz çöktürme sistemleri, tüp fırında klorinasyon prosesleri ile endüstriyel gaz üretim sistemleri, endüstriyel gazların saflaştırılması için kullanılan çoklu CO2 lazer sistemleri, volfram çekirdekli bor fiberi üretim sistemleri, kimyasal buhar biriktirme (CVD) kolonları ve ekipmanları, katı-sıvı-gaz analizine uygun taşınabilir kızılötesi ve ultraviyole spektrometreler, organik sıvı analizine uygun gaz kromatografi-kütle spektrometresi, soymetal üretimi ve geri kazanımı için kullanılan elektroliz sistemleri mevcuttur.

 

Pres ve Pekiştirme Laboratuvarı  (S-107)Partikül malzemeleri pekiştirmek için kullanılan birçok yöntem vardır. Bunlardan en yaygın olanı, tek eksenli preslemedir. Partikül malzemeler laboratuvarlarının önemli bir halkası olan pres laboratuvarı bünyesinde 1 adet 110 ton yük kapasiteli hidrolik pres, 3 adet 10 - 20 ton yük kapasiteli el presi ve 230 ton yük kapasiteli basma, 4 nokta eğme ve presleme yapabilen cihaz bulunmaktadır.Polimer / Toz Karakterizasyon Laboratuvarı  (S-108)Termoplastik polimerlerin ve termoplastik matrisli kompozitlerin üretimi sonrasındaki en önemli aşamalardan birisi de karakterizasyondur. Geliştirilmekte olduğumuz polimer karakterizasyon laboratuvarımızda, polimer karakterizasyonunda büyük önem teşkil eden erime akışı ölçüm cihazıyla, üretilen veya geliştirilen polimer numunelerinin sıcaklık ve yük gibi parametrelere bağlı olarak, belirli bir süre içerisindeki akış miktarı belirlenebilmektedir.Polimer Esaslı Malzeme Üretim Laboratuvarı  (S-308)


Geliştirilmekte olan laboratuvarımızda özellikle termoplastik polimerlerin şekillendirilmesine ve termoplastik matrisli kompozitlerin oluşturulmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

ARAŞTIRMACILAR

Mecvut Laboratuvar İmkanları

Toz Proses Laboratuvarı  (S-204)

Cihazlar

Arburg™ Enjeksiyon Kalıplama Cihazı, TeknoserTM Seramik Enjeksiyon Kalıplama Cihazı, Buchi™  Sprey Kurutma Cihazı, 3 adet SPEX™ Mixer Mill, Spex™ Freezer Mill, Fritsch™ Pulverisette 7, Union Process™ Atritör, 2 adet Teknik İşTM atritör, RetschTM Titreşimli Elek, Precisa™ Hassas Terazi, HeraeusTM Etüv, MTITM Kuru Karıştırıcı, WABTM Turbula Karıştırıcı, Labormed™ Çeker Ocak Sistemi, Protherm™ Bağlayıcı Giderme Fırını, Fritsch™ Pulverisette 5, RetschTM Çeneli Kırıcı, RetschTM Titreşimli Değirmen, H-TriebTM Masaüstü Atritör, FrantzTM Manyetik Seperatör, Struers™ Kaba Kesme, Struers™ Hassas Kesme,  Struers™ Otomatik Parlatma, Struers™ Bakalite Alma Cihazları.


Karakterizasyon Laboratuvarı  (S-203)

Cihazlar

Malvern™ Mastersizer Partikül Boyut Analiz Cihazı, Quanthachrome™ Autosorb Yüzey Alanı ve Porozite Ölçüm Cihazı, Quantachrome™ Piknometre, Nikon™ Eclipse Optik Mikroskop, Shimadzu™ Mikro Sertlik Cihazı, Heraeus™ Etüv, Bandelin™ Sonorex Ultrasonik Banyo, Precisa™ Hassas Terazi, Precisa™ Nem Ölçüm Cihazı, Mikro Numune Örnekleme Cihazı, Quantachrome™ Yığma Yoğunluk Ölçüm Cihazı, Bandelin™ electronic UW 2200 homojenizatör, Stabino™ Zeta Potansiyel cihazı, Nano-Flex™ Partikül Boyut Ölçüm Cihazı, Zeiss™ Stereo Mikroskop, Retsch™ AS200 Elek Seti.

Faz Analizleri Laboratuvarı  (S-202)

Cihazlar

Bruker™ D8 Advance X-Işınları Difraktometresi, Yüksek Sıcaklık Kamarası, Micromeritics™  AccuPyc II 1340 Gaz Piknometresi, JEOL™  JCM-6000 Benchtop SEM Taramalı Elektron Mikroskobu.    

Gazaltı Sinterleme Laboratuvarı  (S-211)

Cihazlar

UNITHERM™ 1161V Yüksek Sıcaklık Dilatometresi, TA™ Instruments DSC-DTA-TGA Termal Analiz cihazı, LINN™ Yüksek sıcaklık fırını, 2 adet Protherm™ tüp fırın.

Fırınlar ve Sinterleme Laboratuvarı  (S-201)

Cihazlar

Carbolite™ Yüksek Sıcaklık Fırını, Protherm™ Yüksek Sıcaklık Kamara Fırını, Protherm™ Kamara Fırını, Nabertherm™ Yüksek Sıcaklık Fırını, Heraus™ Yüksek Sıcaklık Fırını.

Isıl Analiz Laboratuvarı  (S-210)

Cihazlar

Anter™ Isıl iletkenlik cihazı, Rikagu™ TGA-DTA, Theta™ Dilatometre, Misura™ HSM-ODHT Isı Mikroskobu/Optik Dilatometre cihazı.

Metalik Toz Üretimi ve CVD Laboratuvarı  (S-205)

Cihazlar

Volfram tozundan preslenmiş ve sinterlenmiş 16 mm çaplı volfram roddan 440 µm çaplı volfram tel üretmek için kullanılan kaba tel çekme hattı: H2 üretimi için NH3 parçalama cihazı (ammonia cracker), 3 adet1500 °C’de ve H2ortamında çalışan döner dövücü (rotary swager), 4 adet tek lokmalı sündürme cihazı, 40 kW’lık 2400 °C’ye çıkan indüksiyon tav fırınıve 10 adet sarma rulosu. 440 µm çaplı volfram telden 9,95 µm çaplı volfram iplik (very thin wire) çekmek için kullanılan ince tel çekme hattı: 4 adet alevli tel çekme cihazı, 3 adet elektrik ısıtmalı ve elmas lokmalı tel çekme cihazı, 1 adet çatlak dedektörü, elektrolitik dağlama ve beyaz volfram iplik üretim ünitesi, sarma-aktarma cihazı, 1 adet 1500 °C’de H2 altında çalışan tel doğrultma ve gerilim giderme tezgahı. ShimadzuTM QP 5060 Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometresi (GCMS), KoflocTM kütlesel akış kontrol cihazları, UltraFreezerTM ultra düşük sıcaklık (-90 °C) muhafaza dolabı, ARGESTM 60 W çoklu CO2 lazer sistemi ve soğutma ünitesi, AalborgTM DFM36 çoklu gaz mikseri, ARGESTM 250 W çoklu CO2 lazer sistemi ve soğutma ünitesi, Gaz depolama tüpleri, Orta frekanslı (13 kW, 10 kg Cu kapasiteli) indüksiyon ocağı, Aspo gaz yıkama kulesi, PolyscienceTM -30 ve -40°C’lik kriyostatlar, ProthermTM 1200°C’lik tüp fırın, Var-San varyak transformatör, JupiterTM harici solunum sistemleri, BrukerTM Alpha-T Fourier Transform Infrared Spektrometresi (FTIR), ShimadzuTM UV-VIS Mini 1240 Spektrofotometre.

Pres ve Pekiştirme Laboratuvarı  (S-107)

Cihazlar

Ada Makina™ Hidrolik Press (110 ton kapasiteli), 3 adet MSETM El Presi (10-20 ton kapasiteli), TonipackTM Pres ve 4 Nokta Eğme Cihazı (230 ton kapasiteli).

Polimer / Toz Karakterizasyon Laboratuvarı  (S-108)

Cihazlar

MFI (Ergiyik akış ölçer)


Polimer Esaslı Malzme Üretim Laboratuvarı  (S-308)

Cihazlar

Mini ekstrüder, Sarma ünitesi, Kırpma ünitesi  


İçerik hazırlanmaktadır.
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
Sıra Kategori Durum İsim (TR) Sahibi (TR) Yürütücü Proje No Bütçe Dönem
28 BOREN Projeleri Devam eden Çeşitli Uygulama Alanlarina Yönelik Refrakter Metal Borürlerin Üç Farkli Üretim Tekniği Kullanilarak Kati, Sivi Ve Gaz Hammaddelerden Sentezlenmesi, Sinterlenmesi, Karakterizasyonu, Yöntem Ve Ürünlerin Karşilaştirilmasi TÜBİTAK-BOREN Prof.Dr.İsmail DUMAN ---- 480.000 TL 15.12.2012-15.12.2014
27 Endüstriyel Projeler Tamamlanmış İ. T. Ü. Partikül Malzemeler ve Karakterizasyon Laboratuar Olanakları ile İlişkili Endüstriyel Faaliyetler T. C. Kalkınma Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Prof.Dr.M.Lütfi ÖVEÇOĞLU İSTKA/2012/BIL/28 1.450.000 TL 15.01.2013-15.01.2014
26 BAP Projeleri Tamamlanmış Toz Metalurjisi Yöntemleri İle Nikel - Volfram Kati Eriyik Alaşimi Esasli Kompozitlerin Geliştirilmesi Ve Mikroyapisal Ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi   Prof.Dr.M.Lütfi ÖVEÇOĞLU   24 837 TL 01.06.2011-01.06.2012
25 BAP Projeleri Tamamlanmış Toz Metalurjisi Yönrtemleri ile Nikel – Volfram Katı Eriyik Alaşımı Esaslı Kompozitlerin Geliştirilmesi ve Mikroyapısal ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi İstanbul Teknik Üniversitesi Prof.Dr..Lütfi ÖVEÇOĞLU   24 500 TL 01.06.2011-01.06.2012
24 TÜBİTAK Projeleri Tamamlanmış Kriyojenik Ve Normal Şartlarda Yüksek Enerjili Öğütme Ortamında Mekanik Alaşımlama Ve Aktive Edilmiş Sinterleme Süreçleri Ile Volfram Esaslı Hibrit Kompozitlerin Geliştirilmesi Ve Karakterizasyon Çalışmaları TÜBİTAK Prof.Dr.M.Lütfi ÖVEÇOĞLU   240.000 TL 01.10.2010-01.10.2012
23 BAP Projeleri Tamamlanmış Mekanik Alaşımlama ve çeşitli Sinterleme Yöntemleriyle Al(Alüminyum) ve Al-Silisyum(Si) esaslı Nano Kompozit Tozların ve Sinter Kompozitlerin Üretilmesi ve Karakterizasyonu İstanbul Teknik Üniversitesi Prof.Dr.M.Lütfi ÖVEÇOĞLU   30 000 TL 01.02.2010-01.09.2011
22 BOREN Projeleri Tamamlanmış Elementer Saf Bor Tozunun Alternatif Bir Yöntemle Gaz Fazdan Üretilmesi Ulusal Bor Araştırma Ensitüsü Prof.Dr.Lütfi ÖVEÇOĞLU   124.000 TL 15.07.2009-15.01.2011
21 TÜBİTAK Projeleri Tamamlanmış Fiber Optik Kuvvetlendirici Ve Lazer Uygulamalarında Kullanılan TeO2-WO3-CdO Sisteminde Faz Dengelerinin Tespiti Ve Sistemin Termodinamik - Optik İncelenmesi TÜBİTAK     358.699 TL 01.06.2008-01.12.2010
20 TÜBİTAK Projeleri Tamamlanmış ZnO Ve Ag Nano Partikül Ve Nano Fiberlerinin Üretimi Ve Bu Tozlardan Hareketle Antibakteriyel Polimer Matrisli Kompozit Yapıların Enjeksiyon Kalıplama Yöntemiyle Geliştirilmesi TÜBİTAK     231.023 TL 15.02.2008-15.08.2010
19 TÜBİTAK Projeleri   Mekanik Alaşımlama Yöntemiyle Karbon Nano Tüp Üretimi Ve Alaşımlama Parametrelerinin Araştırılması TÜBİTAK     139.400 TL 01.11.2007-01.03.2010
18 DPT Projeleri Tamamlanmış İleri Teknolojiler Araştırma ve Eğitim Programı Prof. Dr. Faruk KARADOĞAN –          İ. T. Ü. Rektörü Prof. Dr. M. Lütfi ÖVEÇOĞLU Prof. Dr. Mustafa ÜRGEN 2001K 750-90146 Proje Toplam Bütçesi: 25.000.000 $ (~ 41.000.000 YTL) MBM Bütçesi :7.020.000 $ (~ 11.501.000 YTL) 01.01.2001 - 31.12.2008
17 DPT Projeleri Tamamlanmış Toz metalurjsi yöntemleriyle aluminyum ve bakır esaslı metal matriks kompozit malzemelerin geliştirilmesi Devlet Planlama Teşkilatı Prof.Dr.M.Lütfi ÖVEÇOĞLU 90189 850.000 YTL 01.01.2006-31.12.2008
16 TÜBİTAK Projeleri Tamamlanmış Florotellurit Optik Camların Sentezi, Termal Ve Yapısal Analizi TÜBİTAK     353.155 TL 01.10.2006-01.10.2008
15 TÜBİTAK Projeleri Tamamlanmış Mekanik Alaşımlama ve Mekanokimyasal Yöntemlerle Üretilen Volfram Esaslı Nanoyapılı ve Nanokompozit Tozlardan Polimer Kompozit ve Sinter Ürünlerin Geliştirilmesi TÜBİTAK MAG Prof.Dr.Lütfi ÖVEÇOĞLU TÜBİTAK 105M065 302.591.63 TL 01.09.2005-01.09.2007
14 Endüstriyel Projeler Tamamlanmış Erdemir yüksek fırın curuflarından kaplama ve dekoratif amaçlı cam-seramik malzemelerin geliştirilmesi Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş Prof.Dr.M.Lütfi ÖVEÇOĞLU   14,000,000,000 TL 15.05.2000-14.11.2001
13 BAP Projeleri Tamamlanmış Development and characterization investigations of high performance Powder Metallurgy TiAl-based alloys University of Idaho     370 000 TL 01.01.1996-01.01.1999
12 TÜBİTAK Projeleri Tamamlanmış Yerli Alümina ile Elektrik Seramikleri Üretimi     TTGV 240 nolu proje   1997-1998
11 BAP Projeleri Tamamlanmış Uludağ şelit konsantrelerinden volfram tozu üretimi ve bunun toz metalurjisi yöntemleriyle çeşitli ürünlere dönüştürülmesi İstanbul Teknik Üniversitesi Prof.Dr.M.Lütfi ÖVEÇOĞLU Prof.Dr.İsmail DUMAN   885,000,000 TL 29.05.1996-29.11.1998
10 TÜBİTAK Projeleri Tamamlanmış Reçine Bağlı Grafit Katkılı Yüksek Magnezya Esaslı Refrakter Tuğlaların Üretimi   Prof.Dr.Serdar ÖZGEN MİSAG-40   1993-1994
9 TÜBİTAK Projeleri Tamamlanmış İleri Toz Metalurjisi Yöntemleri ile Antitank Roket Malzemesi İstanbul Teknik Üniversitesi Prof.Dr.M.Lütfi ÖVEÇOĞLU MİSAG – 17 670.000.000 TL 01.10.1991-01.05.1994
8 DPT Projeleri Tamamlanmış Türkiye Bentonitleri ve Döküm Kumları Araştırma Projesi     90K 120730   1992-1993
7 BAP Projeleri Tamamlanmış Bakır ve Kurşun Ergitme Fırınlarında Cüruf Bileşiminin Refrakter Korozyonuna Etkisi   Prof.Dr.Serdar ÖZGEN     1992
6 BAP Projeleri Tamamlanmış Seramik Karolar İçin Monoporoza Frit Bileşiminin Erime Özelliklerine Etkileri   Prof.Dr.Serdar ÖZGEN     1991
5 BAP Projeleri Tamamlanmış Yurdumuzun Değişik Bölge Kaolenleri İçin Proses Parametrelerinin Mukavemet Üzerindeki Etkileri   Prof.Dr.Serdar ÖZGEN     1990
4 BAP Projeleri Tamamlanmış Development of Al-Mg-Si alloys by mechanical alloying and explosive compaction SurMet Impulstechnologien     120 000 TL 01.07.1989-01.04.1990
3 BAP Projeleri Tamamlanmış Utilization of flyash based waste materials for exhaust manifold applications Developmental Technologies B. V.     230 000 TL 15.02.1988-01.06.1989
2 BAP Projeleri Tamamlanmış Polysilicon TFT Project Xerox Palo Alto Research Center     160 000 TL 01.01.1987-31.12.1987
1 BAP Projeleri Tamamlanmış High Temperature Mechanical Properties of Dispersion Strengthened Alloys Stanford University     590 000 TL 01.04.1982-01.04.1986
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
YAYINLAR

A) SCI Kapsamındaki Uluslar arası Dergilerdeki Makaleler

2014

O. Balcı, D. Ağaoğulları, H. Gökçe, İ. Duman. M.L. Öveçoğlu, Influence of TiB2 particle size on the microstructure and properties of Al matrix composites prepared via mechanical alloying and pressureless sintering, 2014, Journal of Alloys and Compound.

S. Sonmez, B. Aksakal, B. Dikici, Influence of hydroxyapatite coating thickness and particle size on corrosion performance of  MA8M magnesium alloy, 2014, Journal of Alloys and Compound.

2013


Ağaoğulları D., Balcı Ö., Gökçe H., Duman İ., Öveçoğlu M.L., "Synthesis of Magnesium Borates by Mechanically Activated Annealing", Metallurgical and Materials Transactions A-Physical Metallurgy and Materials Science, No. 43A, 2013, s. 2520-2533.


Balcı Ö., Demirkan Ö.U., Ağaoğulları D., Gökçe H., Genç A., Öveçoğlu M.L., Duman I., "Effects of La2O3 Addition on the Microstructure and Properties of Activated Sintered W-Ni Compacts", Solid State Phenomena, No. 194, 2013, s. 217-221.

Karahan T., Duman İ., Marşoğlu M., "Anode Effect Elimination by Subsonic and Sonic Vibrations", Journal of Metals, No. 61, 2013, s. 30-32.

GÜRMEN S., TİMUR S., ARSLAN C., DUMAN İ., "Acidic Leaching of Scheelite Concentrate and Production of Hetero-poly-tungstate Salt", Hydrometallurgy, No. 51, 2013, s. 227-238.

Samur R., Ozyegin L.S., Ağaoğulları D., Oktar F.N., Agathopoulos S., Kalkandelen C., Duman I., Ben-Nissan B., "Calcium Phosphate Formation from Sea Urchin –(Brissus latecarinatus) via Modified Mechano-Chemical (Ultrasonic) Conversion Method", Journal Metalurgija, No. 52, 2013, s. 375-378.

Ağaoğulları D., Balcı Ö., Demirkan Ö.U., Gökçe H., Genç A., Öveçoğlu M.L., Duman İ., "Development of Mechanically Alloyed and Sintered W-1 wt.% Ni Matrix Composites Reinforced with TiB2", Solid State Phenomena, No. 194, 2013, s. 194-198.

Gökçe H., Balcı Ö., Ağaoğulları D., Demirkan Ö.U., Genç A., Öveçoğlu M.L., Duman I., "Characterization Investigations of W-Ni Matrix Composites Reinforced with TiB2 and La2O3", Acta Physica Polonica A, No. 123, 2013, s. 309-3011.

Ağaoğulları D., Balcı Ö., Gökçe H., Öveçoğlu M. L. , Duman İ., "Comparative Investigations of the Activated Sintered W–1 wt.% Ni Composites Reinforced with Various Oxide and Boride Particles", International Journal of Hard Metals and Refractory Materials, (2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.ijrmhm.2013.07.010, baskıda.

Balcı Ö., Ağaoğulları D., Gökçe H., Duman İ., Öveçoğlu M. L.,"Influence of TiB2 Particle Size on the Microstructure and Properties of Al Matrix Composites prepared via Mechanical Alloying and Pressureless Sintering", Journal of Alloys and Compounds, (2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2013.03.007, baskıda.

Genç A., Öveçoğlu M. L., Turan S., "Characterization of Ni-W Solid Solution Alloy Powders and Sintered Compacts Synthesized via Mechanically Activated Hydrogen Reduction of the NiO-WO3 Mixtures", Metals and Materials International, 19(4), July 2013, (2013), 813-819.

Coşkun S., Genç A., Öveçoğlu M. L., "Synthesis of W - 3 wt% Mn - 2 wt% VC Composites by High Energy Milling and Sintering", Metals and Materials International, 19(3), May 2013, (2013), 533 - 541.

Genç A., Kaya P., Ayas E., Öveçoğlu M. L., Turan S., "Microstructural Evolution of Mechanically Alloyed and Spark Plasma sintered Ni-W Alloy Matrix Composites", Journal of Alloys and Compounds, 571(15 September 2013), (2013), 159 - 167.

Gökçe H., Balcı Ö., Ağaoğulları D., Demirkan O. U., Genç A., Öveçoğlu M. L., Duman İ., "Characterization Investigations of W-Ni Matrix Composites Reinforced with TiB2 and La2O3", Acta Physica Polonica A, 123(2), (2013), 309-311.

Ertuğ B., Çetiner B. N., Sadullahoğlu G., Gökçe H., Erkmen Z. E. and Öveçoğlu M. L. "The Effect of Mechanical Alloying on the Microhardness and Fracture Toughness of BaTiO3", Acta Physica Polonica A, 123(2), (2013), 188 - 190.

Kaftelen H., Henein H., Öveçoğlu M. L., "Fabrication of TiC and ZrC reinforced Al-4wt.%Cu Composite Droplets using Impulse Atomization, Journal of Composite Materials, 47(5), (March 2013), (2013), 587 - 601.

Coşkun S., Öveçoğlu M.L., "Room-Temperature Mechanochemical Synthesis of W2B5 Powders", Metallurgical and Materials Transactions A, 44A, 4, (2013), 1805 - 1813.


2012

Balcı Ö., Ağaoğulları D., Duman İ., Öveçoğlu M.L., "Carbothermal Production of ZrB2-ZrO2 Ceramic Powders from ZrO2–B2O3/B System by High-Energy Ball Milling and Annealing Assisted Process", Ceramics International, No. 38, 2012, s. 2201-2207.

Akyurt N., Yetmez M., Karaçaylı U., Gündüz O., Agathopoulos S., Gökçe H., Öveçoğlu M. L. and Oktar F. N., "A New Natural Biomaterial : Sheep Derived Hydroxyapatite", Key Engineering Materials, 493 - 494, (2012), 281 - 286.

Ağaoğulları D., Duman İ., Öveçoğlu M.L., "Synthesis of LaB6 Powders from La2O3, B2O3 and Mg Blends via a Mechanochemical Route", Ceramics International, No. 38, 2012, s. 6203-6214

Ağaoğulları D., Gökçe H., Duman İ., Öveçoğlu M.L., "Influences of Metallic Co and Mechanical Alloying on the Microstructural and Mechanical Properties of TiB2 Ceramics Prepared via Pressureless Sintering", Journal of the European Ceramic Society, No. 32, 2012, s. 1949-1956.

Ağaoğulları D., Gökçe H., Duman İ., Öveçoğlu M.L., "Aluminum Diboride Synthesis from Elemental Powders by Mechanical Alloying and Annealing", Journal of the European Ceramic Society, No. 32, 2012, s. 1457-1462.

Ağaoğulları D., Gökçe H., Duman İ., Öveçoğlu M.L., "Characterization Investigations of ZrB2/ZrC Ceramic Powders Synthesized by Mechanical Alloying of Elemental Zr, B and C Blends", Journal of the European Ceramic Society, No. 32, 2012, s. 1447-1455.

Balcı Ö., Ağaoğulları D., Duman İ., Öveçoğlu M.L., "Synthesis of CaB6 powders via Synthesis of CaB6 powders via mechanochemical reaction of Ca/B2O3 blends", Powder Technology, No. 225, 2012, s. 136-142.

Kel D., Gökçe H., Bilgiç D., Ağaoğullaru D., Duman İ., Öveçoğlu M. L., Kayalı E. S., Kıyıcı I. A., Agathopoulos S. and Oktar F. N., "Production of NAtural Bioceramic from Land Snails", Key Engineering, 493 - 494, (2012), 287 - 292.

Kavrar D., Öveçoğlu M. L., Türkmen H. S., "Production of a Helicopter Tail Boom and Associated Mechanical Tests", Advanced Materials Research, 445, (2012), 566 - 570.

Sadullahoğlu G., Ertuğ B., Gökçe H., "La katkısının BaFe12O19 kalıcı mıknatısların manyetik özellikleri üzerine olan etkisinin incelenmesi", Metalurji, 164, Aralık 2012, 61 - 64.

Ağaoğulları D., Kel D., Gökçe H., Duman İ., Öveçoğlu M.L., Akarsubaşı A.T., Bilgiç D., Oktar F.N., "Bioceramic Production from Sea Urchins", Acta Physica Polonica A, No. 121, 2012, s. 23-26.

Akarsu A. C., Gökçe H., Ertuğ B., Addemir A. O., Öveçoğlu M. L., Boyraz T., "Microstructural and Mechanical Properties of Hot-pressed (B4C, SiC)/TiB2 Composites", Ceramics Forum International, 89(11-12), (2012), E1 - E5.

Ağaoğulları D., Duman İ., Öveçoğlu M. L., "Synthesis of LaB6 Powders from La2O3, B2O3 and Mg Blends via a Mechanochemical Route", Ceramics International, 38 (2012), 6203 - 6214.

Genç A,. Ayas E., Öveçoğlu M. L., Turan S., "Fabrication of in situ Ni(W) - WC Nano Composites via Mechanical Alloying and Sintering", Journal of Alloys and Compounds, 542 (2102), 97 - 104.

Genç A., Öveçoğlu M.L., Baydoğan M., Turan S., "Fabrication and Characterization of Ni-W Solid Solution Alloys via Mechanical Alloying and Pressureless Sintering", Materials & Design, 42, (2012), 495 - 504.

Balcı Ö., Ağaoğulları D., Duman İ., Öveçoğlu M. L., "Synthesis of CaB6 Powders via Mechanochemical Reaction of Ca/B2O3 Blends" Powder Technology. 225, 2012, 136 - 142.

Ağaoğulları D., Balcı Ö., Gökçe H., Duman İ., and Öveçoğlu M. L., "Synthesis of Magnesium Borates by Mechanically Activated Annealing", Metallurgical and Materials Transactions A, 32, (2012), 1949 - 1956.

Kaftelen H. and Öveçoğlu M. L., "Microstructural Characterization and Wear Properties of Ultra dispersed Nano-diamond (UDD) reinforced Al Matrix Composites fabricated by Ball-milling and Sintering", Journal of Composite Materials,46(13),(2012), 1521 - 1534.

Ağaoğulları D., Gökçe H., Duman İ., Öveçoğlu M. L., "Influences of Metallic Co and Mechanical Alloying on the Microstructural and Mechanical Properties of TiB2 Ceramics prepared via Pressureless Sintering", Journal of the European Ceramic Society, 32(9), (2012), 1949 - 1956.

Demirkan Ö. U., Genç A., Öveçoğlu M. L., "Effects of Al2O3 Addition on the Microstructure and Properties of Ni Activated Sintered W Matrix Composites", International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 32, (2012), 33 - 38.

Ağaoğulları D., Gökçe H., Duman İ., Öveçoğlu M. L., "Characterization Investigations of ZrB2/ZrC Ceramic Powders Synthesized by Mechanical Alloying of Elemental Zr, B and C Blends", Journal of the European Ceramic Society, 32(7),(2012),1447 - 1455.

Ağaoğulları D., Gökçe H., Duman İ., Öveçoğlu M. L., "Characterization Investigations of ZrB2/ZrC Ceramic Powders Synthesized by Mechanical Alloying of Elemental Zr, B and C Blends", Journal of the European Ceramic Society, 32(7),(2012),1447 - 1455.

Ağaoğulları D., Gökçe H., Duman İ., Öveçoğlu M. L., "Aluminum Diboride Synthesis from Elemental Powders by Mechanical Alloying and Annealing", Journal of the European Ceramic Society, 32(7), (2012), 1457 -1462.

Ağaoğulları D., Kel D., Gökçe H., Duman İ., Öveçoğlu M. L., Akarsubaşı A. T., , Bilgiç D. and Oktar F. N.,"Bioceramic Production from Sea Urchins", Acta Physica Polonica A, 121 (2012), 23 - 26.

Balcı Ö., Ağaoğulları D., Duman İ. and Öveçoğlu M. L., "Carbothermal Production of ZrB2 - ZrO2 Ceramic Powders from ZrO2 - B2O3/B System by High-energy Ball Milling and Annealing assisted Process", Ceramics International, 38, (2012), 2201 - 2207.

Tatar D., Öveçoğlu M. L. and Özen G., "Effects of CdF2 and WO3 Additions on the Microstructural Thermal Properties of TeO2 - CdF2 - WO3 Glass System", Ceramics International, 38, (2012), 1927 - 1935.


2011

Kel D., Gökçe H., Bilgiç D., Ağaoğulları D., Duman İ., Öveçoğlu M.L., Kayali E.S., Kiyici I.A., Agathopoulos S., Oktar F.N., "Production of Natural Bioceramic from Land Snails", Key Engineering Materials, No. 493-4, 2011, s. 287-292.

Ağaoğulları D., Balcı Ö., Duman İ., "Nanocrystalline Tungsten Powders Synthesized from Uludağ Scheelite Concentrates via Mechanochemical Route", Nanoscience & Nanotechnology, No. 11, 2011, s. 231-234.

Gökçe, H., Ağaoğulları, D., Öveçoğlu, M. L., Duman, I., Boyraz, T., "Characterization of Microstructural and Thermal Properties of Steatite/Cordierite Ceramics prepared by using natural Raw Materials", Journal of the European Ceramic Society, 31(14), (2011), 2741 - 2747.

Ünal N., Kern F., Öveçoğlu M. L., Gadow R., "Influence of WC particles on the Microstructural and Mechanical Properties of 3 mol% Y2O3 Stabilized ZrO2 Matrix Composites Produced by Hot Pressing", Journal of the European Ceramic Society, 31(13), (2011), 2267-2275.

Ağaoğulları D., Balcı Ö., Duman İ., Öveçoğlu M. L., "Synthesis of alpha- and beta-Rhombohedral Boron Powders via Gas Phase Thermal Dissociation of Boron Trichloride by Hydrogen", Metallurgical and Materials Transactions B, 42(3) (2011), 568 - 574.

Coşkun S., Öveçoğlu M. L., "Effects of Y2O3 Additions on Mechanically Alloyed and Sintered W - 4 wt.% SiC Composites ", International Journal of Refractory Metals and Hard Metals, 29(6), (2011), 651-655.

Coşkun S., Öveçoğlu M. L., "Effects of Y2O3 Additions on Mechanically Alloyed and Sintered W - 4 wt.% SiC Composites ", International Journal of Refractory Metals and Hard Metals, 29(6), (2011), 651-655.

Kaftelen H., Ünlü N., Göller G., Öveçoğlu M. L., Henein H., "Comparative Processing-Structure-Property Studies of Al-Cu Matrix Composites Reinforced with TiC Particulates", Composites : Part A, 42(7), (2011), 812 - 824.

Ünal, N., Kern, F., Öveçoğlu, M. L., Gadow, R. "Optimization of Processing Conditions and Characterization Investigations of Ceramic Injection Molded and Sintered ZrO2/WC Composites", Journal of Alloys and Compounds, 509(14),(2011), 4797-4804.

Kayacı K., Öveçoğlu M. L., Genç C., Erdoğan M., "Investigation on Usage of the Karaköy Granites (Bilecik, NW Turkey) in Porcelain Tile Production", Industrial Ceramics, 31(1), (2011), 1 - 10.

Bilir, G., Özen, G., Tatar, D., Öveçoğlu, M. L.,"Judd-Ofelt Analysis and Near Infrared Emission Proprties of the Er3+ Ions in Tellurite Glasses containing WO3 and CdO", Optics Communications, 284, (2011), 863 - 868.


2010

Genç A., Öveçoğlu M. L., "Characterization Investigations during Mechanical Alloying and Sintering of Ni-W Solid Solution Alloys dispersed with WC and Y2O3 Particles", Journal of Alloys and Compounds, 508, (2010), 162 - 171.

Kaftelen H., Öveçoğlu M. L., Henein H., Çimenoğlu H., "ZrC Particle reinforced Al - 4 wt% Cu Alloy Composites fabricated by Mechanical Alloying and Vacuum Hot Pressing : Microstructural Evaluation and Mechanical Properties", Materials Science and Engineering A, 527, (2010), 5930 - 5938.

Tatar, D. Özen, G. , Erim B. , Öveçoğlu, M. L., Raman Characterizations and Structural Properties of the Binary TeO2-WO3, TeO2-CdF2 and Ternary TeO2-CdF2-WO3 Glasses, Journal of Raman Spectroscopy, 49, (2010), 797 - 807.

Özkal B., Upadhyaya A., Öveçoğlu M. L., German R. M., "Comparative properties of 85W - 15Cu Powders Prepared Using Milling and Coating Techniques", Powder Metallurgy, 53(3), 2010, 236 - 243.

Genç A., Coşkun S., Öveçoğlu M. L.,''Fabrication and Properties of Mechanically Alloyed and Ni Activated Sintered W Matrix Composites Reinforced with Y2O3 and TiB2 Particles'', Materials Characterization, 61, (2010), 740 - 748.

Evirgen A., Öveçoğlu M. L., "Characterization Investigations of a Mechanically Alloyed and Sintered Al-2wt%Cu Alloy Reinforced with WC Particles", Journal of Alloys and Compounds, 496, (2010), 212-217.

Genç A., Coşkun S., Öveçoğlu M. L., "Microstructural Characterizations of Ni Activated Sintered W-2wt% TiC Composites Produced via Mechanical Alloying", Journal of Alloys and Compounds, 497, (2010), 80 - 89.

Genç A., Coşkun S., Öveçoğlu M. L., "Decarburization of TiC in Ni Activated Sintered W-xTiC (x = 0, 5, 10, 15 WT%) Composites and the Effects of Heat Treatment on the Microstructural and Physical Properties", International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 28, (2010), 451-458.

Coşkun S., Özkal B., Tanoğlu M., Öveçoğlu M. L., "Characterization Investigations during Mechanical Alloying and Sintering of W- 20 vol %SiC Composites", Journal of Alloys and Compounds, 492, (2010), 576 - 584.


2009

Tarçın B., Günday M., Öveçoğlu H. S., Türkmen C., Öveçoğlu M. L., Öksüz M., Ay M., "Tensile Bond Strength of Dentin Adhesives on Acid-and Laser-Etched Dentin Surfaces", Quintessence International, 40(10), (2009), 865 - 874.

Ünal N. and Öveçoğlu M. L., Effects of Wet and Dry Milling Conditions on the Properties of Mechanically Alloyed and Sintered W - 1 wt% C and W - 2 wt% B4C - 1 wt% C Composites, Powder Metallurgy, 52(3), (2009), 254-265.

Tatar D., Öveçoğlu M. L., Özen G., Speakman S., "Microstructural Characterization and Crystallization Kinetics of (1-x)TeO2 - 0.10CdF2-xPbF2 (x = 0.05, 0.10 and 0.15 mol) Glasses", Journal of Materials Research, 2009, 24(10), (2009), 3087-3094.

Salman S., Gündüz O., Yılmaz S., Öveçoğlu M. L., Snyder R. L., Agathopoulos S., Oktar F. N., "Sintering Effect on Mechanical Properties of Composites of natural Hydroxyapatites and Titanium", Ceramics International, 35, (2009), 2965-2971.

Kabalcı İ., Özen G., Öveçoğlu M. L., "Microstructure and Crystallization Properties of TeO2 - PbF2 Glasses" , Journal of Raman Spectroscopy, 40, (2009), 272-276.

Erkmen Z. E., Çataklı E., Öveçoğlu M. L. "Characterization and Crystallization Kinetics of Glass Ceramics Developed from Erdemir Blast Furnace Slags containing Cr2O3 and TiO2 Nucleants", Advances in Applied Ceramics, 108(1), (2009), 57 - 66.

Tatar D., Öveçoğlu M.L., Özen G., Erim-Berker B., "Glass Transition and Cystallization of 0.8TeO2 + 0.2CdF2 Glass", Journal of the European Ceramic Society, 29, (2009), 329 - 335 .


2008

Kalaycıoğlu H., Çankaya H., Özen G., Öveçoğlu M. L., Sennaroğlu A., "Lasing at 1065 nm in Bulk Nd3+ -doped Telluride - Tungstate Glass", Optics Communications, 281, (2008), 6056 - 6060.

Tatar D., Öveçoğlu M.L., Özen G., "Microstructural Characterization and Crystallization of (1-x)TeO2-xCdF2 (x= 0.10, 0.15, 0.25 mol) Glasses", Journal of the European Ceramic Society, 28, (2008), 3097- 3106.

Stanciu S., Bujoreanu L.-G., Özkal B., Öveçoğlu M. L., Sandu A. V., "Study of Precipitate Formation in Cu-Al-Ni-Mn-Fe Shape Memory Alloys", Journal of Optoelectronics and Advenced Materials, 10(6), (2008), 1365 - 1369.

GÖKÇE, A.S.; GÜRCAN, C. ; ÖZGEN, S. ; AYDIN, S. " The effect of antioxidants on the oxidation behaviour of magnesia–carbon refractory bricks" , Ceramics International, Volume 34, Issue 2, March 2008, Pages 323–330.


2007

Öz, B., Öveçoğlu, M. L., Kabalcı, İ., Özen, G., "Microstructural Characterization and Crystallization Kinetics of (1-x)TeO2-xK2O (x = 0.05, 0.10, 0.15, 0..20 mol) Glasses", Journal of the European Ceramic Society, 27, (2007), 3239-3251.

Öz, B., Kabalcı, İ., Öveçoğlu, M. L., Özen, G., "Thermal Properties and Crystallization Behavior of Some TeO2- K2O Glasses", Journal of the European Ceramic Society, 27, (2007), 1823-1827.

Öveçoğlu, M. L., Kabalcı, İ., Öz, B., Özen, G., "Microstructural Characterization of (1-x)TeO2-(x)PbF2 (x=0.10, and 0.25 mol) glasses", Journal of the European Ceramic Society, 27, (2007), 1801-1804.

Eşin, C., Kabalcı, İ., Öveçoğlu, M. L., Özen, G., "Crystallization Behaviour of (1-x)TeO2-(x)BaO (x=0.10, 0.15 and 0.25 in molar ratio) Glasses", Journal of the European Ceramic Society, 27, (2007), 1797-1800.

KARADENİZ, E; GÜRCAN, C.; ÖZGEN, S. ; AYDIN, S.; " Properties of alumina based low-cement self flowing castable refractories" , Journal of the European Ceramic Society, Volume 27, Issues 2–3, 2007, Pages 1849–1853.


2006

Akkaş, H. D., Öveçoğlu, M. L., Tanoğlu, M., "Silicon oxycarbide-based composites produced from pyrolysis of polysiloxenes with active Ti filler", Journal of the European Ceramic Society, 26, (2006), 3441-3449.

Sınmazışık, G., Öveçoğlu, M. L., "Physical properties and microstructural characterization of dental porcelains mixed with distilled water and modeling liquid", Dental Materials, 22, (2006), 735-745.

Kabalcı, İ., Özen, G., Öveçoğlu, M. L., Sennaroğlu, A., "Thermal study and linear optical properties of (1-x)TeO2-(x)PbF2 (x=0.10, 0.15, 0.25 mol.) Glasses", Journal of Alloys and Compounds, 419, (2006), 294-298.

Öveçoğlu M. L., Özen G., Cenk S.,"Microstructural Characterization and Crystallization Behaviour of (1-x)TeO2 - xWO3 (x = 0.15, 0.25, 0.3 mol.) Glasses, Journal of European Ceramic Society, 26, (2006), 1149-1158.


2004

Sazak-Öveçoğlu H., Tarçın B., Özer F., Günday M., Öveçoğlu M. L., Gülmez T., "Mechanical Properties of Ceramics and Composite Resins", Key Engineering Materials, 264-268, (2004), 2055-2058.

Sazak-Öveçoğlu H., Sınmazışık G., Garip Y., Günday M., Eti E., Gülmez T., Öveçoğlu M. L., "Evaluation of Porcelain Surface Treatments and Agents for Composite to Porcelain Repair", Key Engineering Materials, 264-268, (2004), 2039-2042.

Şen D., Sınmazışık G., Poyrazoğlu E., Tunçelli B., Özkal B., Öveçoğlu M. L., Gülmez T., "Effects of Different Acid Treatments on Dental Ceramic Surfaces", Key Engineering Materials, 264-268, (2004), 2035-2038.

Sazak-Öveçoğlu H., Öveçoğlu M. L., Günday M., Tarçın B., Eti E., "Effect of Photopolymerization Variables on Composite Hardness", Key Engineering Materials, 264-268, (2004), 2027-2030.

Sazak-Öveçoğlu H., M. Günday M., M. L. Öveçoğlu M. L., F. Özer F., B. Tarçın B., "Chemical Degradation of Restorative Materials", Key Engineering Materials, 264-268, (2004), 2009-2012.

Sınmazışık G., Şen D., Tunçelli B., Poyrazoğlu E., Özkal B., Öveçoğlu M. L., "A Comparative Study of the Effect of Different Polishing Systems on Ceramic Dental Surfaces", Key Engineering Materials, 264-268, (2004), 1997-2000.

Erol M., Küçükbayrak S., Ersoy-Meriçboyu A., Öveçoğlu M. L.,, "Characterization of Fly Ash-Based Glass-Ceramic Samples Quenched in Air Followed by Crystallization Stage", Key Engineering Materials, 264-268, (2004), 1931-1934.

Kalem V., Özen G., Altın F., Öveçoğlu M. L., Özalp R., "Kinetic Study and Optical Investigations of some TeO2-GeO2 Glasses", Key Engineering Materials, 264-268, (2004), 1919-1922.

Kalem V., Altın F., Öveçoğlu M. L., Özen G., Özkal B., "Crystallization Behaviour of (1-x) TeO2-xGeO2 (x = 0.1 and 0.3 mol.) Glasses", Key Engineering Materials, 264-268, (2004), 1915-1918.

Özalp R. , Özen G., Öveçoğlu M. L., Kalem V., Altın F., "Effect of Modifier Content on the Crystallization and the Optical Gaps of a TeO2-ZnO Glass", Key Engineering Materials, 264-268, (2004), 1907-1910.

Altın F., Öveçoğlu M. L.,Kalem V., Özkal B., Özen G., "Crystallization Behaviour of some TeO2-GeO2-ZnO Glasses", Key Engineering Materials, 264-268, (2004), 1903-1906.

Erol M., Küçükbayrak S., Ersoy-Meriçboyu A., Öveçoğlu M. L., "Crystallization Kinetics of Fly Ash-Based Glasses", Key Engineering Materials, 264-268, (2004), 1895-1899.

Öveçoğlu M. L., Özalp R., Özen G., "Crystallization Behaviour of Some TeO2-ZnO Glasses", Key Engineering Materials, 264-268, (2004), 1891-1894.

Altın F., Kalem V., Özen G., Öveçoğlu M. L., Özalp M. R., "Optical Properties and Crystallization Kinetics of TeO2-GeO2-ZnO Glasses", Key Engineering Materials, 264-268, (2004), 1875-1879.

Erol M., Küçükbayrak S., Ersoy-Meriçboyu A., Öveçoğlu M. L.,, "Production of Fly Ash-Based Glass-ceramics by Sintering", Key Engineering Materials, 264-268, (2004), 1839-1842.

Gökçe H., Öveçoğlu M. L., Aslanoğlu Z., Özkal B., "Microstructural Characterization of Cordeirite Ceramics from Natural Raw Materials and Synthetic Powders", Key Engineering Materials, 264-268, (2004), 1035-1039.

Akkaş H. D., Öveçoğlu M. L., Tanoğlu M., "Development of Si-O-C Based Ceramic Matrix Composites Produced via Pyrolysis of a Polysiloxane", Key Engineering Materials, 264-268, (2004), 961-964.

Gökçe H., Öveçoğlu M. L., Özkal B., "Comparison of Physical and Mechanical Properties of Cordierite based Ceramics Produced from Natural Raw Materials and Synthetic Powders", Key Engineering Materials, 264-268, (2004), 929-932.

Özkal B., Öveçoğlu M. L., "Slip Casting of Co-Milled Al2O3 - SiC Powder Mixtures and Their Characterization before and after Sintering against Slip Thickness", Key Engineering Materials, 264-268, (2004), 201-204.

Öveçoğlu M. L., Özkal B., "Mechanochemical Synthesis of WC Powders by Mechanical Alloying", Key Engineering Materials, 264-268, (2004), 89-92.


2003

Öveçoğlu M. L., Ünlü N., Eruslu N., Genç A., "Characterization Investigations of a Melt-spun Ternary Al-8Si-5.1Cu (in wt%) Alloy", Materials Letters, 57, (2003), 3296-3301.

GÜRMEN S., TİMUR S., DUMAN İ., "Gewinnung von Kupfer und Zink aus Fällprodukten", Metall 57. Jahrgang 1-2/2003, 2003, s. 40-44.

Erol M., Demirler U., Küçükbayrak S., Meriçboyu A., Öveçoğlu M. L., "Characterization of Glass-ceramics developed from Seyitömer Thermal Power Plant Fly Ash", Journal of the European Ceramic Society, 23, (2003), 757-763.

AYGÜN A., YENİSOY-KARAKAY S., DUMAN İ., "Production of Granular Activated Carbon From Fruit Stones and Nutshells and Evaluation of Their Physical, Chemical and Adsorption Properties", Microporous and Mesoporous Materials, No. 66, 2003, s. 189-195.


2002

Triverdi P. B., Baburaj E. G., Genç A., Öveçoğlu M. L., Patankar S., Froes F. H., "Grain-size Control in Ti-48Al-2Cr-2Nb with Yttrium Additions", Metallurgical and Materials Transactions A, 33A, (2002), 2729-2736.

Ünlü N., Genç A., Öveçoğlu M. L., Lavernia E. J., Froes F. H., "Microstructural Evolution of the Melt-spun Ternary Hypoeutectic Al-7.6Si-3.3Fe (in wt%) Alloy", Journal of Alloys and Compounds, 343, (2002), 223-233.

Öveçoğlu M. L., Özen G., Demirata B., Genç A., "Crystallization Behaviour of xTeO2 - (1-x)LiCl (x = 0.5 and 0.7 mol.) Glasses", Key Engineering Materials, 206-213, (2002), 2089-2092 (2002).

Özen G., Demirata B., Öveçoğlu M. L., Genç A., "Effect of Modifier Content on the Crystallization and the Optical Gaps of TeO2-LiCl Glass", Key Engineering Materials, 206-213, (2002), 2073-2076.

Öveçoğlu M. L., Çataklı E., Erkmen Z. E. , Özkal B., "Microstructural Morphologies of Slag based Glass-Ceramics Nucleated with 5 wt% Cr2O3 and 5 wt% Cr2O3 + 5 wt% TiO2", Key Engineering Materials, 206-213, (2002), 863-866.

KALPAKLI, Y; GÖKMEN, S.; ÖZGEN, S. , " Effect of binder type and other parameters in synthesis of magnesite chromite refractories from process waste" Journal of the European Ceramic Society, Volume 22, Issue 5, May 2002, Pages 755–759.

GÜRMEN S., TİMUR S., ARSLAN C., DUMAN İ., "Production of Pure Tungsten Oxide from Scheelite Concentrates", S. Journal of Metallurgy, Vol. 3, No. 31, 2002, s. 221-228.


2001

Ünlü N., Genç A., Öveçoğlu M. L., Eruslu N., Froes F. H.,, "Characterization Investigations of Melt-spun Ternary Al-xSi-3.3Fe (x = 10, 20 wt%) Alloys", Journal of Alloys and Compounds, 322, (2001), 249-256.

Cenk S., Demirata B., Öveçoğlu M. L., Özen G., "Thermal Properties and Optical Transition Probabilities of Tm3+ doped TeO2-WO3 glass", Spectrochimica Acta A : Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 57/12), (2001), 2367-2372.

Erol M., Küçükbayrak S., Ersoy-Meriçboyu A., Öveçoğlu M. L., "Crystallization Behaviour of Glasses Produced from Flyash", Journal of the European Ceramic Society, 21(16), (2001), 2835-2841.

Özen G., Demirata B., Öveçoğlu M. L., "Effect of Composition on the Thermal Properties and Spontaneous Emission Probabilities of Tm3+ in LiCl-TeO2 Glass", Journal of Materials Research, 16(5), (2001), 1381-1388.

Aslanoğlu Z., Karakaş Y., Öveçoğlu M. L. and Özkal B., "Effects of Nickel Addition on the Properties of Ag-W Electrical Contact Materials", Powder Metallurgy, 44(1), (2001), 77- 81.

Özen G., Demirata B., Öveçoğlu M. L. and Genç A., "Thermal and Optical Properties of Tm3+ doped Tellurite Glasses", Spectrochimica Acta A : Molecular and Bimolecular Spectroscopy, 57, (2001), 273-280.

Öveçoğlu M. L., Özen G., Demirata B., and Genç A., "Microstructural Characterization and Crystallization Kinetics of (1 - x)TeO2 - xLiCl (x = 0.3 - 0.4 mol.) Glasses", Journal of the European Ceramic Society, 21, (2001), 177-183.


2000

Çavuşoğlu M., Senkov O. N, Froes F. H., Öveçoğlu M. L., Zimmerly T., and İnal O., "Compaction of Nanocrystalline Gamma-Titanium Aluminides", Key Engineering Materials, 188, (2000), 15-26.

Aslanoğlu Z., Karakaş Y., and Öveçoğlu M. L., "Switching Performance of the W-35Ag Electrical Contacts Fabricated by Mechanical Alloying", The International Journal of Powder Metallurgy, 36(8), (2000), 35-43.

Erol M., Genç A., Öveçoğlu M. L., Yücelen E., Küçükbayrak S. and Taptık Y., "Characterization of a Glass-ceramic Devitrified from Fly Ash of the Çayırhan Thermal Power Plant", Journal of the European Ceramic Society, 20, (2000), 2209-2214.

ÖZGEN, S., BILGIC, M., “The Refractories Industry in Turkey-Markets and Trends”, Special Refractories 2000, Vol. 7., No.2, 54-57, 2000


1999

Öveçoğlu M. L., Senkov O. N, Srisukhumbowornchai N. and Froes F. H.,, "Microstructural Evolution of a Nanocrystalline Ti-47Al-3Cr Alloy During Annealing in the alpha2 + gamma Phase Field", Metallurgical and Materials Transactions A, 30A, (1999), 751-761.


1998

Senkov O. N, Öveçoğlu M. L., Srisukhumbowornchai N., and Froes F. H., "Stability of a Nanocrystalline Structure in TiAl-based Alloys", Nanostructured Materials, 10(6), (1998), 935-945.

Senkov O. N, M. L. Öveçoğlu, Srisukhumbowornchai N., and Froes F. H., "High-Temperature Stability of a Nanocrystalline Ti-47Al-3Cr Alloy during Mechanical Alloying and Elevated Temperature Annealing", Journal of Materials Research, 13(12), (1998), 3399-3410.

Senkov O. N., Srisukhumbowornchai N., M. L. Öveçoğlu and Froes F. H., "Microstructural Evolution of a Nanocrystalline Ti-47Al-3Cr Alloy on Annealing at 1200 °C", Scripta Materialia, 39(6), (1998), 691-698.

Öveçoğlu M. L., Aslanoğlu Z. and Özkal B, "Microstructural Characterization of a High Carbon Fe-C Alloy during Attrition Milling and Sintering", The International Journal of Powder Metallurgy, 34(6), (1998), 47-56.

Öveçoğlu M. L., "Microstructural Characterization and Physical Properties of a Slag-Based Glass-Ceramic Crystallized at 950 °C and 1100 °C", Journal of the European Ceramic Society, 18, (1998), 161-168.


1997

Öveçoğlu M. L., Kuban B. and Özer H., "Characterization and Crystallization Kinetics of a Diopside-Based Glass-Ceramic Developed from Glass Industry Raw Materials", Journal of the European Ceramic Society, 17, (1997), 957-964.

GÖMEÇ Y., DUMAN İ., "Bond Strength of Different casting Inlay Alloy-Lutting Cement Systems", Journal of Dental Research, No. 76, 1997.

GÖMEÇ Y., DUMAN İ., "The Electrical Potential of Various Dental Alloys", Journal of Dental Research, No. 76, 1997, GÖMEÇ, Y., DUMAN, İ., “The Electrical Potential of Various Dental.

GÜRMEN, S., ÖZGEN, Ö.S., DUMAN, İ. 'Einfluβ der Schlacken-zusammensetzung auf das Korrosionsverhalten feuerfester Steine in Kupferaffinationsöfen', Keramische Zeitschrift 49 [1]1997, p.14-17.

GÜRMEN S., DUMAN İ., ÖZGEN S., "Einwirkung der Schlackenzusammensetzung auf das Korrosionsverhalten der feuerfesten Steine in den Kupferraffinationsöfen", Keramische Zeitschrift, No. 49, 1997, s. 14-18.

YILMAZ,S., SCHWEIGER,H.F., ÖZGEN,Ö.S. 'FEM-Untersuchungen des thermomechanischen Verhaltens von MgO-C/MgO und MgO-Al2O3-Spinell im Verschleiβfutter, einer 120 t Stahlgieβpfanne', Stahl und Eisen Special, p.31-34, September (1997).


1996

Osma A., E. S. Kayalı E. S. and Öveçoğlu M. L., "The Effect of Elevated Temperature and Silicon Addition on a Cobalt-Base Wear Resistant Superalloy", Journal of Materials Science, 31, (1996), 4603-4608.

Öveçoğlu M. L., Suryanarayana C. and Nix W. D, "Identification of Precipitate Phases in a Mechanically Alloyed Rapidly Solidified Al-Fe-Ce Alloy", Metallurgical and Materials and Transactions, 27A (4), (1996), 1033-1041.

Öveçoğlu M. L., Özkal B. and Suryanarayana C., "A Comparison of Sintering Characteristics of Ball-Milled and Attritor-Milled W-Ni-Fe Heavy Alloy", Journal of Materials Research, 11(7), (1996), 1673-1682.

DÖRTER C., KORAY F., DUMAN İ., "Amalgam Repair with Dentin Adhesives", Journal of Dental Research, No. 76, 1996.


1995

BARAN, B., ÖZGEN, Ö.S., YETİŞ, H. 'Additive trials to enhance the casting rate of a sanitaryware slip', Interceram 44 [2] 83-85, 1995.


1994

HEIN K., DUMAN İ., TİMUR S., "Ein Beitrag zum Einflu von Kobalt auf die Sauerstoffdepolarisation an Blei- und Blei-Silber-Legierungsanoden", Metall, No. 48, 1994, s. 532-538.

ÖZEN, i., ÖZGEN, Ö.S. 'İnvestigation on some turkish ceramic raw materials for sanitaryware production', Int.Ceramics J. [8], 1994, p.25-28.


1991

ÖZGEN, Ö.S.,ÇAKIROĞLU, Ö.,” The Effect of Raw Materials on the Properties of Cordierite Bodies” , Materials Sci. Monographs, 66A, 165-176, 1991.

ÖZGEN, Ö.S., ARMAN, B., AYDIN, E., “ The Relation Between the Type of Alkali Oxide in Glass and Refractory Corrosion” , Materials Sci. Monographs, 66A, 455-464, 1991.


B) Uluslararası Dergilerdeki Diğer Makaleler

2013

Balcı Ö., Demirkan Ö.U., Ağaoğulları D., Gökçe H., Genç A., Öveçoğlu M.L., Duman I., “Effects of La2O3 Addition on the Microstructure and Properties of Activated Sintered W-Ni Compacts”, Solid State Phenomena, 194, (2013), 217-221.

Ağaoğulları D., Balcı Ö., Demirkan Ö.U., Gökçe H., Genç A., Öveçoğlu M.L., Duman I., “Development of Mechanically Alloyed and Sintered W-1 wt.% Ni Matrix Composites Reinforced with TiB2”, Solid State Phenomena, 194, (2013), 194-198.


2012

Kavrar D., Öveçoğlu M. L., Türkmen H. S., "Production of a Helicopter Tail Boom and Associated Mechanical Tests", Advanced Materials Research, 445, (2012), 566 - 570.

Kel D., Gökçe H., Bilgiç D., Ağaoğullaru D., Duman İ., Öveçoğlu M. L., Kayalı E. S., Kıyıcı I. A., Agathopoulos S. and Oktar F. N., "Production of NAtural Bioceramic from Land Snails", Key Engineering, 493 - 494, (2012), 287 - 292.

Akyurt N., Yetmez M., Karaçaylı U., Gündüz O., Agathopoulos S., Gökçe H., Öveçoğlu M. L. and Oktar F. N., "A New Natural Biomaterial : Sheep Derived Hydroxyapatite", Key Engineering Materials, 493 - 494, (2012), 281 - 286.


2010

BİRBEN, Ö. , DURMUŞ, Ç. , HAMZAÇEBİ, C. , GÖKÇE, H. , ÖZGEN, S. , ÖVEÇOĞLU, L. , Tandişlerde Kullanılan Prefabrik Şekilli Refrakter Malzemelerin Olivin İlaveli Magnezya Esaslı Hammaddeler ile Karakterizasyonu ve Üretimi, 15.Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, 11-13 Kasım 2010, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Beylikdüzü / İSTANBUL.


2008

Keçeli Z., Öğünç H., Boyraz T., Gökçe H., Addemir O., ÖveçoğluM. L., "Effects of B4C Addition on the Microstructural and Thermal Properties of Hot Pressed Ceramic Matrix Composites", Achives of Materials Science, 29(1-2), (2008), 41, 8211 49.

Kayacı K., Öveçoğlu M. L., Erdoğan M., Genç Ş. C., Ateş O., "Evaluation of attrition milled microgranite for possible use as a fluxing agent in porcelain tile bodies, Interceram International Ceramic Review, 57 (6), (2008), 423-429.


2006

Gündüz, O., Oktar, F. N., Öz, B., Altundal, H., Agathopoulos, S., Salman, S., Öveçoğlu M. L., "Sintering Effect on Mechanical Properties of Composites of Enamel Derived Hydroxyapatite (EPA) and Titaniıum, Key Engineering Materials, 309-311, (2006), 1137-1140.

Özyeğin, L. S., Gündüz, O., O., Oktar, F. N., Öz, B., Agathopoulos, S., Salman, S., Öveçoğlu M. L., "Sintering Effect on Mechanical Properties of Composites of Bovine Derived Hydroxyapatite (EPA) with Titaniıum, Key Engineering Materials, 309-311, (2006), 359-362.


1997

Mihok L., Fedicova D., Weagova Z., Potocky L., Öveçoğlu M. L., "Influence of Gangue Content on Properties of Blast Furnace Pellets", Acta Metallurgica Slovaca, 5, (1997), 280 - 287.


1995

Öveçoğlu M. L., "Elasticity Solutions of Multiple Matrix Phase Edge Dislocations Interacting with Second Phases in Multiphase Materials", Bulletin of the Technical University of Istanbul, 48, (1995), 3-4, 669.


C) Ulusal Dergilerdeki Makaleler

2013

EMRE M., GÜRMEN S., TİMUR S., DUMAN İ., "Baskı Devrelerin Geri Kazanımı", Metal Dünyası, No. 70, 2013, s. 46-49.

GÜRMEN S., DUMAN İ., "İkincil Demir-Dışı Hammaddelerin Değerlendirilmesi", Metal Dünyası, No. 60, 2013, s. 54-56.


2012

Sadullahoğlu G., Ertuğ B., Gökçe H., "La katkısının BaFe12O19 kalıcı mıknatısların manyetik özellikleri üzerine olan etkisinin incelenmesi", Metalurji, 164, Aralık 2012, 61 - 64.


2003

ERTÜRK S., DUMAN İ., "Primer Alüminyum Üretiminde Son Gelişmeler, Yeni Elektrotlar – Yeni Sorunlar", Metal Dünyası, 2003.


1998

GÜRMEN S., DUMAN İ., "Elektronik Hurdaların Değerlendirilmesinde Yeni Bir Proses", Metal Dünyası, No. 65, 1998, s. 70-72.

DUMAN İ., "Bir Hukuk Olayında Avukatlara Çağrı", Açık Sayfa Hukuk Dergisi (Dergi Eki), No. 16, 1998.

TİMUR S., DUMAN İ., "Teorik ve Pratik Anlamda pH Ölçümü ve pH Ölçüm Sistemlerinin Kalibrasyon Pratiği", Metal Dünyası, 1998.

TİMUR S., DUMAN İ., "Metaller Ne Kadar Suçlu", Metal Dünyası, No. 59, 1998, s. 54-56.

TİMUR S., DUMAN İ., "Suyun Kıymetini Bil", Metal Dünyası, No. 58, 1998, s. 37-56.

DUMAN İ., "Altın Madenlerinin Getirisi", Show Haber ve Aktüalite Dergisi, No. 35, 1998, s. 22-26.

DUMAN İ., "Siyanür Liçi Yoluyla Altın Üretiminin Ekolojik-Hidrometalurjik Çerçevesi", Metal Dünyası, No. 56, 1998.


1997

DUMAN İ., "Çok Uluslu Şirketlerin Yeni Eldoradosu: Anadolu", TEMA Vakfı Dergisi, No. 13, 1997, s. 26-27.


1996

GÜRMEN S., DUMAN İ., "Norddeutsche Affineri Üzerine Genel Bir Bakış", Metal Dünyası, No. 37, 1996, s. 69-74.


1994

Tanrıöver K., Öveçoğlu M. L., "Titanyum - Üretim Süreçleri ve Kullanım Alanları", Metal Dünyası, 2(19), (1994), 69 - 75.

DUMAN İ., KIRDAR A., "Çelik Ark Fırını Baca Tozlarının Hidrometalurjik Değerlendirilmesi", Metal Dünyası, No. 10, 1994.

DUMAN İ., DİKEÇ F., KIRDAR A., "Çelik Ark Fırını Baca Tozları: Ekolojik Sorun – Ekonomik Değer", Metal Dünyası, No. 10, 1994.


1993

C. Kurnaz C., Öveçoğlu M. L., "Toz Metalurjisi Yöntemleri İle Elektrik Kontaktör Malzemelerinin Üretimi Ve Özelliklerinin Belirlenmesi", Metal Dünyası, 1(8), (1993), 72 - 86.

Gürmen S., Öveçoğlu M. L., "Sementit Karbür Esaslı Malzemelerin Toz Metalurjisi İle Üretimi", Metal Dünyası, 1(8), (1993), 64 - 71.

Okumuş S. C., Öveçoğlu M. L., "Toz Metalurjisinde Atomizasyon Yöntemi ve Bu Yöntemle Üretilen Fe Esaslı Malzemeler", Metal Dünyası, 1(8), (1993), 26 - 39.

Ünlü N., Öveçoğlu M. L., "Toz Metalurjisinin Yaygın Kullanım Alanları", Metal Dünyası, 1(8), (1993), 12 - 19.

Şen U., Öveçoğlu M. L., "Yüksek Sıcaklık Süreçleri ile İleri Ceramics Malzemelerin Üretilmesi", Seramik Dünyası, 1(4), 1993, 23 - 26.

Öveçoğlu M. L., "Endüstriyel Atıkların Yapı Malzemeleri Olarak Değerlendirilmesi : Cam-Ceramikler", ŞişeCam Teknik Bülteni, 22(1), (1993), 22-23.


1991

Öveçoğlu M. L., "Kompozit Malzemelerde Kenar ve Vida Dislokasyonlarının Katman Arayüzeylerinde Yarattığı Elastik Gerilmeler", Metalurji Dergisi, 72/73, 1991, 60 - 70.


1990

Hampel H., Öveçoğlu M. L., Akmandor İ. S., "Patlama Sonrası Yayılan Şok Dalgalarının Teknolojik Amaçlarda Kullanılması", Metal-Makina, 2(13), (1990), 23 - 28.

YARDIM F.M., TEKİN A., DUMAN İ., NİZAMOĞLU S., "50 kg/saat Kapasiteli Akışkan Yataklı Bir Kavurma Ünitesi Tasarımı ve Geliştirilmesi", Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, No. 13, 1990.D) Uluslararası Bildiriler

2013

Ağaoğulları D., Balcı Ö., Duman İ., "The Production of BCl3 Gas from Mechanochemical Reaction Product Containing Elemental Boron and Magnesium Oxide", TMS 2010 139th Annual Meeting and Exhibition, General Abstracts: Materials Processing and Manufactur, 2013, [Abstract Book: 303].

Ağaoğulları D., Aynibal F., Demirhan O.C., Duman İ., "Characterization of Mechanochemically Synthesized ZrO2-B2O3-Mg System by Thermogravimetry/Differential Thermal Analyses and X-Ray Diffraction Studies", TMS 2010 139th Annual Meeting and Exhibition, Characterization of Minerals, Metals and Materials: Po, 2013, [Abstract Book: 15].

Ağaoğulları D., Duman İ., "Synthesis of Submicron LaB6 Powder from La2O3, B2O3 and Mg Via A Mechanochemical Route", RCSSST 2009: 25th Regional Conference on Solid State Science & Technology 2009, Material Preparation, 2013, [Abstract Book: 179-180].

Ağaoğulları D., Aynibal F., Demirhan O.C., Duman İ., "An Optimization Study for Separation of TiB2 from a Solid-State Reaction Product by HCl Leaching", SERES’09 I. International Ceramic, Glass, Porcelain, Enamel, Glaze and Pigment Congress, Poster Sess, 2013, [Proceedings e-Book: 543-552].

Ağaoğulları D., Aynibal F., Demirhan O. C., Duman İ., "Synthesis of Titanium Diboride by Solid-State Reaction Between TiO2, B2O3 and Mg", SERES’09 I. International Ceramic, Glass, Porcelain, Enamel, Glaze and Pigment Congress, 11. Section, 2013, [Proceedings e-Book: 1161-1173].

Balcı Ö., Ağaoğulları D., Aynibal F., Demirhan O.C., Duman İ., "Thermogravimetry / Differential Thermal Analyses and X-Ray Diffraction Studies on the Mechanochemical Reaction Mechanism of TiO2-B2O3-Mg and Ti-B2O3-Mg Systems", The Sixth International Edition of Romanian Conference on Advanced Materials: ROCAM 2009, Section 4:, 2013, [Abstract Book: 118 / ISSN 1842-3574].

Ağaoğulları D., Aynibal F., Demirhan O.C., Duman İ., "Formation of TiB2 from Ti and B2O3 by High-Energy Ball Milling in Magnesiothermic Reduction Medium", The Sixth International Edition of Romanian Conference on Advanced Materials: ROCAM 2009, Section 4:, 2013, [Abstract Book: 110 / ISSN 1842-3574].

Ağaoğulları D., Aynibal F., Demirhan O.C., Duman İ., "Mechanochemical Synthesis and Characterization of Titanium Diboride Powder", TMS 2009 138th Annual Meeting and Exhibition, General Poster Session, San Francisco, California, USA, 2013, [Abstract Book: 370].

Duman İ., Ağaoğulları D., "Changes in Microstructure and Mechanical Properties of CIP-Processed Tungsten Rods during Rotary-Swaging and Stretching Operations", TMS 2009 138th Annual Meeting and Exhibition, General Abstracts: Materials Processing and Manufactur, 2013, [Abstract Book: 339; Proceedings e-Book: 217-225].

Duman İ., Gürmen S., Ertürk S., Ağaoğulları D., "Volfram Hurdalarından Saf Volframoksit Üretimi", 14. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, Beylikdüzü, İstanbul, Türkiye, 2013, [Özet Kitabı: 84 / ISBN 978-9944-89-611-5; Bildiriler e-Kitabı: 605-613 / ISBN 978-9944-89-611-5].

Duman İ., Ağaoğulları D., Ertürk S., Kunt A.I., "Volfram Filamanların ve Çok İnce Tellerin Sürekli Elektroliz Sisteminde Temizlenmesi ve Çap Redüksiyonu", 14. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, Beylikdüzü, İstanbul, Türkiye, 2013, Özet Kitabı: 48 / ISBN 978-9944-89-611-5; Bildiriler e-Kitabı: 325-332 / ISBN 978-9944-89-611-5.

Duman İ., Ağaoğulları D., Ertürk S., Eke K., "Volframoksite Uygulanan Doplama İşleminin Termal Zorlanma Altındaki Volfram Tozu Tane Boyutuna Etkisi", 14. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, Beylikdüzü, İstanbul, Türkiye, 2013, Özet Kitabı: 46 / ISBN 978-9944-89-611-5; Bildiriler e-Kitabı: 303-312 / ISBN 978-9944-89-611-5.

Duman İ., Ertürk S., Ağaoğulları D., Ulus A., "Volfram Filmaşin Üretiminde İşlem Koşullarının Optimizasyonu", 14. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, Beylikdüzü, İstanbul, Türkiye, 2013, Özet Kitabı: 63 / ISBN 978-9944-89-611-5; Bildiriler e-Kitabı: 459-466 / ISBN 978-9944-89-611-5.

Ağaoğulları D., Duman İ., "Bor Karbürden Bor Triklorür Üretimi", 14. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, Beylikdüzü, İstanbul, Türkiye, 2013, Özet Kitabı: 213 / ISBN 978-9944-89-611-5; Bildiriler e-Kitabı: 1579-1588 / ISBN 978-9944-89-611-5; Genç Araştırmacı Ödülü.

Ağaoğulları D., Duman İ., "Process Design and Production of Boron Trichloride from Native Boron Carbide in Lab-Scale", MS&T’08: Materials Science and Technology 2008 Conference and Exhibition, Materials and Systems: Int, 2013, Abstract Book: 222; Processing and Properties of Advanced Ceramics and Composites: Ceramic Transactions, 203, 2009, 77-90 (ISBN: 978-0-470-40845-2).

Duman İ., Öngel D., Ağaoğulları D., "The Effect of Remaining Silver in Copper on the Cementation Process", BiCongress 08 Science-Technology-Ecology, V Congress of Metallurgists of Macedonia, Ohrid, Macedonia, 2013, Abstract Book: 34-35 / ISBN 978-9989-9571-3-0; Proceedings e-Book: KL-03-E / ISBN 978-9989-9571-4-7.

Balcı Ö., Ağaoğulları D., Duman İ., "The Production of HfO2-HfB2 Composite Powder from HfO2, B2O3 And Mg by Solid State Reaction and Subsequent Annealing", RCSSST 2009: 25th Regional Conference on Solid State Science & Technology 2009, Material Preparation, 2013, [Abstract Book: 89-90].

Ağaoğulları D., Duman İ., "Removal of Phosgene from Boron Trichloride by IR Laser Under Continuous Flow", Extraction and Processing Division (EPD) Student Poster Contest, New Orleans, LA, USA,, 2013.

Ağaoğulları D., Duman I., "Novel Routes for Production of Different Metal Borides", The Fifth International Annual Meeting of Alb-Science Institute, Conference of Engineering Sciences, 2013, [Abstract Book: 577].

Ağaoğulları D., Balcı Ö., Duman I., "Nanocrystalline Tungsten Powders Synthesized from Uludağ Scheelite Concentrates via Mechanochemical Route", 12th International Workshop on Nanoscience and Nanotechnology, Micro and Nano Engineering Poster Ses, 2013.

Balcı Ö., Ağaoğulları D., Duman İ., Öveçoğlu M.L., "Synthesis of Calcium Boride Powders via Mechanochemical Route", IFW Winterschool 2013, Oberwiesenthal, Germany, 2013.

Oktar F.N., Kıyıcı I.A., Gökçe H., Ağaoğulları D., Kayalı E.S., "Tropical Sea Snail Shells: Possible Exotic Sources for Ceramic Biomaterial Synthesis", APMAS 2013: 3rd International Advances in Applied Physics & Materials Science Congress, Antalya, Tur, 2013.

Ağaoğulları D., Balcı Ö., Gökçe H., Duman İ., Öveçoğlu M.L., "Microstructural and Mechanical Evaluation of Al-xTiB2 (x=5, 10, 15 wt.%) Composites Fabricated by Cryogenic Milling", METAL 2013: 22nd International Conference on Metallurgy and Materials, Poster Session E: Non-Ferrous, 2013, [Abstract Book: 137; ISBN 978-80-87294-39-0].

Ağaoğulları D., Gökçe H., Duman İ., Öveçoğlu M.L., "Microstructure and Properties of Nanocrystalline LaB6 Powders Synthesized in a High-Energy Planetary Ball Mill", METAL 2013: 22nd International Conference on Metallurgy and Materials, Symposium E: Non-Ferrous Meta, 2013, [Abstract Book: 88; ISBN 978-80-87294-39-0; Proceedings e-Book: E-46].

Ağaoğulları D., Balcı Ö., Duman İ., Öveçoğlu M.L., "Effects of Milling Duration and Annealing Temperature on the Microstructure and Properties of ZrB2 Powders", ICMAT 2013: 7th International Conference on Materials for Advanced Technologies, Symposia W Poster S, 2013.

Balcı Ö., Ağaoğulları D., Duman İ., Öveçoğlu M.L., "Effect of Mechanical Milling on the Microstructure of Niobium Boride Powders Synthesized by Magnesiothermic and Carbothermic Reductions", Symposia W Poster Session: Advanced Structural and Functional Materials for Protection, Suntec, Sing, 2013.

Ağaoğulları D., Duman İ., Öveçoğlu M.L., "Effect of Ball-to-Powder Weight Ratio on the Microstructure and Properties of Mechanochemically Synthesized LaB6 Powders", Symposia W: Advanced Structural and Functional Materials for Protection, Suntec, Singapore, 2013.

DUMAN İ., "Goldgewinnung durch Cyanidlaugung Ökologisch-chemische Randbedingungen", anlasslich des 1.Bayerisch Kolloquiums Montangeschichte im Bergbau- und Industriemuseum Obstbyern Sc, 2013.

TİMUR S., GÜRMEN S., DUMAN İ., "Metal İyonlarının Kurşun Bazlı Anotlar Üzerindeki Oksijen Fazla Voltajına Etkisi", 9. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, Ankara, No. 2, 2013, s. 1099-1104.

DUMAN İ., "Bakır İçeren Artık Çözeltilerin Metal Kazanılması ve Çevre Koruması Açısından Değerlendirilmesi", Unido-Segem Semineri, Bakır Metalurjisi Endüstriyel Uygulamaları ve Teknoljik Gelişmeler, KBİ-Samsun, 2013.


2012

Ağaoğulları D., Balcı Ö., Demirkan O. U. Gökçe, H., Genç A., Öveçoğlu M. L., Duman, İ., “Development of Mechanically Alloyed and Sintered W-1 wt.% Ni Matrix Composites Reinforced with TiB2”, Solid Compounds of Transition Elements III, Book Series: Solid State Phenomena, 194, (2013) 194-198 DOI:10.4028/www.scientific.net/SSP.194.194, Proceedings of the 18th International Conference on Solid Compounds of Transition elements (SCTE 2012), Editors : Verbovytskyy, Y., Goncalves, A. P., Lisbon Universit.

Balcı Ö., Demirkan O. U., Ağaoğulları D., Gökçe, H., Genç A., Öveçoğlu M. L., Duman, İ., “Effects of La2O3 Addition on the Microstructure and Properties of Activated Sintered W-Ni Compacts”, Solid Compounds of Transition Elements III, Book Series: Solid State Phenomena, 194, (2013), 217 – 221, DOI:10.4028/www.scientific.net/SSP.194.217, Proceedings of the 18th International Conference on Solid Compounds of Transition elements (SCTE 2012), Editors : Verbovytskyy, Y., Goncalves, A. P., Lisbon Uni.

Ağaoğulları D., Balcı Ö., Demirkan Ö.U., Gökçe H., Genç A., Öveçoğlu M.L., Duman I., "Development of Mechanically Alloyed and Sintered W-1 wt.% Ni Matrix Composites Reinforced with TiB2", SCTE 2012 18th International Conference on Solid Compounds of Transition Elements, Poster Session, L, 2012, [Abstract Book: 167].

Gökçe H., Balcı Ö., Demirkan Ö.U., Ağaoğulları D., Genç A., Öveçoğlu M.L., Duman I., "Characterization Investigations of W-Ni Matrix Composites Reinforced with La2O3 and TiB2", APMAS 2012: 2nd International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress, Antalya, T, 2012, [Abstract Book: 60].

Karacaylı U., Aytekin A., Erhan O., Ozyegin L.S., Duman I., Agaogulları D., Oktar F.N., "Characterization of zeolite enriched-chitosan based wound dressing membrane", APMAS 2012: 2nd International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress, Antalya, T, 2012, [Abstract Book: 152].

Balcı Ö., Ağaoğulları D., Duman İ., Gökçe H., Öveçoğlu M.L., "Influence of TiB2 Particle Size on the Microstructure and Properties of Al Matrix Composites Prepared via Mechanical Alloying and Sintering", ISMANAM 2012: 19th International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials, Mo, 2012, [Abstract Book: 82].

Balcı Ö., Ağaoğulları D., Gökçe H., Öveçoğlu M.L., Duman İ., "Effects of Sequential Ball Milling at Ambient and Cryogenic Conditions on the Microstructure of W-1 wt.% Ni Compacts Reinforced with ZrC and Y2O3 Particles", ISMANAM 2012: 19th International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials, Po, 2012, [Abstract Book: 215].

Ağaoğulları D., Balcı Ö., Duman İ., Öveçoğlu M.L., "Synthesis and Characterization of IVB Group Transition Metal Borides", ISNNM-2012: 12th International Symposium on Novel and Nano Materials, İstanbul, Türkiye, 2012, (Poster Ödülü) [Abstract Book: 134].

Balcı Ö., Ağaoğulları D., Öveçoğlu M.L., Gökçe H., Duman İ., "Fabrication of W-1 wt.% Ni Matrix Composites Reinforced with TiB2 and Y2O3 via Mechanical Alloying at Ambient/Cryogenic Conditions and Activated Sintering Methods", ISNNM-2012: 12th International Symposium on Novel and Nano Materials, İstanbul, Türkiye, 2012, [Abstract Book: 169].


2011

Özenler S., Şahin N., Akaydın, B., Öveçoğlu M. L., Genç A., Leger, J-M., Napporn, T. W., Kadırgan, F., Comparison of the ORR Activity of Carbon Supported PtCo/C and PtSnCo/C Electrocatalysts for PEM Fuel Cells”, Polymer Electrolyte Fuel Cells 11, Book Series : ECS Transactions 41(1), (2011), 1031-1042, DOI: 10.1149/1.3635635, Proceedings of the 11th Polymer Electrolyte Fuel Cell Symposium (PEFC) Under the Auspices of the 220th Meeting of the ECS, Editors : Gasteiger, H. A., Weber A., Narayanan.

Ağaoğulları D., Duman I., Keleş Ö., "Evaluation of the Effect of Residual Silver in Copper on the Cementation Process by Factorial Design and Multiple Regression Analysis", TMS 2011 140th Annual Meeting and Exhibition, General Poster Session, San Diego, California, USA, 2011, [Abstract Book: 510, Supplemental Proceedings: Volume 3, General Poster Selections, 815-823; ISBN 978-1-11802-947-3, doi: 10.1002/9781118062173.ch103].

Ağaoğulları D., Kel D., Gökçe H., Duman I., Öveçoğlu M.L., Akarsubaşı A.T., Bilgiç D., Oktar F.N., "Hydroxyapatite Production from Sea Urchins", APMAS 2011 Advances in Applied Physics & Materials Science Congress, Session: 65, Antalya, Turkey, 2011, [Abstract Book: Volume I, p. 347].

Ağaoğulları D., Balcı Ö., Duman I., "The Production of LaB6 by Hot-Powder CVD Method", Engineering Ceramics 2011 from Materials to Components, Poster Session, Smolenice, Slovakia, 2011, [Abstract Book: 75, ISBN 978-80-970657-4-4].

Balcı Ö., Ağaoğulları D., Duman I., "Carbothermal Production of ZrB2-ZrO2 Ceramic Powders from ZrO2-B2O3/B System by High-Energy Ball Milling and Annealing", Engineering Ceramics 2011 from Materials to Components, Smolenice, Slovakia, 2011, [Abstract Book: 44, ISBN 978-80-970657-4-4].

Ağaoğulları D., Gökçe H., Duman I., Öveçoğlu M.L., "Influence of Co Metallic Additive on the Microstructural and Mechanical Properties of TiB2 Ceramics Prepared via Mechanical Alloying and Pressureless Sintering", Engineering Ceramics 2011 from Materials to Components, Smolenice, Slovakia, 2011, [Abstract Book: 65, ISBN 978-80-970657-4-4].

Gökçe H., Ağaoğulları D., Öveçoğlu M.L., Duman I., "Investigation on the Structural, Physical and Mechanical Properties of La2O3 Reinforced Cordierite Based Ceramics", ECERS XII 12th Conference of the European Ceramic Society, Session: CompositesStockholm, Sweden, 2011, [Abstract Book: No-727].

Ağaoğulları D., Gökçe H., Duman I., Öveçoğlu M.L., "Microstructure Characterization and Mechanical Properties of Steatite/Cordierite Ceramics", ECERS XII 12th Conference of the European Ceramic Society, Session: Silicates, Refractories, Cements, 2011, [Abstract Book: No-473].

Gökçe H., Ağaoğulları D., Öveçoğlu M.L., Duman I., "Investigation on the Structural, Physical and Mechanical Properties of La2O3 Reinforced Cordierite Based Ceramics", ECERS XII 12th Conference of the European Ceramic Society, Session: Composites, Stockholm, Sweden, 2011, [Abstract Book: No-727].

Balcı Ö., Ağaoğulları D., Duman I., "A Comparative Study on the Synthesis and Characterization of CaB6 Powders", ECERS XII 12th Conference of the European Ceramic Society, Poster Session, Stockholm, Sweden, 2011, [Abstract Book: No-2089].

Ağaoğulları D., Balcı Ö., Gökçe H., Duman I., Öveçoğlu M.L., "A Sequential Process for Synthesizing Chromium Boride-Chromium Nitride Composite Powders", ECERS XII 12th Conference of the European Ceramic Society, Poster Session, Stockholm, Sweden, 2011, [Abstract Book: No-2236].

Gökçe H., Ağaoğulları D., Duman I., Öveçoğlu M.L., "Characterization Investigations of Lanthanum Oxide Reinforced Steatite-20 wt.% Cordierite Ceramics", International Conference on Sintering 2011, Poster Session, Jeju Island, Korea, 2011, [Abstract Book: 52].

Ağaoğulları D., Gökçe H., Duman I., Öveçoğlu M.L., "Characterization Investigations of Mechanically Alloyed and Sintered Al matrix Composites Reinforced with Nano-ZrC and La2O3 Particles", International Conference on Sintering 2011, Jeju Island, Korea, 2011, [Abstract Book: 35].

Balcı Ö., Ağaoğulları D., Duman I, Derin B., "A Comparison between Experiment Results and Predictions in BCl3-H2 System Utilizing FTIR and FactSage Modelling", 17th International Symposium on Boron, Borides and Related Materials, İstanbul, 2011, [Abstract Book: 241].

Kel D., Gokce H., Bilgiç D., Ağaoğulları D., Duman I., Öveçoğlu M.L., Kayali E.S., Kiyici I.A., Agathopoulos S., Oktar F.N., "Production of Natural Bioceramic from Land Snails", F.N., “Production of Natural Bioceramic from Land Snails”, Bioceramics 23: 23rd Symposium and Annual, 2011.


2010

Ulutaş K., Değer D., Kalkan N., Yıldırım S., Çelebi Y. G., Iskarlatos Y., Öveçoğlu M. L., Genç A., "Structural properties of In-In2O3 composite films", 11th Europhysical Conference on Defects in Insulating Materials (EURODIM 2010), IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 15 (2010) 012095 Bildiriler Kitabı, 2010, 1 - 7.

Ulutaş K., Değer D., Kalkan N., Yıldırım S., Çelebi Y. G., Iskarlatos Y., Öveçoğlu M. L., Genç A., "Structural properties of In-In2O3 composite films", 11th Europhysical Conference on Defects in Insulating Materials (EURODIM 2010), IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 15 (2010) 012095 Bildiriler Kitabı, 2010, 1 - 7.

Ağaoğulları D., Gökçe H., Genç A., Duman İ., Öveçoğlu M. L., "Characterization of Mechanically Alloyed and Sintered ZrC particulate Reinforced Al Matrix Composites", METAL 2010: Bildiriler Kitabı, 19th International Conference on Metallurgy and Materials, Mayıs 18-20, 2010 Roznov Pod Radhostem, Çek Cumhuriyeti, 2010, 702-708.

Yakar S. S, Söyler A. U., Özkal B. , Gürmen S., Öveçoglu M. L., "Evaluation of High Energy Milling Behavior of ZnO Powders in Different Milling Conditions", Supplemental Proceedings : Volume 3 : General Paper Selections TMS (The Minerals, Metals &Materials Society) 2010, Proceedings of 139th Annual Meeting and Exhibition, Seattle, A. B.D., 14-18 Şubat 2010, 769 - 777.

Kaftelen H., Ünlü N., Öveçoğlu M. L., Henein H., "Microstructural Evaluation of ZrC Reinforced Al-Cu Matrix Alloy Composites Fabricated by Mechanical Alloying and Vacuum Hot Pressing", Supplemental Proceedings : Volume 2 : Materials Characterization, Computation, Modeling and Energy TMS (The Minerals, Metals &Materials Society) 2010, Proceedings of 139th Annual Meeting and Exhibition, Seattle, A. B.D., 14-18 Şubat 2010, 189 - 197.


2009

Genç, A., Coşkun, S., Öveçoğlu, M.L., Microstructural Characterizations of Mechanically Alloyed and Sintered W - TiC - Ni Composites, SERES 09, I. International Ceramic, Glass, Porcelain Enamel, Glaze and Pigment, Eskişehir, Turkey, 12-14 October 2009, pp: 1202.

Sönmez T., Özkaya D. H., Coşkun S., Öveçoğlu M. L., "Development and Characterization Investigations of Yttria Partially Stabilized Zirconia (Y-PSZ) via High Energy Milling", Advances in Powder Metallurgy & Particulate Materials, Part 9-Advanced Particulate Materials & Processes, Proceedings of the 2009 International Conference on Powder Metallurgy & Particulate Materials, Las Vegas, A. B. D. , 28 Haziran - 1 Temmuz 2009, 9-85 - 9-100.

Genç, A., Coşkun, S., Öveçoğlu, M.L., Production of TiC/VC Dispersed W-Ni Nano Composites, International Conference on Nanomaterials and Nanosystems, İstanbul, Turkey, 10-13 August 2009, pp: 23.

Coşkun S., Genç A., Öveçoğlu M. L., "Development and Characterization Investigations of Mechanically Alloyed W-Mn-VC Composites", Advances in Powder Metallurgy & Particulate Materials, Part 8-Refractory Metals, Carbides & Ceramics, Proceedings of the 2009 International Conference on Powder Metallurgy & Particulate Materials, Las Vegas, A. B. D. , 28 Haziran - 1 Temmuz 2009, 8-50 - 8-64.

Genç A., Coşkun S., Öveçoğlu M. L., "Development and Characterrization Investigations of Mechanically Alloyed and Sintered W-2 WT% VC-1 WT% Nİ Composites", Advances in Powder Metallurgy & Particulate Materials, Part 8-Refractory Metals, Carbides & Ceramics, Proceedings of the 2009 International Conference on Powder Metallurgy & Particulate Materials, Las Vegas, A. B. D. , 28 Haziran - 1 Temmuz 2009, 8-35 - 8-49.

Yumakgil H. K., Gökçe H., Özkal B., Gürmen S., Öveçoğlu M. L., "Optimization of Milling Conditions for the Production of Fine Siver Powders", Supplemental Proceedings Volume 3 : General Paper Selections, TMS2009, Proceedings of 138th Annual Meeting and Exhibition, San Fransisco, A. B.D., 15-19 Şubat 2009, 771 - 776.

Kaftelen H. Ünlü N., Öveçoğlu M. L., Henein H., "Microstructural Characterization and Physical Properties of TiC Reinforced Al-Cu matrix Alloy Composites", Supplemental Proceedings Volume 3 : General Paper Selections, TMS2009, Proceedings of 138th Annual Meeting and Exhibition, San Fransisco, A. B.D., 15-19 Şubat 2009, 271 - 278.

Çoşkun S., Genç A., Öveçoğlu M. L., "Development and Characterization Investigations of Mechanically Alloyed W-Ni/TiC Composites", EPD Congress 2009, Editör : S. M. Howard, Proceedings of 138th TMS Annual Meeting and Exhibition, San Fransisco, A. B.D., 15-19 Şubat 2009, 183 - 190.


2008

Gökçe H,. Boyraz T., Keçeli Z., Öveçoğlu M. L., Addemir O., "Alüminyum/Titanata/Kordiyerit Seramiklerin Mekanik Özelliklerinin Karakterizasyonu", Editörler : O. Yücel, A. Öztürk, H. Sesigür, 14. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi Bildiriler Kitabı, 16 - 18 Ekim 2008, İstanbul, 889 - 895.

Ünal N., Öveçoğlu M. L., "The Influence of B4C Addition on Microstructure and Physical Properties of W and WC Matrix Composites", 5th International Powder Metallurgy Conference, Ankara, 2008.

Gökçe H., Boyraz T., Keçeli Z., Öveçoğlu M. L., Addemir O., "Thermal Characterization of Aluminium Titanate/ Cordierite Ceramics", Theme 1 - Electro - Magnetic - Optical - Ceramics And Devices, Global Roadmap for Ceramics, Road-map Editor: Michael Hoffmann ; ICC2 Proceedings, June 29th - July 4th, 2008 Verona, 1-P113-ID 402.

Öğünç H., Keçeli Z., Boyraz T., Addemir O., Öveçoğlu M. L., "Effects of B4C Addition on the Microstructure and Mechanical Properties of Hot Pressed SiC Ceramic Matrix Composites", Theme 3 ; Mobility and Transportation, Global Roadmap for Ceramics, Road-map Editor: Stuart Hampshire; ICC2 Proceedings, June 29th - July 4th, 2008 Verona, 4-O14-ID 447.

Tatar D., Kaygusuz H., Tezcan F., Erim B., Öveçoğlu M. L., Özen G., "Y2O3 Nanophosphors Synthesized by Combustion and Thermal Decomposition Techniques", Proceedings of 11th Annual Conference on NanoScience and NanoTechnology - Paper No : 1178 , NSTI-NanoTech, Boston-USA, June 1-5/2008 June 1-5, 2008, Boston, Massachusetts, U.S.A. Nanotechnology Conference and Trade Show NSTI NANOTECH 2008, Vol 1, Technical Proceedings- mMterials, Fabrication, Particles and Characterızation, 2008, 959 - 961.


2007

Tatar D., Öveçoğlu M.L., Özen G., Erim-Berker B., "Thermal Properties and Crystallization Behavior of (1-x)TeO2 + (x)CdF2 Glasses", Transparent ceramics, Editörler : J. G. Heinrich ve C. G. Aneziris, Proceedings of the 10th International Conference of the European Ceramic Society, 17 - 21 June 2007, Berlin, pp. 2308 -2312.

Kalpaklı Y.K., Dombaycı A., Öveçoğlu M.L., "Role of ZrO2 Addition on the Refractory Properties and Corrosion Mechanism of Zero-Cement Castables (ZCC)s", Refractories, Editörler : J. G. Heinrich ve C. G. Aneziris, Proceedings of the 10th International Conference of the European Ceramic Society, 17 - 21 June 2007, Berlin, pp. 1903 -1908.

Dombaycı A., Kalpaklı Y.K., Öveçoğlu M.L., "Effects of Particle Size Distribution on the Refractory Properties and Corrosion Mechanism of Zero-Cement Castables (ZCC)", Refractories, Editörler : J. G. Heinrich ve C. G. Aneziris, Proceedings of the 10th International Conference of the European Ceramic Society, 17 - 21 June 2007, Berlin, pp. 1891 -1896.

Kalpaklı Y., Öveçoğlu M.L., "Effect of TiO2 Addition and In-Situ Phase Formation on Corrosion Mechanism of Zero-Cement Castables (ZCC)", Refractories, Editörler : J. G. Heinrich ve C. G. Aneziris, Proceedings of the 10th International Conference of the European Ceramic Society, 17 - 21 June 2007, Berlin, pp. 1886 -1890.

Ünal N., Özkal B., Öveçoğlu M.L., "Characterization Investigations of a Mechanically Alloyed W - B4C (2 wt%) - C (1 wt%) Nanocomposite", Nanomaterials, Editörler : J. G. Heinrich ve C. G. Aneziris, Proceedings of the 10th International Conference of the European Ceramic Society, 17 - 21 June 2007, Berlin, pp. 1465 -1470.

Sınmazışık G., Tırakyalı G., Gülmez T., Öveçoğlu M.L., "Failure Load of Zirconia Based Three-Unit Fixed Partial Bridge Substructures Fabricated by Using Vita In-Ceram Sprint Technique", Bioceramics, Editörler : J. G. Heinrich ve C. G. Aneziris, Proceedings of the 10th International Conference of the European Ceramic Society, 17 - 21 June 2007, Berlin, pp. 989 -994.

Tarçın B., Günday M., Sazak-Övecoğlu H., Türkmen C., Övecoğlu M.L., Öksüz M., Ay M. ,"Evaluation of Tensile Bond Strengths of Ceramic-Based Restorative Materials on Acid or Laser Etched Dentin Surfaces", Bioceramics, Editörler : J. G. Heinrich ve C. G. Aneziris, Proceedings of the 10th International Conference of the European Ceramic Society, 17 - 21 June 2007, Berlin, pp. 985 -988.

Keçeli Z., Turkmen H.S., Boyraz T., Addemir O., Ovecoglu M.L. "Numerical Simulation of the Ballistic Performance of B4C-SiC Ceramic Composites for Armor Applications", Basic science, design, modelling and simulation, Editörler : J. G. Heinrich ve C. G. Aneziris, Proceedings of the 10th International Conference of the European Ceramic Society, 17 - 21 June 2007, Berlin, pp. 154 -158.

Gökçe H., Boyraz T., Keçeli Z., Öveçoğlu M. L., Addemir O., "Microstructural and Physical Characterization of Aluminium Titanate/ Cordierite Ceramics", Basic science, design, modelling and simulation, Editörler : J. G. Heinrich ve C. G. Aneziris, Proceedings of the 10th International Conference of the European Ceramic Society, 17 - 21 June 2007, Berlin, pp. 69 -74.


2005

TAMBAŞ, T., ÖZKAL, B., HAMZAÇEBİ, C., TOPAL,A., ÖZGEN, S.,’Seydişehir’de Üretilen Alüminanın Enjeksiyon Kalıplama Parametrelerinin Belirlenmesi’ 10. Uluslar arası Metalurji ve Malzeme Kongresi, 24-28 Mayıs 2000, İstanbul.


2004

Özkal B., Upadhyaya A., Ovecoglu M. L. and German R. M., "Realtime sintering observations in W-Cu system : Accelerated rearrengement densification via copper coated tungsten powders approach", presented in PM 2004 Powder Metallurgy World Congress, 17-21 October 2004, Vienna, Austria.

Turan P., Özkal B. and Ovecoglu M. L., "Preparation of Ni-B coated W composite powders and their comparative Liquid phase sintering behaviors", poster presented in PM2TEC, 2004 Advances in Powder Metallurgy and Particulate Materials, International Conference on Powder Metallurgy and Particulate Materials, 13 - 17 June 2004. Chicago, U. S. A.


2003

Özkal B., Upadhyaya A., Öveçoğlu M. L., German R. M.,, "Effect of Copper Coated Tungsten Powders during Infiltration Densification of the W-Cu System", Expanding Horizon of Powder Metallurgy, Proceedings of the 29th National P/M Conference and Annual Technical Meeting of the Powder Metallurgy Association of India (PMAI), Goa, HİNDİSTAN, 30-31 Ocak 2003.

GÜRMEN S., MÜLLER T., FRIEDRICH B., DUMAN İ., "Slag Systems in Copper Recycling from Cu-Mg Scraps", European Metallurgical Conference in Hannover, Germany, 10/2003, s. 1097-1108.


2002

GÜVEN A., EMRE M., TİMUR S., DUMAN İ., "Rodaj Banyosu Atık Çözeltilerinden Rodyumhidroksit Çöktürme Parametrelerinin Optimizasyonu", 11.Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kogresi, 06/2002.

EMRE M., GÜVEN A., GÜRMEN S., TİMUR S., DUMAN İ., "Beyaz Altın Alaşımlarında Yaşlandırmanın Sertliğe Etkisi", 11.Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kogresi, 06/2002.

EMRE M., GÜVEN A., ORHAN G., TİMUR S., DUMAN İ., "Beyaz Altın Alaşımlarının Alerjen Özellikleri", 11.Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kogresi, 06/2002.

EMRE M., GÜVEN A., GÜRMEN S., ORHAN G., TİMUR S., DUMAN İ., "Türkiye’de Üretilen Altın Alaşımlarının Cielab Sistemine Göre Renk Özellikleri", 11.Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kogresi, 06/2002.


2001

AYGÜN A., DUMAN İ., "Yerli Doğal Hammaddelerden Aktif Karbon Üretimi ve Adsorbsiyon Özelliklerinin İncelenmesi", MAMTEK 2001 Bildiriler Kitabı, II. Makine Malzemesi ve İmalat Teknolojisi Sempozyumu, Manisa, 2001, s. 307-316.


2000

Özen G., Demirata B., Öveçoğlu M. L., "Thermal and Optical Properties of Tm3+ doped Tellurite Glasses", 13th Workshop: Advanced Topics in Luminescence Spectroscopy Temmuz 2000, Erice, Sicily, İTALYA.

J. I. Qazi J. I., J. Rahim J., O.N. Senkov O. N., F.H. Froes F. H., M. L. Öveçoğlu M. L., Genç A., "Production and Characterization of Fully Dense Hydrogenated &#61543;-TiAl by Blended Elemental Approach", Powder Metallurgy Alloys & Particulate Materials For Industrial Applications, Proceedings of the Fall TMS 2000 Meeting, Editörler : D. E. Warrendale, PA, 2000, 95-104 Alman & J.W. Newkirk, A. B. D., TMS.

LİMAN, Y. G., DURMUŞ, Ç., ÖZGEN, S., YILMAZ, S., ‘Yerli Alüminanın Dökülebilir Refrakter Üretiminde Değerlendirilmesi Çalışmaları’ • 10. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, 24-28 Mayıs 2000, İstanbul. • Bildiriler Kitabı, Cilt 3, Sayfa 1691.


1999

Özkal B., Upadhyaya A., Öveçoğlu M. L., German, "Comparative Effects of Coated Powders on the Sintering Behaviors of W-Cu Alloys", Uluslararası Katılımlı 2. Toz Metalurjisi Konferansı, Editör : S. Sarıtaş, Ankara, 15-17 Eylül 1999, 185-191.

Çavuşoğlu M., Öveçoğlu M. L., Senkov O. N., Froes F. H., İnal O., "Compaction of Advanced Materials", Synthesis of Lightweight Metals III, Editörler : F. H. Froes, C. M. Ward-Close, P. G. McCormick, D. Eliezer, The Minerals, Metals & Materials Society, A. B. D., 1999, 267 - 274.

Senkov O. N., Çavuşoğlu M., Popescu G., Öveçoğlu M. L., Froes F. H., "Development and Characterization of a TiAl/Ti5Si3 Composite with a Submicrocrystalline Structure", Synthesis of Lightweight Metals III, Editörler : F. H. Froes, C. M. Ward-Close, S. G. McCormick, D. Eliezer, The Minerals, Metals & Materials Society, A. B. D., 1999, 51 - 58.

YILMAZ, S., ÖZGEN, S., A Comparative Study of Refractory Lining Materials for Basic Steel Ladles, UNITECR’99 , 6-9 Eylül 1999, Berlin, Almanya.

DURMUŞ, Ç., SÖNMEZLER, Y., ÖZGEN, S. ‘ New Approach in Improving Properties of Alumina Based Self Flowing Castables’, UNITECR’99, 6-9 Eylül 1999, Berlin, Almanya.

KALPAKLI, Y., ÖZGEN, S, GÖKMEN, S., ‘ Production of Magnesite-Chromite Refraktory by Regaining the Process Waste in the Basic Refractory Industry.’, UNITECR’99 , 6-9 Eylül 1999, Berlin, Almanya.

DURMUŞ, Ç., SÖNMEZLER, Y., ÖZGEN, S.”Synthesis of Alumina Based Flowing Castables”, European Ceramic Society Conference, 20-24 June 1999, Brighton, İngiltere.

DURMUŞ, Ç., SÖNMEZLER, Y., ÖZGEN, S. ‘ Synthesis and Properties of Self Flowing Castables Based on Alumina’, VIII. International Metallurgical Conference, 25-28 May 1999, Ustron, Polond.


1998

Senkov, O. N., Froes, F. H., Srisukhumbowornchai, N. and Ovecoglu, M. L., Grain growth in titanium-aluminide-based alloys with nanocrystalline and microcrystalline structures, in H. Weiland, B. L. Adams and A. D. Rolett (eds.), Grain Growth in Polycrystalline Materials III, TMS, Warrendale, PA, 1998, 701–706.

Senkov O. N., Srisukhumbowornchai N., Öveçoğlu M. L., Froes F. H., "Synthesis and Characterization of Titanium Aluminide Based Compounds with Nanocrystalline and Bimodal Structures ", Proceedings of the 1998 Powder Metallurgy World Congress & Exhibition - Volume 1, Granada, İSPANYA, 18-22 October 1998, 609 - 614.

Öveçoğlu M. L., Kara H., Özkal B., "Microstructural Characterization of a WC Powder Alloy Synthesized from Elemental W and C Powders by Mechanical Alloying", Proceedings of the 1998 Powder Metallurgy World Congress & Exhibition - Volume 1, Granada, İSPANYA, 18-22 October 1998, 455 - 460.

Öveçoğlu M. L., Senkov O. N., Srisukhumbowornchai N., Froes F. H., "Microstructural Evolution of a Nanocrystalline Ti-47.5Al-3Cr Alloy in the Annealing Range 725 °C - 1200 °C Produced by Mechanical Alloying and Hot Isostatic Pressing", Proceedings of the 1998 Powder Metallurgy World Congress & Exhibition - Volume 1, Granada, İSPANYA, 18-22 October 1998, 305 - 310.

Özkal B., Öveçoğlu M. L., "Mechanical Milling Studies in the Ni-Fe-W System and the Sintering Behaviours in Heavy Alloys", Proceedings of the 1998 Powder Metallurgy World Congress & Exhibition - Volume 1, Granada, İSPANYA, 18-22 Ekim 1998, 287 - 292.


1997

Öveçoğlu M. L, Senkov O. N., Srisukhumbowornchai N., Froes F. H., "Characterization and Grain Growth Kinetics of Mechanically Milled Nanocrystalline Ti-47.5Al-3Cr Alloy Annealed in the Range 725 °C - 1200 °C using TEM Techniques", Proceedings of 13th National Electron Microscopy Congress with International Participation, Editors : E. Tekin & Y. Canberk, Ankara, 1-4 September 1997, 862-867.

Öveçoğlu M. L.,ve Aslanoğlu Z., "Characterization of a High Carbon Fe-C Alloy during Attrition Milling and Sintering using SEM, TEM and EDS Techniques", Proceedings of 13th National Electron Microscopy Congress with International Participation, Editors : E. Tekin & Y. Canberk, Ankara, 1-4 September 1997, 856-861.

Özkal B., Öveçoğlu M. L., "A Comparison Analysis of Sintered Ball Milled and Attritor Milled Heavy Alloy Powders via SEM, TEM and EDS Studies", Proceedings of 13th National Electron Microscopy Congress with International Participation, Editors: E. Tekin & Y. Canberk, Ankara, 1-4 September 1997, 850-855.

Öveçoğlu M. L., Nix W. D., "Identification of Dispersoid and Precipitate Phases in a Mechanically Alloyed Rapidly Solidified Al-8.4Fe-3.4Ce Alloy Using TEM and EDS Techniques", Proceedings of 13th National Electron Microscopy Congress with International Participation, Editors: E. Tekin & Y. Canberk, Ankara, 1-4 Sept. 1997, 650-655.

Öveçoğlu M. L., Senkov O. N., Srisukhumbowornchai N., Froes F. H., "Mekanik Alaşımlanmış ve Sıcak İsostatik Şartlarda Preslenmiş Nanokristal Ti-47.5Al-3Cr Alaşımının T = 1200 °C Sıcaklığındaki Isıl İşlemi ve Havada Soğutulması Sonucu Oluşan Mikroyapısal Değişimi", Proceedings of 9th International Metallurgy and Materials Congress - Volume II, Editörler : E. S. Kayalı, M. Ürgen, K. Şeşen, C. H. Gür, M. L. Öveçoğlu, TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Pub. No : 33, İstanbul, 11-15 Haz. 1997, 1391-1396.

Öveçoğlu M. L., Senkov O. N., Srisukhumbowornchai N., Froes F. H., "Mekanik Alaşımlanmış ve Sıcak İsostatik Şartlarda Preslenmiş Nanokristal Ti-47.5Al-3Cr Alaşımının 725-1100 °C Sıcaklık Aralığında Geçirimli Elektron Mikroskop (TEM) Karakterizasyonu ve Tane Büyüme Kinetiği", Proceedings of 9th Int. Metallurgy and Materials Congress - Volume II, Editörler : E. S.Kayalı, M. Ürgen, K. Şeşen, C. H. Gür, M. L. Öveçoğlu, TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Pub. No : 33, İstanbul, 11-15 Haz. 1997, 1335-1340.

Özkal B., and Öveçoğlu M. L., "Ni-Fe-W Sisteminde Gerçekleştirilen Mekanik Öğütme Çalışmaları ve Elde Edilen Tozların Katı Hal Sinterleme Süreçleri", Proceedings of 9th International Metallurgy and Materials Congress - Volume I, Editörler : E. S. Kayalı, M. Ürgen, K. Şeşen, C. H. Gür, M. L. Öveçoğlu, TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Publication No : 33, İstanbul, 11 - 15 Haziran 1997, 487-492.

Öveçoğlu M. L., "Toz Metalurjisi : Tarihsel Gelişim, Üretim Aşamaları ve Yeni Eğilimler", Proceedings of 9th International Metallurgy and Materials Congress - Volume I, Editörler : E. S. Kayalı, M. Ürgen, K. Şeşen, C. H. Gür, M. L. Öveçoğlu, TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Publication No : 33, İstanbul, 11 - 15 Haziran 1997, 449-475.

Senkov O. N., Srisukhumbowornchai, N., Froes F. H., Öveçoğlu M. L., Cerri E., Evangelista E., "Synthesis of TiAl-Based Intermetallics with a Nanocrystalline Structure by Mechanical Alloying and Hot Isostatic Pressing : Microstructure Stability and Properties", Advanced Particulate Materials and Processes, Editors : F. H. Froes and J. Hebeisen, Proceedings of the 5th International Conference on Advanced Particulate Materials and Processes, ASM, West Palm Beach, Florida, USA, 7-9 April 1997, 350 - 361.

Senkov O. N., Srisukhumbowornchai N., Öveçoğlu M. L., Hoo N., Ward-Close C.M., Goodwin S., Tsakiropoulos T., Froes F. H., "Characterization of a Ti-48Al-2Nb-2Cr Alloy Synthesized from Mixed Gas Atomized and Mechanically Alloyed Powders", Synthesis/Processing of Lightweight Metallic Materials II, Editors: C. M. Ward-Close, F. H. Froes, D. J. Chellman and S. S. Chou, The Minerals, Metals and Materials Society (TMS), Cincinnati, Ohio, TMS Annual Meeting in Orlando, USA, 9-13 February 1997, 271 - 277.

Senkov O. N., Srisukhumbowornchai N., Froes F. H., Öveçoğlu M. L., Hoo N., Goodwin S., Tsakiropoulos T., Ward-Close C. M., "Microstructural Evolution of Mechanically Milled and Hot Isostatically Pressed Nanocrystalline Ti-47.5Al-3Cr Alloy Annealed at 1200 °C and Air Cooled", Synthesis/Processing of Lightweight Metallic Materials II, Editors: C. M. Ward-Close, F. H. Froes, D. J. Chellman and S. S. Chou, The Minerals, Metals and Materials Society (TMS), Cincinnati, Ohio, held at the TMS Annual Meeting in.

Srisukhumbowornchai N., Senkov O. N., Froes F. H., Öveçoğlu M. L., Hebeisen J., "Stability of Nanocrystalline Structure in Ti-47.5Al-3Cr (at%) Alloy Produced by Mechanical Alloying and Hot Isostatic Pressing", Synthesis/Processing of Lightweight Metallic Materials II, Editörler : C. M. Ward-Close, F. H. Froes, D. J. Chellman and S. S. Chou, The Minerals, Metals and Materials Society (TMS), Cincinnati, Ohio, held at the TMS Annual Meeting in Orlando, Florida, A. B. D., 9-13 February 1997, 243-252.

Froes F. H., Suryanarayana C., Srisukhumbowornchai N., Chen X., Mukhopadhyay D. K., Öveçoğlu M. L., Brand K., Hebeisen J., "Processing of Nanostructured Gamma TiAl by Mechanical Alloying and Hot Pressing", Advances in the Science and Technology of Titanium Alloy Processing, Proceedings of an International Symposium, 1997, Editors : I. Weiss, S. Srinivasan, S. J. Bania and S. L. Semiatin, TMS Titanium Shaping and Forming Committees, held at the 125th TMS Annual Meeting and Exhibition, Anaheim, USA.

Froes F. H., Hoo N., Srisukhumbowornchai N., Chen X., Öveçoğlu M. L, Baburaj E. G., Senkov O. N., Taylor S. R., Dunford D., Goodwin S., Tsakiropoulus S., Baeslack W. A. III, Misra R., Mukherjee A., Vankataraman G., Tylus S., Hebeisen J., Ward-Close C. M., "Progress in the Synthesis of Lightweight Metals by Non-equilibrium Processes", Proceedings of Processing and Fabrication of Advanced Materials V, Editors : T. Srivatsan and J. J. Moore, The Minerals, Metals and Materials Society (TMS), Cincinnati, USA.

YILMAZ, S., SCHWEIGER, H.F., ÖZGEN, Ö.S. 'Sonlu elemanlar yöntemi yardımıyla sıvı çelik döküm pota refrakter astarının termomekanik özelliklerinin incelenmesi', 9. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi Bidiriler Kitabı, s.549-556, 11-15 Haziran (1997).

TİMUR S., GÜRMEN S., DUMAN İ., "Paslanmaz Çelik Katot Üzerinde Toplanan Bakıra Yüzey Aktifleştiricilerinin Etkisi", 9. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, İstanbul, 1997.

DÖRTER C., KORAY F., DUMAN İ., "Flexural bond strength of amalgam repair with dentin adhesives", 34th Annual Meeting of the International Association for Dental Research, Madrid, Facultad de Odonto, 1997.

GÜRMEN S., TİMUR S., DUMAN İ., "Soy Metal alaşımlarının Elektrolitik Ayrımı", 9. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, İstanbul, 1997.

TİMUR S., GÜRMEN S., ARSLAN C., DUMAN İ., "Kurşun Anotların Elektrokimyasal ve Mekanik Özelliklerine Alaşım Elementlerinin Etkisi", 9.Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, İstanbul, 1997.


1996

Öveçoğlu M. L., Froes F. H., Srisukhumbowornchai N., Chen X., Mukhopadhyay D. K., "Grain Growth Behaviour of Nanograined Gamma TiAl Compacted by Hot Isostatic Pressing", Proceedings of the International Conference on Hot Isostatic Pressing, American Society for Metals, Andover, Massachussetts, A. B. D., 20 - 22 Mayıs 1996, 227-234.

Yılmaz S., Özgen S., Öveçoğlu M. L., "Investigation of Oxidation Behaviour of TiC-Whiskers in Al2O3-TiC Composites", Engineering Ceramics '96, NATO Advanced Research Workshop, 12-15 Mayıs 1996, SLOVAKYA.

DUMAN, N, ÖZGEN, S. 'Termik santral atık uçucu küllerinin karoüretiminde değerlendirilmesi', 3.Uluslararası Seramik Kongresi, Ekim 1996, İstanbul.


1995

DUMAN İ., "Türkiye’de Metalurji ve Çevre İlişkileri", Türkiye’de ve Almanya’da Madencilik Sempozyumu, İstanbul, No. 171, 1995.

AYDIN S., ARSLAN C., DİKEÇ F., DUMAN İ., "Türkiye’deki Demir Dışı Metal Üretim Sektörünün Durumu ve Dünya’daki Yeri", 8.Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi Bildiriler Kitabı, İstanbul, 1995.

GÜRMEN S., DUMAN İ., ÖZGEN S., "Thomas Rafinasyon Fırınlarında Alümina Esaslı Refrakterlerin Curuf Etkileşimi", 8. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi Bildiriler Kitabı, İstanbul, 1995, s. 71-77.

DUMAN İ., KAMMEL R., GÜRMEN S., "Gewinnung von reinem Wolframoxid aus Salzsauren Wolframlösungen", Qua Vadis Hydrometallurgy, Kosice, 1995.

ÖZGEN, Ö.S., GÖRGÜLÜ, E., KOÇ, M. 'Optimization of body/glaze formulations for fast firing of sanitaryware', 4th Eurepean Ceramic Soc. Conf., Ekim 1995, İtalya.

ÇAKI, M., ÜNLÜ, N., ÖZGEN, Ö.S., ALTMIŞOĞLU, A., ERUSLU, N. 'The effects of bentonites deposites in Ünye province on ceramic structural properties', Euroclay 95 Conf., Ekim 1995, Belçika.


1994

Yılmaz S., Öveçoğlu M. L., Özgen S., "İnce Fiber(Whisker) Şeklindeki Titanyum Karbürün (Tic)'Ün Yüksek Sıcaklıklardaki Oksitlenme Potansiyelinin İncelenmesi", Proceedings of II. International Ceramic Congress, Volume I : Engineering Ceramics, Türk Ceramic Society Publication No : 11, Istanbul, 24 - 28 Ekim 1994, 329-337.

Öveçoğlu M. L., "Sürekli Fiberlerle Pekiştirilmiş Kompozit Malzemelerde Kenar Dislokasyon Yığılması İle Oluşan Fiber Hasarı", 7th International Metallurgy and Materials Congress Proceedings Book Volume II, TMMOB Turkish Chamber of Metallurgical Engineers Publication, Ankara, 4 - 8 Mayıs 1993, 1243 -1255.

Özer H., Öveçoğlu M. L., Kuban B., "Diopsit Esaslı Cam-Seramiklerin Mikroyapısal ve Kimyasal Özellikleri", II. International Ceramic Congress-Proceedings Book, Volume-1 Traditional Ceramics, Türk Ceramic Society Publication No : 10, Istanbul, 24 - 28 Ekim 1994, 414 - 427.

Şulan T., Ernas G., Özkal B., Öveçoğlu M. L., "Toz Metalurjisi Yöntemleriyle Geliştirilen 90W7Ni3Fe Ağır Alaşımlarının Sıvı Faz Sinterleme Süreçleri ve Karakterizasyonu", 7th International Metallurgy and Materials Congress Proceedings Book-Volume I, Editörler : TMMOB Turkish Chamber of Metallurgical Engineers Publication, Ankara, 4 - 8 Mayıs 1993, 739-750.

Öveçoğlu M. L., "Karabük Yüksek Fırın Curuflarından Geliştirilen Cam-Seramiklerin Fiziksel Özellikleri", II. International Ceramic Congress-Proceedings Book, Volume-1 Traditional Ceramics, Turkish Ceramic Society Publication No : 10, Istanbul, 24 - 28 Ekim 1994, 393-404.

Öveçoğlu M. L., Kınıkoğlu S., "Surface Wear and Tribological Investigations of Silica Doped Alumina Ceramics", Advances in Science and Technology : Ceramics-Charting the Future, Volume3B, Editör : S. Vincenzini, TECHNA Srl., Faenza/ITALYA 1995; Proceedings of the 8th CIMTEC World Ceramics Congress and Forum on New Materials held in Florence, ITALYA, 29 Haziran - 4 Temmuz 1994, 1083-1090.

Öveçoğlu M. L., Tanoğlu M., Kınıkoğlu S., Taşar M., "Microstructural and Physical Properties of Waste Turkish Iron Slag Based Glass-Ceramics Nucleated with Titania and Natural Chromite Ore", Advances in Science and Technology : Ceramics-Charting the Future, Volume 3A, Editör : S. Vincenzini, TECHNA Srl., Faenza/ITALYA 1995; Proceedings of the 8th CIMTEC World Ceramics Congress and Forum on New Materials held in Florence, ITALYA, 29 Haziran - 4 Temmuz 1994, 221-228.

Özkal B., Öveçoğlu M. L, "Effects of High Energy Ball Milling of 90W7Ni3Fe Heavy Alloy Powders on Subsequent Liquid Phase Sintering Practice", PM '94 Powder Metallurgy World Congress Proceedings Vol. III, Société Française de Métallurgie et de Matériaux- European Powder Metallurgy Association, LaDefense, Paris, FRANSA, 6 - 9 Haziran 1994, 2009 - 2012.

HAMZAÇEBİ, C., ÖZGEN, Ö.S., GÜNDÜZ, M. 'Seramik aşındırıcı taşlarda sinterleme ve bağlayıcı geliştirme çalışma-ları', II.Uluslarası Seramik Kongresi,cilt 2, s.513-520, Ekim 1994, İstanbul.

YILMAZ, S., ÖVEÇOĞLU, L., ÖZGEN, S. 'İnce fiber şeklindeki TiC'ün yüksek sıcaklıklardaki oksitlenme potansiyelinin incelenmesi' II.Uluslarası Seramik Kongresi,cilt 2, s.329-337, Ekim 1994, İstanbul.

GÖRGÜLÜ, E., ÖZGEN, S., KUBAN, B. 'Hoca Ahmet Yesevi türbesi restorasyonu için tuğla üretimi çalışmaları', II.Uluslarası Seramik Kongresi, cilt 2, s.346-358, Ekim 1994, İstanbul.

KÖKDEN, M., ÖZGEN, S. 'Porselen reçetesi geliştirme çalışması', II.Uluslarası Seramik Kongresi,cilt 2, s.327-335, Ekim 1994, İstanbul.

DALBAY N., DUMAN İ., KADIRGAN F., "Electrolytic properties of Pd-Au alloys for electrooxidation of ethylene-glycol in alcaline solution", International Soc. of Electrochemistry 42nd ISO Meeting, Mounreaux, 1994.


1993

TİMUR S., DUMAN İ., "Attritör Öğütmesinin Şelit Konsantrelerinin Liçi Üzerine Etkisi", 7. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Bildiriler Kitabı, Ankara, Vol. 1, 1993, s. 225-230.

TİMUR S., DUMAN İ., "Prinç Küllerinin Morfolojisi ve Sülfürik Asit ile Çözümlendirilmesi", 7.Uluslararası Metalurji ve Malzeme Bildiriler Kitabı, Ankara, Vol. 1, 1993, s. 161-168.

YILMAZ, S., ÖZGEN, S. 'Ce-stabilizeli zirkonya-alümina seramik kompozitlerin incelenmesi', 7.Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, 2, s.1229-1242, Mayıs 1993, Ankara.

ÖZEN,İ., ÖZGEN, S. 'Magnezit-karbon refrakterlerde granülasyon ve antioksidan incelemeleri', 7.Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, 2, s.1753-764, Mayıs 1993, Ankara.


1992

ÖZGEN S., DUMAN İ., GÜRMEN S., "Bakır Rafinasyon Fırınlarında Curuf Bileşiminin Refrakter Korozyonuna Etkisi", Uluslararası Seramik Kongresi Bildiriler Kitabı, İstanbul, 1992, s. 395-404.

Öveçoğlu M. L., Kınıkoğlu S., Ayar S., "Surface Wear and Tribological Investigations of Silica Doped Alumina Ceramics", International Ceramic Congress-Proceedings Book, Editörler : M. L. Öveçoğlu, Turkish Ceramic Society Publication No : 5, Istanbul, 19 - 23 Ekim 1992, 569-579.

Kara H., Tanoğlu M., Öveçoğlu M. L., "Çeşitli hammadde katkılı atık demir-çelik curuflarından Geliştirilen Cam-seramikler II : %7 ve %15 Kemik Külü Katkılı Curuf bazlı Cam-seramiklerin Mikroyapısal ve Fiziksel Özellikleri", International Ceramic Congress-Proceedings Book, Editörler : M. L. Öveçoğlu, Turkish Ceramic Society Publication No : 5, Istanbul, 19 - 23 Ekim 1992, 138 -148.

M. Tanoğlu M., H. Kara H. Öveçoğlu M. L., "Çeşitli Hammadde Katkılı Atık Demir-Çelik Curuflarından Geliştirilen Cam-Ceramikler I : Doğal Kromit Katkılı Curuf Bazlı Cam-Ceramicslerin Karakterizasyonu", International Ceramic Congress-Proceedings Book, Editörler : M. L. Öveçoğlu, Turkish Ceramic Society Publication No : 5, Istanbul, 19 - 23 Ekim 1992, 127-137.

Öveçoğlu M. L., Kınıkoğlu S., Taşar M. S., "Development and Characterization Investigations of Titania Nucleated Slag Based Glass-ceramics", International Ceramic Congress-Proceedings Book, Editörler : M. L. Öveçoğlu, Turkish Ceramic Society Publication No : 5, Istanbul, 19 - 23 Ekim 1992, 108-118.

ÖZGEN, S., DUMAN, İ., GÜRMEN, S. 'Bakır rafinasyon fırınlarında cüruf bileşiminin refrakter korozyonuna etkisi' Uluslararası Seramik Kongresi, s.395-404, Ekim 1992, İstanbul.

ÖZGEN, S., KALE, H., KOLAT, S.'Porselen izolatörlerde proses parametrelerinin özelliklere etkisi', Uluslararası Seramik Kongresi, s.98-107, Ekim 1992, İstanbul.

ÖZGEN, Ö.S.,KALE, H., “Effect of process parameters on properties of ceramic insulators”, International Ceramics Congress, 19-23 October 1992, Istanbul, Turkey.

ÖZGEN, Ö.S., GÜRMEN, S., “Effect of slag composition on refractory corrosion in copper refining furnaces”, International Ceramics Congress, 19-23 October 1992, Istanbul, Turkey.


1991

UZ, B., ÇOBAN, F., ÖZGEN, Ö.S., KOMAN, S., “ Investigation of low alkali clays of Nortwestern Turkey for industrial applications”, Clay Minerals Symposium, 23-25 January 1991, Adana, Turkey.

ÖZGEN, Ö.S., “ A Survey of Turkish Ceramic and Glass Industry”, 3 rd. Ibero-American Ceramic, Glass Conference, 26-29 May 1991, Belo Horizonte, Brazil.

ÖZGEN, Ö.S., ÇAKIROĞLU, Ö., “The effect of row materials on properties of cordierite bodies-II”, 2 nd European Ceramic Society Conference, 11-14 September 1991, Augsburg, Germany.


1990

KADIRGAN F., DUMAN İ., DALBAY N., "Electrolytic oxidation of ethylene-glycol in alcaline medium on platinium/palladium alloy electrodes", International Soc. of Electrochemistry, 40th ISE Meeting, Tokyo, Extended Abstracts, No. 2, 1989.

EKİNCİ E., DUMAN İ., "Umweltverschmutzung in der Türkei als Folge der Nutzung von Kohle", Deutsch-Türkisches Seminar über Technischen Umweltschultz, İstanbul, 1987.

Öveçoğlu M. L., P. Thijssen P., "Atık Yüksek Fırın Külleri ve Curufundan Geliştirilen Cam-Ceramics Malzemelerin Özellikleri", Proceedings of 4. International Ceramics Congress and Exhibition, Editörler : N. İşler, İstanbul, 10 - 14 Aralık 1990, 124-130.

Öveçoğlu M. L., Nix W. D., "Hızlı Katılaştırılmış ve Mekanik Alaşımlanmış Al8Fe4Ce Alaşımının Mikroyapısal Karakterizasyonu ve Sürünme Özellikleri", 6th Metallurgy Congress & Exhibition Proceedings Book, Volume 1, Ankara, 31 Ekim - 4 Kasım 1990, 212-224.

Öveçoğlu M. L., Nix W, D., "Elevated Temperature Deformation Behaviour of Mechanically Alloyed Rapidly Solidified Al-8.4%Fe-3.5%Ce Alloy", New Materials by Mechanical Alloying Techniques, Editörler : E. Arzt and L. Schultz, Proceedings of DGM Congress, Deutsche Gesellschaft für Metallkunde e.V., 3 - 5 Ekim 1988, 287- 295.

Yaney D. L., Öveçoğlu M. L and W. D. Nix, "The Effect of Mechanical Alloying on the Deformation Behaviour of a Rapidly Solidified Al-Fe-Ce Alloy", Dispersion Strengthened Aluminum Alloys, Mayıs 1988, Editörler : Y. W. Kim and W. M. Griffith, AIME Proceedings of Annual Meeting, The Minerals, Metals & Materials Society, Phoenix, Arizon, A. B. D., 25-29 Ocak 1988, 619 - 630.

Öveçoğlu M. L and Nix W. D., "Characterization Studies of Mechanical Alloying of Rapidly Solidified Al-8.4%Fe-3.4%Ce Powders", High Strength Powder Metallurgy Alloys II, Editörler : G. J. Hildeman, M.J. Koczak, Proceedings of a TMS -AIME Symposium on Aluminum Powder Metallurgy held at the TMS AIME Fall Meetings, Toronto, KANADA, 13-17 Ekim 1985, 225 - 241.

ÖZGEN, Ö.S., DEMİRKESEN, E., TEKİN, A., “The effect of fabrication principles on properties of MA-spinel based refractories”, 92’ nd Annual Meeting of Amer. Ceram. Soc., 23-26 April 1990, Dallas, TX. USA.

ÖZGEN, Ö.S., ÇAKIROĞLU, Ö., “The effect of raw materials on the properties of cordierite bodies”, 7 th CIMTEC, World Ceramics Congress, 24-30 June 1990. Montecatini Terme, ITALY.E) Ulusal Bildiriler


2011

Gökçe H., Ağaoğulları D., Yetmez M., Gündüz O., Aktaş C., Öveçoğlu M.L., Duman I., Agathopoulos S., Oktar F.N., "Production and Characterization of Composites of Hydroxyapatite Reinforced with Nano-Yttrium-Oxide", Uluslararası Katılımlı V. Ulusal Biyomekanik Kongresi, Biomaterials, Çeşme, İzmir, Turkey, 2013, [Abstract Book: 33, Journal of Biomechanics, Volume 44, Supplement 1, 7, 2011; doi:10.1016/j.jbiomech.2011.02.034].


2004

Akkaş H. D., Öveçoğlu M. L., Tanoğlu M.., "Active / Inert Filler Reinforced Ceramic Matrix Composites Processed from the Pyrolysis of Poly(Phenyl)Siloxane", 10. Denizli Malzeme Sempozyumu ve Sergisi, 14 &#8211; 16 Nisan 2004, Denizli.Gökçe H., Öveçoğlu M. L., "İleri Teknoloji Uygulamaları için Doğal Hammaddelerden ve Sentetik Tozlardan Kordiyerit Seramiklerinin Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu", 10. Denizli Malzeme Sempozyumu ve Sergisi, 14 &#8211; 16 Nisan 2004, Denizli.

Gökçe H., Öveçoğlu M. L., "İleri Teknoloji Uygulamaları için Doğal Hammaddelerden ve Sentetik Tozlardan Kordiyerit Seramiklerinin Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu", 10. Denizli Malzeme Sempozyumu ve Sergisi, 14 &#8211; 16 Nisan 2004, Denizli.


2003

DUMAN İ., "Alüminyuma Genel Bakış", II. Alüminyum Sezpoyumu ve Sergisi, Seydişehir, 05/2003.

DUMAN İ., YALVAÇ N., KARAHAN T., ERKİŞİ İ., "Alüminyum Elektrolizinin “Migreni” : Anod Efekti", II. Alüminyum Sezpoyumu ve Sergisi, Seydişehir, 05/2003.

KARAHAN T., ERKİŞİ İ., YALVAÇ N., DUMAN İ., "Dünya’da ve Türkiye’de Primer Alüminyum Üretimindeki Gelişmeler", II. Alüminyum Sezpoyumu ve Sergisi, Seydişehir, 05/2003.


1999

ÖZGEN, S.,’Seramik Endüstrisinde Silisyum Karbür Fırın Refrakter Malzemeleri’ TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası, Sayı No:121, Sayfa 23, 1999.


1998

Aslanoğlu Z., Fındık F., Öveçoğlu M. L., Karakaş Y., "W-35Ag Elektrik Kontak Malzemesinin Toz Metalurjisi Üretim Sürecinin İncelenmesi ve Mikroyapısal Karakterizasyonu", IV. Seramik Kongresi, Editörler : Servet Turan, Ferhat Kara ve Ersan Pütün, Eskişehir, 22-25 Eylül 1998, 803-808.

YILMAZ, S., ÖZGEN, S.,” Sıvı Çelik Potası Refrakter astarı Üstündeki Hidrostatik Basınç Etkisinin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Modellenmesi ve Analizi”, UHMK’98, 16-18 Kasım 1998, İTÜ, İstanbul.


1996

Aslanoğlu Z., Kara H., Öveçoğlu M. L., "Öğütme Ortamlarının Fe-C İkili Sisteminin Mekanik Alaşımlama Süreçlerine Etkisinin İncelenmesi", 1. Ulusal Toz Metalurjisi Konferansı, Editör : S. Sarıtaş, Gazi Üniversitesi, Ankara, 16-17 Eylül 1996, 397-406.

Öveçoğlu M. L., Kara H., "Elementel W ve C Tozlarından Mekanik Alaşımlama Süreçleri Sonucu Sentezlenen WC Toz Alaşımının Karakterizasyonu", 1. Ulusal Toz Metalurjisi Konferansı, Editör : S. Sarıtaş, Gazi Üniversitesi, Ankara, 16-17 Eylül 1996, 287-306.


1995

Öveçoğlu M. L., Upadhyaya D., Froes F. H., Osborn M., Yolton C. F., "Structural Characterization of Ti-1Al-8V-xFe (x = 5, 8, 10) Alloys", Titanium '95, Proceedings of the 8th World Conference on Titanium, Editörler : S. A. Blenkinsop, W. J. Evans and H. M. Flower, The Insitute of Materials, Birmingham, U. K., 22 - 26 Ekim 1995, 2502-2508.

Öveçoğlu M. L., "Physical Properties of Glass-ceramics Developed from Turkish Blast Furnace Slags", 4th Euro-Ceramics - Volume 3 Basic Science - Optimization and Performance by Improved Design and Microstructural Control, Editörler : S. Meriani, V. Sergo, Proceedings of 4th ECERS Ceramics Congress, Gruppo Editoriale Faenza Editrice, Faenza, İTALYA, 2-6 Ekim 1995, 323-328.

Öveçoğlu M. L., Özer H., Kuban B., "Crystallization Kinetics and Characterization of Diopside Based Glass-Ceramics", 4th Euro-Ceramics - Vol. 1 Basic Science - Developments in Processing of Advanced Ceramics - Part I, Editörler : C. Galassi, Proceedings of 4th ECERS Ceramics Congress, Gruppo Editoriale Faenza Editrice, Faenza, İTALYA, 2-6 Ekim 1995, 129-132.

Öveçoğlu M. L., Suryanarayana C., Froes F. H., Tan M. J., "Mechanical Alloying as a Means of Providing SiC Dispersions in a Pre-alloyed Al-Matrix", Proceedings of 8th International Metallurgy and Materials Congress - Volume II, Editörler : N. Sevinç, T. Öztürk, M. L. Öveçoğlu, N. Güresin, M. Kiper, F. Süzen, TMMOB Turkish Chamber of Metallurgical Engineers Publication No : 32, İstanbul, 6 - 9 Haziran 1995, 1249 - 1257.

H. Kara H., M. İrdirençelebi M., Z. Aslanoğlu Z., Öveçoğlu M. L., "Elementel Volfram ve Karbon Tozlarının Mekanik Alaşımlama, Sinterleme Süreçleri ve Karakterizasyonu", Proceedings of 8th International Metallurgy and Materials Congress - Volume I, Editörler : N. Sevinç, T. Öztürk, M. L. Öveçoğlu, N. Güresin, M. Kiper, F. Süzen, TMMOB Turkish Chamber of Metallurgical Engineers Publication No : 32, İstanbul, 6 - 9 Haziran 1995, 563 - 572.

Arslanoğlu Z., İrdirençelebi M., Kara H., Öveçoğlu M. L., "Mekanik Alaşımlama Yöntemi ile Termodinamik Olmayan Koşullarda Demir Içerisindeki Karbon Çözünürlüğün Artırılması", Proceedings of 8th International Metallurgy and Materials Congress - Volume I, Editörler : N. Sevinç, T. Öztürk, M. L. Öveçoğlu, N. Güresin, M. Kiper, F. Süzen, TMMOB Turkish Chamber of Metallurgical Engineers Publication No : 32, İstanbul, 6 - 9 Haziran 1995, 563 - 572.

Özkal B., Öveçoğlu M. L., "Başlangıç Tozlar Üzerine Gerçekleştirilen Önişlemlerin Ağır Alaşımların Sıvı Faz Sinterleme ile Üretimleri Üzerine Etkileri", Proceedings of 8th International Metallurgy and Materials Congress - Volume I, Editörler : N. Sevinç, T. Öztürk, M. L. Öveçoğlu, N. Güresin, M. Kiper, F. Süzen, TMMOB Turkish Chamber of Metallurgical Engineers Publication No : 32, İstanbul, 6 - 9 Haziran 1995, 539 - 546.

Froes F. H., C. M. Ward-Close C. M., Öveçoğlu M. L., "Synthesis of Light Metals for Demanding Applications", Proceedings of 8th Internatioanl Metallurgy and Materials Congress - Volume I, Editörler : N. Sevinç, T. Öztürk, M. L. Öveçoğlu, N. Güresin, M. Kiper, F. Süzen, TMMOB Turkish Chamber of Metallurgical Engineers Publication No : 32, İstanbul, 6 - 9 Haziran 1995, 533 - 538.


1993

YILMAZ, S., ÖZGEN, S. 'Hammadde tane boyutunun vitrifiye seramik malzemelerin reolojik ve fiziksel özelliklerine etkisi', Kil '93, VI. Ulusal Kil Semp., s.141-151, Eylül 1993, İstanbul.


1991

Öveçoğlu M. L., "Atık Demir-Çelik Curufundan Geliştirilen Yapısal Kullanıma Yönelik Cam-Ceramics Malzemeler", VII. National Mechanics Congress Proceedings Book, Volume II, Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, Antalya, 2 - 6 Eylül 1991, 440-447.F) Diğer Yayınlar

2012

Kaftelen H., Öveçoğlu M. L., Çimenoğlu H., Henein H., "Chapter 7 - Microstructural Characterizationj and Wear Properties of Mechanically Alloyed and Sintered Al - 4 wt% Cu Alloy Composites reinforced with TiC and ZrC Particulates" im Engineered Metal Matrix Composites : Forming Methods, Material Properties and Industrial Applications, Editör : Luca Magagnin, NOVA Publishers, ISBN : 978-1-62081-719-3, Kasım 2012.


2008

Özen G., Kaygusuz H., Öveçoğlu M. L., "Formation and Transformation in the Molecular Units in Tellrium based Oxide Glasses", in Frontier Developments in Optics and Spectroscopy, Editörler : B. di Bartolo ve O. Forte, Google Books, 2008.

Özen G., Kaygusuz H., Öveçoğlu M. L., "Formation and Transformation in the Molecular Units in Tellrium based Oxide Glasses", in Frontier Developments in Optics and Spectroscopy, Editörler : B. di Bartolo ve O. Forte, Google Books, 2008.


1988

Prof.Dr. Fuat Yavuz BOR, Doç. Dr. Okan ADDEMİR, Yrd. Doç. Dr. İsmail DUMAN (Ed.), "Üretim Metalurjisi Laboratuvarı El Kitabı", 1988, No. 23, İTÜ Vakfı Kitap Yay.İçerik hazırlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ