ALT BİRİMLERİ

 1. GRUBUN AMACI

Grubun Amaçlarını Tanımlayan Çalışma Konuları:

 1. Mühendislik jeolojisi;  yer bilimlerinin mühendislik çalışmalarına uygulanmasıdır. Jeolojik ortam koşullarının yer seçimi, tasarım, yapım, işletme ve bakım gibi mühendislik işleri üzerindeki etkilerini tanımlanmayı hedefler. İnsan ve toplum gelişimini etkileyen, jeolojik ortamlarda geçerli, doğal süreç ve etkenleri teknik açıdan değerlendirir ve analiz eder. Teknik girişimlere yönelik olarak jeolojik ortamların türünün, özellik, nitelik, nicelik ve koşullarının koordinat bağımlı ve sayısal verilerle tanımlayarak teknik girişimlerin ve mühendislik yapılarının doğru yönlendirilmesi hedeflenmektedir. Dünyada çalışma alanını giderek genişletip, derinleştiren Mühendislik Jeolojisinin ana konularını aşağıdaki başlıklar oluşturur.

   

  1. Amaçlı, Sayısal Jeoloji Haritaları
  2. Doğal Afetler ve Kütle Hareketleri
  3. Yamaç-Şev Duraylılığı
  4. Arazi Kullanımı ve Kent Planlaması
  5. Arazi İyileştirme ve Geliştirme Çalışmaları
  6. Baraj ve Su Yapıları Jeolojisi
  7. Ulaşım ve İletim Hatlarının Araştırılması
  8. Temel Jeolojisi
  9. Yeraltısularının Mühendislik Işlerine Etkisi                         
  10. Doğal Yapı Malzemeleri
  11. Sayısal Mühendislik Jeolojisi Modelinin Oluşturulması
  12. Tarihi ve Kültürel Yapıların Korunması ve Yenilenmesinde Uygun Malzeme Araştırmaları
  13. Mühendislik Uygulamasının Doğası Dikkate Alınarak Doğal Ortamların Sınıflandırılması

    

 2. Kaya Mekaniği ve Kaya Yapılarının Tasarımı; kaya ortamların mekanik özelliklerini belirlemek ve bunların değişik doğal koşullar altındaki davranışlarını; mühendislik yapısının boyutunu da dikkate alarak teknik girişim öncesi, sırası ve sonrası için araştırır, kaya yapısının tasarımı ve projelendirilmesini hedefler. Kaya yapılarının oluşturulmasında, yapım yöntem(ler)i ve aşamalarının planlanmasını, projelendirilmesini ve denetlenmesini amaçlar. Özel çalışma alanlar aşağıda sıralanmıştır.

   

  1. Arazi Ölçüm ve Gözlemleri
  2. Laboratuvar Deneyleri
  3. Arazi Deneyleri ve Değerlendirmesi
  4. 2B ve 3B Gerilme Deformasyon Modellemeleri
  5. Güvenli ve Ekonomik Kaya Yapılarının Tasarımı
  6. Yüzey ve Yeraltı Kaya Yapılarında Gözlem, Ölçme ve İzleme Teknikleri
  7. Jeoteknik Modelleme ve Analiz.

    

 3. Hidrojeoloji; Yeraltısularının bulunduğu jeolojik ortamları, yeraltısuyunun miktar ve kalite bakımından incelemesini konularını içeren hidrojeoloji konusunda bilimsel ve endüstriyel temel araştırma bu grubun amaçları arasındadır. Ayrıca, yeraltısularının kalite açısından korunması ve sürdürülebilir bir biçimde işletilmesi bu disiplin içerisinde doğal olarak yer almaktadır. Yer ısısının doğal veya yapay yollarla yüzeye taşındığı sıcak yeraltısuyu sistemlerinin enerji, sağlık ve turizm amaçlı kullanımına kadar geçen aşamalardaki jeotermal araştırmalar da hedeflenmektedir. Çalışma alanlarımız aşağıda verilmiştir.
  1. Hidrojeolojik Havza Etütleri
  2. Yeraltısularının Sürdürülebilir İşletilmesi
  3. Hidrojeokimyasal Araştırmalar
  4. Kuyu Hidroliği
  5. Yeraltısuyu Akım ve Kütle Taşınım Modellemesi    
  6. Jeotermal Sistemlerin Araştırılması ve Rezervuar Modellemesi
  7. Yeraltısularının Izlenmesi
  8. Su Sondajı Tekniği ve Tasarımı
  9. Yeraltısularının Mühendislik İşlerine Etkisi

    

YÜRÜTÜCÜLER

Prof. Dr. Remzi KARAGÜZEL
karaguzel@itu.edu.tr
0212 285 61 55 
 
4. Çevre Jeolojisi; Arazi kullanım kararlarında doğadan gelebilecek tehlikelerden (deprem, taşkın heyelan vb. kütle hareketleri) korunma ve doğanın sunmuş olduğu kaynaklardan olabildiğince yararlanma, dolayısıyla kaynakların korunması esastır. Sürdürülebilir arazi kullanım kararlarında ve yapay çevrenin oluşturulmasında korunma kullanma – koruma kullanma dengesinin kurulması hedeflenmektedir.  Çalışma grubumuzun ağırlıklı araştırma alanları aşağıda sıralanmıştır.
a. Mekansal Planlamaya Yönelik Jeolojik-Jeoteknik Incelemeler
b. Kent ve Yeraltısuyu Etkileşimi
c. Kirlilik araştırmaları ve modellenmesi
d. Katı Atık Sorunu ‘‘ Vahşi Depolama Alanı“ Islah Çalışmaları Ile ‘‘Düzenli Depolama  Tesisi“ Yer Seçimine ve Uygulanmasına Yönelik Mühendislik Jeolojisi - Hidrojeoloji Araştırmaları
e. Madencilik Faaliyetlerinin Çevresel Etkilerinin Analiz ve Çözümünde (Asit Kaya Drenajı, Atık Barajları, Pasa Sahaları, Rehabilitasyon Projeleri, Çevresel Izleme) Mühendislik Jeolojisi ve Hidrojeoloji Araştırmaları.  
f. Su Kaynaklarının Korunmasına Yönelik CBS Tabanlı  Yeraltısuyu Hassasiyet Haritaları ve Koruma Kuşakları, Arazi KullanımPlanlanması
g. Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED Raporları) Kapsamında Jeoloji-Mühendislik Jeolojisi-Hidrojeoloji Incelemeleri.

5. Malzeme Jeolojisi; Yer malzemesinin fiziksel, kimyasal, mekanik, teknolojik özellikleri tanımlanan      bir kalitesi ve her kullanım alanın da standartlarla tanımlanan bir kalitesi vardır.  Bu kapsamda, yer       malzemelerinin kalitesine yönelik mühendislik özelliklerinin standartlara göre belirlenmesi ve farklı          kullanım  alanlarına uygunluklarının araştırılması amaçlanmaktadır.
 
a. Bloktaş Araştırmaları 
b. Çimento Hammadeleri
c. Agrega Araştırmaları
d. Doğal Yapı Malzemeleri
e. Yapı Taşları
f. Yapı Taşı ve Dolgu Malzemelerini Tanımlama Deneyleri
g. Tuğla-Kiremit Hammaddeleri

6. Jeo-Ölçüm: Yerkabuğunun, mühendislik uygulamalarına yönelik teknik girişimlere karşı davranışının   belirlenmesi, izlenmesi ve hesaplamasına yönelik ölçüm ve deney aletleri ile yazılımların geliştirilmesi   amaçlanmaktadır.
 

ARAŞTIRMACILAR

1. Prof. Dr. Remzi KARAGÜZEL  
2. Doç. Dr. Hulisi Tolga YALÇIN
3. Doç. Dr. Yılmaz MAHMUTOĞLU  
4. Dr. Rahmi EYÜBOĞLU  
5. Dr. Muhterem DEMİROĞLU   
6. Yük. Müh. Cenk KOÇAK   
7. Arş. Gör. Gökhan ŞANS  
8. Yük. Müh. Zeynep AKTUNA 
9. Arş. Gör. Meral ERDOĞAN 
10. Arş. Gör Mehmet KORKUT 
11.  Doç. Dr. Mahmut MUTLUTÜRK (SDÜ Mühendislik jeolojisi)  
12. Doç. Dr. Ahmet DOĞAN (YTÜ Hidrolik - YAS Modellemesi) 


 1. GRUBUN LABORATUVAR ve ATÖLYELERİ
 • Kaya Mekaniği Laboratuvarı
 • İndeks Laboratuvarı
 • Malzeme Jeolojisi Laboratuvarı
 • Hidrojeoloji Laboratuvarı
 • Yer Bilgi Sistemi Laboratuvarı
 • Taş Kesme Atölyesi

YAPILAN DENEYLER

İNDEKS - KAYA MEKANİĞİ ve MALZEME LABORATUVARI

 • Sertlik
 • Özgül Ağırlık
 • Doğal Su İçeriği
 • Boşluk Oranı, Porozite ve Yoğunluk
 • Birim Hacim Ağırlığı
 • Su Emme Tayini
 • Efektif Porozite/Doluluk Oranı
 • Tek Eksenli Basınç Direnci
 • Elastisite Modülü
 • Poisson Oranı
 • Don Sonrası Tek Eksenli Basınç Direnci
 • Tek Eksenli Basınç Direnci, Elastisite Modülü ve Poisson Oranı
 • Üç Eksenli Basınç Direnci
 • Endirekt Çekme
 • Nokta Yük
 • Eğilme
 • Direk Kesme Direnci
 • Sonik Hız (P- ve S-dalgası)
 • Darbe (Parçalı Malzeme)
 • Darbe (Taş)
 • Aşınma (Böhme)
 • Los Angeles Testi
 • Suda Dayanıklılık (Slake Durability)
 • Petrografik Analiz
 • Metilen Mavisi
 • Agregaların termal ve bozunma özellikleri için Mg2SO4 deneyi
 • Paslanma
 • Mikro-Dival Deneyi
 • Alkali Agrega Reaktivitesi Tayini

ZEMİN DENEYLERİ

 • Birim Birim Hacim Ağırlığı/yoğunluk/Özgül Ağırlık
 • Tane Boyu Dağılım Analizi (Islak ve Kuru Elek Analizi)
 • Atterberg (Kıvam) Limitleri Tayini
 • Organik Madde Tayini
 • CBR ve Standart Proktor Deneyi
 • Konsolidasyon
 • Şişme basıncı ve Şişme yüzdesi Tayini (Odometre)

HİDROJEOLOJİ

 • Permeabilite
 • Porozite
 • pH
 • EC
 • TDS
 • Alkanite
 • Asidite
 • Titrasyon ve Spectro fotometrik yöntemle majör (anyon, katyon) ve iz elementler

ARAZİ DENEYLERİ

 • Presiyometre
 • Schmidt Çekici Geri Tepme Sayısı Tayini
 • Penetrometre
 • Kesme
 • Yeraltısuyu Seviye Ölçümü ve Örnek Alımı
 • pH
 • EC
 • TDS
 • Sıcaklık

 Deneyler isteğe bağlı olarak ISRM, ASTM ve TS EN Standartlarına göre yapılmaktadır.

İçerik hazırlanmaktadır.
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
 1. FICHTNER/TÇT - Isparta Belediyesi katı atık projesi, Kocaköprü (Isparta) mevkii katı atık depolama sahası olarak uygunluğunun jeolojik ve hidrojeolojik açıdan araştırılması, SDÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi, 1998, Isparta.
 2. Alanya Yat Limanı ÇED-Raporu, SDÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi, 2002, Isparta.
 3. Yazısöğüt (Isparta ) taşocağının Ön-ÇED-Raporu, SDÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi, 1998, Isparta.
 4. Büyük Hacılar (Isparta ) taşocağının Ön-ÇED-Raporu, SDÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi, 1998, Isparta.
 5. FICHTNER/TÇT - Isparta Belediyesi katı atık projesi, Senirce-II (Isparta) depolama sahasının ayrıntılı jeoteknik ve hidrojeoloji araştırması, SDÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi, 1998, Isparta.
 6. Elça Salça Fabrikası (Isparta ) Ön-ÇED-Raporu, SDÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi, 1999, Isparta.
 7. Asya-Kan Elmasuyu ve Konsantresi Üretim Tesisi Atıksuyu Depolama Alanının Jeoloji ve Hidrojeoloji Etüdü, SDÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi, 1999, Isparta.
 8. Kızıldağ (Şarkikaraağaç-Isparta) Milli Park Master Planı, T.C. Orman Bakanlığı ve SDÜ Orman Fakültesi. 2000, Isparta
 9. MATAB Katı Atık Düzenli Depolama, Kompost ve Geri Kazanım Tesisi ÇED Raporu (Kıyan Deresi-Manavgat, SDÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi, 1999, Isparta.
 10. Burdur Yerleşim Merkezi Yerleşime Uygunluk Açısından Değerlendirilmesi, SDÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi, 2002, Isparta
 11. MATAB Katı Atık Düzenli Depolama, Kompost ve Geri Kazanım Tesisi ÇED Raporu (Göğü-Manavgat), SDÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi, 2003, Isparta
 12. Dinar (Afyon) Organize Sanayi Bölgesi Jeolojik Etüdü, SDÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi, 2003, Isparta
 13. Fethiye yat çekek-bakım-ikmal kompleksi inşaası planlanan Yanıklar Köyü Karaot mavkii ve çevresinin Jeolojik-Hidrojeolojik İncelemesi, SDÜ Döner Sermaye İşletmesi, 2005, Isparta
 14. Bursa İli Osmangazi ilçesi, Çekirge Mahallesindeki ‘‘Bursa H22d.06b.1a, H22d.06b.1b, H22d.01b.4c, H22d.06b.2a, H22d.01c.4d‘‘ Paftalarındaki İlgili Alanlara Ait Revize İmar Planına Esas Ayrıntılı Jeolojik ve Jeoteknik Etüd Raporu, İTÜ  Maden Fakültesi Vakfı, 2007 İstanbul.
 15. Sefaköy Barajı ve HES Mühendislik Jeolojisi Raporu, İTÜ Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü, 2008 İstanbul
 16. ETİBAKIR A.Ş.Murgul işletmesi Atık ve  Temiz Su barajı Eksen yerleri ve Göl Alanlarının Mühendislik Jeolojisi, İTÜ  Maden Fakültesi Vakfı, 2008 İstanbul.
 17. Bursa Kükürtlü–Yeni Kaplıca ve Çevresinin Termal ve Yerleşim Amaçlı değerlendirilmesi, İTÜ  Maden Fakültesi Vakfı, 2008 İstanbul.
 18. Alara Barajı ve HES  Sol Sahili Hidrojeoloji İncelemesi, İTÜ  Maden Fakültesi Vakfı, 2011 İstanbul.
 19. Bursa 1/100.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı İklim ve Yerbilimleri Analitik Etüdleri, 2011, İTÜ Döner Sermaye İşletmesi.
 20. Eskişehir Büyük Şehir Belediyesi 1/25 000 Ölçekli Nazım Imar Planı, Yerbilimleri Etüdü, 2014 İTÜ Döner Sermaye İşletmesi.
 21. EÜAŞ Afşin-Elbistan Kömür Havzası Obruk Oluşumlarının Yerbilimsel Yöntemlerle Araştırılması, İTÜ Maden Fakültesi Vakfı, 2015 (devam ediyor).
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.
 1. GRUP ÜYELERİNİN SEÇİLMİŞ YAYINLARI
  1. Erdoğan M., Karagüzel, R., 2016. A new hydrogeologically based approach to determining protected areas in drinking water supply reservoirs: a case study in the Ağlasun sub-basin (Burdur, Turkey), Environmental Earth Sciences, 75:126
  2. Aksever, F., Davraz, A., Karagüzel,R. 2015. Groundwater balance estimation and sustainability in the Sandıklı Basin (Afyonkarahisar/Turkey), Environmental Earth Sciences, Volume: 124/4:783-798 
  3. Aksever, F., Karagüzel, R.,  Mutlutürk, M., 2015, Evaluation of groundwater quality and contamination in drinking water basins: a case study of the Senirkent-Uluborlu basin (Isparta-Turkey), Environmental Earth Sciences, 73:1281–1293
  4. Aksever, F., Davraz, A., Karagüzel,R. 2015. Relations of Hydrogeologic Factors and Temporal Variations of Nitrate Contents in Groundwater, Sandıklı Basin, Turkey, Environmental Earth Sciences, DOI: 10.1007/s12665-014-3569-y
  5. Şener, Ş., Davraz, A., Karagüzel, R.,2014, Assessment of Trace Metal Contents in Water and Bottom Sediments From Eğirdir Lake, Turkey. Environmental Earth Sciences, DOI: 10.1007/s12665-013-2659-6.
  6. Şener, S., Davraz, A., Karaguzel, R., 2013, Evaluating the anthropogenic and geologic impacts on water quality of the Egirdir Lake, Turkey, Environmental Earth Scıences  Volume: 70/6,   Pages: 2527-2544  
  7. Şener, S., Şener, E., Karaguzel, R., 2011,  Solid waste disposal site selection with GIS and AHP methodology: a case study in Senirkent-Uluborlu (Isparta) Basin, Turkey, Environmental Monıtorıng and Assessment , Volume: 173/1-4,   Pages: 533-554
  8. Mahmutoğlu, Y, 2011, Surface subsidence induced by twin subway tunnelling in soft ground conditions in Istanbul, Bulletın of Engıneerıng geology and the Environment, Volume: 70, 1, 115-131.
  9. Şener, S., Şener, E., Nas, B., Karagüzel, R., 2010, Combining AHP with GIS for landfill site selection: A case study in the Lake Beysehir catchment area (Konya, Turkey), Waste Management,  Volume: 30   Issue: 11   Pages: 2037-2046 
  10. Yuce G, Ugurkuoglu DY, Adar N, Yalcin T, Yaltirak C, Streil T, Oeser V (2010) Mo8nitoring of earthquake precursor by multi-parameter stations in Eskisehir Region (Turkey), Applied Geochemistry 25, 572-579
  11. Yalcin, T, Yetemen, O. (2009) Local warming of groundwaters caused by heat island effect in Istanbul, Turkey, Hydrogeology J 17, 1247-1255
  12. Yetemen, O., Yalcin, T., (2009) Climatic parameters and evaluation of energy consumption of the Afyon geothermal heating system, Afyon, Turkey, Renewable Energy 34, 706-710
  13. Davraz, A., Karagüzel, R.,  Soyaslan, İ.İ, Seyman, F., Şener, S., Şener E., 2009, Hydrogeology of karst aquifer systems in SW Turkey and an assessment of water quality and contamination problems,  Environmental Geology  Volume: 58   Issue: 5   Pages: 973-988   
  14. Soyaslan, I. I., Dogan, A., Karaguzel, R., 2008, Modelling of lake-groundwater interaction in Turkey, Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Water Management  Volume: 161   Issue: 5  Pages: 277-287  
  15. Soyaslan, I. I., Karaguzel, R., 2008,  Investigation of water pollution in the Yalvac basin into Egirdir Lake, Turkey, Environmental Geology, Volume: 55   Issue: 6   Pages: 1263-1268  
  16. Mutlutürk, M., Karagüzel, R., 2007,  The landfill area quality (LAQ) classification approach and its application in Isparta, Turkey,  Environmental & Engineerıng Geoscience  Volume: 13   Issue: 3   Pages: 229-240  
  17. Dumlu, O., T. Yalçın ve E. Bozkurtoğlu, “Termal Kaynakların Rezervuar Sıcaklıklarının Tahmini”, Erdoğan Yüzer Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu,   Sempozyum Bildiriler Kitabı, İstanbul, 397-405, 2007
  18.  Dumlu, O., E. Bozkurtoğlu ve T. Yalçın, “Serbest Akiferlerde Baz Akım Analizi”, Erdoğan Yüzer Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu,   Sempozyum Bildiriler Kitabı, İstanbul, 422-429, 2007
  19. Yalcin, T., G. Özürlan, N. Çekirge, (2007) “Hydrogeochemical and geophysical investigation of the Istanbul Tuzla Icmeler Spring area for environmental and land use planning purposes”, Environ Monit Assess,132, 125-140
  20. Yalcin,T. (2007) “Geochemical characterization of the Biga Peninsula thermal waters (NW Turkey)”, Aquat Geochem, 13, 75-93.
  21. Demiroğlu, M., T. Yalçın, Y. Orgun, C. Yaltirak and U. Akdeniz, “Hydrogeochemical characteristics of groundwater in Günyüzü Basin (Sivrihisar- Eskişehir) Western Turkey,” Proc.23rd  Int. Appl.Geochem. Symp (IAGS), Spain, 101-110, 2007.
  22. Mahmutoğlu, Y.,  2006, The effects of strain rate and saturation on a micro-cracked marble, Engıneerıng Geology,   Volume: 82   Issue: 3   Pages: 137-14
  23. Mahmutoğlu. Y, Vardar. M, Koçak. C, Şans. G., 2006, Tunnelling difficulties under squeezing and flowing conditions at Ayaş, Central Turkey, Felsbau Rock and Soil Engineering, Vol. 24, No 5, 44-50, Wien.
  24. Altindag, Rasit; Sengun, Nazmi; Guney, A., Mutlutürk, M., Karagüzel, R., Onargan, T., 2006, The integrity loss of physicomechanical properties of building stones when subjected to recurrent cycles of freeze-thaw (F-T) process,  Fracture and Failure of Natural Building Stones: APPLICATION IN THE RESTORATION OF ANCIENT MONUMENTS  Pages: 363-372  
  25. Başyiğit, C., Akkurt, I., Altındag, R., Kilinçarslan, S., Akkurt, A., Mavi, B., Karagüzel, R., 2005, the effect of freezing-thawing (F-T) cycles on the radiation shielding properties of concretes, Building and Environment, Volume: 41   Issue: 8   Pages: 1070-1073  
  26. Mahmutoğlu. Y., Vardar. M., 2003, Effects of Inelastic Volume Increase on Fractured Rock Behaviour, Bulletin of Engineering Geology and Environment, 62, 117-121.
  27. Davraz, A., Karagüzel,R.,  Soyaslan, İ., 2003, Importance of hydrogeological and hydrolojical investigations in the residential area (A case study in Burdur city/SW Turkey, Environmental Geology, Volume: 44/7, Pages: 852-861
  28. Karagüzel, R., Kılıç, R., 2000, The Effect of the alteration degree of the ophiolitic melange on permeabilty and grouting, Engineering Geology,  Volume: 57   Issue: 1-2   Pages: 1-12  
  29. Karagüzel, R., Scholz, R., Ebel, B., 1999, Hydrogeological  investigation of Antalya Basin concerning the future domestic water needs of Antalya City (Turkey),       Environmental Geology, Volume: 38/2, Pages: 159-167
  30. Mahmutoğlu, Y., 1998, Mechanical behaviour of cyclically heated fine grained rock, Rock Mechanıcs and Rock Engıneerıng,   Volume: 31   Issue: 3   Pages: 169-179.
  31. Karagüzel, R., Irlayıcı, A., 1998, Groundwater Pollution in Isparta Plain, Environmental Geology, Springer Verlag, 34/4, 303-308.
  32. Bilgin, A.,  Taşdelen, S., Karagüzel, R., Özkul, M., 1997, Karstification around Bucak and surrounding area and problems arised, Karst Waters & Environmental Impacts, 519-524, A.A Balkema/Rotterdam/Brookfield.    

Doç. Dr. Ahmet Doğan

 1. Çobaner, M., Yurtal, R., Doğan, A., & Motz, L. (2012). Three dimensional simulation of seawater intrusion in coastal aquifers: A case study in the Goksu Deltaic Plain. Journal of Hydrology, 464(464), 262-280.
 2. Seçkin, N., Yurtal, R., Dogan, A., & Haktanır, T. (2010). Comparison Of Probability Weighted Moments And Maximum Likelihood Methods Used In Flood Frequency Analysis For Ceyhan River Basin. The Arabian Journal for Science and Engineering, 35(1), 49-69.
 3. Dogan, A., Soyaslan, İ., & Karagüzel, R. (2008). Modeling Lake-Groundwater Interaction in Turkey”, Proceeedings of the Institution of Civil Engineers. Water Management, 161, 277-287.
 4. Fares, A., Dogan, A., Abbas, F., Parsons, L. R., Obreza, T. A., & Morgan, K. T. (2008). Water balance components in a mature citrus orchard. SOIL SCIENCE SOCIETY OF AMERICA JOURNAL, 72(3), 578-585.
 5. Dogan, A., demirpence, H., & cobaner, M. (2008). Prediction of Groundwater Levels From Lake Levels And Climate Data Using ANN Approach.. WaterSA, 34(2), 199-208.
 6. Fares, A., Hamdhani, H., Polyakov, V., Dogan, A., & Valenzuela, H. (2006). Real-time soil water monitoring for optimum water management. JOURNAL OF THE AMERICAN WATER RESOURCES ASSOCIATION, 42(6), 1527-1535.
 7. DOĞAN, A., & MOTZ, L. (2005). SU3D Groundwater Model, II: Verification and Application.. JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING, 10(6), 505-515.
 8. DOĞAN, A., & MOTZ, L. (2005). Saturated-Unsaturated 3D (SU3D) Groundwater Model. I: Development.. Journal of Hydrologic Engineering, 10(6), 492-504.

M. Mutlutürk

 1. Mutlutürk, M., Altındağ, R., Türk, G., 2004, A Decay Function Model for the Itegrity Loss of Rock When Subjected to Recurrent Cycles of Freezing-Thawing and Heating-Cooling, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, n. 41, p. 237-244.
 2. Mutlutürk, M., "Determining the Amount of Marketable Blocks of Dimensional Stone Before Actual Extraction," Journal of Mining Science, 43, 67-72, (2007)
 3. Mutlutürk, M. ve R. Karagüzel, "The Landfill Area Quality (LAQ) Classification Approach and Its Application in Isparta, Turkey," Environmental & Engineering Geoscience, Vol. XIII, No. 3, 229-240, (2007)
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ