ALT BİRİMLERİ

Hidrojeokimya
Biyojeokimya
Jeomikrobiyoloji
Çevre Jeokimyası
Çevre Radyoaktivitesi
Medikal Jeokimya
Maden Yatakları

 

Uygulamalı Jeokimya Çalışma Grubu,  Ülkemizin farklı üniversitelerinin jeoloji, deniz bilimleri ve çevre bölümlerinden akademisyen ve öğrencilerin yanı sıra,  MTA  ve Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesinden, konusunda deneyimli uzmanlardan oluşmaktadır.

AMAÇ ve HEDEFLER

Grup, yerkürenin doğal bileşenleri olan litosfer, hidrosfer, biyosfer ve atmosferde elementlerin dağılımını, göçünü ve çökelimini denetleyen jeokimyasal ve biyojeokimyasal faktörlerin ve tüm bu süreçlerin çevre üzerindeki etkilerini jeokimyasal ve izotop teknikleri kullanarak ortaya koyacak disiplinler arası çalışmaları temel amacı olarak belirlemiştir. Bu amaçla:

    - jeolojik/doğal yaşam ortamının oluşumunda engelleyici rol  oynayan doğal ve antropojenik bileşenleri belirlemek.
  -Bu alanların jeokimyasal ve biyojeokimyasal karakteristiklerini ortaya koymak.

   -Kirlilik taşıyan doğal ortamların kirlilik parametrelerinin belirlenmesi ve oluşum mekanizmalarının ortaya konarak  iyileştirici öneriler geliştirmek.

    - Maden yatakları oluşum ortamlarının jeokimyasal özelliklerinin ortaya konarak   yeni kaynakların tesbitinde kullanılması

   - Bitkilerin maden yatakları prospeksiyonununda kullanımının   araştırılması

   -Yeni araştırma alanları ortaya koymak ve ülkemizin çevre sorunlarına  grubun temel amaçları doğrultusunda sürdürebilir çözümler üretmek   

 

 

 

 

YÜRÜTÜCÜ

Prof.Dr. Yüksel Örgün

orgun@itu.edu.tr

+90 212 2856153

 

 

KOORDİNATÖR

Doç.Dr. Nurgül Çelik Balcı

ncelik@itu.edu.tr

0212 285 61 18

 

İçerik hazırlanmaktadır.

ARAŞTIRMACILAR

ARAŞTIRMACILAR

 

 

 

Prof.Dr. Yüksel Örgün

İTÜ Jeoloji Müh. Bölümü

orgun@itu.edu.tr

0212 2856153

Doç.Dr. Nurgül Çelik Balcı

İTÜ Jeoloji Müh. Bölümü

ncelik@itu.edu.tr

0212 2856118

Prof.Dr. Ali Haydar Gültekin

İTÜ Jeoloji Bölümü

ahgultekin@itu.edutr

0212 2856119

Dr. Muhterem Demiroğlu

İTÜ Jeoloji Bölümü

demiroglum@itu.edu.tr

0212 2856314

Prof.Dr. Nesrin Altınsoy

İTÜ Enerji Enst. Nükleer Arş. AnaB.D.

altinsoy@itu.edu.tr

0212 2853942

Prof.Dr. Cüneyt Güler

Mersin Üniv. Jeo. Müh. Böl.

cuneytguler@gmail.com

0324 36100 01/7314

Prof.Dr. Ahmet Şaşmaz

Fırat Üniv. Jeoloji Müh. Böl.

asasmaz@firat.edu.tr

0424 2370000/5951

Prof.Dr. Sabah Yılmaz Şahin

İ.Ü. Jeoloji Bölümü

sysahin@istanbul.edu.tr

0212 4737070/ 17569

Doç.Dr. Erol Sarı

İ.Ü. Deniz Bilimleri ve İşlet. Enstitüsü

erolsari@istanbul.edu.tr

(0212) 4400000/ 26024

Yrd.Doç.Dr. Başak Güven

Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü

basak.guven@boun.edu.tr

212 359 4626

Yrd.Doç.Dr. Dilek Eren Akyüz

İ.Ü. İnşaat Müh. Bölümü

dilek.akyuz@istanbul.edu.tr

0212 4737000

Dr. Mehmet Ali Kurt

Mersin Üniv. İleri Teknoloji Eğitim, Araşt. ve Uyg. Mer.

mehmetalikurt@gmail.com

0324 3610001/4941

Dr. İlker Şengüler

MTA Gen. Müd. Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi

ilkersenguler@gmail.com

(0312) 201 10 00

Dr. Engin Tutkun

Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yrd.

dretutkun@gmail.com

(0312) 580 8395

Arş.Gör. Cemile Erarslan

İTÜ Jeoloji Müh. Böl.

erarslanc@itu.edu.tr

212 285 62 15

Doktora Öğr. Gülcan Top

İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enst.

gulcantop@gmail.com

 

Yük.Lis. Öğr.Cansu Demirel

İTÜ Fen Bilimleri Enst.

demirelca@itu.edu.tr

 


İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü

-Jeomikrobiyoloji-Biyojeokimya Laboratuarı (TGGE DNA Analiz Cihazı, İnkübatörler, Çalkalamalı İnkübatörler, Anaerobik Kabin, Mikrobiyolojik Güvenlik Kabini, Spektrofotometrik Cihaz, Temel ve İn situ jeokimya –hidrojeokimya ölçüm cihazları, Santrifüj).

-Optik Mikroskop Laboratuarı  (Araştırma tipi polarizan mikroskop ve binokuler mikroskop)

-İnce kesit atölyesi

İTÜ  Enerji Enstitüsü

Düşük Seviyeli Rady.Ölçüm.Lab.

Radyoizotop Laboratuarı                            

Nükleer Kimya Örnek Hazırlama Laboratuvarı                  

Radyasyon Ölçümleri Laboratuvarı                        

- İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Araştırma Olanakları

-Deniz Jeolojisi Laboratuvarı. Laboratuvar olanakları: Derin dondurucu; Etüv-HERAEUS; Agat havan (Retsch rm 200); Tane boyu cihazı Micromeritics Sedigraph 3; 4 mm ile 0.063mm arasında değişen elek takımı; Toplam Karbonat seti; Organik karbon seti; Saf su cihazı; Grap Aleti; Kor aleti; Alemdar II Gemisi

- Mersin Üniversitesi Jeoloji Müh. Bölümü Araştırma Olanakları:

-ICP-MS: Periyodik cetveldeki 75 elementin analizi ppb mertebesinde yapılabilmektedir.

-XRF: Periyodik cetvelde Be ile U arasındaki elementler oksit ve element olarak ppm ve % mertebesinde analiz edilebilmektedir.

-SEM: Jeolojik ve biyolojik örneklerin, seramik, metal, polimer ve ince film örneklerin topoğrafya, morfoloji, şekil, boyut, bileşim ve kristal yapısı belirlenmektedir. EDS sistemi ile bir nokta, çizgi veya alan taraması ve seçilmiş bir alanın X-ışını haritalaması yapılmakta ve bu alanın kalitatif ve kantitatif analizi yapılabilmektedir.

Ankara Meslek Hastanesi Toksikoloji Laboratuvarı Olanakları:

- ICP-MS (Indüktif Olarak Eşleştirilmiş Plazma-Kütle Spektrometresi)

- GC-MS (Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometresi)

- HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografi)

- AAS (Atomik Absorbsiyon Spektrofotometre)

Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ