ALT BİRİMLERİ

PLANLAMADA KURAM 
ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI
KENTSEL VE BÖLGESEL ULAŞIM 
TOPLUM VE SOSYO-KÜLTÜREL YAPI 
HUKUK-YÖNETİM-YÖNETİŞİM 
PLANLAMADA ÇEVRE VE EKOLOJİ
EKONOMİ
PLANLAMADA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ          
GAYRİMENKUL GELİŞTİRME

YÜRÜTÜCÜLER

Çalışma Grubu Koordinatörü Ad/Soyad Tel: e-mail
Prof. Dr Funda YİRMİBEŞOĞLU 212 293 13 00 / 2320
funday@itu.edu.tr

Çalışma Grubu Koordinatör Yardımcıları Tel: e-mail:
Doç.Dr. Fatih TERZİ 212 293 13 00 /  2811
terzifati@itu.edu.tr

Doç. Dr. Kerem KORAMAZ 212 293 13 00 /  2841
koramaz@itu.edu.tr

İçerik hazırlanmaktadır.

ARAŞTIRMACILAR

Çalışma Grubu Üyeleri :Ad/Soyad  Tel:  E-mail:
1 Prof.Dr.Hale ÇIRACI 212 293 13 00 / 2188 ciracih@itu.edu.tr
2 Prof.Dr.Mesture AYSAN BULDURUR 212 293 13 00 / 2335 aysan@itu.edu.tr 
3 Prof.Dr.Lale BERKÖZ 212 293 13 00 / 2299 lberkoz@gmail.com
4 Doç.Dr.Azime TEZER  212 293 13 00 / 2259 tezera@itu.edu.tr
5 Doç.Dr.Funda YİRMİBEŞOĞLU 212 293 13 00 / 2320 funday@itu.edu.tr
6 Doç.Dr.Özlem ÖZÇEVİK 212 293 13 00 / 2211 ozceviko@itu.edu.tr
7 Doç.Dr Ş.Şence TÜRK  212 293 13 00 /2319 turkss@itu.edu.tr
8 Doç.Dr. Elif ALKAY 212 293 13 00 / 2223 alkayel@itu.edu.tr
9 Doç.Dr.T.Kerem KORAMAZ 212 293 13 00 / 2841 koramaz@itu.edu.tr
10 Doç.Dr. Fatih TERZİ 212 293 13 00 / 2811 terzifati@itu.edu.tr
11 Doç.Dr. Burçin YAZGI 212 29 31 300 / 2359 yazgi@itu.edu.tr
12 Y. Doç. Dr.  Mehmet Ali YÜZER 212 293 13 00 / 2342 yuzerm@itu.edu.tr
13 Araş.Gör. Dr. Eda BEYAZIT 212 293 13 00 / 2359 beyazite@itu.edu.tr
14 Araş.Gör. İmge AKÇAKAYA 212 293 13 00 / .... akcakaya@itu.edu.tr
15 Araş.Gör. Sinem METİN 212 293 13 00 /2273 sinemmetin@itu.edu.tr
16 Araş.Gör.Ahmet BAŞ  (ÖYP)
212 293 13 00 / ....
yedibeyza.ahmet@gmail.com
17


Laboratuvarlar
Mevcut durumda Şehircilik ve Planlama Çalışma Grubu'na ait bir laboratuvar bulunmamaktadır. Mimarlık Fakültesi bünyesindeki BİM'ler kullanılmaktadır.  
Başlıca Çalışmalar ve Projeler

ÇIRACI, H., Bursa İli 1/100000 Stratejik Mekansal Planlaması Hizmetler Sektörü Yürütücülüğü, 2011
ÇIRACI, H., İstanbul İli 1/100000 Stratejik Mekansal Planlaması Hizmetler Sektörü Yürütücülüğü, 2005-2006
ÇIRACI,H,,(P.Öztürk) (2009) Yaratıcı Endüstrilerin Yapılaşmış Çevrenin Yenilenmesine Etkisi, İTÜ Araştırma Fonu
ÇIRACI, H(M.Gündoğdu) (2007), MİA da Mekansal Biçimlenme Arazi Değerleri Bağıntısı, İTÜ Araştırma Fonu
ÇIRACI, H (E.,Kerimoğlu,S.Turgut) (2004), ‘Bölgesel Kalkınmada Şehirlerarası Ağ Davranışına Dayalı Turizm Gelişimi’,Frig Vadisi Örneği , İTÜ Araştırma Fonu
ÇIRACI, H., (1993) “İstanbul’da Merkezden Çevreye Yoğunluk Değişimi”, İTÜ Araştırma Fonu Projesi
ÇIRACI, H., (1993) Halkalı Toplu Konut Yerleşmesi (1.Etap) Genel Tanıtım, Yerleşme Projeleri, Yerleşme Özellikleri, Alansal Büyüklükler, Göstergeler ve Maliyetler. T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yaptırılan Araştırma Projesi, İTÜ Mimarlık Fakültesi.
ÇIRACI, H., (1993) Halkalı ve Eryaman Toplu Konut Alanlarında (1.Etap) Çevre Düzenleme ve Alt Yapı Maliyetleri, Maliyeti Etkileyen Faktörler ve Maliyet Karşılaştırmaları. T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yaptırılan Araştırma Projesi, İTÜ Mimarlık Fakültesi.
ÇIRACI, H., (1987) Türkiye’de 1970-1980 Döneminde Orta Büyüklükte Şehirlerde Büyüme Analizleri, İTÜ Çevre ve Şehircilik UYGAR Merkezince desteklenen Araştırma Projesi.
DÖKMECİ, V., ÇIRACI, H., (1986) Beyoğlu, İTÜ Çevre ve Şehircilik UYGAR Merkezince desteklenen Araştırma Projesi.
AYSAN, M., (1979) Döner Sermaye elemanı olarak, İskenderun Kentsel Alan Projesi 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Araştırma Çalışmaları, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul.
AYSAN, M., (1979) Döner Sermaye elemanı olarak, İskenderun Kentsel Alan Projesi 1/5000 Ölçekli Nazım Planı Araştırma Çalışmaları, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul.
AYSAN, M., (1990) Yapısal Yerleşim Yoğunluğunun Saptanmasında Güney Işınımı Etkeni, İTÜ Araştırma Fonu tarafından desteklenen araştırma projesi, İstanbul.
AYSAN, M., (1990) Kentsel Planlamada Enerji Koruma, İTÜ Araştırma Fonu tarafından desteklenen araştırma projesi, İstanbul.
AYSAN, M., DÖKMECİ,V., (1995) İstanbul’da Sanayiin Desantralizasyonu ve Kentsel Ulaşıma Etkisi, İstanbul, (İTÜ Araştırma Fonunca desteklendi).
BERKÖZ, L. (Yürütücü), YİRMİBEŞOĞLU F., ERTEKİN, Ö., BARAL KULAKSIZOĞLU I., (2012) İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri, 36102 No’lu BAP Projesi, “Mahalle Ölçeğinde Yaşlı Sosyal Hizmet Merkezleri Mekansal Modeli”, 2012 (devam ediyor)
BERKÖZ, L. (2008) “İstanbul’da Korunaklı Tek-Aile Konutlarının Yerseçimi Özellikleri“,  İTÜ BAP Destekli Araştırma Projesi (pr. No: 31981).
BERKÖZ, L., Türk, Ş. (2006) Yabancı Sermayeli Firmaların Türkiye’deki Mekansal Yerseçimi Modeli, İTÜ BAP Destekli Araştırma Projesi (Pr. No: 31243).
BERKÖZ, L., EYÜBOĞLU, E. (2005) Yabancı Sermayeli Firmaların İstanbul’daki Yerseçimi Tercihleri,  İTÜ BAP Destekli Araştırma Projesi. 
BERKÖZ, L. (1998) İstanbul’daki Üst Kademe Hizmetlerin Yerseçimi Özellikleri, İstanbul: DPT Destekli Araştırma Projesi. 
BERKÖZ, L. (1994) İstanbul’da Merkezi İş Alanında Hizmet Sektörü Faaliyetlerinin Yerseçimi Özelliklerinin Saptanması, İstanbul: İTÜ Rektörlüğü Araş¬tırma Fon Saymanlığı Destekli Araştırma Projesi.
DÖKMECİ, V., YÜREKLİ, H., ÇAĞDAŞ, G., BERKÖZ, L. (1993) Metro¬politen Bölgelerde Konut İhtiyacı ve Niteliğinin Belirlenmesi, İstanbul: TÜBİTAK Destekli Araştırma Projesi.
DÖKMECİ, V., BERKÖZ, L. (1991) İstanbul’da Şehir Merkezi Odaklarının Tayini, İstanbul: DPT Destekli Araştırma Projesi.
SUHER, H., IRMAK ÖZDEN, Y., DİŞÇİ, R., OCAKÇI, M., BERKÖZ, L. (1989) İstanbul Metropoliten Kentinde Sosyo-Ekonomik Koşullar, Yapma Çevre ve Sağlık Koşulları Arasındaki İlişkilerin Saptanması Konusunda Bir Araştırma, İstanbul: İTÜ Rektörlüğü Çevre ve Şehircilik UYG-AR Merkezi Destekli Araştırma Projesi.
ÇETİNER, A., ÜNAL, Y., ATALIK, G., KESKİN, A., SUHER, H., GİRİTLİOĞLU, C., BÖLEN, F., DÖKMECİ, V., YILDIZCI, A.C., ÇIRACI, H., AYSAN, M., KUBAT, S., BERKÖZ, L., DÜLGER, H., OCAKÇI, M., ERGUN, N. (1988) İTÜ Yangın Güvenliği ve Yangından Korunma Araştırma Projesi Raporu, İstanbul: İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı.
BERKÖZ, L.; BÖLEN, F.; GEDİZLİOĞLU, E.; KILINÇASLAN, T., (1994) İTÜ Ayazağa Kampüsü Ulaşım Düzenlemesi Planı, İTÜ Rektörlüğü.
BERKÖZ, L.; YIRMIBESOGLU, F.; YAMAN, H.; (2013 Mayıs), Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalari t.a.ş. Ağir Sanayi Bölgesi Emlak Vergi Değeri Esas Olmak Üzere Fabrika Taşinmazlarinin Değerlendirilmesi Hakkında Teknik Rapor”, İTÜ Dönersermaye İşletmeleri Müdürlüğü,
BERKÖZ, L.; YIRMIBESOGLU, F.; ŞAHIN, T., (2013, Nisan), “Ankara Ili, Yeni Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanının Planlama Koşullarının Irdelenmesi Hakkında Teknik Rapor”, İTÜ Dönersermaye İşletmeleri Müdürlüğü,
BERKÖZ, L.; YIRMIBESOGLU, F.; (2012 Aralık), Samsun Ili, Canik Ilçesi, Gazi Mahallesi, 1284 Ada, 7 Sayılı Parselin Imar Koşullarının Irdelenmesi Hakkında Teknik Rapor”, İTÜ Dönersermaye İşletmeleri Müdürlüğü,
YIRMIBESOGLU, F.; YAMAN, H.; SAVCI M.E.; (2012 Ekim), “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2012/32477 srş. Sayılı Dosyası için Kaynak Apartmanı ile ilgili “Kusur ve Sorumluluk” Tespiti hakkında Teknik Rapor”, İTÜ Dönersermaye İşletmeleri Müdürlüğü,
BERKÖZ, L.; YIRMIBESOGLU, F.; (2012 Mayıs), “Şişli İlçesi, Teşvikiye Mahallesi, 99 pafta, 830 ada ve 3 sayılı Parseldeki Otopark Koşullarının Irdelenmesi Hakkında Teknik Rapor”, İTÜ Dönersermaye İşletmeleri Müdürlüğü,
BERKÖZ, L.; YIRMIBESOGLU, F.; (2012 Ocak), “Sarıgazi, Sancaktepe Ilçesi, Emek Mahallesi, 4 Pafta, 33 Parsel Sayılı Parselin Imar Koşullarının Irdelenmesi Hakkında Teknik Rapor” İTÜ Dönersermaye İşletmeleri Müdürlüğü,
BERKÖZ, L.; YIRMIBESOGLU, F.; (2012 Ocak), “Beyoğlu Ilçesi, Cihangir Mahallesi, Bakraç Sokak, 61 Pafta, 644 Ada, 45 Sayılı Parselin Imar Koşullarının İrdelenmesi Hakkında Teknik Rapor” İTÜ Dönersermaye İşletmeleri Müdürlüğü,
BERKÖZ, L.; YIRMIBESOGLU, F.; (2011 Eylül), Kartal Ilçesi, Çavuşoğlu Mahallesi, 58 Pafta, 733 Ada, 68 Sayıilı Parselin Imar Koşullarının ve Kullanım Fonksiyonunun Irdelenmesi Hakkında Teknik Rapor” İTÜ Dönersermaye İşletmeleri Müdürlüğü,
YIRMIBESOGLU, F.; BERKÖZ, L.; (2011 Temmuz), “Kağıthane Ilçesi, Merkez Mahallesi, 4 Pafta, 4118 Sayılı Parselin Imar Koşullarının ve Kullanım Fonksiyonunun Irdelenmesi Hakkında Teknik Rapor” İTÜ Dönersermaye İşletmeleri Müdürlüğü,
BERKÖZ, L.; YIRMIBESOGLU, F.; ERTEKİN, Ö.; (2010 mayıs), “Gaziosmanpaşa Ilçesi, 50. Yıl Mahallesi, 6/14 Pafta, 2501 Ada, 1 Sayılı Parselin İmar Koşullarının ve Kullanım Fonksiyonunun İrdelenmesi Hakkında Teknik Rapor”, İTÜ Dönersermaye İşletmeleri Müdürlüğü,
BERKÖZ, L.; YIRMIBESOGLU, F.; (2010 şubat), “City’s Nişantaşı İmar Koşullarının ve Ticaret+Turizm Alanı Fonksiyonunun İrdelenmesi Hakkında Teknik Rapor”, İTÜ Dönersermaye İşletmeleri Müdürlüğü,
BERKÖZ, L.; ERKUT, G.; YIRMIBESOGLU, F., (2009 nisan), “Ayazağa SAR-2 Transfer Merkezi ile Bu Transfer Merkezi Sınırları İçinde Kalan Diomond of Istanbul Projesinin İmar ve Çevresel Yapılanma Koşullarının İrdelenmesi Hakkında Teknik Rapor”, İTÜ Dönersermaye İşletmeleri Müdürlüğü,
TEZER, A., ŞEN Ö.L., TÜRK, Ş.Ş., TERZİ, F. (2011-2014). URBAN-NET Urban Resilience and Sustainable Urban Development for Ecosystem Services. Sweden, The Netherlands, Turkey, funded by EU Urban NET. [Kentsel Dayanıklılık ve Ekosistem Servisleri için Sürdürülebilir Kent Planlama başlıklı URBAN-NET projesi-devam ediyor].
TEZER, A., EYÜBOĞLU, E., ERTEKİN, O., TERZİ, F., ULUĞTEKİN, N.,GÖKSEL, Ç.  (2009-2011). URBAN-NET Integrating Ecosystem Services in Urban Planning. Sweden, The Netherlands, Turkey, funded by EU Urban NET. [Ekosistem Servislerinin Mekansal Planlamaya Entegrasyonu” başlıklı uluslar arası URBAN-NET projesi].
TEZER, A., EYÜBOĞLU, E., ERTEKİN, O., TERZİ, F., ULUĞTEKİN, N.,GÖKSEL, Ç.  (2009-). Urban Atlas Project, Urban-Ist: A Policy Relevant Research For Establishing Multi-Participatory International Network Of Urban Biospheres in Istanbul.
GİRİTLİOĞLU, C. (Yürütücü) BÖLEN, F.;  YİRMİBEŞOĞLU, F.; YÜZER M. A. "İstanbul Metropoliten Alanında İlçe Merkezi Nitelikleri ile Şehir Eski Merkezi Niteliklerinin Karşılaştırılması" TÜBİTAK Araştırma Projesi, 1993-1995 
GİRİTLİOĞLU, C. (Yürütücü) BÖLEN, F.; ERGUN, N., YİRMİBEŞOĞLU, F.; YÜZER M. A.  "Metropoliten Şehir Merkezlerinde Kullanılmayan Yapı-Konut Potansiyelinin Yeniden Değerlendirilmesi" TÜBİTAK Destekli Araştırma Projesi, 1990-1993, 
BÖLEN, F (Yürütücü).; GİRİTLİOĞLU, C., TÜRKOĞLU, H., KORÇA, P.  YİRMİBEŞOĞLU, F.“İstanbul’da Arazi Değeri-Yoğunluk Aşamaları ve Konut Yerseçimi Dinamikleri” TÜBİTAK Destekli Araştırma Projesi, İNTAG 408, Ocak 1995, 
BÖLEN, F (Yürütücü).; GİRİTLİOĞLU, C., TÜRKOĞLU, H., KORÇA, P.  YİRMİBEŞOĞLU, F.İstanbul Metropoliten Alanında İskan Yoğunlukları ve Arazi Değerlerinin Mekansal Dağılım Modeli, TÜBİTAK Destekli Araştırma Projesi, İNTAG 401, Şubat 1993, 
BÖLEN, F (Yürütücü).;  TÜRKOĞLU, H., ERGUN, N.  YİRMİBEŞOĞLU, F.  TERZİ, F. KAYA, S. KUNDAK, S.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (Stratejik Plan Çalışmaları), BİMTAŞ Boğaziçi İnşaat Müşavirlik A.Ş. “İstanbul Çevre Düzeni Planlarına Altlık Oluşturmak Üzere Konut Alanları İle İlgili Analitik Etütlerin Yapılması II-İstanbul’da Konut Yerleşim Alanlarının Analizi II”, Konut ve Yaşam Kalitesi  Çalışma Grubu,. (Ocak 2006- Temmuz 2006)
BÖLEN, F (Yürütücü).;  TÜRKOĞLU, H., ERGUN, N.  YİRMİBEŞOĞLU, F.  TERZİ, F. KAYA, S. KUNDAK, S.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (Stratejik Plan Çalışmaları), BİMTAŞ Boğaziçi İnşaat Müşavirlik A.Ş. “İstanbul Çevre Düzeni Planlarına Altlık Oluşturmak Üzere Konut Alanları İle İlgili Analitik Etütlerin Yapılması I”, Konut ve Yaşam Kalitesi Çalışma Grubu, (Haziran 2005- Ocak 2006)
BÖLEN, F (Yürütücü).;  TÜRKOĞLU, H.,   YİRMİBEŞOĞLU, F.  “İstanbul’da Arazi Değerleri ve Yapılaşma Yoğunluğu İlişkisinin Analizinde GIS Uygulaması”, (1999), İTÜ Rektörlüğü Araştırma Fonu Destekli Araştırma Projesi, 
YİRMİBEŞOĞLU, F. “İstanbul’da 1995, 2005 Yılları Arasında Emlak Piyasasındaki Farklılaşmalar” (2005), İTÜ Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Uluslararası İşbirliği Destekleme Programı E tipi proje,
YİRMİBEŞOĞLU, F. “İstanbul’da Konut Sorunu ve Boyutlarının İrdelenmesi”, (2002-2007)  İTÜ Rektörlüğü Araştırma Fonu Destekli Araştırma Projesi,
YİRMİBEŞOĞLU, F.Tahralı ARISAŞAN,G. “Kentsel Açık Alanlarda Sanat; İstanbul Örneği”, (2003), İTÜ Rektörlüğü Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı, Araştırma Projesi
YİRMİBEŞOĞLU, F. Demir,M.“İstanbul’da Yol Ağaçlandırmasının Peyzaj Teknikleri Açısından İrdelenmesi; Zeytinburnu-Sahil Yolu ve Ümraniye-Alemdağ Caddesi Örneği”, (2003), İTÜ Rektörlüğü Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı, Araştırma Projesi
BÖLEN, F, YİRMİBEŞOĞLI; F;  “İstanbul’da Hanehalkı Tercihleri ve Konut Piyasası”, (1996), İTÜ Rektörlüğü Araştırma Fonu Destekli Araştırma Projesi,  
YİRMİBEŞOĞLU, F. KERİMOĞLU, E. BAŞER, B. “CAN LIFE Toplu Konut Projesinin kontrol edilmesi işi” (Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Nusratiye Mahallesi, Eski bağlar Mevkii, 7 adet gayrımenkul üzerine inşaa edilecek konut projelerinin yerleşim planı, peyzaj projelerinin control edilmesi), İTÜ. Döner Sermayeleri İşletmesi Md., Haziran-Eylül 2006 
 ERTEKİN,Ö. YİRMİBEŞOĞLU; F; EYÜBOĞLU; E:  “T.C. Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü Mevzii İmar Planı (1Ha.)”, İTÜ. Döner Sermayeleri İşletmesi Md., Temmuz 2006 
 YİRMİBEŞOĞLU; F; ERTEKİN,Ö. EYÜBOĞLU; E:  “T.C. Bahçeşehir Üniversitesi’nin İmar Planlarında Üniversite Lejandı İçine Alınması Hakkında Teknik Rapor”, İTÜ. Döner Sermayeleri İşletmesi Md., Haziran 2006 
ERİŞKON, A. TEZER KEMER A. YİRMİBEŞOĞLU F.  “Diamond of Istanbul (Maslak Teras) Oteli Mekansal Kullanım Yoğunluklarının İrdelenmesi Hakkında Teknik Rapor”, İTÜ. Döner Sermayeleri İşletmesi Md., Eylül 2005,
BÖLEN, F. (YÜRÜTÜCÜ), ÖZSOY, A., ERKUT, G., TÜRKOĞLU, H.D., LEVENT, T.B., TEZER, A. (Araştırıcı), “Shelter for all versus Sustainable Development: Two Settlements in Ömerli Dam Water Basin: Sultanbeyli and Sarıgazi”, Habitat II Istanbul Workshops kapsamında hazırlanan ve Başbakanlık Kamu Ortaklığı ve Toplu Konut İdaresi Destekli Araştırma Projesi, İ.T.Ü Mimarlık Fakültesi, İstanbul. (1996)
ÖZÇEVIK, Ö., TÜRK, Ş. Ş., BEYGO, C. VE AKÇAKAYA, İ., Türkiye’de Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm- Matra REGIMA (Sustainable Urban Regeneration in the Republic of Turkey- Matra REGIMA), Hollanda Dışişleri Bakanlığı Matra Programı desteği ile; PRC Divisie Bouwcentrum BV (Hollanda), İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi, T.C. Zeytinburnu Belediyesi, İnsan Yerleşimleri Derneği ortaklığında; Uygulamalı Kapasite Geliştirme Projesi, 2008
ÖZÇEVIK,Ö., TAŞ, E., YAMAN, H., TÜRK, Ş. Ş., BEYGO, C “İstanbul Metropoliten Alanında Sürdürülebilir Kentsel Dönüşümün Karşılaştırılmalı Maliyet Analizi”, İTÜ Rektörlüğü Araştırma Projeler Birimi Destekli Araştırma Projesi, 2006 
ERKUT, G. (YÜRÜTÜCÜ) SAGLAMER, G., GULERSOY, N.Z., TURGUT, H., TEZER, A. (ARAŞTıRıCı), GEZICI, F., INCEOGLU, A., "Comparative Study of Urban Localities of Low-Income Socio-Economic Groups of Istanbul and Sao-Paulo with Emphasis on Housing Problem", ITU. International Cooperation Support Program,  TUBITAK Destekli Proje. (1999) 
ZEREN GÜLERSOY, N. (YÜRÜTÜCÜ), TEZER, A. (ARAŞTıRıCı), GENLI YIĞITER, R., GÜNAY, Z., Mevcut Kentsel Dokuda Çevresel Kalitenin İyileştirilmesi, İTÜ Araştırma Fonu (1999) Destekli Proje.
TEZER, A.. URBAN-IST: A Policy Relevant Research for Establishing Multi-participatory International Network of Urban Biospheres in Istanbul, UNESCO 2006-2007 Participation Program Project (Yürütücü). (2006)  
TEZER, A. ÖBANET: Türkiye’nin Önemli Bitki Alanları-ÖBA İletişim Ağı, (İstanbul - Ömerli Su Havzası ÖBA Yürütücüsü), Doğal Hayatı Koruma Derneği (DHKD), MATRA Programı destekli Proje - Hollanda, RUBICON, IVN ve FLORON işbirliği ile. (2009) 
KADıOĞLU, M. (YÜRÜTÜCÜ), TÜRKOĞLU H., OKAY N., TEZER A., GEZICI F., TRABZON, L., İSKENDER, H., AKMAN, N., OKUMUŞ, G., IRK, A., YAMAN, F., ATABEK U., (ARAŞTıRıCı), "Küçükçekmece İlçesinde Afet Risk Yönetimi Kapasitesinin Geliştirilmesi", Araştırma Projesi, Küçükçekmece Belediyesi ve İTÜ Afet Yönetim Merkezi,  İstanbul 2010.
TEZER, A.  Integrating Ecosystem Services into Spatial Planning, URBAN-NET Full Research Projects, TÜBİTAK destekli Proje (Yerel Yürütücü)  (2009-2011) 
TEZER, A. . “SUPER: Sustainable Urban Planning for Ecosystem services and Resilience”, URBAN-NET Full Research Projects,TÜBİTAK Destekli Proje, (Yerel Yürütücü) (2010 - 2013) (Devam Ediyor).
TÜRK, Ş.Ş. (2013) Enformel Yerleşimlerin Sürdürülebilir Kentsel Dönüşümde Mülkiyet Kısıtlayıcılarının Etkisi Ve Bir Arsa Gelişim Modeli Önerisi: Haliç Kültür Havzası Örneği, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Geliştirme İçin Altyapıyı Destekleme Programı (A Tipi Proje), Proje Yöneticisi, (Devam ediyor)
TÜRK, Ş.Ş (2013) Kentsel Dayanıklılık ve Ekosistem Servisleri için Sürdürülebilirlik Planlama 110K350 Nolu TÜBİTAK Projesi, Araştırmacı, 2013 (Devam ediyor)
TÜRK, Ş.Ş  (2008) Sustainable Urban Regeneration in the Republic of Turkey Enabling the Local Authorities and Citizens through Regeneration of Istanbul Metropolitan Area (REGIMA) Pilot Project to Anticipate the Implementation of 2005 Urban Regeneration Act- Matra Social Transformation Programme, Araştırmacı, 2008. 
TÜRK, Ş.Ş. (2008) The SIMCODE: IGT project (ARCHIMED 2000-2006 INTERREG IIIB):  Spatial Impacts of Multimodal Corridor Development In Gateway Areas: Italy-Greece-Turkey, EU Project, Araştırmacı, 2008.
TÜRK, Ş.Ş. (2008) Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Kentsel Yenilemede Kullanımı, TUBİTAK Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı and Delft University of Technology, OTB Research Center kurumsal desteği, Proje Yöneticisi, 2008. 
TÜRK, Ş.Ş. (2006) Türkiye’de Arazi ve Arsa Düzenlenmesinin Etkin Uygulanabilirliği Konusunda Bir   Analiz, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Geliştirme İçin Altyapıyı Destekleme Programı (A Tipi Proje), Proje Yöneticisi, 2006.
TÜRK, Ş.Ş (2006) Yabancı Sermayeli Firmaların Türkiye’deki Mekansal Yerseçimi Modeli, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Geliştirme İçin Altyapıyı Destekleme Programı (A Tipi Proje), Araştırmacı, 2006.
TÜRK, Ş. Ş. (2013) İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 73/3 Pafta, 1223 Ada, 6 Parsel Sayili Taşinmaz İle İlgili Bilimsel Görüş,İTÜ Döner Sermaye İşletmesi, Özel sektör  (Grup ile)
TÜRK, Ş.Ş. (2013) İstanbul-Büyükçekmece-Pınartepe Mah.-1928 Ada-9 Parsel Sayili Taşinmazi daa Kapsayan, Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanliği’nin 03.06.2011 Onanli 1/5000 Imar Plani Ile Ilgili Olarak Hazirlanan Bilimsel Görüş, İTÜ Döner Sermaye İşletmesi , Özel Sektör  
TÜRK, Ş.Ş. (2013) İstanbul 8. İdare Mahkemesinin 2011/703 E. Sayili Dosyasina İlişkin  Zeytinburnu Demirhane Caddesi Haci Reşitbey Sokak, 86 Pafta, 756 Ada 19, 29 Ve 37 Nolu Parsellere İlişkin Mütalaa Tanzim Edilmesi,İTÜ Döner Sermaye İşletmesi , Özel Sektör
TÜRK, Ş.Ş. (2012) Documenting Land Readjustment Experience in Turkey (Türkiye’de Arazi ve Arsa Düzenlemesi Deneyiminin İncelenmesi), İTÜ Döner Sermaye İşletmesi, UN-Habitat 
TÜRK, Ş.Ş. (2012) İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 73/3 Pafta, 1223 Ada, 6 Parsel Sayili Taşinmaz İle İlgili Bilimsel Görüş, İTÜ Döner Sermaye İşletmesi,  Özel Sektör (Grup ile)
TÜRK, Ş.Ş. (2012)Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi 14 numaralı Pafta (Yeni F21c17c4abcd)  1077 numaralı Parsele İlişkin Görüş, İTÜ Döner Sermaye İşletmesi, Özel  Sektör  (Grup ile)
TÜRK,, Ş.Ş (2011) Konya’nin Meri İmar Planlarinin Ve Kentsel Gelişme Potansiyelinin Değerlendirilmesi, İTÜ Döner Sermaye İşletmesi, Energaz. (Grup ile)
TÜRK, Ş.Ş. (2009) İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi (İkitelli Köyü) Atatürk Mahallesi Eski 2762 Nolu Kadastral Parsel245-Ds-1a Pafta -352 Ada 2,3,4,5,6 , 353 Ada 2,3,4,5,6 Parseller, 354 Ada 1 Ve 355 Ada 1 Nolu Parseller Hakkında  Görüş ,İTÜ Döner Sermaye İşletmesi , Özel Sektör
TÜRK, Ş.Ş. (2009) İstanbul İlı, Beşiktaş İlçesı, Nispetıye Mah. Adnan Saygun  Caddesı, No:26-28, 1.Ulus Adresinde Bulunan ve Tapunun 39 Pafta, 1178 Ada, 5 Parselde Taşınmazın Mevcut Durumu ve Kat İlave İmkanı Hakkında Görüş, İTÜ Doner Sermaye İşletmesi, Özel Sektör (Grup ile)
TÜRK, Ş.Ş. (2007) İstanbul İli, Şişli İlçesi, Esentepe Mahallesi, 36 Pafta,1155 Ada, 1 No’lu  Parselin Üst Ölçekli Plan, Nazım İmar Planı Ve Uygulama İmar Planı  Açısından Değerlendirilmesi İçin Hazırlanan Teknik Rapor (2007), İTÜ Döner Sermaye İşletmesi, Özel Sektör (Grup ile).
TÜRK, Ş.Ş. (2007) 06.05.2002 Tarihli 20528 ve 20529 Yevmiye Sayılı Düzenleme Şeklinde Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapımı ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri İle İlgili Yanıtlaması İstenilen Sorular (2007), İTÜ Döner Sermaye İşletmesi, Özel Sektör (Grup ile).
TÜRK, Ş.Ş. (2007) Point Otel Parselinin Üst Ölçekli Plan, Nazım İmar Planı Ve Uygulama İmar Planı  Açısından Değerlendirilmesi İçin Hazırlanan Teknik Rapor, İTÜ Döner Sermaye İşletmesi, Özel Sektör (Grup ile).
TÜRK, Ş.Ş. (2006) Edirne Keşan Belediyesi Çevre Master Planı Kentsel Gelişme Analizi (2006), Araştırmacı, İTÜ Döner Sermaye İşletmesi, Keşan Belediyesi (Grup ile).
TÜRK, Ş.Ş. (2006) Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Samsun Tesisleri (Eski Samsun Gübre Sanayi A.Ş. Nazım İmar Planı Değişikliği Hakkında Görüş (2006), İTÜ Döner Sermaye İşletmesi, Özel Sektör (Grup ile).
TÜRK, Ş.Ş. (2004) Doğal Afet (Deprem) Zararlarını Azaltma Kapsamında Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüme Yönelik Bir Proje Yönetim Metodolojisi (Türkçe ve İngilizce), ZeyREG – IIPM Zeytinburnu Kentsel Dönüşüm Programı, Bütünleşik Etki Projesi Yönetimi, Zeytinburnu Belediyesi (Grup ile).
TÜRK, Ş.Ş (2004) İETT Blokları’nda Şehir Planlama, İmar Hukuku ve Fizibilite Bütünsellik Çalışması Raporu (Türkçe ve İngilizce) ISMEP ZeyREG – IIPM Zeytinburnu Kentsel Dönüşüm Programı, Bütünleşik Etki Projesi Yönetimi, Zeytinburnu Belediyesi (Grup ile).
OCAKÇı, M., GIRITLIOĞLU, C., ERKUT, G., YÜZER, M.A., ALKAY, E., BAYPıNAR, M.B., ÖZGEN, C. (2005-2006). “İstanbul’un Eylem Planlamasına Yönelik Mekansal Gelişme Stratejileri Araştırması ve Model Geliştirme İşi”, İTÜ Doner Sermaye İşletmesi, Istanbul.
GIRITLIOĞLU, C., OCAKÇı, M., GEZICI, F., YÜZER, M.A., AYATAÇ, H., ALKAY, E., ORUÇ, G.D. (2005). “İstanbul Çevre Düzeni Planlarıyla İmar Planlarına Altlık Teşkil Edecek Sanayi Alanları Analitik Etüdlerinin Yapılması Projesi”, İTÜ Doner Sermaye İşletmesi, Istanbul
OCAKÇı, M., ALKAY, E., YÜZER, M.A., EYÜBOĞLU, E., ERTEKIN, Ö.. (1999-2007). “Bandırma Yerleşmesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı”, İTÜ Vakfı, İstanbul.
OCAKÇı, M., YÜZER, M.A., EYÜBOĞLU, E., ALKAY, E. (2002-2003). “Bakırköy İlçesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı”, İTÜ Doner Sermaye İşletmesi, İstanbul.
ZEREN GÜLERSOY N. , E. EYÜBOĞLU, Ö. ÖZÇEVIK, E. ERTEKIN, T.K. KORAMAZ, Z. GÜNAY, İ. AKÇAKAYA, İ. AYRANCı, S. KABACHI, C. SARAÇLı VE Ö. ÖZER, 2011. "Prizren Municipal Development Plan 2025" (Prizren İl Gelişme Planı - Plan Uygulaması), Prizren Belediyesi, İTÜ, Mimarlık Fakültesi ve Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi, Plan-Art, İstanbul, Türkiye – Prizren, Kosova.
ZEREN GÜLERSOY N. , E. EYÜBOĞLU VE T.K. KORAMAZ,2007. "Prizren Historic Area, Conservation Development Project" (Prizren Tarihi Merkezi Koruma ve Geliştirme Planı - Plan Uygulaması), Cultural Heritage without Borders, İTÜ, Mimarlık Fakültesi ve Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi, İstanbul, Türkiye – Prizren, Kosova.
BAŞARAN UYSAL A. (YÜRÜTÜCÜ), G. ERKUT, T.K. KORAMAZ, M. TOPÇUBAŞı, M. A. YÜCEL, İ. SAKARYA, 2012. “Çanakkale Kentsel Sit Alanında Sürdürülebilirlik Analizi ve Potansiyellerin Değerlendirilmesi Araştırma Projesi” Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), Çanakkale Belediyesi.
ZEREN GÜLERSOY N. ( YÜRÜTÜCÜ), A. TEZER, R. YIĞITER, T.K. KORAMAZ VE Z. GÜNAY 2003. “Istanbul Project Istanbul Historic Peninsula Conservation Study Zeyrek, Suleymaniye and Yenikapı Districts” (Istanbul Projesi, İstanbul Tarihi Yarımadası Koruma Çalışması), UNESCO-WHC, ITU, Planning and Environment Research Center, Türkiye.
ZEREN GÜLERSOY N. (YÜRÜTÜCÜ), H. TÜRKOĞLU VE T.K. KORAMAZ, 2003: Şehir Planlama Uygulamalarında CBS Kullanımı, İTÜ  Araştırma Fonu Destekli Araştırma Projesi, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul.
ZEREN GÜLERSOY N. , T.K. KORAMAZ VE Z. GÜNAY, 2012. 1/100.000 Ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planına Altlık Oluşturacak “Kültür Varlıklarının Analizi ve Sentez Raporunun Hazırlanması”, Bursa Büyükşehir Belediyesi, İTÜ, Çevre ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi.
EYÜBOĞLU E. , Ö. ERTEKIN, C. SARAÇLı, T.K. KORAMAZ, Z. GÜNAY VE Ö. ÖZER, 2005. İstanbul Metropoliten Alanı İçinde Zeytinburnu İlçesi Öncelikli Olmak Üzere İlçeler Bazında Yeni Yerleşmeler İçin Gerekli Alan Tespiti ve Projeler Geliştirilmesi ve Uygulama Modellerinin Sunulmaya Hazır Hale Getirilmesi, (Mesleki Uygulama – Araştırma Raporu), İTÜ Mimarlık Fakültesi, İBB Bimtaş.
ZEREN GÜLERSOY N. , A.S. KUBAT, R. YIĞITER, E. EYÜBOĞLU, Ö. ERTEKIN VE T.K. KORAMAZ, 2005. Ankara - Ayaş Kentsel Koruma ve Yenileme Projesi Raporu (Mesleki Uygulama – Araştırma Raporu), İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, İstanbul Türkiye.
YANG M., S. YERASIMOS, N. ZEREN GÜLERSOY, R. BOLOGNESI, E. FRANCESCHINI, A. TIBET, A. ERIM ÖZDOĞAN, P. STRASSER, J. PHARES, T.K. KORAMAZ, 2003. Marmaray Rail Tube Tunnel and Gebze-Halkalı Surface Metro System (Basılmış Bilimsel Rapor), Report of the UNESCO Advisory Mission to Istanbul, UNESCO, World Heritage Center, İstanbul, Türkiye.
DEMIR Y., G.D. ORUÇ, T.K. KORAMAZ Mardin Artuklu Üniversitesi Kampus Tasarımı ve Planlama Çalışma Grubu, 2008. Mardin Artuklu Üniversitesi Kampüs Alanı Analitik Etüt ve Değerlendirme Çalışmaları, Mardin Artuklu Üniversitesi, İTÜ, Mimarlık Fakültesi.
DEMIR Y., G.D. ORUÇ, T.K. KORAMAZ VE F. TERZI,2007. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kampus Tasarımı ve Planlama Çalışması, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, İTÜ Mimarlık Fakültesi. 
TEZER A., R. YIĞITER, E. EYÜBOĞLU, Ö. ERTEKIN, E. KERIMOĞLU, T.K. KORAMAZ VE B. ÖNEM, 2006. İstanbul Turizm Master Planı Teknik Şartnamesine Esas Raporların Hazırlanması Raporu, İTÜ, Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bimtaş.
EYÜBOĞLU E., Ö. ERTEKIN, C. SARAÇLı, T.K. KORAMAZ, Z. GÜNAY VE Ö. ÖZER, 2005. İstanbul Metropoliten Alanı İçinde Zeytinburnu İlçesi Öncelikli Olmak Üzere İlçeler Bazında Yeni Yerleşmeler İçin Gerekli Alan Tespiti ve Projeler Geliştirilmesi ve Uygulama Modellerinin Sunulmaya Hazır Hale Getirilmesi, I.II. ve III. Aşama Raporları, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İBB, Bimtaş.
ZEREN GÜLERSOY N. B157, A.S. KUBAT, R. YIĞITER, E. EYÜBOĞLU, Ö. ERTEKIN VE T.K. KORAMAZ, 2005. Ankara - Ayaş Kentsel Koruma ve Yenileme Projesi Raporu, İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, İstanbul Türkiye.
TERZİ, F (Yürütücü), TÜRK Ş.Ş, KAYA, H.S. (2011). Konya'nın Şehirsel Büyümesinin ve Meri Planlarının Değerlendirilmesi Energaz A.Ş- İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü. Proje no: 200382 (Danışmanlık).
TERZİ, F., (2011). İmar Hizmetlerinin Sunumunda Teknik Personelin Kapasitesinin Attırılması. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA)-İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü (Danışmanlık)
DEMIR, Y., ORUÇ, G. D., KORAMAZ, K., TERZI, F. (2008) Namık Kemal Üniversitesi Kampus Alanı Planlaması: 1/5000 Nazım İmar Planı, Ocak-Mart 2008, İTÜ-MARDİNT Çalışma Grubu, İTÜ- Taşkışla.
DEMIR, Y., ORUÇ, G. D., KORAMAZ, K., TERZI, F. (2008). Mardin Artuklu Üniversitesi Yerleşke Alanı Düzenlemesi (2008). 1/25.000 Üst Ölçekli Analitik Etüt ve Sentez Çalışmaları, 1/5000 Nazım İmar Planı ve Raporu ve 1/1000 Uygulama İmar Planı, Tasarım İlkeleri ve Kentsel Tasarım Projeleri, Ocak- Mayıs, 2008, İTÜ-MARDİNT Çalışma Grubu, İTÜ- Taşkışla. 
ORUÇ, G.D, GEZİCİ, F., KERİMOĞLU, E., TERZİ, F., KARAHASAN, C., (2010-2011). ESPON, The Attractiveness of European Regions and Cities for Residents and Visitors- I.Aşama. 
YILDIZCI, A.C., TÜRKOĞLU H., TUNÇAY EŞBAH, H, TERZİ, F., GÜLER, G. OKUMUŞ.G. (2010-2012). İğneada Koruma Alanında Kentsel Gelişimin İzlenmesi ve İleriye Dönük Modellenmesi, TÜBİTAK destekli Araştırma Projesi
YÜZER, M.A., (2001) Şehirsel Yerleşmelerde Fraktal ve Hücresel Otomata Yöntemi İle Gelişme Alanlarının Belirlenmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
YÜZER, M.A., (1993) İstanbulda Sanayi Yerleşmeleri ve Yer Değiştirme Eğilimleri İle İlgili Bir Araştırma (Kazlıçeşme Örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
YÜZER M.A., Growth Estimations in Settlement Planning Using a Land Use Cellular Automata Model (LUCAM), European Planning Studies, Vol. 12, No.4, June 2004, p.551-561
YÜZER M.A., ŞENER S.M., Bakırköy Florya Botanik Parkı Projesi Kentsel Tasarım Ve Mimari Ön Projelerinin Yapılması, İBB, AARTI Pl. Pey. Mim. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti,
YÜZER M.A., Eski Edirne Asfaltı Yol Güzergahında Yayalaştırma Kentsel Tasarım Ön Projesi'nin 1/500 Ölçeğinde Hazırlanması, İBB, AARTI Pl. Pey. Mim. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti,
YÜZER M.A., Fatih Parkı (Anıt Park) Meydan Düzenleme Proje Kontrolünün Yapılması, İBB, AARTI Pl. Pey. Mim. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti,
YÜZER M.A., Yenikapı Dolgu Alanı Fikir Projesi Kentsel Tasarım Proje Kontrolünün Yapılması, İBB, AARTI Pl. Pey. Mim. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti,
YÜZER M.A., Erdemli Sahil Bandı Kentsel Tasarım Ön Projesinin 1/500 Ölçeğinde Yapılması, , Erdemli Belediyesi, AARTI Pl. Pey. Mim. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti,
YÜZER M.A., Güngören Ahmet Kutsi Tecer Caddesi ve Bağlantı Yolları Kentsel Tasarım Ön Projesinin 1/500 ölçeğinde yapılması, İBB, AARTI Pl. Pey. Mim. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti,
YÜZER M.A., Beyoğlu Bahriye Caddesi Düzenleme Projesi Kapsamında Kentsel Tasarım Ön Projeleri Kontrolünün Yapılması, İBB, İBB, AARTI Pl. Pey. Mim. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti,
YÜZER M.A., VELİOĞLU S.,  Antakya Eski Adliye Binası Yerine Yapılacak Olan Katlı Otopark Ve Yaşam Merkezine Ait Mimari Ve Çevre Düzenleme Ön Projelerinin Uygun Ölçeklerde Hazırlanması, Antakya Belediyesi, Antakya Belediyesi, AARTI Pl. Pey. Mim. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti,
YÜZER M.A., Beylikdüzü Şehirparkı Projesi İşi Kapsamında Kentsel Tasarım Ve Mimari Ön Projelerinin Yapılması, İBB, AARTI Pl. Pey. Mim. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti,
YÜZER M.A., ŞENER S.M., Bursa Altıparmak Meydanı Kentsel Tasarım ve Mimari Ön Projelerinin Yapılması, Bursa Büyükşehir Belediyesi
YÜZER M.A., “Hürriyet Caddesi ve Ulus Caddesi Kentsel Tasarım Projesi” AARTI Planlama Peyzaj Mimarlık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. 2010
YÜZER M.A., “Ahmet Yesevi Caddesi Çevre Düzenleme Projesi”, AARTI Planlama Peyzaj Mimarlık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. 2010
YÜZER M.A., “Kars İli Merkez İlçesi Yalçınlar Köyü İle Akyaka İlçesi Kalkankale ve Çetindurak Köylerinde Yapılan İmar Planı Çalışması” AARTI Planlama Peyzaj Mim. İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. 2009
YÜZER M.A., VELIOĞLU S., EYÜPGILLER K. “Fatih İlçesi 1. Grup 2 No’lu Yenileme Alanı (Neslişah ve Hatice Sultan Mahalleleri) Yenileme Alanı Yenileme Uygulama Projeleri”, AARTI Planlama Peyzaj Mimarlık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti, 2009
Yüzer M.A., “Beşiktaş Meydanı Düzenleme Projesi” AARTI Planlama Peyzaj Mimarlık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. 2008
YÜZER M.A., “İstanbul – Fatih, Neslişah Mahallesi, 2599 Ada, 257 Parsel için Kentsel Tasarım Projesi”, AARTI Planlama Peyzaj Mimarlık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti, 2007
YÜZER M.A., VELİOĞLU S., “İstanbul – Fatih İlçesi 1.Grup 2 Nolu Yenileme Alanlarına İlişkin Kentsel Tasarım Yenileme Ön Projesi”, Mimari Ön Projesi, AARTI Planlama Peyzaj Mimarlık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti, 2007
YÜZER M.A., VELİOĞLU S., “Mevlana Kültür Merkezi Batı ve Kuzeyi Kentsel Dönüşümü İle Uygulama Projeleri Kontrollüğü”, SE MİMARLIK İnş.Dek.San.Tic.Ltd.Şti, 2007
YÜZER M.A., VELİOĞLU S., “Öveçler Vadisi Rekreasyon Alanı Mimari/Mühendislik Projesi Hizmet Alımı İşi Kentsel Tasarım ve Mimari Ön Projesinin Geliştirilmesi”, AARTI Planlama Peyzaj Mimarlık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti, 2007
YÜZER M.A., “Öveçler Vadisi Rekreasyon Alanı Mimari/Mühendislik Projesi Hizmet Alımı İşi Kapsamında Giriş Meydanı Ve Gençlik Merkezi Rekreasyon Alanının Yeniden Düzenlenmesi Ve Detaylandırılması, Bazı Mimarilere Ait Çevre Tazminlerine İlişkin Revizyonlarının Yapılması”, AARTI Planlama Peyzaj Mimarlık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti, 2007
YÜZER M.A., “Avcılar Piknik Alanı Çevre Düzenleme Ve Uygulama Projesi Kontrolörlüğü”, AARTI Planlama Peyzaj Mimarlık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti, 2007
YÜZER M.A., “Çanta Sahili 1/1000 Ölçekli Düzenleme Ön Projesi”, AARTI Planlama Peyzaj Mimarlık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti, 2007 
YÜZER M.A., VELİOĞLU S., “Kadıköy Vapur İskelesi Et-Balık Kurumu Arası Rehabilitasyon Projesi”, AARTI Planlama Peyzaj Mimarlık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti, 2006 
YÜZER M.A., “Boğazköy Ormanı, Piknik Alanı Düzenleme Uygulama Ön Projesinin Geliştirilmesi”, AARTI Planlama Peyzaj Mimarlık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti, 2006
YÜZER M.A., EYÜPGİLLER K., KERİMOĞLU E., “Tuzla Köyiçi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve Köyiçi Alanında Yol-Meydan Kentsel ve Cephe Rehabilitasyon Ön Projesinin Geliştirilmesi”, AARTI Planlama Peyzaj Mimarlık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti, 2005
YÜZER M.A., VELİOĞLU S., “Eyüp Parkı Kentsel Tasarım Ön Projesi”, AARTI Planlama Peyzaj Mimarlık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti, 2005
YÜZER M.A., VELİOĞLU S., “Ümraniye Atakent Mahallesi Parkı ve Avcılar D100 Karayolu Gümüşpala Mevkii Yaya Üst Geçidi Ön Projelerinin Geliştirilmesi”, AARTI Planlama Peyzaj Mimarlık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti, 2005
YILDIZCI A.C, GİRİTLİOĞLU C., VELİOĞLU S., YÜZER M.A., “İstanbul Hayvanat Bahçesi İnşaatı Uygulama Projesi”, İBB, Fen İşleri Daire Başkanlığı, 2005
OCAKÇI, M., EYUBOĞLU, E., ERTEKİN, E., YÜZER, M., ALKAY, E., “Balıkesir İli, Bandırma İlçesi 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı”, İTÜ Geliştirme Vakfı, 2005, 
YILDIZCI A.C, GİRİTLİOĞLU C., VELİOĞLU S., YÜZER M.A., “İstanbul Hayvanat Bahçesi Avan Projesi”, İBB, Projeler Daire Başkanlığı, 2003
OCAKÇI, M., EYUBOĞLU, E., YÜZER, M., ALKAY, E., Bakırköy 1/5000 Nazım İmar Planına Yönelik Analitik Etüdler ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı,  Bakırköy Belediyesi, 2002
YILDIZCI A.C, GİRİTLİOĞLU C., YÜZER M.A., EYÜBOĞLU E., ERTEKİN E., İstanbul Hayvanat Bahçesi Yerseçimi ve Raporu, İBB, Projeler Daire Başkanlığı, 2001
OCAKÇI, M., EYUBOĞLU, E., ERTEKİN, E., YÜZER, M., ALKAY, E., “Kadıköy  Gazhane Tesislerinin Rölöve Restitüsyon Restorasyon Yeni Kullanım ve Çevre Düzenleme Projesi Analitik Etüdler ve Kentsel Tasarımı”, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri, 2000, İstanbul.
EYUBOĞLU, E., ERTEKİN, E., YÜZER, M., Alemdağ Caddesi İle Yakın Çevresi Düzenleme ve Rehabilitasyon Projesi, İTÜ Geliştirme Vakfı, 2000, İstanbul.
EYUBOĞLU, E., ERTEKİN, E., YÜZER, M., Zeytinburnu E5 Sahil Yolu Ana Aksı İle Yakın Çevresi Düzenleme Avan Projesi, İTÜ Geliştirme Vakfı, 2000, İstanbul.
OCAKÇI, M., EYUBOĞLU, E., ERTEKİN, E., YÜZER, M., ALKAY, E., “Balıkesir İli, Bandırma İlçesi 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı”, İTÜ Geliştirme Vakfı, 1999, 
EYUBOĞLU, E., ERTEKİN, E., YÜZER, M., İstanbul Metrosu - Tarihi Yarımada ve Haliç Geçişi İstasyonlarının (Yenikapı, Şehzadebaşı, Unkapanı ve Şişhane) Şehirsel Tasarım Projeleri, İTÜ Geliştirme Vakfı, 1999, 
EYUBOĞLU, E., ERTEKİN, E., YÜZER, M., Unkapanı ve Galata Köprüsü Arası Haliç Kıyıları Kentsel Tasarım Projesi, İTÜ Geliştirme Vakfı, 1998, İstanbul
EYUBOĞLU, E., ERTEKİN, E., YÜZER, M., Kağıthane Bölge Parkı, Küçükköy, Alibeyköy ve Kağıthane Dereleri Yeşil Kuşak Çalışması Avan Projesi, İTÜ Geliştirme Vakfı, 1998, İstanbul
EYUBOĞLU, E., ERTEKİN, E., YÜZER, M., Kayışdağı Bölgesi Kentsel Alanının Gelişimi ve Dönüşümüne İlişkin Araştırma, İTÜ Geliştirme Vakfı, 1997, İstanbul.
GİRİTLİOĞLU.C, ERGUN.N. YÜZER M.A., 1/1000-1/500 Ölçekli İstanbul Florya Hayvanat Bahçesi Düzenleme Projeleri, İBŞB Projeler Daire Başkanlığı, Yatırım Planlama Müdürlüğü, 1993, İstanbul
GİRİTLİOĞLU.C, ERGUN.N. YÜZER M.A., 1/200-1/100 Ölçekli İstanbul Florya Hayvanat Bahçesi Uygulama Projeleri, İBŞB Projeler Daire Başkanlığı, Yatırım Planlama Müdürlüğü, 1993, İstanbul
AŞKIN M. YÜZER M.A., 1/5000 Ölçekli Ümraniye Nazım İmar Planı, İBŞB Planlama ve İmar Daire Başkanlığı, 1991, İstanbul 
AŞKIN M. YÜZER M.A., 1/1000 Ölçekli Ümraniye Uygulama İmar Planı, İBŞB Planlama ve İmar Daire Başkanlığı, 1991, İstanbul 
AŞKIN M. YÜZER M.A., 1/1000-1/500 Ölçekli İstanbul Ömerli Ormankent II Toplukonut Yerleşme Projeleri, SİMTEL AŞ., 1991, İstanbul
OCAKÇı, M., EYÜPGILLER, GÜRLER-ERBAŞ, E., YAZGı, B., Büyükdere Köyiçi Kensel Sit Alanı Kentsel Tasarım ve Sokak Sağlıklaştırması Projesi, İTÜ Döner Sermaye İşletmesi & Sarıyer Belediyesi (2009/2010)
GIRITLIOĞLU, C., OCAKÇı, M., EYÜPGILLER, GÜRLER-ERBAŞ, E., YAZGı, B., Burhaniye Gerigörünüm Kentsel Tasarım Projesi, İTÜ Döner Sermaye İşletmesi & Üsküdar Belediyesi (2008/2009)
GIRITLIOĞLU, C., OCAKÇı, M., EYÜPGILLER, GÜRLER-ERBAŞ, E., YAZGı, B.  Kandilli Kentsel Tasarım Projesi, İTÜ Döner Sermaye İşletmesi & Üsküdar Belediyesi (2008/2009)
GIRITLIOĞLU, C., OCAKÇı, M., EYÜPGILLER, K., ORUÇ, G.D., YAZGı, B., ŞALGAMCıOĞLU, M.E., ERDEM, M., Çengelköy  Köyiçi Kentsel Sit Alanı Kentsel Tasarım Projesi, İTÜ Döner Sermaye İşletmesi & Üsküdar Belediyesi (2008)
GIRITLIOĞLU, C., OCAKÇı, M., EYÜPGILLER, K., ORUÇ, G.D., GÜRLER-ERBAŞ, E., YAZGı, B., BEYAZıT, E., Kuzguncuk  Köyiçi Kentsel Sit Alanı Kentsel Tasarım Projesi, İTÜ Döner Sermaye İşletmesi & Üsküdar Belediyesi (2007)
GEZİCİ, F. (Yürütücü), YAZGI, B. 2012 İstanbul'da Konut Fiyatını Etkileyen Kent Formu Elemanlarının Coğrafi Ağırlıklandırılmış Regresyon Yöntemi İle İncelenmesi- İTÜ Araştırma Projeleri Birimi
KERİMOĞLU, E. (Yürütücü), YAZGI, B., AKGÜN, A.A. 2013 Türkiye’nin Bilgi Ekonomisine Geçişinde İstanbul’un Yaratıcılık Kapasitesinin Değerlendirilmesi – İTÜ Bilimsel Araştıma Projeleri 
GIVONI, M.,  SHIFTAN, Y., BEYAZIT, E., ISHAQ, R. AND TZUR, O. (2012) The use of state-of-the-art models by policy makers to address global energy and environment challenges: the case of transport policy, BIRAX (British-Israel Research and Academic Exchange) Project, the British Council. 
ÇIRACI, H., Bursa İli 1/100000 Stratejik Mekansal Planlaması Hizmetler Sektörü Yürütücülüğü, 2011
ÇIRACI, H., İstanbul İli 1/100000 Stratejik Mekansal Planlaması Hizmetler Sektörü Yürütücülüğü, 2005-2006
ÇIRACI,H,,(P.Öztürk) (2009) Yaratıcı Endüstrilerin Yapılaşmış Çevrenin Yenilenmesine Etkisi, İTÜ Araştırma Fonu
ÇIRACI, H(M.Gündoğdu) (2007), MİA da Mekansal Biçimlenme Arazi Değerleri Bağıntısı, İTÜ Araştırma Fonu
ÇIRACI, H (E.,Kerimoğlu,S.Turgut) (2004), ‘Bölgesel Kalkınmada Şehirlerarası Ağ Davranışına Dayalı Turizm Gelişimi’,Frig Vadisi Örneği , İTÜ Araştırma Fonu
ÇIRACI, H., (1993) “İstanbul’da Merkezden Çevreye Yoğunluk Değişimi”, İTÜ Araştırma Fonu Projesi
ÇIRACI, H., (1993) Halkalı Toplu Konut Yerleşmesi (1.Etap) Genel Tanıtım, Yerleşme Projeleri, Yerleşme Özellikleri, Alansal Büyüklükler, Göstergeler ve Maliyetler. T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yaptırılan Araştırma Projesi, İTÜ Mimarlık Fakültesi.
ÇIRACI, H., (1993) Halkalı ve Eryaman Toplu Konut Alanlarında (1.Etap) Çevre Düzenleme ve Alt Yapı Maliyetleri, Maliyeti Etkileyen Faktörler ve Maliyet Karşılaştırmaları. T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yaptırılan Araştırma Projesi, İTÜ Mimarlık Fakültesi.
ÇIRACI, H., (1987) Türkiye’de 1970-1980 Döneminde Orta Büyüklükte Şehirlerde Büyüme Analizleri, İTÜ Çevre ve Şehircilik UYGAR Merkezince desteklenen Araştırma Projesi.
DÖKMECİ, V., ÇIRACI, H., (1986) Beyoğlu, İTÜ Çevre ve Şehircilik UYGAR Merkezince desteklenen Araştırma Projesi.
AYSAN, M., (1979) Döner Sermaye elemanı olarak, İskenderun Kentsel Alan Projesi 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Araştırma Çalışmaları, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul.
AYSAN, M., (1979) Döner Sermaye elemanı olarak, İskenderun Kentsel Alan Projesi 1/5000 Ölçekli Nazım Planı Araştırma Çalışmaları, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul.
AYSAN, M., (1990) Yapısal Yerleşim Yoğunluğunun Saptanmasında Güney Işınımı Etkeni, İTÜ Araştırma Fonu tarafından desteklenen araştırma projesi, İstanbul.
AYSAN, M., (1990) Kentsel Planlamada Enerji Koruma, İTÜ Araştırma Fonu tarafından desteklenen araştırma projesi, İstanbul.
AYSAN, M., DÖKMECİ,V., (1995) İstanbul’da Sanayiin Desantralizasyonu ve Kentsel Ulaşıma Etkisi, İstanbul, (İTÜ Araştırma Fonunca desteklendi).
BERKÖZ, L. (Yürütücü), YİRMİBEŞOĞLU F., ERTEKİN, Ö., BARAL KULAKSIZOĞLU I., (2012) İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri, 36102 No’lu BAP Projesi, “Mahalle Ölçeğinde Yaşlı Sosyal Hizmet Merkezleri Mekansal Modeli”, 2012 (devam ediyor)
BERKÖZ, L. (2008) “İstanbul’da Korunaklı Tek-Aile Konutlarının Yerseçimi Özellikleri“,  İTÜ BAP Destekli Araştırma Projesi (pr. No: 31981).
BERKÖZ, L., Türk, Ş. (2006) Yabancı Sermayeli Firmaların Türkiye’deki Mekansal Yerseçimi Modeli, İTÜ BAP Destekli Araştırma Projesi (Pr. No: 31243).
BERKÖZ, L., EYÜBOĞLU, E. (2005) Yabancı Sermayeli Firmaların İstanbul’daki Yerseçimi Tercihleri,  İTÜ BAP Destekli Araştırma Projesi. 
BERKÖZ, L. (1998) İstanbul’daki Üst Kademe Hizmetlerin Yerseçimi Özellikleri, İstanbul: DPT Destekli Araştırma Projesi. 
BERKÖZ, L. (1994) İstanbul’da Merkezi İş Alanında Hizmet Sektörü Faaliyetlerinin Yerseçimi Özelliklerinin Saptanması, İstanbul: İTÜ Rektörlüğü Araş¬tırma Fon Saymanlığı Destekli Araştırma Projesi.
DÖKMECİ, V., YÜREKLİ, H., ÇAĞDAŞ, G., BERKÖZ, L. (1993) Metro¬politen Bölgelerde Konut İhtiyacı ve Niteliğinin Belirlenmesi, İstanbul: TÜBİTAK Destekli Araştırma Projesi.
DÖKMECİ, V., BERKÖZ, L. (1991) İstanbul’da Şehir Merkezi Odaklarının Tayini, İstanbul: DPT Destekli Araştırma Projesi.
SUHER, H., IRMAK ÖZDEN, Y., DİŞÇİ, R., OCAKÇI, M., BERKÖZ, L. (1989) İstanbul Metropoliten Kentinde Sosyo-Ekonomik Koşullar, Yapma Çevre ve Sağlık Koşulları Arasındaki İlişkilerin Saptanması Konusunda Bir Araştırma, İstanbul: İTÜ Rektörlüğü Çevre ve Şehircilik UYG-AR Merkezi Destekli Araştırma Projesi.
ÇETİNER, A., ÜNAL, Y., ATALIK, G., KESKİN, A., SUHER, H., GİRİTLİOĞLU, C., BÖLEN, F., DÖKMECİ, V., YILDIZCI, A.C., ÇIRACI, H., AYSAN, M., KUBAT, S., BERKÖZ, L., DÜLGER, H., OCAKÇI, M., ERGUN, N. (1988) İTÜ Yangın Güvenliği ve Yangından Korunma Araştırma Projesi Raporu, İstanbul: İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı.
BERKÖZ, L.; BÖLEN, F.; GEDİZLİOĞLU, E.; KILINÇASLAN, T., (1994) İTÜ Ayazağa Kampüsü Ulaşım Düzenlemesi Planı, İTÜ Rektörlüğü.
BERKÖZ, L.; YIRMIBESOGLU, F.; YAMAN, H.; (2013 Mayıs), Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalari t.a.ş. Ağir Sanayi Bölgesi Emlak Vergi Değeri Esas Olmak Üzere Fabrika Taşinmazlarinin Değerlendirilmesi Hakkında Teknik Rapor”, İTÜ Dönersermaye İşletmeleri Müdürlüğü,
BERKÖZ, L.; YIRMIBESOGLU, F.; ŞAHIN, T., (2013, Nisan), “Ankara Ili, Yeni Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanının Planlama Koşullarının Irdelenmesi Hakkında Teknik Rapor”, İTÜ Dönersermaye İşletmeleri Müdürlüğü,
BERKÖZ, L.; YIRMIBESOGLU, F.; (2012 Aralık), Samsun Ili, Canik Ilçesi, Gazi Mahallesi, 1284 Ada, 7 Sayılı Parselin Imar Koşullarının Irdelenmesi Hakkında Teknik Rapor”, İTÜ Dönersermaye İşletmeleri Müdürlüğü,
YIRMIBESOGLU, F.; YAMAN, H.; SAVCI M.E.; (2012 Ekim), “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2012/32477 srş. Sayılı Dosyası için Kaynak Apartmanı ile ilgili “Kusur ve Sorumluluk” Tespiti hakkında Teknik Rapor”, İTÜ Dönersermaye İşletmeleri Müdürlüğü,
BERKÖZ, L.; YIRMIBESOGLU, F.; (2012 Mayıs), “Şişli İlçesi, Teşvikiye Mahallesi, 99 pafta, 830 ada ve 3 sayılı Parseldeki Otopark Koşullarının Irdelenmesi Hakkında Teknik Rapor”, İTÜ Dönersermaye İşletmeleri Müdürlüğü,
BERKÖZ, L.; YIRMIBESOGLU, F.; (2012 Ocak), “Sarıgazi, Sancaktepe Ilçesi, Emek Mahallesi, 4 Pafta, 33 Parsel Sayılı Parselin Imar Koşullarının Irdelenmesi Hakkında Teknik Rapor” İTÜ Dönersermaye İşletmeleri Müdürlüğü,
BERKÖZ, L.; YIRMIBESOGLU, F.; (2012 Ocak), “Beyoğlu Ilçesi, Cihangir Mahallesi, Bakraç Sokak, 61 Pafta, 644 Ada, 45 Sayılı Parselin Imar Koşullarının İrdelenmesi Hakkında Teknik Rapor” İTÜ Dönersermaye İşletmeleri Müdürlüğü,
BERKÖZ, L.; YIRMIBESOGLU, F.; (2011 Eylül), Kartal Ilçesi, Çavuşoğlu Mahallesi, 58 Pafta, 733 Ada, 68 Sayıilı Parselin Imar Koşullarının ve Kullanım Fonksiyonunun Irdelenmesi Hakkında Teknik Rapor” İTÜ Dönersermaye İşletmeleri Müdürlüğü,
YIRMIBESOGLU, F.; BERKÖZ, L.; (2011 Temmuz), “Kağıthane Ilçesi, Merkez Mahallesi, 4 Pafta, 4118 Sayılı Parselin Imar Koşullarının ve Kullanım Fonksiyonunun Irdelenmesi Hakkında Teknik Rapor” İTÜ Dönersermaye İşletmeleri Müdürlüğü,
BERKÖZ, L.; YIRMIBESOGLU, F.; ERTEKİN, Ö.; (2010 mayıs), “Gaziosmanpaşa Ilçesi, 50. Yıl Mahallesi, 6/14 Pafta, 2501 Ada, 1 Sayılı Parselin İmar Koşullarının ve Kullanım Fonksiyonunun İrdelenmesi Hakkında Teknik Rapor”, İTÜ Dönersermaye İşletmeleri Müdürlüğü,
BERKÖZ, L.; YIRMIBESOGLU, F.; (2010 şubat), “City’s Nişantaşı İmar Koşullarının ve Ticaret+Turizm Alanı Fonksiyonunun İrdelenmesi Hakkında Teknik Rapor”, İTÜ Dönersermaye İşletmeleri Müdürlüğü,
BERKÖZ, L.; ERKUT, G.; YIRMIBESOGLU, F., (2009 nisan), “Ayazağa SAR-2 Transfer Merkezi ile Bu Transfer Merkezi Sınırları İçinde Kalan Diomond of Istanbul Projesinin İmar ve Çevresel Yapılanma Koşullarının İrdelenmesi Hakkında Teknik Rapor”, İTÜ Dönersermaye İşletmeleri Müdürlüğü,
TEZER, A., ŞEN Ö.L., TÜRK, Ş.Ş., TERZİ, F. (2011-2014). URBAN-NET Urban Resilience and Sustainable Urban Development for Ecosystem Services. Sweden, The Netherlands, Turkey, funded by EU Urban NET. [Kentsel Dayanıklılık ve Ekosistem Servisleri için Sürdürülebilir Kent Planlama başlıklı URBAN-NET projesi-devam ediyor].
TEZER, A., EYÜBOĞLU, E., ERTEKİN, O., TERZİ, F., ULUĞTEKİN, N.,GÖKSEL, Ç.  (2009-2011). URBAN-NET Integrating Ecosystem Services in Urban Planning. Sweden, The Netherlands, Turkey, funded by EU Urban NET. [Ekosistem Servislerinin Mekansal Planlamaya Entegrasyonu” başlıklı uluslar arası URBAN-NET projesi].
TEZER, A., EYÜBOĞLU, E., ERTEKİN, O., TERZİ, F., ULUĞTEKİN, N.,GÖKSEL, Ç.  (2009-). Urban Atlas Project, Urban-Ist: A Policy Relevant Research For Establishing Multi-Participatory International Network Of Urban Biospheres in Istanbul.
GİRİTLİOĞLU, C. (Yürütücü) BÖLEN, F.;  YİRMİBEŞOĞLU, F.; YÜZER M. A. "İstanbul Metropoliten Alanında İlçe Merkezi Nitelikleri ile Şehir Eski Merkezi Niteliklerinin Karşılaştırılması" TÜBİTAK Araştırma Projesi, 1993-1995 
GİRİTLİOĞLU, C. (Yürütücü) BÖLEN, F.; ERGUN, N., YİRMİBEŞOĞLU, F.; YÜZER M. A.  "Metropoliten Şehir Merkezlerinde Kullanılmayan Yapı-Konut Potansiyelinin Yeniden Değerlendirilmesi" TÜBİTAK Destekli Araştırma Projesi, 1990-1993, 
BÖLEN, F (Yürütücü).; GİRİTLİOĞLU, C., TÜRKOĞLU, H., KORÇA, P.  YİRMİBEŞOĞLU, F.“İstanbul’da Arazi Değeri-Yoğunluk Aşamaları ve Konut Yerseçimi Dinamikleri” TÜBİTAK Destekli Araştırma Projesi, İNTAG 408, Ocak 1995, 
BÖLEN, F (Yürütücü).; GİRİTLİOĞLU, C., TÜRKOĞLU, H., KORÇA, P.  YİRMİBEŞOĞLU, F.İstanbul Metropoliten Alanında İskan Yoğunlukları ve Arazi Değerlerinin Mekansal Dağılım Modeli, TÜBİTAK Destekli Araştırma Projesi, İNTAG 401, Şubat 1993, 
BÖLEN, F (Yürütücü).;  TÜRKOĞLU, H., ERGUN, N.  YİRMİBEŞOĞLU, F.  TERZİ, F. KAYA, S. KUNDAK, S.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (Stratejik Plan Çalışmaları), BİMTAŞ Boğaziçi İnşaat Müşavirlik A.Ş. “İstanbul Çevre Düzeni Planlarına Altlık Oluşturmak Üzere Konut Alanları İle İlgili Analitik Etütlerin Yapılması II-İstanbul’da Konut Yerleşim Alanlarının Analizi II”, Konut ve Yaşam Kalitesi  Çalışma Grubu,. (Ocak 2006- Temmuz 2006)
BÖLEN, F (Yürütücü).;  TÜRKOĞLU, H., ERGUN, N.  YİRMİBEŞOĞLU, F.  TERZİ, F. KAYA, S. KUNDAK, S.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (Stratejik Plan Çalışmaları), BİMTAŞ Boğaziçi İnşaat Müşavirlik A.Ş. “İstanbul Çevre Düzeni Planlarına Altlık Oluşturmak Üzere Konut Alanları İle İlgili Analitik Etütlerin Yapılması I”, Konut ve Yaşam Kalitesi Çalışma Grubu, (Haziran 2005- Ocak 2006)
BÖLEN, F (Yürütücü).;  TÜRKOĞLU, H.,   YİRMİBEŞOĞLU, F.  “İstanbul’da Arazi Değerleri ve Yapılaşma Yoğunluğu İlişkisinin Analizinde GIS Uygulaması”, (1999), İTÜ Rektörlüğü Araştırma Fonu Destekli Araştırma Projesi, 
YİRMİBEŞOĞLU, F. “İstanbul’da 1995, 2005 Yılları Arasında Emlak Piyasasındaki Farklılaşmalar” (2005), İTÜ Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Uluslararası İşbirliği Destekleme Programı E tipi proje,
YİRMİBEŞOĞLU, F. “İstanbul’da Konut Sorunu ve Boyutlarının İrdelenmesi”, (2002-2007)  İTÜ Rektörlüğü Araştırma Fonu Destekli Araştırma Projesi,
YİRMİBEŞOĞLU, F.Tahralı ARISAŞAN,G. “Kentsel Açık Alanlarda Sanat; İstanbul Örneği”, (2003), İTÜ Rektörlüğü Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı, Araştırma Projesi
YİRMİBEŞOĞLU, F. Demir,M.“İstanbul’da Yol Ağaçlandırmasının Peyzaj Teknikleri Açısından İrdelenmesi; Zeytinburnu-Sahil Yolu ve Ümraniye-Alemdağ Caddesi Örneği”, (2003), İTÜ Rektörlüğü Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı, Araştırma Projesi
BÖLEN, F, YİRMİBEŞOĞLI; F;  “İstanbul’da Hanehalkı Tercihleri ve Konut Piyasası”, (1996), İTÜ Rektörlüğü Araştırma Fonu Destekli Araştırma Projesi,  
YİRMİBEŞOĞLU, F. KERİMOĞLU, E. BAŞER, B. “CAN LIFE Toplu Konut Projesinin kontrol edilmesi işi” (Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Nusratiye Mahallesi, Eski bağlar Mevkii, 7 adet gayrımenkul üzerine inşaa edilecek konut projelerinin yerleşim planı, peyzaj projelerinin control edilmesi), İTÜ. Döner Sermayeleri İşletmesi Md., Haziran-Eylül 2006 
 ERTEKİN,Ö. YİRMİBEŞOĞLU; F; EYÜBOĞLU; E:  “T.C. Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü Mevzii İmar Planı (1Ha.)”, İTÜ. Döner Sermayeleri İşletmesi Md., Temmuz 2006 
 YİRMİBEŞOĞLU; F; ERTEKİN,Ö. EYÜBOĞLU; E:  “T.C. Bahçeşehir Üniversitesi’nin İmar Planlarında Üniversite Lejandı İçine Alınması Hakkında Teknik Rapor”, İTÜ. Döner Sermayeleri İşletmesi Md., Haziran 2006 
ERİŞKON, A. TEZER KEMER A. YİRMİBEŞOĞLU F.  “Diamond of Istanbul (Maslak Teras) Oteli Mekansal Kullanım Yoğunluklarının İrdelenmesi Hakkında Teknik Rapor”, İTÜ. Döner Sermayeleri İşletmesi Md., Eylül 2005,
BÖLEN, F. (YÜRÜTÜCÜ), ÖZSOY, A., ERKUT, G., TÜRKOĞLU, H.D., LEVENT, T.B., TEZER, A. (Araştırıcı), “Shelter for all versus Sustainable Development: Two Settlements in Ömerli Dam Water Basin: Sultanbeyli and Sarıgazi”, Habitat II Istanbul Workshops kapsamında hazırlanan ve Başbakanlık Kamu Ortaklığı ve Toplu Konut İdaresi Destekli Araştırma Projesi, İ.T.Ü Mimarlık Fakültesi, İstanbul. (1996)
ÖZÇEVIK, Ö., TÜRK, Ş. Ş., BEYGO, C. VE AKÇAKAYA, İ., Türkiye’de Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm- Matra REGIMA (Sustainable Urban Regeneration in the Republic of Turkey- Matra REGIMA), Hollanda Dışişleri Bakanlığı Matra Programı desteği ile; PRC Divisie Bouwcentrum BV (Hollanda), İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi, T.C. Zeytinburnu Belediyesi, İnsan Yerleşimleri Derneği ortaklığında; Uygulamalı Kapasite Geliştirme Projesi, 2008
ÖZÇEVIK,Ö., TAŞ, E., YAMAN, H., TÜRK, Ş. Ş., BEYGO, C “İstanbul Metropoliten Alanında Sürdürülebilir Kentsel Dönüşümün Karşılaştırılmalı Maliyet Analizi”, İTÜ Rektörlüğü Araştırma Projeler Birimi Destekli Araştırma Projesi, 2006 
ERKUT, G. (YÜRÜTÜCÜ) SAGLAMER, G., GULERSOY, N.Z., TURGUT, H., TEZER, A. (ARAŞTıRıCı), GEZICI, F., INCEOGLU, A., "Comparative Study of Urban Localities of Low-Income Socio-Economic Groups of Istanbul and Sao-Paulo with Emphasis on Housing Problem", ITU. International Cooperation Support Program,  TUBITAK Destekli Proje. (1999) 
ZEREN GÜLERSOY, N. (YÜRÜTÜCÜ), TEZER, A. (ARAŞTıRıCı), GENLI YIĞITER, R., GÜNAY, Z., Mevcut Kentsel Dokuda Çevresel Kalitenin İyileştirilmesi, İTÜ Araştırma Fonu (1999) Destekli Proje.
TEZER, A.. URBAN-IST: A Policy Relevant Research for Establishing Multi-participatory International Network of Urban Biospheres in Istanbul, UNESCO 2006-2007 Participation Program Project (Yürütücü). (2006)  
TEZER, A. ÖBANET: Türkiye’nin Önemli Bitki Alanları-ÖBA İletişim Ağı, (İstanbul - Ömerli Su Havzası ÖBA Yürütücüsü), Doğal Hayatı Koruma Derneği (DHKD), MATRA Programı destekli Proje - Hollanda, RUBICON, IVN ve FLORON işbirliği ile. (2009) 
KADıOĞLU, M. (YÜRÜTÜCÜ), TÜRKOĞLU H., OKAY N., TEZER A., GEZICI F., TRABZON, L., İSKENDER, H., AKMAN, N., OKUMUŞ, G., IRK, A., YAMAN, F., ATABEK U., (ARAŞTıRıCı), "Küçükçekmece İlçesinde Afet Risk Yönetimi Kapasitesinin Geliştirilmesi", Araştırma Projesi, Küçükçekmece Belediyesi ve İTÜ Afet Yönetim Merkezi,  İstanbul 2010.
TEZER, A.  Integrating Ecosystem Services into Spatial Planning, URBAN-NET Full Research Projects, TÜBİTAK destekli Proje (Yerel Yürütücü)  (2009-2011) 
TEZER, A. . “SUPER: Sustainable Urban Planning for Ecosystem services and Resilience”, URBAN-NET Full Research Projects,TÜBİTAK Destekli Proje, (Yerel Yürütücü) (2010 - 2013) (Devam Ediyor).
TÜRK, Ş.Ş. (2013) Enformel Yerleşimlerin Sürdürülebilir Kentsel Dönüşümde Mülkiyet Kısıtlayıcılarının Etkisi Ve Bir Arsa Gelişim Modeli Önerisi: Haliç Kültür Havzası Örneği, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Geliştirme İçin Altyapıyı Destekleme Programı (A Tipi Proje), Proje Yöneticisi, (Devam ediyor)
TÜRK, Ş.Ş (2013) Kentsel Dayanıklılık ve Ekosistem Servisleri için Sürdürülebilirlik Planlama 110K350 Nolu TÜBİTAK Projesi, Araştırmacı, 2013 (Devam ediyor)
TÜRK, Ş.Ş  (2008) Sustainable Urban Regeneration in the Republic of Turkey Enabling the Local Authorities and Citizens through Regeneration of Istanbul Metropolitan Area (REGIMA) Pilot Project to Anticipate the Implementation of 2005 Urban Regeneration Act- Matra Social Transformation Programme, Araştırmacı, 2008. 
TÜRK, Ş.Ş. (2008) The SIMCODE: IGT project (ARCHIMED 2000-2006 INTERREG IIIB):  Spatial Impacts of Multimodal Corridor Development In Gateway Areas: Italy-Greece-Turkey, EU Project, Araştırmacı, 2008.
TÜRK, Ş.Ş. (2008) Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Kentsel Yenilemede Kullanımı, TUBİTAK Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı and Delft University of Technology, OTB Research Center kurumsal desteği, Proje Yöneticisi, 2008. 
TÜRK, Ş.Ş. (2006) Türkiye’de Arazi ve Arsa Düzenlenmesinin Etkin Uygulanabilirliği Konusunda Bir   Analiz, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Geliştirme İçin Altyapıyı Destekleme Programı (A Tipi Proje), Proje Yöneticisi, 2006.
TÜRK, Ş.Ş (2006) Yabancı Sermayeli Firmaların Türkiye’deki Mekansal Yerseçimi Modeli, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Geliştirme İçin Altyapıyı Destekleme Programı (A Tipi Proje), Araştırmacı, 2006.
TÜRK, Ş. Ş. (2013) İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 73/3 Pafta, 1223 Ada, 6 Parsel Sayili Taşinmaz İle İlgili Bilimsel Görüş,İTÜ Döner Sermaye İşletmesi, Özel sektör  (Grup ile)
TÜRK, Ş.Ş. (2013) İstanbul-Büyükçekmece-Pınartepe Mah.-1928 Ada-9 Parsel Sayili Taşinmazi daa Kapsayan, Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanliği’nin 03.06.2011 Onanli 1/5000 Imar Plani Ile Ilgili Olarak Hazirlanan Bilimsel Görüş, İTÜ Döner Sermaye İşletmesi , Özel Sektör  
TÜRK, Ş.Ş. (2013) İstanbul 8. İdare Mahkemesinin 2011/703 E. Sayili Dosyasina İlişkin  Zeytinburnu Demirhane Caddesi Haci Reşitbey Sokak, 86 Pafta, 756 Ada 19, 29 Ve 37 Nolu Parsellere İlişkin Mütalaa Tanzim Edilmesi,İTÜ Döner Sermaye İşletmesi , Özel Sektör
TÜRK, Ş.Ş. (2012) Documenting Land Readjustment Experience in Turkey (Türkiye’de Arazi ve Arsa Düzenlemesi Deneyiminin İncelenmesi), İTÜ Döner Sermaye İşletmesi, UN-Habitat 
TÜRK, Ş.Ş. (2012) İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 73/3 Pafta, 1223 Ada, 6 Parsel Sayili Taşinmaz İle İlgili Bilimsel Görüş, İTÜ Döner Sermaye İşletmesi,  Özel Sektör (Grup ile)
TÜRK, Ş.Ş. (2012)Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi 14 numaralı Pafta (Yeni F21c17c4abcd)  1077 numaralı Parsele İlişkin Görüş, İTÜ Döner Sermaye İşletmesi, Özel  Sektör  (Grup ile)
TÜRK,, Ş.Ş (2011) Konya’nin Meri İmar Planlarinin Ve Kentsel Gelişme Potansiyelinin Değerlendirilmesi, İTÜ Döner Sermaye İşletmesi, Energaz. (Grup ile)
TÜRK, Ş.Ş. (2009) İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi (İkitelli Köyü) Atatürk Mahallesi Eski 2762 Nolu Kadastral Parsel245-Ds-1a Pafta -352 Ada 2,3,4,5,6 , 353 Ada 2,3,4,5,6 Parseller, 354 Ada 1 Ve 355 Ada 1 Nolu Parseller Hakkında  Görüş ,İTÜ Döner Sermaye İşletmesi , Özel Sektör
TÜRK, Ş.Ş. (2009) İstanbul İlı, Beşiktaş İlçesı, Nispetıye Mah. Adnan Saygun  Caddesı, No:26-28, 1.Ulus Adresinde Bulunan ve Tapunun 39 Pafta, 1178 Ada, 5 Parselde Taşınmazın Mevcut Durumu ve Kat İlave İmkanı Hakkında Görüş, İTÜ Doner Sermaye İşletmesi, Özel Sektör (Grup ile)
TÜRK, Ş.Ş. (2007) İstanbul İli, Şişli İlçesi, Esentepe Mahallesi, 36 Pafta,1155 Ada, 1 No’lu  Parselin Üst Ölçekli Plan, Nazım İmar Planı Ve Uygulama İmar Planı  Açısından Değerlendirilmesi İçin Hazırlanan Teknik Rapor (2007), İTÜ Döner Sermaye İşletmesi, Özel Sektör (Grup ile).
TÜRK, Ş.Ş. (2007) 06.05.2002 Tarihli 20528 ve 20529 Yevmiye Sayılı Düzenleme Şeklinde Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapımı ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri İle İlgili Yanıtlaması İstenilen Sorular (2007), İTÜ Döner Sermaye İşletmesi, Özel Sektör (Grup ile).
TÜRK, Ş.Ş. (2007) Point Otel Parselinin Üst Ölçekli Plan, Nazım İmar Planı Ve Uygulama İmar Planı  Açısından Değerlendirilmesi İçin Hazırlanan Teknik Rapor, İTÜ Döner Sermaye İşletmesi, Özel Sektör (Grup ile).
TÜRK, Ş.Ş. (2006) Edirne Keşan Belediyesi Çevre Master Planı Kentsel Gelişme Analizi (2006), Araştırmacı, İTÜ Döner Sermaye İşletmesi, Keşan Belediyesi (Grup ile).
TÜRK, Ş.Ş. (2006) Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Samsun Tesisleri (Eski Samsun Gübre Sanayi A.Ş. Nazım İmar Planı Değişikliği Hakkında Görüş (2006), İTÜ Döner Sermaye İşletmesi, Özel Sektör (Grup ile).
TÜRK, Ş.Ş. (2004) Doğal Afet (Deprem) Zararlarını Azaltma Kapsamında Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüme Yönelik Bir Proje Yönetim Metodolojisi (Türkçe ve İngilizce), ZeyREG – IIPM Zeytinburnu Kentsel Dönüşüm Programı, Bütünleşik Etki Projesi Yönetimi, Zeytinburnu Belediyesi (Grup ile).
TÜRK, Ş.Ş (2004) İETT Blokları’nda Şehir Planlama, İmar Hukuku ve Fizibilite Bütünsellik Çalışması Raporu (Türkçe ve İngilizce) ISMEP ZeyREG – IIPM Zeytinburnu Kentsel Dönüşüm Programı, Bütünleşik Etki Projesi Yönetimi, Zeytinburnu Belediyesi (Grup ile).
OCAKÇı, M., GIRITLIOĞLU, C., ERKUT, G., YÜZER, M.A., ALKAY, E., BAYPıNAR, M.B., ÖZGEN, C. (2005-2006). “İstanbul’un Eylem Planlamasına Yönelik Mekansal Gelişme Stratejileri Araştırması ve Model Geliştirme İşi”, İTÜ Doner Sermaye İşletmesi, Istanbul.
GIRITLIOĞLU, C., OCAKÇı, M., GEZICI, F., YÜZER, M.A., AYATAÇ, H., ALKAY, E., ORUÇ, G.D. (2005). “İstanbul Çevre Düzeni Planlarıyla İmar Planlarına Altlık Teşkil Edecek Sanayi Alanları Analitik Etüdlerinin Yapılması Projesi”, İTÜ Doner Sermaye İşletmesi, Istanbul
OCAKÇı, M., ALKAY, E., YÜZER, M.A., EYÜBOĞLU, E., ERTEKIN, Ö.. (1999-2007). “Bandırma Yerleşmesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı”, İTÜ Vakfı, İstanbul.
OCAKÇı, M., YÜZER, M.A., EYÜBOĞLU, E., ALKAY, E. (2002-2003). “Bakırköy İlçesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı”, İTÜ Doner Sermaye İşletmesi, İstanbul.
ZEREN GÜLERSOY N. , E. EYÜBOĞLU, Ö. ÖZÇEVIK, E. ERTEKIN, T.K. KORAMAZ, Z. GÜNAY, İ. AKÇAKAYA, İ. AYRANCı, S. KABACHI, C. SARAÇLı VE Ö. ÖZER, 2011. "Prizren Municipal Development Plan 2025" (Prizren İl Gelişme Planı - Plan Uygulaması), Prizren Belediyesi, İTÜ, Mimarlık Fakültesi ve Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi, Plan-Art, İstanbul, Türkiye – Prizren, Kosova.
ZEREN GÜLERSOY N. , E. EYÜBOĞLU VE T.K. KORAMAZ,2007. "Prizren Historic Area, Conservation Development Project" (Prizren Tarihi Merkezi Koruma ve Geliştirme Planı - Plan Uygulaması), Cultural Heritage without Borders, İTÜ, Mimarlık Fakültesi ve Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi, İstanbul, Türkiye – Prizren, Kosova.
BAŞARAN UYSAL A. (YÜRÜTÜCÜ), G. ERKUT, T.K. KORAMAZ, M. TOPÇUBAŞı, M. A. YÜCEL, İ. SAKARYA, 2012. “Çanakkale Kentsel Sit Alanında Sürdürülebilirlik Analizi ve Potansiyellerin Değerlendirilmesi Araştırma Projesi” Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), Çanakkale Belediyesi.
ZEREN GÜLERSOY N. ( YÜRÜTÜCÜ), A. TEZER, R. YIĞITER, T.K. KORAMAZ VE Z. GÜNAY 2003. “Istanbul Project Istanbul Historic Peninsula Conservation Study Zeyrek, Suleymaniye and Yenikapı Districts” (Istanbul Projesi, İstanbul Tarihi Yarımadası Koruma Çalışması), UNESCO-WHC, ITU, Planning and Environment Research Center, Türkiye.
ZEREN GÜLERSOY N. (YÜRÜTÜCÜ), H. TÜRKOĞLU VE T.K. KORAMAZ, 2003: Şehir Planlama Uygulamalarında CBS Kullanımı, İTÜ  Araştırma Fonu Destekli Araştırma Projesi, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul.
ZEREN GÜLERSOY N. , T.K. KORAMAZ VE Z. GÜNAY, 2012. 1/100.000 Ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planına Altlık Oluşturacak “Kültür Varlıklarının Analizi ve Sentez Raporunun Hazırlanması”, Bursa Büyükşehir Belediyesi, İTÜ, Çevre ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi.
EYÜBOĞLU E. , Ö. ERTEKIN, C. SARAÇLı, T.K. KORAMAZ, Z. GÜNAY VE Ö. ÖZER, 2005. İstanbul Metropoliten Alanı İçinde Zeytinburnu İlçesi Öncelikli Olmak Üzere İlçeler Bazında Yeni Yerleşmeler İçin Gerekli Alan Tespiti ve Projeler Geliştirilmesi ve Uygulama Modellerinin Sunulmaya Hazır Hale Getirilmesi, (Mesleki Uygulama – Araştırma Raporu), İTÜ Mimarlık Fakültesi, İBB Bimtaş.
ZEREN GÜLERSOY N. , A.S. KUBAT, R. YIĞITER, E. EYÜBOĞLU, Ö. ERTEKIN VE T.K. KORAMAZ, 2005. Ankara - Ayaş Kentsel Koruma ve Yenileme Projesi Raporu (Mesleki Uygulama – Araştırma Raporu), İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, İstanbul Türkiye.
YANG M., S. YERASIMOS, N. ZEREN GÜLERSOY, R. BOLOGNESI, E. FRANCESCHINI, A. TIBET, A. ERIM ÖZDOĞAN, P. STRASSER, J. PHARES, T.K. KORAMAZ, 2003. Marmaray Rail Tube Tunnel and Gebze-Halkalı Surface Metro System (Basılmış Bilimsel Rapor), Report of the UNESCO Advisory Mission to Istanbul, UNESCO, World Heritage Center, İstanbul, Türkiye.
DEMIR Y., G.D. ORUÇ, T.K. KORAMAZ Mardin Artuklu Üniversitesi Kampus Tasarımı ve Planlama Çalışma Grubu, 2008. Mardin Artuklu Üniversitesi Kampüs Alanı Analitik Etüt ve Değerlendirme Çalışmaları, Mardin Artuklu Üniversitesi, İTÜ, Mimarlık Fakültesi.
DEMIR Y., G.D. ORUÇ, T.K. KORAMAZ VE F. TERZI,2007. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kampus Tasarımı ve Planlama Çalışması, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, İTÜ Mimarlık Fakültesi. 
TEZER A., R. YIĞITER, E. EYÜBOĞLU, Ö. ERTEKIN, E. KERIMOĞLU, T.K. KORAMAZ VE B. ÖNEM, 2006. İstanbul Turizm Master Planı Teknik Şartnamesine Esas Raporların Hazırlanması Raporu, İTÜ, Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bimtaş.
EYÜBOĞLU E., Ö. ERTEKIN, C. SARAÇLı, T.K. KORAMAZ, Z. GÜNAY VE Ö. ÖZER, 2005. İstanbul Metropoliten Alanı İçinde Zeytinburnu İlçesi Öncelikli Olmak Üzere İlçeler Bazında Yeni Yerleşmeler İçin Gerekli Alan Tespiti ve Projeler Geliştirilmesi ve Uygulama Modellerinin Sunulmaya Hazır Hale Getirilmesi, I.II. ve III. Aşama Raporları, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İBB, Bimtaş.
ZEREN GÜLERSOY N. B157, A.S. KUBAT, R. YIĞITER, E. EYÜBOĞLU, Ö. ERTEKIN VE T.K. KORAMAZ, 2005. Ankara - Ayaş Kentsel Koruma ve Yenileme Projesi Raporu, İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, İstanbul Türkiye.
TERZİ, F (Yürütücü), TÜRK Ş.Ş, KAYA, H.S. (2011). Konya'nın Şehirsel Büyümesinin ve Meri Planlarının Değerlendirilmesi Energaz A.Ş- İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü. Proje no: 200382 (Danışmanlık).
TERZİ, F., (2011). İmar Hizmetlerinin Sunumunda Teknik Personelin Kapasitesinin Attırılması. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA)-İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü (Danışmanlık)
DEMIR, Y., ORUÇ, G. D., KORAMAZ, K., TERZI, F. (2008) Namık Kemal Üniversitesi Kampus Alanı Planlaması: 1/5000 Nazım İmar Planı, Ocak-Mart 2008, İTÜ-MARDİNT Çalışma Grubu, İTÜ- Taşkışla.
DEMIR, Y., ORUÇ, G. D., KORAMAZ, K., TERZI, F. (2008). Mardin Artuklu Üniversitesi Yerleşke Alanı Düzenlemesi (2008). 1/25.000 Üst Ölçekli Analitik Etüt ve Sentez Çalışmaları, 1/5000 Nazım İmar Planı ve Raporu ve 1/1000 Uygulama İmar Planı, Tasarım İlkeleri ve Kentsel Tasarım Projeleri, Ocak- Mayıs, 2008, İTÜ-MARDİNT Çalışma Grubu, İTÜ- Taşkışla. 
ORUÇ, G.D, GEZİCİ, F., KERİMOĞLU, E., TERZİ, F., KARAHASAN, C., (2010-2011). ESPON, The Attractiveness of European Regions and Cities for Residents and Visitors- I.Aşama. 
YILDIZCI, A.C., TÜRKOĞLU H., TUNÇAY EŞBAH, H, TERZİ, F., GÜLER, G. OKUMUŞ.G. (2010-2012). İğneada Koruma Alanında Kentsel Gelişimin İzlenmesi ve İleriye Dönük Modellenmesi, TÜBİTAK destekli Araştırma Projesi
YÜZER, M.A., (2001) Şehirsel Yerleşmelerde Fraktal ve Hücresel Otomata Yöntemi İle Gelişme Alanlarının Belirlenmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
YÜZER, M.A., (1993) İstanbul'da Sanayi Yerleşmeleri ve Yer Değiştirme Eğilimleri İle İlgili Bir Araştırma (Kazlıçeşme Örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
YÜZER M.A., Growth Estimations in Settlement Planning Using a Land Use Cellular Automata Model (LUCAM), European Planning Studies, Vol. 12, No.4, June 2004, p.551-561
YÜZER M.A., ŞENER S.M., Bakırköy Florya Botanik Parkı Projesi Kentsel Tasarım Ve Mimari Ön Projelerinin Yapılması, İBB, AARTI Pl. Pey. Mim. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti,
YÜZER M.A., Eski Edirne Asfaltı Yol Güzergahında Yayalaştırma Kentsel Tasarım Ön Projesi'nin 1/500 Ölçeğinde Hazırlanması, İBB, AARTI Pl. Pey. Mim. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti,
YÜZER M.A., Fatih Parkı (Anıt Park) Meydan Düzenleme Proje Kontrolünün Yapılması, İBB, AARTI Pl. Pey. Mim. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti,
YÜZER M.A., Yenikapı Dolgu Alanı Fikir Projesi Kentsel Tasarım Proje Kontrolünün Yapılması, İBB, AARTI Pl. Pey. Mim. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti,
YÜZER M.A., Erdemli Sahil Bandı Kentsel Tasarım Ön Projesinin 1/500 Ölçeğinde Yapılması, , Erdemli Belediyesi, AARTI Pl. Pey. Mim. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti,
YÜZER M.A., Güngören Ahmet Kutsi Tecer Caddesi ve Bağlantı Yolları Kentsel Tasarım Ön Projesinin 1/500 ölçeğinde yapılması, İBB, AARTI Pl. Pey. Mim. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti,
YÜZER M.A., Beyoğlu Bahriye Caddesi Düzenleme Projesi Kapsamında Kentsel Tasarım Ön Projeleri Kontrolünün Yapılması, İBB, İBB, AARTI Pl. Pey. Mim. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti,
YÜZER M.A., VELİOĞLU S.,  Antakya Eski Adliye Binası Yerine Yapılacak Olan Katlı Otopark Ve Yaşam Merkezine Ait Mimari Ve Çevre Düzenleme Ön Projelerinin Uygun Ölçeklerde Hazırlanması, Antakya Belediyesi, Antakya Belediyesi, AARTI Pl. Pey. Mim. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti,
YÜZER M.A., Beylikdüzü Şehirparkı Projesi İşi Kapsamında Kentsel Tasarım Ve Mimari Ön Projelerinin Yapılması, İBB, AARTI Pl. Pey. Mim. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti,
YÜZER M.A., ŞENER S.M., Bursa Altıparmak Meydanı Kentsel Tasarım ve Mimari Ön Projelerinin Yapılması, Bursa Büyükşehir Belediyesi
YÜZER M.A., “Hürriyet Caddesi ve Ulus Caddesi Kentsel Tasarım Projesi” AARTI Planlama Peyzaj Mimarlık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. 2010
YÜZER M.A., “Ahmet Yesevi Caddesi Çevre Düzenleme Projesi”, AARTI Planlama Peyzaj Mimarlık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. 2010
YÜZER M.A., “Kars İli Merkez İlçesi Yalçınlar Köyü İle Akyaka İlçesi Kalkankale ve Çetindurak Köylerinde Yapılan İmar Planı Çalışması” AARTI Planlama Peyzaj Mim. İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. 2009
YÜZER M.A., VELIOĞLU S., EYÜPGILLER K. “Fatih İlçesi 1. Grup 2 No’lu Yenileme Alanı (Neslişah ve Hatice Sultan Mahalleleri) Yenileme Alanı Yenileme Uygulama Projeleri”, AARTI Planlama Peyzaj Mimarlık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti, 2009
Yüzer M.A., “Beşiktaş Meydanı Düzenleme Projesi” AARTI Planlama Peyzaj Mimarlık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. 2008
YÜZER M.A., “İstanbul – Fatih, Neslişah Mahallesi, 2599 Ada, 257 Parsel için Kentsel Tasarım Projesi”, AARTI Planlama Peyzaj Mimarlık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti, 2007
YÜZER M.A., VELİOĞLU S., “İstanbul – Fatih İlçesi 1.Grup 2 Nolu Yenileme Alanlarına İlişkin Kentsel Tasarım Yenileme Ön Projesi”, Mimari Ön Projesi, AARTI Planlama Peyzaj Mimarlık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti, 2007
YÜZER M.A., VELİOĞLU S., “Mevlana Kültür Merkezi Batı ve Kuzeyi Kentsel Dönüşümü İle Uygulama Projeleri Kontrollüğü”, SE MİMARLIK İnş.Dek.San.Tic.Ltd.Şti, 2007
YÜZER M.A., VELİOĞLU S., “Öveçler Vadisi Rekreasyon Alanı Mimari/Mühendislik Projesi Hizmet Alımı İşi Kentsel Tasarım ve Mimari Ön Projesinin Geliştirilmesi”, AARTI Planlama Peyzaj Mimarlık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti, 2007
YÜZER M.A., “Öveçler Vadisi Rekreasyon Alanı Mimari/Mühendislik Projesi Hizmet Alımı İşi Kapsamında Giriş Meydanı Ve Gençlik Merkezi Rekreasyon Alanının Yeniden Düzenlenmesi Ve Detaylandırılması, Bazı Mimarilere Ait Çevre Tazminlerine İlişkin Revizyonlarının Yapılması”, AARTI Planlama Peyzaj Mimarlık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti, 2007
YÜZER M.A., “Avcılar Piknik Alanı Çevre Düzenleme Ve Uygulama Projesi Kontrolörlüğü”, AARTI Planlama Peyzaj Mimarlık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti, 2007
YÜZER M.A., “Çanta Sahili 1/1000 Ölçekli Düzenleme Ön Projesi”, AARTI Planlama Peyzaj Mimarlık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti, 2007 
YÜZER M.A., VELİOĞLU S., “Kadıköy Vapur İskelesi Et-Balık Kurumu Arası Rehabilitasyon Projesi”, AARTI Planlama Peyzaj Mimarlık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti, 2006 
YÜZER M.A., “Boğazköy Ormanı, Piknik Alanı Düzenleme Uygulama Ön Projesinin Geliştirilmesi”, AARTI Planlama Peyzaj Mimarlık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti, 2006
YÜZER M.A., EYÜPGİLLER K., KERİMOĞLU E., “Tuzla Köyiçi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve Köyiçi Alanında Yol-Meydan Kentsel ve Cephe Rehabilitasyon Ön Projesinin Geliştirilmesi”, AARTI Planlama Peyzaj Mimarlık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti, 2005
YÜZER M.A., VELİOĞLU S., “Eyüp Parkı Kentsel Tasarım Ön Projesi”, AARTI Planlama Peyzaj Mimarlık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti, 2005
YÜZER M.A., VELİOĞLU S., “Ümraniye Atakent Mahallesi Parkı ve Avcılar D100 Karayolu Gümüşpala Mevkii Yaya Üst Geçidi Ön Projelerinin Geliştirilmesi”, AARTI Planlama Peyzaj Mimarlık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti, 2005
YILDIZCI A.C, GİRİTLİOĞLU C., VELİOĞLU S., YÜZER M.A., “İstanbul Hayvanat Bahçesi İnşaatı Uygulama Projesi”, İBB, Fen İşleri Daire Başkanlığı, 2005
OCAKÇI, M., EYUBOĞLU, E., ERTEKİN, E., YÜZER, M., ALKAY, E., “Balıkesir İli, Bandırma İlçesi 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı”, İTÜ Geliştirme Vakfı, 2005, 
YILDIZCI A.C, GİRİTLİOĞLU C., VELİOĞLU S., YÜZER M.A., “İstanbul Hayvanat Bahçesi Avan Projesi”, İBB, Projeler Daire Başkanlığı, 2003
OCAKÇI, M., EYUBOĞLU, E., YÜZER, M., ALKAY, E., Bakırköy 1/5000 Nazım İmar Planına Yönelik Analitik Etüdler ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı,  Bakırköy Belediyesi, 2002
YILDIZCI A.C, GİRİTLİOĞLU C., YÜZER M.A., EYÜBOĞLU E., ERTEKİN E., İstanbul Hayvanat Bahçesi Yerseçimi ve Raporu, İBB, Projeler Daire Başkanlığı, 2001
OCAKÇI, M., EYUBOĞLU, E., ERTEKİN, E., YÜZER, M., ALKAY, E., “Kadıköy  Gazhane Tesislerinin Rölöve Restitüsyon Restorasyon Yeni Kullanım ve Çevre Düzenleme Projesi Analitik Etüdler ve Kentsel Tasarımı”, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri, 2000, İstanbul.
EYUBOĞLU, E., ERTEKİN, E., YÜZER, M., Alemdağ Caddesi İle Yakın Çevresi Düzenleme ve Rehabilitasyon Projesi, İTÜ Geliştirme Vakfı, 2000, İstanbul.
EYUBOĞLU, E., ERTEKİN, E., YÜZER, M., Zeytinburnu E5 Sahil Yolu Ana Aksı İle Yakın Çevresi Düzenleme Avan Projesi, İTÜ Geliştirme Vakfı, 2000, İstanbul.
OCAKÇI, M., EYUBOĞLU, E., ERTEKİN, E., YÜZER, M., ALKAY, E., “Balıkesir İli, Bandırma İlçesi 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı”, İTÜ Geliştirme Vakfı, 1999, 
EYUBOĞLU, E., ERTEKİN, E., YÜZER, M., İstanbul Metrosu - Tarihi Yarımada ve Haliç Geçişi İstasyonlarının (Yenikapı, Şehzadebaşı, Unkapanı ve Şişhane) Şehirsel Tasarım Projeleri, İTÜ Geliştirme Vakfı, 1999, 
EYUBOĞLU, E., ERTEKİN, E., YÜZER, M., Unkapanı ve Galata Köprüsü Arası Haliç Kıyıları Kentsel Tasarım Projesi, İTÜ Geliştirme Vakfı, 1998, İstanbul
EYUBOĞLU, E., ERTEKİN, E., YÜZER, M., Kağıthane Bölge Parkı, Küçükköy, Alibeyköy ve Kağıthane Dereleri Yeşil Kuşak Çalışması Avan Projesi, İTÜ Geliştirme Vakfı, 1998, İstanbul
EYUBOĞLU, E., ERTEKİN, E., YÜZER, M., Kayışdağı Bölgesi Kentsel Alanının Gelişimi ve Dönüşümüne İlişkin Araştırma, İTÜ Geliştirme Vakfı, 1997, İstanbul.
GİRİTLİOĞLU.C, ERGUN.N. YÜZER M.A., 1/1000-1/500 Ölçekli İstanbul Florya Hayvanat Bahçesi Düzenleme Projeleri, İBŞB Projeler Daire Başkanlığı, Yatırım Planlama Müdürlüğü, 1993, İstanbul
GİRİTLİOĞLU.C, ERGUN.N. YÜZER M.A., 1/200-1/100 Ölçekli İstanbul Florya Hayvanat Bahçesi Uygulama Projeleri, İBŞB Projeler Daire Başkanlığı, Yatırım Planlama Müdürlüğü, 1993, İstanbul
AŞKIN M. YÜZER M.A., 1/5000 Ölçekli Ümraniye Nazım İmar Planı, İBŞB Planlama ve İmar Daire Başkanlığı, 1991, İstanbul 
AŞKIN M. YÜZER M.A., 1/1000 Ölçekli Ümraniye Uygulama İmar Planı, İBŞB Planlama ve İmar Daire Başkanlığı, 1991, İstanbul 
AŞKIN M. YÜZER M.A., 1/1000-1/500 Ölçekli İstanbul Ömerli Ormankent II Toplukonut Yerleşme Projeleri, SİMTEL AŞ., 1991, İstanbul
OCAKÇı, M., EYÜPGILLER, GÜRLER-ERBAŞ, E., YAZGı, B., Büyükdere Köyiçi Kensel Sit Alanı Kentsel Tasarım ve Sokak Sağlıklaştırması Projesi, İTÜ Döner Sermaye İşletmesi & Sarıyer Belediyesi (2009/2010)
GIRITLIOĞLU, C., OCAKÇı, M., EYÜPGILLER, GÜRLER-ERBAŞ, E., YAZGI, B., Burhaniye Gerigörünüm Kentsel Tasarım Projesi, İTÜ Döner Sermaye İşletmesi & Üsküdar Belediyesi (2008/2009)
GIRITLIOĞLU, C., OCAKÇı, M., EYÜPGILLER, GÜRLER-ERBAŞ, E., YAZGı, B.  Kandilli Kentsel Tasarım Projesi, İTÜ Döner Sermaye İşletmesi & Üsküdar Belediyesi (2008/2009)
GIRITLIOĞLU, C., OCAKÇı, M., EYÜPGILLER, K., ORUÇ, G.D., YAZGı, B., ŞALGAMCıOĞLU, M.E., ERDEM, M., Çengelköy  Köyiçi Kentsel Sit Alanı Kentsel Tasarım Projesi, İTÜ Döner Sermaye İşletmesi & Üsküdar Belediyesi (2008)
GIRITLIOĞLU, C., OCAKÇı, M., EYÜPGILLER, K., ORUÇ, G.D., GÜRLER-ERBAŞ, E., YAZGı, B., BEYAZıT, E., Kuzguncuk  Köyiçi Kentsel Sit Alanı Kentsel Tasarım Projesi, İTÜ Döner Sermaye İşletmesi & Üsküdar Belediyesi (2007)
GEZİCİ, F. (Yürütücü), YAZGI, B. 2012 İstanbul'da Konut Fiyatını Etkileyen Kent Formu Elemanlarının Coğrafi Ağırlıklandırılmış Regresyon Yöntemi İle İncelenmesi- İTÜ Araştırma Projeleri Birimi
KERİMOĞLU, E. (Yürütücü), YAZGI, B., AKGÜN, A.A. 2013 Türkiye’nin Bilgi Ekonomisine Geçişinde İstanbul’un Yaratıcılık Kapasitesinin Değerlendirilmesi – İTÜ Bilimsel Araştıma Projeleri 
GIVONI, M.,  SHIFTAN, Y., BEYAZIT, E., ISHAQ, R. AND TZUR, O. (2012) The use of state-of-the-art models by policy makers to address global energy and environment challenges: the case of transport policy, BIRAX (British-Israel Research and Academic Exchange) Project, the British Council. 
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
1- İmar Planları (Çevre Düzeni, Bölgesel Kalkınma, İl-İlçe Düzeyi İmar Planları vb.)
2- Afet Zararlarını Azaltma Planları
3- Kentsel Tasarım Projeleri
4- Teknik Bilimsel Raporlar
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar ve Ödüller

Yayınlar
ÇIRACI, H., ERKUT, G., (1998) 2000’li Yıllarda İstanbul’un Altyapı Beklentileri ve Mekansal Örgütlenme, İstanbul Ticaret Odası, Yayın No: 1998-17.
DÖKMECİ, V., ÇIRACI, H., (1990) Tarihsel Gelişim Sürecinde Beyoğlu, TTOK Yayını, İstanbul.
ÇIRACI, H., (1993) Özellikleri, Alansal Büyüklükler, Göstergeler ve Maliyetler. Eryaman Toplu Konut Yerleşmesi (1.Etap), Genel Tanıtım, Yerleşme Projeleri, Yerleşme (kitap bölümü)
DÖKMECİ, V., ÇIRACI, H., (1999) “From Westernization to Globalization: An Old District of Istanbul”, Planning History, Vol:21, No:3, pp:13-23. 
ÇIRACI, H., (1996) “Some Remarks on Population Distributions in Istanbul Metropolitan Area”, European Spatial Research and Policy, Vol:3, No:1, pp:95-101.
ÇIRACI, H., (1991) “Industrial Development Policies Affecting the Growth of Istanbul Metropolitan Area”, Studies in Locational Analysis, Vol:3, pp:5-19.
ÇIRACI, H., AYDINLI, S., KUBAT, A.S., (1990) “The Design Criteria of Public Spaces in Historical Environment Bayazit Square as a Case Study”, Housing Science, Vol:14, No:3, pp:197-208.
ÖZTÜRK, F. P., ÇIRACI, H. (2010) The Industrial policies and urban growth Dynamics in Turkey, EUNIP, Spain, Reus. (CD Ortamında)
ÖZTÜRK, F. P., ÇIRACI, H. (2010) The planning history of Turkey: Practices, Challenges, Breakdowns, International Planning History Society Symposium, İstanbul
ÖZTÜRK, F. P., ÇIRACI, H. (2009) The Role of cultural / creative industries in the revitalising of built environment: International Symposium IAPS-CSBE culture & Space in the Built Environment Network, İstanbul
ÖZTÜRK, F. P., ÇIRACI, H. (2009) The spatial distribution and locational Criteria of Cultural / creative industries in Istanbul. ERSA, England, Liverpool (CD Ortamında)
GÜNDOĞDU,M., ÇIRACI,H. ( 2007) The Relation Between Integration Valuesand Land Values from Spatial Configuration Characteristics: Galata –Pera example, 6th international space syntax symposium, İstanbul 
GÜNDOĞDU,M., ÇIRACI,H.,(2007), The Development of the Central Business Area: Galata Pera District Integration with CBD, 6th Space Syntax Symposium,İstanbul, 
KERİMOĞLU,M., ÇIRACI,H.,(2007) The Evaluation of İstanbulas a major Urban Destination with respect to International Visitor’s Expectations, International Conference on Advances in Tourism Economics, Portugal 
KERİMOĞLU,M., ÇIRACI,H.,(2006) Urban Tourism: An Analysis of Visitors to İstanbul,46th RSA Congress, Volos
KERİMOĞLU,M., ÇIRACI,H.,(2006) The Evaluation of Relation Between Spatial Distribution of Hotels and Business Services with Respect to Spatial Development of İstanbul,EcoMod Int.Conference on Regional and Urban Modelling, Brussels 
KERİMOĞLU,M., ÇIRACI,H.,(2006)The Spatial Distribution of Service Firms in İstanbul Metropolitan Area, EcoMod International Conference on Regional and Urban ModellingBrussels
ÇIRACI, H., KERİMOĞLU, E., (2005) “The Analysis of Relation Between Socio-Cultural-Economic and Tourism Development Levels of the Provinces in Turkey”, 45th Congress of the European Regional Science Association, Amsterdam.
ÇIRACI, H., KERİMOĞLU, E., (2004) ‘Europeans Travel Behaviour in İstanbul and Turkey’, 44th Congress of the European Regional Science Association, 25-29 Ağustos 2004 Porto, Proceedings
ÇIRACI, H., KERİMOĞLU, E., GÖÇER, K., (2004), ‘Tourism As a Development Investment in Less Developed Regions: Network Behaviour of Different Cities’, 44th Congress of the European Regional Science Association, 25-29 Ağustos 2004 Porto, Proceedings 
ÇIRACI, H., KUNDAK, S., (2000) “Changing Urban Pattern of Istanbul; From Monocentric to Polycentric Structure”, 40th Congress of the European Regional Science Association, Barcelona, Spain.
ATALIK, G., ÇIRACI, H., BAYCAN LEVENT, T., (1993) “Some Remarkson the Transboundary Environmental Determinants for European Regions: Cross Cultural Differentiation in Environmental Performance”, RSA 33rd European Congress, Moscow.
ATALIK, G., ÇIRACI, H., (1992) “Role of Services in the Process of Urban and Regional Development: Impact of Quaternary Activities”, RSA 32nd European Congress, Lovain-la,Neuve.
ATALIK, G., ÇIRACI, H., (1991) “Interregional Migration Pattern as a Product of Regional Differantiation”, RSA 31th European Congress, Lisbon, Vol:1, pp:3-24.
ÇIRACI, H., (1990) “Industrial Development Policies Affecting the Growth of Istanbul Metropolitan Area” RSA 30th European Congress, Istanbul.
ÇIRACI, H., ÇIRACI, M., (1989) “Revitalization of the CBD of Istanbul as an Environment for Leisure and Tourism”, 7th ELRA Congress, Rotterdam.
ÇIRACI, H. (1988) “The Relations Between Urban Growth and Urban Employment Structure”, Regional Science Association 28th European Congress, 23-26 August 1988, Sweden.
ÇIRACI, H., (1984) “Analysis of Urban Growth in Turkey”, Regional Science Association, 24th European Congress, Milano, Italy
KERİMOĞLU,E.,ÇIRACI,H.(2008), Sustainable Tourism Development and Governance Model for Frig Valley, A/Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, V.5 N.2 p-p 22-43
KERİMOĞLU,E.,ÇIRACI,H (2004) Bölgesel Kalkınmada Şehirlerarası Ağ Davranışına Dayalı Turizm Gelişimi, 28.Dünya Şehircilik Günü Bildiriler Kitabı Ankara
KERİMOĞLU,E.,ÇIRACI,H. (2002) Şehirlerde Turizm  Gelişimi ve Genel Politikalar -Şehirsel Turizm Kavramı, 2.Turizm Şurası, Ankara ,Bildiriler Kitabı 2. cilt
GÖÇER,K., ÇIRACI,H. (2002) Türkiyede Kentlerin Sosyal ve Ekonomik Göstergeleri Arasındaki İlişki” İTÜ Dergisi, Mart 2002, s.
MERT,Z.G. ÇIRACI,H. (2004)” İstanbul Bölgesi Büyük Sanayiinin Mal ve Hizmet Üretimi”, İTÜ Dergisi, 1mart 2004s.80-88
KERİMOĞLU,E.,ÇIRACI,H. (2006) “İstanbulda Uluslararası  Ziyaretçilerin Memnuniyet  Düzeyleri, İTÜ Dergisi 1 Mart 2006, s.35-46
ÇIRACI,H.,YILDIZ, R. (2006) “Türkiye’de Metropoliten Bölge Ölçeğinde Stratejik Mekansal Planlama Sürecinin Geliştirilmesine Yönelik Kavramsal Bir Sistem  Modeli Önerisi” Kent Gündemi, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, Ocak, s.74-82
ÇIRACI, H., (1993) “Planlamada Yeni Eğilimler ve Şehir Plancısının Değişen Rolü ve Konumu Üzerine”, Planlama Dergisi İstanbul Özel Sayısı, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, 93/1-4.
DÖKMECİ, V., ÇIRACI, H., (1987) “Beyoğlu’nun Tarihi Gelişimi ve Yenilenmesi”, TTOK Bülteni, No:76/355.
DÖKMECİ, V., ÇIRACI, H., (1987) “Beyoğlu’nun Tarihi Gelişimi”, Yapı Dergisi, Sayı:71, s:42-47.
ÇIRACI, H., (1982) “Türkiye’de Şehirsel Büyümeyi Etkileyen Faktörler”, Prof.Dr. Ümit Doğanay’ın Anısına Armağan 2, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi, İÜ Yayın No:2848, SBF Yayın No:1, Fakülteler Matbaası, s: 205-211.
ÇIRACI, H., KERİMOĞLU, E., (2004), ‘Bölgesel Kalkınmada Şehirlerarası Ağ Davranışına Dayalı Turizm Gelişimi’,  28.Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, 8-10 Kasım 2004, Ankara, Bildireler Kitabı
DÖKMECİ, V., ÇIRACI, H., KUNDAK, S., (1997) “Beyoğlu’nun Korunması ve Yenilenmesinin Değerlendirilmesi”, Kentsel Koruma ve Yenileme Kongresi, MSÜ, İstanbul.
ÇIRACI, H., (1993) “Halkalı ve Eryaman Toplu Konut Alanlarında Çevre Düzenleme ve Altyapı Maliyetleri”, T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Konut Araştırmaları 1993 Sempozyumu, 1-2 Temmuz 1993, Ankara.
ATALIK G., ÇIRACI, H., (1993) “Bölgesel farklılaşmanın Bir Sonucu Olarak Bölgelerarası Göçler”, 9. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi, 24-25 Haziran 1993, Taşkışla, İstanbul, s:109-119.
ATALIK, G., ÇIRACI, H., GEZİCİ, F., (1992) “İstanbul için Sürdürülebilir kalkınma Koşulları”, Türkiye’de 16. Dünya Şehircilik Günü Kollokyumu, 3-8 Kasım 1992, İstanbul.
ÇIRACI, H., AYDINLI, S., KUBAT, A.S., (1989) “Tarihsel Çevrede Kamu Mekanları Tasarım Ölçütleri – Beyazıt Meydanı Örneği”, Kamu Mekanları Tasarımı ve Kent Mobilyaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, MSÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul.
ÇIRACI, H., (1989) “Şehir Merkezlerinde Planlama Sorunları”, Kayseri Dünya Şehircilik Gününde Kayseri Belediyesi ve Mimarlar Odasınca Düzenlenen Toplantıda Sunulan Bildiri, 4-5 Kasım 1989, Kayseri.
ÇIRACI, H., (1988) “Planlı Dönemde Türkiye’de Orta Büyüklükte Şehirlerde Büyüme ve Konya Örneği”, Konya Sempozyumu, Konya.
ÇIRACI, H., (1986) “farklı Büyüklükteki Şehirlerde Hizmetlerin Şehirsel Büyümede Rolü”, İTÜ Çevre ve Şehircilik UYGAR Merkezi, Yeni İmar Mevzuatı Planlama ve Uygulama Semineri, 30 Haziran-4 Temmuz 1986, İTÜ, Taşkışla, İstanbul.
ÇIRACI, H., (1978) “İstanbul’da Tarihi Yarımada Haliç Kıyıları, Merkezi İş Alanı (MIA) İşlevi İçinde Koruma”, İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehircilik Enstitüsü, 7. Danışma Kurulu Toplantısı Bildirisi.
AYSAN, M., (1996), “Environment Sensitive Urban Transportation”, European Regional Science Association, 36th European Congress, 26-30th  August, (CD Rom’da internet aracılığı ile yayınlandı), ETH Zurich, Switzerland.
AYSAN, M., (1996) “A Dynamic Lowry Model Calibration: Case Study of İstanbul”, 5th World Congress of the RSAI, May, 2-4 1996, Congress Proceedings V, s. CS4-12A-1, Osaki, Shinagawa, Tokyo.
AYSAN, M., (1996) “Energy and Environmental Conservation Factors in Urban Transport and Policies”, 5th World Congress of the RSAI, 2-4 May, Congress Proceedings  IV, s. CS2-6B-2, Shinagawa, Tokyo.
AYSAN, M., (1989) “The Evaluation of Resettlement Laws and Building Regulations in Relation to Solar Radiation Optimization Principles: The case of Turkey”, A.I.S.R, (Associazione, Italiana D.Science Regional), 10 Yıllık Konferansı, 27-30 Kasım, 1989, Bildiriler Kitabı, s.997-1007, Roma.
AYSAN, M., (1989) “House Designing in Various Climate Regions”, Better Housing Through Innovative Tecnologies and Financing Kongresi, 23-27 Ekim 1989, Bildiriler Kitabı, s.124-132, Oporto, Portekiz.
AYSAN, M.; TÜRK, A.,(1999) “Tarihsel ve Arkeolojik Alanların Turizm Amaçlı Kullanımları: Göller Bölgesi Örneği”, 7. Kentsel Koruma-Yenileme ve Uygulamalar Semineri, Kentsel Kültür Mirasının Kollanması, Korunması ve Değere Konmasında Yeni Gelişmeler ve Kavramlar, MSÜ, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul.
AYSAN, M.; TÜRK, A., (1996) “Koruma Yaklaşımlarında Kentsel Kimlik Boyutu:Isparta Örneği”, SDÜ, IX. Mühendislik  Sempozyumu, 29-31 Mayıs, s. 63-68, Isparta.
AYSAN, M., (1996) “Urban Structure and Energy Consumed In Transport:Istanbul Case”, Bulletin of The Technical University of Istanbul, Vol.49, Nr.3-4, İstanbul.
AYSAN, M., (1996) “Kentsel Ulaşımda Kullanılan Enerji ve Kent Strüktürü”, Yeni Türkiye Dergisi, Habitat Özel Sayısı, Yıl 2, sayı: 8, Mart-Nisan,s.198-210, Ankara.
AYSAN, M. (1996) “Metropoliten Planlamada Model Kullanımı”, İller Bankası Dergisi, sayı: 1, Ocak, İller Bankası Vakıf Matbaası, s.21-24, Ankara.
AYSAN, M., (1995) “İstanbul Kentiçi Ulaşımı ve Çözüm Yaklaşımları Konusunda Genel Değerlendirme”, İller Bankası Dergisi, sayı: 5, Ekim-Kasım-Aralık, s.13-21, Ankara.
AYSAN, M., DÖKMECİ,V., ALTAN,Z. (1995), “Dinamik Lowry Modelinin İstanbul’a Uyarlanması”, 3. Ulaştırma Kongresi, 5-6-7 Haziran,TMMOB İnş. Müh. Odası, İstanbul Şubesi, s.155-174, İstanbul.
AYSAN, M., DEMİR,O., ALTAN, Z., DÖKMECİ,V., (1995) “İstanbul’da Sanayiin Desantralizasyonu ve Kentsel Ulaşıma Etkisi”, ODTÜ Dergisi, Cilt:15, sayı:1-2, s.53-74.
AYSAN, M., (1994) “Kentsel Ulaşımda Enerji ve Çevre Koruma Etkenleri ve Politikalar”, Türkiye 6.Enerji Kongresi, Tebliğler Kitabı, 17-22 Ekim, s.256-269, İzmir.
AYSAN, M., (1994) “Çevre Duyarlı Kentsel Ulaşım”, 4.Ulusal Bölge Bilimi, Bölge Planlama Kongresi, 16-17 Haziran, Bildiriler Kitabı, s.163-173, Trabzon.
AYSAN, M., (1993) “Kentsel Ulaşımda Enerji Korunumu”, Enerji 1993, Enerji Tasarrufu Semineri, TUYAP, 21-22 Ocak 1993, Bildiriler Kitabı, s.225-241, İstanbul.
AYSAN, M., (1991) “Kent Planlamada Enerji Korumaya Yönelik Çözüm Yaklaşımları”, Kent Planlamada Enerji Korunumu Semineri, 25-26 Nisan 1991, İTÜ, Bildiriler Kitabı, s.237-251, İstanbul.
AYSAN, M., SUHER, H., ÇETİNER, A., BARANSU, B., OCAKCI, M., ERGUN, N., EYÜBOĞLU, E., (1991) “Planlamaya Katılımı Kologyum Genel Değerlendirmesi”, Tasarım Dergisi, Ocak/Şubat, sayı: 10, s.104, İstanbul.
AYSAN, M., (1990) “Spor Donatısı Saptanmasında Bir Yöntem ve İstanbul Örneği”, Yapı Dergisi, Mayıs, sayı: 102, s.60-66, İstanbul.
AYSAN, M., (1989) “İmar Mevzuatı ve Kentlerin Biçimlenişinde Güneş Işınımı Etkisi”, Planlama Dergisi, sayı: 2-3-4, s.56-57, İstanbul. 
AYSAN, M.,  (1987) “Toplu Konut Planlamasında Güneş Işınımı Etkeni ve Mevcut İmar Mevzuatı, Yapı Endüstri Merkezi Toplu Konutlarda Mekan Standartları Paneli, 15-16 Nisan 1987, Bildiriler Kitabı s.198-206, İstanbul.
AYSAN, M.; TÜRK, A., (1998) “The Dimension of Urban Identity in Urban Conservation Approaches: The Case of Isparta”, Open House International vol. 23, no:1.
AYSAN, M.; DEMİR, O.; ALTAN, Z.; DÖKMECİ,V., (1997) “Industrial Decentralization in İstanbul and Its Impact on Transport”, Journal of Urban Planning and Development vol.123, n 3,  40-58
AYSAN, M.; ÖZÇEVİK, G.Ö., (2000) “Pattern Of Development on the İstanbul Metropoliten Fringe, Cultural And Spatial Diversity in the Urban Environment” , YEM yayın, pp 11-22, İstanbul.
SIVALIOĞLU, P. ve BERKÖZ, L. (2012) User Satisfaction in national parks, Academic Research International, Vol.2 (3), May 2012, pp. 537-548.
SIVALIOĞLU, P. ve BERKÖZ, L. (2012) Perceptual evaluation of the national  park users, Procedia - Social and Behavioral Sciences 50 ( 2012 ) 928 – 940.
BERKÖZ, L., TÜRK, S.S. (2010) “The Intra-metropolitan Determinants of Foreign Investment Firms in Istanbul”, Journal of Urban Planning and Development-ASCE, Vol.136, Issue 3,  234-242. 
BERKÖZ, L. (2009) “Comparing the residential in gated and non-gated neighborhoods in Istanbul”, A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, Vol. 6, No. 1, 41-59.
BERKÖZ, L., TÜRK, S.S. (2009) “Locational Preferences of FDI Firms in Turkey: A Detailed Examination of Regional Determinants”, European Planning Studies, Vol. 17, No. 8, pp. 1243-1246.
BERKOZ, L., TURK, S.S., KELLEKÇİ, Ö.  L. (2009) "Environmental Quality and User Satisfaction in Mass Housing Areas: The Case of Istanbul", European Planning Studies, Vol. 17, No1,  161-174.
BERKOZ, L., TURK, S.S. (2008) “Determination of Location-Specific Factors at the Intra-Metropolitan Level: Istanbul Case”, Journal of Economic and Social Geography, TESG, 99:1, 99-114.
BERKÖZ, L., KELLEKÇİ, Ö.  L. (2007) Mass Housing: a residents satisfaction with their housing and environment, Open House International,, vol.32, no.1, 41-49.
KELLEKCİ, Ö.L.,  BERKÖZ, L. (2006)  Mass Housing: User Satisfaction in Housing and its Environment in Istanbul, Turkey, European Journal of Housing Policy, Vol. 6, No.1, pp. 77-99, April 2006. 
BERKÖZ, L. (2005) Migrants Satisfaction with Squatter/Apartment Residence and Environment in Istanbul, European Spatial Research and Policy, Volume 12, Number 2, pp. 145-159.
BERKÖZ, L. (2005) Locational Determinants of Foreign Investors in Istanbul, Journal of Urban Planning and Development-ASCE, Volume 131, Issue 3 (September), pp.140-147.
BERKÖZ, L. (2001) The Interregional Location of Foreign Investors in Turkey, European Planning Studies , Vol.9, No. 8, pp. 979-994.
BERKÖZ, L. (2000) Location of  Financial, Insurance, and Real Estate Firms in Istanbul, Journal of Urban Planning and Development-ASCE,  Vol. 126, No.2, June, pp. 75-88. 
DÖKMECİ, V., BERKÖZ, L. (2000) Residential-Location Preferences According to Demographic Characteristics in Istanbul, Landscape and Urban Planning ,  48/1-2, pp. 45-53. 
BERKÖZ, L. (1998) Locational Preferences of Producer Service Firms in Istanbul, European Planning Studies , Vol.6, No.3, pp. 333-349.
ÇAĞDAŞ, G., BERKÖZ, L. (1996) Dynamic Behavior of the City Center in Istanbul, Computers, Environment and Urban Systems , Vol. 20, No.3, pp. 153-164.
DÖKMECİ, V., BERKÖZ, L. (1996) International Telecommunications in Turkey, Telecommunications Policy, Vol.20, No.2, pp.125-130.
DÖKMECİ, V., BERKÖZ, L., LEVENT, H., YÜREKLİ, H., ÇAĞDAŞ, G. (1996) Residential Preferences in Istanbul, Habitat Intl. , Vol.20, No.2, pp.241-251. 
DÖKMECİ, V., BERKÖZ, L. (1994) Transformation of Istanbul from a Monocentric to a Polycentric City, European Planning Studies ,Vol.2, No.2, s.189-201.
BALYEMEZ, S., BERKÖZ, L. (2011) Deprem Risklerinin Azaltılmasında Toplumsal Bileşen, itü dergisi/a mimarlık, planlama, tasarım, Cilt: 10, Sayı: 1, s.27-38. 
BERKÖZ, L. (2008) “İstanbul’da korunaklı tek-aile konutları: Konut kalitesi ve kullanıcı memnuniyetinin belirlenmesi”, itü dergisi/a mimarlık, planlama, tasarım, Cilt: 7, Sayı: 1,  s. 110-124.
BERKÖZ, L., TÜRK, Ş.Ş. (2007) Yabancı yatırımların yerseçimini etkileyen faktörler: Türkiye örneği, itü dergisi/a mimarlık, planlama, tasarım, Cilt:6, sayı 2, s. 59-72.
KELLEKCİ, Ö.L. & BERKÖZ, L. (2006)  Konut ve Çevresel Kalite Memnuniyetini yükselten faktörler, itü dergisi/a mimarlık, planlama, tasarım, Cilt: 5, Sayı:2, Kısım:1, s. 167-178.
BALYEMEZ, S., BERKÖZ, L. (2005) Hasar görebilirlik ve kentsel deprem davranışı, itüdergisi/a mimarlık, planlama, tasarım, Cilt: 4, Sayı: 1, s.3-14. 
DÖKMECİ, V., BERKÖZ, L. (2000) İstanbul’un Tekmerkezliden Çok merkezli Bir Kente Dönüşümü, İstanbul Dergisi, Sayı:35, s.88-95.
BERKÖZ, L.,  DEMİRBAŞ, F. (1997) Kaman Mikasanomiya Japon Bahçesi, Yapı Dergisi, sayı: 190, s. 109-113.  
DÖKMECİ, V., DÜLGEROĞLU YÜKSEL, Y., BERKÖZ AKKAL, L. (1997) İstanbul’da Planlı İş Merkezleri İhtiyacı, Ofis&İnsan, Eylül 97, s.32-35.
DÖKMECİ, V., BERKÖZ, L. (1997) İstanbul’da Göç ve Yaşam Kalitesi, Cumhuriyet Gazetesi, 20 Şubat 1997, s.2.
DÖKMECİ, V., YÜREKLİ, H., ÇAĞDAŞ, G., BERKÖZ, L., LEVENT, H. (1994) Konut Fiatları Hergün Artıyor Dünyada Mekan..., İstanbul Dergisi, Sayı 10, s.77-82.
DÖKMECİ, V., BERKÖZ, L. (1994) Değişen Alışverişin Aldatıcı Yüzü Plansız İş Merkezleri, İstanbul Dergisi, Sayı 9, s.12-16.
DÖKMECİ, V., BERKÖZ AKKAL, L. (1993) İstanbul Şehir Merkezinin Dinamizmi, Planlama Dergisi, İstanbul Özel Sayısı, Sayı 1-4, s.26-28.
DÖKMECİ, V., BERKÖZ AKKAL, L. (1993) İstanbul Merkezi’nin Transformas¬yonu, Yapı Dergisi, Sayı 143, s.43-47.
SUHER, H., IRMAK ÖZDEN, Y., DİŞÇİ, R., OCAKÇI, M., BERKÖZ, L. (1991) İstanbul Metropoliten Kentinde Sosyo-Ekonomik Koşullar, Yapma Çevre ve Sağlık Koşulları Arasındaki İlişkilerin Saptanması, Yapı Dergisi, Sayı 109, s.41-51.
DÖKMECİ, V., BERKÖZ, L., ATILGAN, B. (1989) Kamu Tesislerinin Yer Seçimi “İstanbul’da Posta Toplama Dağıtım Merkezlerinin Optimum Tayini”, İTÜ Dergisi, Cilt 47, Sayı 4, s.46-53.
BERKÖZ, L. (2003) Türkiye’deki Yabancı Sermayeli Firmaların Yerseçimi Tercihleri, Prof. Dr. Yücel Ünal’a Armağan Makale Kitabı, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi, s. 107-121.
BERKÖZ, L., KELLEKÇİ, L. (1999) Toplu Konut Kullanıcılarının Konut ve Çevresinden Memnuniyetlerinin Belirlenmesi: Bahçeşehir Örneği, Prof. Dr. Gündüz Atalık’a Armağan Makale Kitabı, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi, s.169-174
BERKÖZ, L., SIVALIOĞLU, P. (1998) Kadıköy İlçesi Sahil Dolgu Alanları Kullanıcı İstekleri, Prof. Dr. Ayten Çetiner’e Armağan Makale Kitabı, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi, s.166-173.
DÖKMECİ, V., BERKÖZ, L. (1996) The Dynamics of Istanbul’s City Center, A Glimpse on Istanbul,  UNC Habitat II NGO Forum 96. 
BERKÖZ, L. (2012) The Rise of Gated Residential Areas in Istanbul: Dilemmas of Social and Spatial Segregations, 10th Congress of the International Association of Visual Semiotics, Buenos Aires, Argentina, 4-8.09.2012, 
SIVALIOĞLU, P. ve BERKÖZ, L. (2012) Perceptual evaluation of the national park users, ASEAN Conference on Environment-Behaviour Studies, Bangkok, Thailand, 16-18 July 2012 (CD).
BERKÖZ, L., TEPE, E.  (2011) The Effects of the Gated Housing Developments on the Urban Sprawl of Istanbul, Ecocity World Summit 2011, Montreal, Kanada, 22-26.08.2011, web.
BERKÖZ, L., SAKAR, M. (2011) Istanbul Office Market: Determining Tenants Satisfaction With Their Office and Environmental Quality, 51. ERSA Congress, Barselona, İspanya, 30.08-03.09.2011,  CD of papers.
BERKÖZ, L. (2010) Spatial Transformations in Istanbul, The Asian Conference on the Social Sciences, Osaka, Japan, 18-21.06.2010, CD of papers.
BERKÖZ, L., TEPE, E.  (2009) The intra-metropolitan location of banks in Istanbul, 49. ERSA Congress, Lodz, Polonya, 25-29.08.2009, USB-O_J_7_309.
BERKÖZ, L., TEPE, E.  (2009) Accessibility of New Transportation Systems in Mass Housing Areas in Istanbul, 49. ERSA Congress, Lodz, Polonya, 25-29.08.2009, USB- O_I_1_307.
BALYEMEZ, S., BERKÖZ, L. (2009) Priorities and Preferences of Society in Earthquake Risk Reduction: A Social Research In Bakırköy, International Earthquake Symposium Kocaeli 2009, Prof. Dr. Baki Komşuoğlu Congress Center, Umuttepe, Kocaeli-Turkey, 17-19.08. 2009. 
BALYEMEZ, S., BERKÖZ, L. (2009), Toplumun Deprem Risklerinin Azaltılmasındaki Öncelik Ve Tercihleri: Bakırköy'de Sosyal Bir Araştırma Uluslararası Deprem Sempozyumu Kocaeli 2009, 17-19.08. 2009. 
BERKÖZ, L. (2009) The Analysis of Single-Family Gated Housings Sprawl in Istanbul, International Real Estate Conference of the Asian Real Estate Society  and the American Real Estate and Urban Economic Association, Los Angeles, California, 11-14.07.2009,
BERKÖZ, L. (2008) Gated Communities: The Effects of User Profile on Environmental Quality Satisfaction, XXXVI World Congress on Housing Science, Kolkata, 3-7 .11.2008, Proceedings pp.43+ CD of Papers. 
BERKÖZ, L.  (2008)  Locational Preferences of Foreign Logistics Firms in  Istanbul, 48. ERSA Congress, University of Liverpool, Liverpool, 27-31.08.2008, Papers in USB-558 .
BERKÖZ, L., TEPE, E.  (2008) Gated Residential Areas in Istanbul: Private cars versus public transport systems,  48. ERSA Congress, University of Liverpool, Liverpool, 27-31.08.2008, Papers in USB-879.
BERKÖZ, L.  (2008)  Gated Communities: User satisfaction in housing environment in Istanbul, CIB W 084 “Building Comfortable and Livable Environments for All” Meeting, 15-16 May 2008, Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia, USA (CD-Rom pp. 176-196).
BERKÖZ, L., TEPE, E.  (2008) Gated residential areas in Istanbul: private cars versus public transport systems, CIB W 084 “Building Comfortable and Livable Environments for All” Meeting, 15-16 May 2008, Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia, USA (CD-Rom pp.214-220).
BERKÖZ, L., TÜRK, Ş.Ş. (2007) The Intra-metropolitan Determinants of Foreign Investment Firms in Istanbul, EURA 10. Anniversary Conference ‘The Vital City’, 12-14 September.2007, University of Glasgow (Book of Abstracts, pp.3,, paper submitted website, WS theme 1).
BERKÖZ, L., (2007) Location of  Single-family Gated Communities in Istanbul, XXXV IAHS World Congress on Housing Science, 4-7 September, Melbourne, Australia (Congress Proceedings, pp. 97 and CD).
BERKÖZ, L., (2007) Gated Communities: The Determinants of Residential Environmental Quality and Satisfaction, XXXV IAHS World Congress on Housing Science, 4-7 September, Melbourne, Australia (Congress Proceedings, pp. 96 and CD).
BERKÖZ, L., TÜRK, Ş.Ş. (2006) Locational preferences of FDI Firms in Turkey, IFoU2006 Beijing International Conference Modernization and Regionalism-Re-inventing the Urban Identity, 17-20.10.2006, Beijing, Çin (Proceedings Volume 1, pp. 239-245). 
BERKÖZ, L. (2006) Sprawling of Single Family Housing in Istanbul, XXXIV IAHS World Congress-Sustainable Housing Design, 20-23.9.2006, Napoli, İtalya (CD-Rom, Book of Abstracts, pp.210).
BERKÖZ, L., TÜRK,Ş.Ş., KELLEKÇİ, Ö.L.  (2006) User Satisfaction in Housing Environmental Quality of Istanbul Metropolitan Area, XXXIV IAHS World Congress-Sustainable Housing Design, 20-23.9.2006, Napoli, İtalya (CD-Rom, Book of Abstracts, pp.175).
TÜRK, Ş.Ş., BERKÖZ, L. (2006) Modelling the Intra-Metropolitan Location of Foreign Investment Firms in Istanbul, 46. ERSA Congress, Volos, 30.8-3.9.2006 (CD-Rom, Book of Abstracts, pp.22).
BERKÖZ, L., TÜRK,Ş.Ş. (2006) Locational Determinants of Foreign Investment Firms in Turkey, International Conference on Regional and Urban Modeling, 1-3 June 2006, Brüksel, Belçika (CD-Rom ve Proceedings basılıyor). 
TÜRK, Ş.Ş., BERKÖZ, L. (2006) Modelling the Intra-Metropolitan Location of Foreign Investment Firms in Istanbul, International Conference on Regional and Urban Modeling, 1-3 June 2006, Brüksel, Belçika (CD-Rom ve Proceedings basılıyor). 
BERKÖZ, L., TÜRK,Ş.Ş. (2005) Factors Influencing the Choice of FDI Locations in Turkey, 45. ERSA Congress, Amsterdam,23-27.8.2005, CDROM-434
TÜRK, Ş.Ş., BERKÖZ, L. (2005) A Spatial Model of Change of FDI Firm Population in Istanbul, 45. ERSA Congress, Amsterdam, 23-27.8.2005, CDROM-437
KELLEKÇİ, Ö., BERKÖZ, L. (2005) Determining the factors that increase dwelling and environmental quality satisfaction in Istanbul, 45. ERSA Congress, Amsterdam,23-27.8.2005, CD-143 
BERKÖZ, L.,  BALYEMEZ, S. (2003) Kentsel Planlama ve Tasarım Değişkenlerinin Deprem Olgusu Açısından İrdelenmesi ve Kentsel Deprem Davranışı, XV. Uluslar arası Yapı ve Yaşam Kongre Kitabı “Kentler ve Mimarlık”, s.165-189, TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi- Uluslar arası Mimarlar Birliği Türkiye Kesimi, Bursa, 18-20 .9.2003. 
BERKÖZ, L. (1999) Locational Preferences of Foreign Capital Companies in Turkey,  39. ERSA Congress, Dublin, 23-27.8.1999, CD ROM, A051, 
BERKÖZ, L., TEKBAŞ, D. (1999) The Role of Ports in the Economic Developments of Turkey, 39. ERSA Congress, Dublin, 23-27.8.1999, CD ROM, A173, 
BERKÖZ, L. (1998) The Location of High-Order Services in Istanbul, 38. ERSA Congress, Austria, Vienna, 28.8.-1.9.1998, CD ROM, J, (Sunan: Berköz) .
DÖKMECİ, V., BERKÖZ, L. (1998) Optimum location of emergency facilities to be served to possible earthquakes casualties in Istanbul, Seismic Safety of Big Cities, Earthquake Prognostics World Forum, Istanbul, 21-25.9.1998 
BERKÖZ, L., DÖKMECİ, V. (1997) A Dynamic Analysis of Inter-Regional Migration in Turkey, 37. ERSA Congress, Italy, Rome, 26-19. 8.1997, CD ROM, T11,
BERKÖZ, L. (1997) Sectoral Clustering in the Istanbul Metropolitan Area, 37. ERSA Congress, Italy, Rome, 26-19. 8.1997, CD ROM, T9,
DÖKMECİ, V., YÜREKLİ, H., ÇAĞDAŞ, G., BERKÖZ, L., LEVENT, H. (1994) The Transformations of Neighborhoods in Istanbul, Societies in Transition Conference, Edinburgh, 29-30.6.1994, pp.1-5, 
DÖKMECİ, V., YÜREKLİ, H., ÇAĞDAŞ, G., BERKÖZ, L., LEVENT, H. (1994) Determining the Housing Quality in Metropolitan Areas, 13.IAPS, Manchester, 13-15.7.1994 
DÖKMECİ, V., YÜREKLİ, H., ÇAĞDAŞ, G., BERKÖZ, L., LEVENT, H. (1993) Demand for Housing in Istanbul, XXIst IAHS World Housing Congress, Cape Town, 10-14.5.1993, pp.1156-1162,.
DÖKMECİ, V., BERKÖZ, L., TOKCAN, S. (1993) International Telecommunica¬tions of Turkey, 33.RSA European Congress, Russia, Moscow, 24-27.8.1993 
YÜREKLİ, H., ÇAĞDAŞ, G., DÖKMECİ, V., BERKÖZ, L., LEVENT, H. (1993) “Determining the Housing Quality in Metropolitan Areas”, Transformation in the East, Transference from the West, International Housing Research Conference, Budapeşte, Eylül 1993.
DÖKMECİ, V., YÜREKLİ, H., ÇAĞDAŞ. G., BERKÖZ, L., LEVENT, H. (1993) Estimation of Housing Demand in Istanbul, 33.RSA European Congress, Russia, Moscow, 24-27.8.1993 (özeti basıldı) 
DÖKMECİ, V., BERKÖZ, L. (1992) The Economic Transformation of Turkish Provinces, 32.RSA European Congress, Louvain-La Neuve, 25-28.8.1992 (özeti basıldı) (Sunan: Berköz).
DÖKMECİ, V., BERKÖZ, L. (1991) Office Development in Istanbul and Its Periphery, 38.North American Meeting of the Regional Science Association, New Orleans, 7-10.11.1991 (özeti basıldı) 
SUHER, H., OCAKÇI, M., BERKÖZ, L. (1991) “Being Urbanized” of the New Inhabitant in the Metropolitan City of Istanbul, ENHR Housing for the Urban Poor Inter-national Congress, Istanbul, 17-20.9.1991, Sağlamer, G. ve Özüekren, Ş. (ed.), Housing for the Urban Poor, s.B034-B048, 
ÇAĞDAŞ, G., BERKÖZ, L. (1991) Dynamic Behavior of City Center in Istanbul, 31. RSA European Congress, Lisbon, 27-30.8.1991, Metropolitan Land Use, Vol. 5, s.468-490, 
BERKÖZ, L. (1991) A Dynamic Model for “New Firm Location” in Istanbul, 31. RSA European Congress, Lisbon, 27-30.8.1991, Labour Mobility and Regional Labour Markets, Vol. 3, s.248-273.
SUHER, H., IRMAK ÖZDEN, Y., DİŞÇİ, R., OCAKÇI, M., BERKÖZ, L. (1989) The Research Aimed at Explaining the Relationships Between the Socio-Economics, Man Built Environment and Health Conditions in the Metropolitan City of Istanbul, Research for Healthy Cities International Conference, The Hague, 21-23.6.1989 (özeti basıldı) 
SIVALIOĞLU, P. & BERKÖZ, L. (2012) Doğal korunan alanlarda ziyaretçi memnuniyeti, Kaz Dağları 3. Ulusal Sempozyumu, bildiriler kitabı 24-26 May 2012, Akçay.
BERKÖZ, L., TEPE, E. (2010) İstanbul’daki Korunaklı Yerleşimlerin Toplu Taşıma Sistemi İle Erişebilirliklerinin Değerlendirilmesi, Ulusal Konut Konferansı:Kapalı Konut Yerleşmeleri, 4-5.03.2010, Özetler Kitabı, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul.
BERKÖZ, L., BALYEMEZ, S. (2008) Deprem Riskinin Azaltılması İçin Hane Halkı ve Siyasi Kadro Yaklaşımına Dair Veriler”, İstanbul Depremini Beklerken….Sorunlar ve Çözümler Deprem Sempozyumu, 20 Eylül 2008,  Bildiriler Kitabı, s. 159-164.
BERKÖZ, L. (2007) İstanbul’da Korunaklı Konut yerleşimlerinin Kent Mekanındaki Yayılması, IAPS-CSBE Network Kültür ve Mekan Toplantıları, Birinci Ulusal Sempozyum, Kent, Kültür ve Konut, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, 14-16.12.2007, Özet Kitabı, s.15-16, s. 104-105,
BERKÖZ, L., EYÜBOĞLU, E. (2005) Yabancı Sermayeli Üretici Hizmet Firmalarının İstanbul’daki Mekansal Dağılımları, Planlamada Yeni Politika ve Stratejiler Riskler ve Fırsatlar, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 29. Kolokyumu,  İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, 7-9.11.2005, Bildiriler Kitabı, s.179-201, 
BERKÖZ, L.(1996) Metropoliten Değişim Sürecinde İstanbul Kent Merkezi, İstanbul 2020 Sempozyumu, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, 17-19.4.1996, Bildiriler Kitabı, s. 319-327, 
DÖKMECİ, V., YÜREKLİ, H., ÇAĞDAŞ, G., BERKÖZ,  L., LEVENT, H.  (1995)  İstanbul Metropoliten Alanında Konut Niteliğinin Belirlenmesi, Mimari ve Kentsel Çevrede Kalite Arayışları,  İ.T.Ü. Çevre ve Şehircilik Uygar Merkezi, 5-7.6.1995, Bildiriler Kitabı, s. 184-191, 
SUHER, H., OCAKÇI, M., BERKÖZ, L., KARABAY, H. (1992) Kentiçi Ulaşımda Yayalaştırma ve Kentlileştirme İlişkileri, 2. Kentiçi Ulaşım Kongresi, İstanbul, 16-18.11.1992, Bildiriler Kitabı184-196, 
ÇAĞDAŞ, G., BERKÖZ, L. (1992) İstanbul Kent Merkezinin Dinamik Gelişimi: Bilgisayar Destekli Bir Tahmin Modeli, 9.Ulusal Bilişim Kurultayı, İstanbul, 14-17.9.1992, Bildiriler Kitabı, 169-175,
BERKÖZ, L. (1992) İstanbul Metropoliten Alan Planlama Çalışmaları, 16. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu-İstanbul’un Kentsel Gelişme Sorunları ve Avrupa Metro-polleri, MSÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 3-8.11.1992, Bildiriler Kitabı, s.25-30, 
BERKÖZ, L. (1992) Yüksek Yapıların İstanbul’un Merkez Gelişme Alanlarında Konumlandırılma Sorunları, Yüksek Binalar II.Ulusal Sempozyumu, İst, 4-6.11.1992, Bildiriler Kitabı109-114,
DÖKMECİ, V., BERKÖZ, L. (1992) İstanbul’da Büro Yerseçimi, Yüksek Binalar II. Ulusal Sempozyumu, İstanbul, 4-6.11.1992, Bildiriler Kitabı, s.73-80, 
BERKÖZ, L. (1992) Metropolitenleşme Sürecinde İstanbul Metropoliten Kentinde Ekonomik Faaliyetlerin Gelişimi, Metropol, Yeni Hayat Tarzları, Yeni Sorunlar, Yeni Çözümler Uluslararası Kollokyumu, İstanbul, 23-25.11.1992, 
SUHER, H., OCAKÇI, M., BERKÖZ, L. (1991) Yayalaştırma-Kentlileşme, I.Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, MSÜ Mimarlık Fakültesi, İst, 23-24.6.1991, Bildiriler Kitabı,237-241, 
SUHER, H., OCAKÇI, M., BERKÖZ, L. (1990) Kentsel Yerleşme Alanında Yaya-Taşıt İlişkileri “Yayalaştırma”, 3.Toplu Taşım Kongresi, EGO Genel Müdürlüğü, Ankara, 13-15.6.1990, Bildiriler Kitabı, s.247-260, 
SUHER, H., OCAKÇI, M., BERKÖZ, L. (1989) İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık-Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Şehircilik Dersleri Çalışma Örnekleri, İstanbul’un Problem Noktaları ve Öğrenci Çalışmalarıyla Çözüm Arayışları Sempozyumu, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 11-12.5.1989, Bildiriler Kitabı, s.48-59,+B414
BERKÖZ, L. (1986) Boğaziçi’nde Uygulamada Çıkan Sorunlar “Sarıyer Örneği”, Yeni İmar Mevzuatı Planlama ve Uygulama Semineri, İTÜ Rektörlüğü Çevre ve Şehircilik UYG-AR Merkezi, İstanbul, 30.6.1986-4.7.1986, Bildiriler Kitabı, s.17-22,
BERKOZ, L., TEPE, E. (2011), The Intra-metropolitan Location of Banks in Istanbul,  Germany: VDM Verlag Dr. Müller (ISBN: 978-3-639-34366-3).
BERKOZ, L. (2010) Single-Family Gated Housing Sprawl in Istanbul: Environmental Quality and Satisfaction, Germany: VDM Verlag Dr. Müller (ISBN: 978-3-639-25182-1).
BERKÖZ, L., TÜRK, Ş. (2008) Yabancı Sermayeli Firmaların Türkiye’deki Mekansal Yerseçimi Üzerine Modeller, İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası. (ISBN: 978-975-561-315-4).
BODUROĞLU, H., DÖKMECİ, V., BERKÖZ, L. (1996) Emlakbank Kentleri, İstanbul: Creative Yayıncılık ve Tanıtım Ltd.
DÖKMECİ, V., BODUROĞLU, H., BERKÖZ, L. (1996) Cities of Emlakbank, İstanbul: Creative Yayıncılık ve Tanıtım Ltd.
DÖKMECİ, V., DÜLGEROĞLU, Y., BERKÖZ AKKAL, L. (1993) İstanbul Şehir Merkezi Transformasyonu ve Büro Binaları, İstanbul: Literatür 
BERKÖZ; L. (2008)  “Satisfaction of the Migrants with Residence Environments in Squatter Areas of Istanbul” (Chapter 9, pp.193-210), In: Zimmermann, M.K. (Eds.), Political Refugees: Social Conditions, Health and Psychological Characteristics, Volume 3, New York: Nova Science Publisher. 2008, ISBN: 978-1-60456-452-5.
BERKÖZ; L. (2007) “Satisfaction of the Migrants with Residence Environments in Squatter Areas of Istanbul” (Chapter 7, pp.163-180), In: Jaworski, J.A. (Eds.), Advances in Sociology Research, Volume 4,  New York: Nova Science Publisher. 2007, ISBN: 1-60021-766-4.
BERKÖZ; L. (2006) Satisfaction of the Migrants with Residence Environments in Squatter Areas of İstanbul (Chapter 5, pp.105-121), In: Jaworski; J.A. (Eds.), Advances in Sociology Research, Volume 3,  New York: Nova Science Publisher.
YIRMIBESOGLU, F.; ERGUN, N.; (2013), “Fear of Crime in Beyoglu City Center”, Regional Science Inquiry, Vol: V, No: 1 pp:75-91, June 2013
GENLI YIGITER, R.; YIRMIBESOGLU, F.,(2011)"Local Agenda 21 and sustainable development: The case of Harran, Turkey", Urbani izziv, Vol. 22, No. 1, 06/2011, s. 144–153, ISSN: 0353-6483, Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia,
YONET, AYDIN, N.; YİRMİBEŞOĞLU, F.; (2010), “Evaluation of Transportation and Land Use of Historic Galata Case Study Using Indicators from Susutainability Matrix ”, Journal of Sustainability Science and Management,  December 2010, Vol. 5, No. 3, pp: 12-31, ISSN: 1985-3629.
YİRMİBEŞOĞLU, F.; ERGUN, N., (2007), “Property and Personal Crime in Istanbul”, European Planning Studies, Carfax Publishing, April 2007, 15, 3, pp: 339-355. 
ERGUN, N.; YİRMİBEŞOĞLU, F., (2007), “Distribution of Crime Rates in Different Districts in Istanbul”, Turkish Studies, Taylor and Francis, Routledge, September 2007, Volume 8, No 3, pp: 435-455.
GENLI YIGITER, R.; YIRMIBESOGLU, F.; (2011) “Local Agenda 21 Practices: Harran, Turkey”, VDM Verlag Dr.Müller Yayınevi, ISBN: 978-3-639-34731-9
YIRMIBESOGLU, F.; (2010) “Real Estate Agents: Their Location Choices in Istanbul”, VDM Verlag Dr.Müller Yayınevi, ISBN: 978-3-639-17645-2
BÖLEN, F.; YIRMIBESOGLU, F.; ERGUN N.; DULGER TURKOĞLU, H.; TERZI, F.;   KAYA, S.; KUNDAK, S.; (2009), “Quality of Residential Environment in a City Facing Unsustainable Growth Problems: Istanbul”, in Honor of Prof. Dr. Vedia Dökmeci, New Approaches in Urban and Regional Planning, Ed: Nuran Zeren Gülersoy, Ferhan Gezici, A. Buket Önem, Kerem Yavuz Arslanlı,: 103-113.
ERGUN, N.; YIRMIBESOGLU, F.; (2011), "Fear of Crime in Istanbul City Center", 09/2011, ERSA, Barcelona, (CD ROM)
AYDIN YONET, N.; YIRMIBESOGLU, F.; NARİN, H.; (2010), “Comparison of Old and New Neighbourhoods in Istanbul”, 37th IAHS World Congress on Housing Science: Design, Technology, Refurbishment and Management of Buildings, 26-29 October 2010, Santander, Spain. (Abstract Book)+(CD ROM)
AYDIN, YÖNET, N.; YIRMIBESOGLU, F.; (2009), “Gated Communities in Istanbul: Security and Fear of Crime”, ENHR 2009, Prague, Changing Housing Markets; Integration and Segmantation, (CD ROM).
BOLEN, F.; DULGER TURKOGLU, H.; ERGUN N.; YIRMIBESOGLU, F.; TERZI, F.; KAYA, S.; KUNDAK, S., (2007), “Quality of Residential Environment in a City Facing Unsustainable Growth Problems: Istanbul”, Joint Congress of the ERSA (European Regional Science Association - 47th Congress), 29 August – 2 September, Paris, France, (CD ROM).
YİRMİBESOGLU; F.; (2005) “Differentiation of Real Estate Market in Istanbul Between 1995, 2005”, 45th Congress of the European Regional Science Association Vrije Universiteit Amsterdam, CD 
ERGUN, N.; YİRMİBESOGLU; F.; GİRİTLİOGLU, C., (2003), "Social Change and Criminality in the City Center of Istanbul", ERSA 27-30 August, 2003, Jyväskylä, Finland (CD ROM).
YİĞİTER, R.; YİRMİBESOGLU, F.; (2003) “Local Agenda 21 And Practices In Turkey”, 43rd ERSA 2003 Congress, Finland (CD ROM).
YİRMİBEŞOĞLU, F., ERGUN, N., (2003) Determination of Housing Policies and Preferences After the 17th August 1999 Earthquake in Istanbul (417), Theme Track: Migration and Demographics – Housing, 42rd ERSA 2003 Congress, Dortmund, (Abstract).
ERGUN, N.; YİRMİBESOGLU, F., (2000), “Housing Market and Household Preferences in Istanbul”, 40th Congress of the European Regional Science Association, 29 August - 1 September 2000, Barcelona, Spain (CD ROM).
YİRMİBESOGLU, F., (2000), “The Spatial Impacts of the Household Characteristics: In The Case of Istanbul”, 40th Congress of the European Regional Science Association, 29 August - 1 September 2000, Barcelona, Spain (CD ROM).
BÖLEN, F.; TÜRKOGLU, H.; KORCA, P.; YİRMİBESOGLU, F., (1999), “Determinants of Land Prices in Istanbul: A Case Study”, 39th Regional Science Association European Congress, Dublin Ireland (CD ROM).
YİRMİBESOGLU, F.; BÖLEN, F., (1997) “Effects of Household Characteristics on Residential Choice” Culture and Space in the Home Environment Critical Evaluations and New Paradigms, Istanbul Technical University, Faculty of Architecture in collaboration with IAPS, Istanbul,
BOLEN, F.; GIRITLIOĞLU, C.; KORCA, P.; TÜRKOĞLU, H.; YİRMİBESOGLU, F., (1994) “The Land for Development and Residential Density the Case of Istanbul”, XXth International Association for Housing Science and Its Applications, World Congress on Housing, Salzburg Symposium, IAHS, pp: 62-74, (Proceedings).
GİRİTLİOGLU, C.; ERGUN, N.; YİRMİBESOGLU, F., (1994); "Social Change and Crime in the City Center of Istanbul", Edinburgh College of Art/ Heriot -Watt University, Two-day Conference: 29-30 June 1994, Edinburgh-Scotland.
 GİRİTLİOGLU, C.; BOLEN, F.; ERKUT, G.; ERGUN, N.; YİRMİBESOGLU, F., (1993), "Environmental Problems in the Historical Center of the Istanbul Metropolitan Area", VII. AESOP Congress, University of Lodz, June 1993, Lodz, Poland.
YİRMİBESOGLU, F.; BÖLEN, F., ( 1991) “Housing Policy in Turkey and The Impact of the New Housing Law in Istanbul”, ENHR., International Symposium, Housing for the Urban Poor, pp: 138-153, Eylül 1991, Istanbul, (Proceedings).
YİRMİBESOGLU, F.; BÖLEN, F., ( 1991) “The Effect of the Mass Housing Law on the Housing Market in Istanbul”, 31. RSA Congress, Lizbon, Ağustos 1991,
BÖLEN F., TÜRKOĞLU H., YİRMİBEŞOĞLU, F., (2010) İstanbul’un Mekansal yapısı ve Gelişme Dinamikleri, ITU Vakfı Dergisi, Mart Haziran 2010, Sayı:55, s.18-26.
BÖLEN, F.; DÜLGER TÜRKOĞLU, H.; YİRMİBEŞOĞLU, F.; (2009), “İstanbul’da Yapılaşma Yoğunluğu-Yaşanabilir Alan İlişkisi”, İTÜ Dergisi a; Mimarlık, Planlama, Tasarım, Cilt: 8, Sayı: 1,  127-137.
YİRMİBESOGLU, F.; (2008), “Emlak Komisyoncularının Mekansal Dağılım Süreci ve İstanbul’da Konut Piyasası”, İTÜ Dergisi a; Mimarlık, Planlama, Tasarım, Cilt: 7, Sayı: 2, sayfa: 128-140.
YİRMİBESOGLU, F.; ERGUN, N.; (2007), “İstanbul’da Suç”, Dosya 6: Kent ve Suç, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Bülten 55, Kasım-Aralık,  sayfa: 24-29.
YİRMİBESOGLU, F.; (2005), “Toplu Konutlaşan Kentler” Yeni Mimar Mimarlık Gazetesi “Toplu konut” özel dosyası, Aralık, sayfa:
GEZICI, F., TÜRKOĞLU, H., TEZER, A., YIRMIBEŞOĞLU, F., BAYCAN LEVENT, T., ERTEKIN, Ö., KUNDAK, S., (1999) "Deprem Gerçeği ve "Planlama", Cumhuriyet Bilim Teknik, 20 Kasım 1999, S.661,.21.
GİRİTLİOĞLU, C.; BÖLEN, F.; ERKUT, G.; ERGUN, N.; YİRMİBEŞOĞLU,F., (1993), "Metropoliten Şehir Merkezlerinde Değişen İşlevsel ve Mekansal İlişkiler-İstanbul Metropolü Şehir Eski Merkezinin Yeniden Organizasyonu", Planlama Dergisi, İstanbul Özel Sayısı, 93/1- 4, sayfa: 18-25.
TOKSÖZ, E., YIRMIBESOGLU, F.,  (2012 Kasım),“Türk Hukuk Sisteminde Kentsel Sit Alanlarında Dönüşüm ve Kaliteli Bir Mimari Ve Fiziksel Çevre Hakkı İlişkisi”  Dünya Şehircilik Günü 36. Kolokyumu 7-8-9 Kasım 2012, Ankara Gazi Üniversitesi
YİRMİBEŞOĞLU, F.,  (2012 Ekim), “Alt Gelir Grupları için Konut Üretimi” Dünya Konut Günü, İstanbul Barosu ve İstanbul Teknik Üniversitesi, Taşkışla
YİRMİBEŞOĞLU, F., (2005), “17 Ağustos 1999 Depremi Öncesi Ve Sonrasında Konut - Emlak Piyasasının Değişimi“, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, Planlamada Yeni Politika ve Stratejiler, Riskler ve Fırsatlar Bildiriler Kitabı, sayfa:227-239, 7-8-9 Kasım 2005, İTÜ, Taşkışla, İstanbul.
ERGUN, N.; YİRMİBEŞOĞLU, F., (2005), “İstanbul’da 2000-2004 Yılları Arasında Suç ve Suçluluk Dağılımı”, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, Planlamada Yeni Politika ve Stratejiler, Riskler ve Fırsatlar Bildiriler Kitabı, sayfa: 297-310, 7-8-9 Kasım 2005, İTÜ, Taşkışla, İstanbul.
 ERGUN, N., YİRMİBEŞOĞLU, F.,(2005) “ İstanbul’da Suç ve Suçluluk Dağılımı”, Türkiye’de Kriminoloji ve Ceza Adaleti: Yeni Araştırmalar – Yeni Projeler, Türkiye'de Kriminoloji ve Ceza Adaleti Sempozyumu, 14 Mayıs 2005, Bilgi Üniversitesi, İstanbul.
 BÖLEN, F., TÜRKOĞLU, H.,  YIRMIBEŞOĞLU, F., (2005), “İstanbul’da Arazi Değerleri ve Yaplaşma Yoğunluğu İlişkisi“, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, Planlamada Yeni Politika ve Stratejiler, Riskler ve Fırsatlar Bildiriler Kitabı, sayfa: 203-216, 7-8-9 Kasım 2005, İTÜ, Taşkışla, İstanbul.
AYDIN YÖNET, N.;  YIRMIBEŞOĞLU, F., (2005), “Kentsel Projelerin Sürdürülebilirlik Potansiyellerinin Değerlendirilmesi: Sürdürülebilirlik Matrisi“, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, Planlamada Yeni Politika ve Stratejiler, Riskler ve Fırsatlar Bildiriler Kitabı, sayfa: 261-272, 7-8-9 Kasım 2005, İTÜ, Taşkışla, İstanbul.
 ERGUN, N.; YİRMİBEŞOĞLU, F., (2003), İstanbul’da Fiziksel ve Demografik Karakteristiklerin Suç ile İlişkisi” , Prof. Dr. Yücel Ünal’a Armağan Kitabı, sayfa: 131-145,  İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul.
YİRMİBEŞOĞLU, F.; YİĞİTER, R., (2003), “Kentsel Dönüşüm Sürecinde “Yerel Gündem 21”in Rolünün Türkiye’deki Uygulamalar İle Değerlendirilmesi”, Kentsel Dönüşüm Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, TMMOB Şehir Plancıları Odası, İTÜ, MSÜ, YTÜ Mimarlık Fakülteleri Şehir ve Bölge Planlaması Bölümleri, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi,İstanbul
 ÖZÜEKREN, Ş.; YİRMİBEŞOĞLU, F., (2002), “Konut Alanlarının Geliştirilmesi ve Sürdürülebilmesinde Kamu-Özel Ortaklıkları”, Konut Kurultayı Bildiriler Kitabı, sayfa: , TMMOB Şehir Plancıları Odası, İstanbul. 
ERGUN, N.; YİRMİBEŞOĞLU, F., (2002), “İstanbul’da Planlı ve Plansız Konut Alanlarında Hanehalkı Tercihleri”, Konut Kurultayı Bildiriler Kitabı, sayfa: 399-411, TMMOB Şehir Plancıları Odası, İstanbul. 
BÖLEN, F., TÜRKOĞLU, H., YIRMIBEŞOĞLU, F., KORÇA, P., (1999), “İstanbul’da Farklı Gelir Gruplarına Yönelik Tolu Konut Örnekleri: Karşılaştırmalı Bir Araştırma”, Prof. Dr. Gündüz Atalık’ a Armağan Kitabı, s.23-35, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul. 
 YIRMIBEŞOĞLU, F., (1998), “Hanehalkı Hareketliliği ve Hanehalklarının Yerseçim Davranışları” , Prof. Dr. Ayten Çetiner’e Armağan Kitabı, s. 197-22, İTÜ Mİmarlık Fakültesi, İstanbul.
 BÖLEN, F.; TÜRKOĞLU, H.;  YIRMIBEŞOĞLU, F., (1998), “İstanbul’da Arazi Değeri Artışları: Bir Örnek Çalışma”, Ulusal Bölge Bilimi Kongresi Bildiriler Kitabı, s. 71-78, İTÜ, 1998, İstanbul, 
 BÖLEN, F.; KORÇA, P.; TÜRKOĞLU, H.,  YIRMIBEŞOĞLU, F., (1995) “2020 Yılına Doğru İstanbul Kentsel Sisteminin Gelişimi” İstanbul 2020 - Metropolün Geleceğine Yönelik Öneriler- Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s.219-227., 17-19 Nisan 1996, İTÜ, Taşkışla, İstanbul. 
GİRİTLİOĞLU, C.; ERGUN, N.; YİRMİBEŞOĞLU, F., (1995), “İstanbul Şehir Eski Merkezinde İşlevsel ve Mekansal İlişkiler”, Mimari ve Kentsel Çevrede Kalite Arayışları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, sayfa: 161-167. İTÜ Çevre ve Şehircilik Uyg-Ar Merkezi, Taşkışla , 5-6-7 Haziran 1995, İstanbul. 
BÖLEN, F.; KORÇA, P.; TÜRKOĞLU, H.,  YIRMIBEŞOĞLU, F., (1994) “İstanbul Metropolitan Alanında Arazi Değerlerinin Dağılımı”, 4. Ulusal Bölge Bilimi, Bölge Planlama Kongresi Bildiriler Kitabı, sayfa, 376-385,, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 1994, Trabzon. 
SUHER, H.; BEYGO, C.; ERTEKIN, Ö.; EYÜPOĞLU, E.; GEZICI, F.; GÜNGÖR, Ö.; KARABAY, H.; LEVENT, T.B.; TEZER, A.; UNUTMAZ, H.; YIĞITER, R.; YİRMİBEŞOĞLU, F.; YÜZER, M., (1994) “İstanbul Olimpiyat Oyunları Yerleşme ve Düzeni İlkeleri” Türkiye Olimpiyat Sempozyumu Bildiriler Kitabı, sayfa, 50-95, İstanbul Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü, Maçka, İstanbul.
BÖLEN, F.; GIRITLIOĞLU, C.; KORÇA, P.; TÜRKOĞLU, H.; YİRMİBEŞOĞLU, F.; (1993) “İstanbul Metropoliten Alanında İskan Yoğunluklarının Dağılımı, III. Ulusal Bölge Bilimi ve Planlaması Kongresi Bildiriler Kitabı, 24-25 Haziran 1993, sayfa   253-268, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 
GİRİTLİOĞLU, C.; ERKUT, G.; ERGUN, N.; YİRMİBEŞOĞLU, F., (1992), "Şehir Eski Merkezinde Doku Farklılaşması ve Ulaşım Sorunu", II. Kentiçi Ulaşım Kongresi, 16-18 Aralık 1992, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, İstanbul Şubesi, İstanbul II. Kentiçi Ulaşım Kongresi Bildiriler Kitabı, sayfa: 208-224, İstanbul.
ÖZÇEVİK, Ö., Beygo,C. ve Akçakaya,İ. (2010),“Building Capacity through Collaborative Local Action: Case of Matra REGIMA within Zeytinburnu Regeneration Scheme" ASCE Journal of Urban Planning and Development ,Vol.136 (2), sayfa:169-175.
TEZER, A., AKSEHIRLI, I., CETIN, N. I., ONUR, A. C. T., SEN, O. L. 2012, “Integrated planning need for the resilience of urban riverine ecosystems: Istanbul-Omerli Watershed case”, Ecohydrology & Hydrobiology, 12, No. 2.  BIOSIS PREVIEWS, Biological Abstracts, ISI Master Journal List. (2012) 
TEZER, A., YAMAN, Z. D., ALTUN, A. O., ALBAYRAK, I. 2012, “Urban resilience and ecosystem services: how can be integrated in the case of Istanbul-Sultanbeyli District?” TeMA, 2 (2012) 159-175. (2012)
GÜLERSOY, N.Z., ÖZSOY, A., TEZER, A., YIĞITER, R.G., GÜNAY, Z., 2009, “Strategic quality planning in urban environment”  A|Z ITU Journal of Faculty of Architecture, 6, No.1, 109-125, 2009. ICONDA (International Construction Database), DAAI (Design and Applied Art Index). (2009) 
TEZER, A. “The Urban Biosphere Reserve (UBR) Concept for Sustainable Use and Protection of Urban Aquatic Habitats: Case of the Omerli Watershed, Istanbul”, International Journal of  Ecohydrology & Hydrobiology, 5, No.4., 311-322 (2005). BIOSIS PREVIEWS, Biological Abstracts, ISI Master Journal List. (2005) 
TEZER Kemer, A. “Modeling of Land Use-Transportation Interaction in Istanbul”, A|Z ITU Journal of Faculty of Architecture, 1, No.2, 12-25, (2004). ICONDA (International Construction Database), DAAI (Design and Applied Art Index) (2004) 
TEZER, A., ONUR, A.C., YAMAN, Z.D.,  ÇETIN, N.I., DELIBAŞ, M.    "Dayanıklı Kentler", Ekoyapı Dergisi, Sayı 8, Şubat 2012.(2012) 
TÜRKOĞLU, H., KADIOĞLU, M., OKAY, N., TEZER, A., GEZICI, F., TRABZON, L., ISKENDER, H., AKMAN, N.,  OKUMUŞ, G., IRK, A., YAMAN, F., ATABEK, U., “Afetlere karşı risk azaltma önlemleri: Küçükçekmece İlçesi” Kentli Dergisi, Aralık 2011, s. 64-71. (2011) 
TEZER, A., SOLDUK, B., "Istanbul Metropoliten alanının sürdürülebilir gelişmesinde kentsel tarımın rolu", Kentli Dergisi, Temmuz 2011, s. 36-41. (2011) 
AYDIN, B., TEZER, A. 2012, “İmar Planları Ekolojik Planlamaya Adapte Edilebilir mi?” Ekoyapı Dergisi, Sayı 4, Şubat 2011. (2011)
TEZER, A. Istanbul’da Boğaz Köprüleri ve Mekansal Biçimlenmeye Etkileri, Mimar-Ist Dergisi, Istanbul Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi, Sayı: 20, 68-70. (2006) 
BÖLEN, F., ÖZSOY, A., ERKUT, G., TÜRKOĞLU, H.D., LEVENT, T.B., TEZER, A., “Kentleşme ve Doğa Karşıtlığı”, İstanbul Dergisi, Temmuz 2000, Sayı 34, 95-100. (2000) 
GEZICI, F., TÜRKOĞLU, H., TEZER, A., YIRMIBEŞOĞLU, F., LEVENT, T.B., ERTEKIN, Ö. VE KUNDAK, S., “Deprem Gerçeği ve Planlama”, Cumhuriyet Bilim ve Teknik Dergisi, Sayı:661, 21. (1999) 
 TEZER, A. (Dosya Editörü) “Istanbul’da Köprü Geçişi Seçeneklerinin Kentsel Biçimlenme Üzerindeki Etkileri”, Kent Gündemi, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, ISSN: 1301-2282, Yıl: 1, Sayı: 5,  15-17. (1998) 
TEZER, A., I. ALBAYRAK, A. C. ONUR, A.O. DOĞRU, N. ULUĞTEKIN, "Significance of Ecosystem Services Mapping for the Integration of Spatial Planning and Climate Adaptation", Bildiriler kitabı CD, 26th Annual AESOP Congress: Planning to Achieve / Planning to Avoid: The Need for New Discourses and Practices in Spatial Development and Planning, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 11-15 Temmuz 2012. (2012)
DELIBAS, M., TEZER, A., "Environmental conflicts and integration of urban riverine systems", Bildiriler kitabı CD, 26th Annual AESOP Congress: Planning to Achieve / Planning to Avoid: The Need for New Discourses and Practices in Spatial Development and Planning, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 11-15 Temmuz 2012. (2012)
YAMAN, Z. D., TEZER, A., "Urban resilience as a new policy paradigm for achieving sustainability in Istanbul", Bildiriler kitabı CD, 26th Annual AESOP Congress: Planning to Achieve / Planning to Avoid: The Need for New Discourses and Practices in Spatial Development and Planning, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 11-15 Temmuz 2012. (2012)  
DIZDAROGLU D.,  YIGITCANLAR T., TEZER A., 2009, An Indexing Model For Sustainable Urban Environmental Management: The Case of Gold Coast, Australia, Ecocity World Summit 2009 Proceedings. (2009)
TEZER, A., “Local Developments Versus Global Commitments: Reconciling Impact of Peripheral Urbanization with Natural Environment, Istanbul Case”, International Forum on Urbanism, Modernization & Regionalism Re-inventing the Urban Identity, Proceedings, Vol I, sf. 322-332, 18-20 October 2006, Tsinghua University, Beijing, China. (2006) 
URAL, D. N., UNLU, A., SENER, S., ERKUT, G., HELVACIOGLU, I., TEZER, A. “Urban Disaster Mitigation in Istanbul” in New Technologies for Urban Safety Engineering, Eds. Ryozo Ooka and Yoshitaka Kato,  ICUS, IIS, The University of Tokyo, Tokyo, Japan. (2003) 
BÖLEN, F. ÖZSOY, A., ERKUT, G., TÜRKOĞLU, H.D. LEVENT, T.B., TEZER, A., “A Drainage Basin Under the Threat of Illegal Settlements: A Case from Istanbul”, Quality of Urban Life: Policy versus Practice (Editors: N.Z. Gülersoy, N.Esin, A. Özsoy) ITU, Urban and Environmental Planning and Research Center, December 2003, 549-561. (2003) 
ORUC G.D., GIRITLIOGLU C., TEZER A., UNUGUR M., KUCUKDOGU M.S., “Users’ Trends-Spatial Differentiations: The Case of Istanbul-Avcılar”, 4th Biennale of Towns and Town Planners in Europe, Cultures of Cities Transformations Generating New Opportunities, Papers Report, Holland. (2001) 
TEZER, A., YIGITER, R.,“Impacts of 17th August Kocaeli Earthquake on the Development of Rural Settlements”, 40th Congress of the European Regional Science Association, CD-ROM, Barcelona.(2000) 
ERKUT, G., SAGLAMER, G., GULERSOY, N.Z., TURGUT, H., TEZER, A., GEZICI, F., INEOGLU, A., INALHAN, G., PICCINI, A., MARITANO, N.C., VITALE, L., ZMITROWICZ, W. “Low Income Housing Problematic in the Central Areas of Istanbul and Sao Paulo”, The International Symposium on Metropolis 21st Century: Cities, Social Life & Sustainable Development, IAPS 16: July 4-7, 2000, Paris, France. (2000)
TEZER, A., “Functional and Physical Changes of Istiklal Street Before and After Pedestrianization Implementation”, City and Culture, Urban Sustainability and Cultural Processes International Conference, Stockholm, 13-17 May. (1998)
BOLEN, F., OZSOY, A., ERKUT, G., TURKOGLU, H., LEVENT, T., TEZER, A., C.PILL, “Shelter for All versus Sustainable Development, Two Settlements in Omerli Water Basin: Sultanbeyli and Sarigazi”, Habitat II-Istanbul Workshops, 10-14 June 1996, ITU Faculty of Architecture. (1996) 
TEZER, A., CALISKAN, C. O., CALIK, M. M. AND SINMAZ, S., 2010,  Assessing urban transportation development: sustainable transportation perspectives for Istanbul, Turkey,  Sustainable Urban and Regional Infrastructure: Technology, Planning and Management, Tan Yigitcanlar (Ed), Information Science Reference, Hersey, PA, USA, ISBN 978-1-61520-775.  (2010) 
DAY, E., BRAIONI, G., TEZER, A. “Integrating aquatic habitat management into urban planning”, Aquatic Habitats in Sustainable Urban Water Management, Science, Policy and Practice, (Eds) Iwona Wagner, Jiri Marsalek, Pascal Breil, Urban Water Series, UNESCO IHP, Taylor&Francis, sf. 107-127.(2008) 
TEZER, A. “Integrated management of urban aquatic habitats to enhance quality of life and environment in cities: Selected case studies”, Aquatic Habitats in Sustainable Urban Water Management, Science, Policy and Practice, (Eds) Iwona Wagner, Jiri Marsalek, Pascal Breil, Urban Water Series, UNESCO IHP, Taylor&Francis, sf. 147-149. (2012) 
TEZER, A. “Integrated management of aquatic habitats: Urban biosphere reserve (UBR) approach for the Omerli Watershed, Istanbul, Turkey” Aquatic Habitats in Sustainable Urban Water Management, Science, Policy and Practice, (Eds) Iwona Wagner, Jiri Marsalek, Pascal Breil, Urban Water Series, UNESCO IHP, Taylor&Francis, sf. 200-208. (2008) 
YAMAN, Z. D., TEZER, A. "Dayanıklılık kuramının kent planlama ile ilişkilendirilmesi", Herkes için Kent, Herkes için Planlama: Akıllıca, Adaletle, Yeniden, Dünya Şehircilik Günü, 7. Türkiye Şehircilik Kongresi, 14-16 Kasım 2011, YTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Bildiri Özet Kitabı. (2011)
TEZER,  A.    "Iklim değişimi ve kentsel planlamanın adaptasyonu", Iklim Değişikliği, Sel-Kuraklık-Göç, Istanbul Barosu, Panel, 20 Haziran 2012.(2012) 
TEZER, A., ULUGTEKIN, N., ERTEKIN, O., GOKSEL, C., TERZI, F., (2011), Omerli Havzasi: Ecological Assets and Bird Atlas, Cenkler Press, Istanbul. (2011)
TURKOGLU, H., TEZER, A., ILKI, A., KUNDAK, S., Urban Planning and Construction Policies for Disaster Mitigation: Training Guidebook for Community Leaders (in Turkish and English), Istanbul Province Administration, Istanbul Project Coordination Unit (IPKB), Beyaz Gemi Training and Consultancy Services, April 2009. (2009) 
ZEREN GULERSOY, N., TEZER, A., GENLI YIGITER, R., KORAMAZ, K., GUNAY, Z., Istanbul Project: Istanbul Historic Peninsula Conservation Study (Vol: 1- 4), Istanbul Technical University, Faculty of Architecture, Ottoman Bank Archives and Research Centre, ISBN:978-975-561-316-1, 2008. (2008) 
TEZER, A., TURKOGLU, H. Mitigation and Urban Planning, in Basic Principles of Disaster Mitigation (in Turkish), M. Kadioglu and E. Ozdamar (Eds), TR Ministry of Interior and JICA Collaboration, JICA Turkey Office, Pub. No. 2, March 2008, Ankara. (2008) 
ZEREN GULERSOY, N., TEZER KEMER, A., YIGITER, R., KORAMAZ, K., GUNAY, Z., “Zeyrek, a Study in Conservation”, City Architecture in Between Past and Future, ITU Housing Research and Education Center Publication, ISBN: 975-561-273-4, Cenkler Matbaası (Press), Istanbul. (2005) 
TEZER, A. Principles of Emergency Management (in Turkish, 2.nd Edition), ITU Center of Excellence in Emergency Management, ITU-Press, ISBN: 975-561-204-1, Istanbul. (2005) 
TEZER, A., GEZICI, F. Tools for Emergency Planning (in Turkish, 2.nd Edition), ITU Center of Excellence in Emergency Management, ITU-Press, ISBN: 975-561-211-4, Istanbul. (2005)
SENER, S.M., TEZER, A., KADIOGLU, M., HELVACIOGLU, I., TRABZON, L. (in Turkish, 2.nd Edition), Project for Developing National emergency Plan, Final Report, ITU Center of Excellence in Emergency Management, ITU-Press, ISBN: 975-561-230-0, Istanbul. (2005) 
GULERSOY, N.Z., TURKOGLU, H.D. TEZER, A. YIGITER, R., “Evaluating Post-disaster Permanent Housing Areas in Regard to Urban Planning Principles (in Turkish), Prof. Dr. Yucel Unal’a Armagan, 55-63. (2003) 
TÜRKOĞLU, H., TEZER, A., YIĞITER, R.“Şehir Planlama ve Zarar Azaltma Yöntemleri”, Kentlerin Depreme Hazırlanması Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Mimarlar Odası İstanbul Şubesi 8-9 Şubat 2002, İTÜ Taşkışla, İstanbul, sf.94-106. (2002) 
TÜRKOĞLU, H., TEZER, A., YIĞITER, R. “Risk Analizi ve Acil Durum Planlaması”, Kentlerin Depreme Hazırlanması Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Mimarlar Odası İstanbul Şubesi 8-9 Şubat 2002, İTÜ Taşkışla, İstanbul, sf.107-117. (2002) 
ZEREN GÜLERSOY, N., TEZER, A., YIĞITER, R., “İstanbul’da Mekansal Gelişmenin Dünü, Bugünü ve Yarını Üzerine Karşılaştırılmalı Bir Değerlendirme”, 8. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, Bildiriler Kitabı, 24-25 Eylül 1998, sf.79-88, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, İstanbul. (1998) 
BÖLEN, F., ÖZSOY, A., ERKUT, G., TÜRKOĞLU, H., LEVENT, T., TEZER, A. “Ömerli Havzası’nda Kentleşme – Doğa Karşıtlığı”, Doğayı Korumada Kent ve Ekoloji Sempozyumu, 18-19 Aralık 1997, Bildiriler Kitabı, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Taşkışla. (1997) 
TEZER, A., “Tarlabaşı Yol Genişletilmesinin ve İstiklal Caddesi Yayalaştırmasının Kentsel Çevre Kalitesine Etkisi”, Mimari ve Kentsel Çevrede Kalite Arayışları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 5,6,7 Haziran 1995, sf.78-84, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, İ.T.Ü. Çevre ve Şehircilik Uyg-Ar Merkezi, ISBN 975-561-056-1, İstanbul. (1995) 
SUHER, H., BEYGO, C., ERTEKIN, Ö., EYÜBOĞLU, E., GEZICI, F., GÜNGÖR, Ö., KARABAY, H., TEZER, A., UNUTMAZ, H., YIĞITER, R., YIRMIBEŞOĞLU, F., YÜZER, M.A., “İstanbul Olimpiyat Oyunları Alanı Yerleşme ve Düzenleme İlkelerinin Saptanmasına Yardımcı Bir Araştırma”, Türkiye ve Olimpiyat Sempozyumu, İTÜ Beden Eğitimi Bölümü, 17-18 Kasım 1994, İTÜ Beden Eğitimi Bölümü Yayınları, ISBN 975-561-045-6, Cenkler Matbaacılık, İstanbul. (1995) 
ZEREN GÜLERSOY, N., TEZER, A., “Arazi Kullanımı-Ulaşım Etkileşiminde Kullanılan Modellerin Değerlendirilmesi”, 4.Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi Bildiriler Kitabı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 16-17 Haziran 1994, Trabzon. (1994) 
ZEREN GÜLERSOY, N., TEZER, A., GENLI YIĞITER, R., EYÜBOĞLU, E., “Tarihi Şehir Merkezlerinin Gelişme Sürecinde Yayalaştırmanın Etkileri-Beyoğlu İstiklal Caddesi Örneği”, 2.Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, Post Urbanism ve Kentsel Tasarım Bildiriler Kitabı, Mimar Sinan Üniversitesi, 21-22 Mayıs 1992, İstanbul. (1992) 
GÜLERSOY-ZEREN, N., ÖZSOY, A., TEZER, A., GENLI YIĞITER, R., GÜNAY, Z.,Mevcut Kentsel Dokuda Çevresel Kalitenin İyileştirilmesi: Stratejik Kalite Planlaması Modeli, İstanbul: İTÜ [E-kitap, ISBN: 978-975-561- 415-1]. (2012) 
TEZER, A., ULUĞTEKIN, N., GÖKSEL, Ç., ERTEKIN, Ö., TERZI F., Ömerli Havzası Ekolojik Değerleri ve Kuş Atlası | Omerli Watershed Ecological Assets and Bird Atlas, Cenkler Matbacılık, ISBN 978-975-561-395-6 İstanbul. (2011) 
TÜRKOĞLU H., TEZER A., KUNDAK S., İLKI A., "Afet Zararlarını Azaltmaya Yönelik Şehir Planlama ve Yapılaşma", Yerel Yöneticiler İçin Eğitim Kitapçığı,  Istanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi, Istanbul Proje Koordinasyon Birimi ve Beyaz Gemi Eğitim Hizmetleri, (2009) Istanbul.
TÜRKOĞLU H., TEZER A., KUNDAK S., İLKI A., "Afet Zararlarını Azaltmaya Yönelik Şehir Planlama ve Yapılaşma", Teknik elemanlar İçin Eğitim Rehberi  Istanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi, Istanbul Proje Koordinasyon Birimi ve Beyaz Gemi Eğitim Hizmetleri, (2009) Istanbul.
TÜRKOĞLU H., TEZER A., KUNDAK S., İLKI A., "Afet Zararlarını Azaltmaya Yönelik Şehir Planlama ve Yapılaşma", Toplum Temsilcileri İçin Eğitim Rehberi  Istanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi, Istanbul Proje Koordinasyon Birimi ve Beyaz Gemi Eğitim Hizmetleri, (2009) Istanbul.
ZEREN GULERSOY, N., TEZER, A., GENLI YIGITER, R., KORAMAZ, K., GÜNAY, Z., Istanbul Project: Istanbul Historic Peninsula Conservation Study, UNESCO World Heritage Project, Istanbul Technical University Rectorate, Istanbul, ISBN 978-975-561-316-1 (Takım). (2008) 
ŞENER, S.M., TEZER, A., KADıOĞLU, M., HELVACıOĞLU, I., TRABZON, L., Ulusal Acil Durum Yönetimi Modeli Geliştirilmesi Projesi, Afet Yönetim Merkezi, ITU-Press, Istanbul. (2005) 
ZEREN GULERSOY, N., TEZER, A., GENLI YIGITER, R., ZEYREK: A Study in Conservation, ITU Faculty of Architecture, ISBN 975-561-191-6, Cenkler Press, Istanbul. (2001) 
TEZER, A. "Kentsel Dirençlilik- Dayanıklılık " Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük, Melih Ersoy (derleyen), 2012, Ninova Yayınları,ISBN: 978-605-88444-2-1, sf. 221-223. İstanbul. (2012) 
TEZER, A.    "Iklim değişimi ve kentsel planlamanın adaptasyonu", Iklim Değişikliği, Sel-Kuraklık-Göç, Istanbul Barosu Yayınları, sf. 41-64. Istanbul. (2012)  
TEZER, A., TÜRKOĞLU, H., “Zarar Azaltma ve Şehir Planlama”, Afet Zararlarını Azaltmanın Temel İlkeleri, T.C. İçişleri Bakanlığı ve JICA, Kadıoğlu, M., Özdamar, E. (Editör), JICA Türkiye Ofisi Yayın No: 2, Mart 2008, Ankara. (2008)  
ZEREN GULERSOY, N., TEZER KEMER, A., YIGITER, R., KORAMAZ, K., GUNAY, Z., “Zeyrek, a Study in Conservation”, City Architecture in Between Past and Future, ITU Housing Research and Education Center Publication, ISBN: 975-561-273-4, Cenkler Matbaası (Press), Istanbul. (2005)  
GÜLERSOY, N.Z., TÜRKOĞLU, H.D. TEZER, A. YIĞITER, R., “Afet Sonrası Kalıcı Konut Alanlarının Şehir Planlama İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. Yücel Ünal’a Armağan, 55-63. (2003)  
TEZER, A., “İstanbul’da III. Köprü Geçişi Seçeneklerinin Kentsel Biçimlenme Üzerindeki Etkileri”, Prof. Dr. Ayten ÇETİNER’e Armağan, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, Taşkışla. (1998)  
ÖZÇEVIK, Ö., TÜRK, Ş.Ş., BEYGO, C., AKÇAKAYA, İ. (2007) “Community development for sustainable urban regeneration: Reflections on Zeytinburnu Ottoman Neighborhood Case”, ENHR International Conference, Sustainable areas 25-28 Haziran, Rotterdam, Hollanda (CD-Rom).
ÖZCEVIK,Ö., BEYGO,C., TÜRK, Ş.Ş., AKCAKAYA, İ., SEN, K., DAMEN, T. (2006) “Milestones of Zeytinburnu Municipality through Sustainable Urban Regeneration: From Vision to Action”, 42. IsoCARP Congress, Cities Between Integration and Disintegration Opportunities and Challenges, 14-18 Eylül, Istanbul, Türkiye (CD-Rom).    
TURK, S.S.AND KORTHALS ALTES, W.K. (2013) The applicability of inclusionary housing (IH) in Turkey Journal of Housing and the Built Environment     
TÜRK, Ş.Ş., DEMIRCIOĞLU, E. (2013) Using of market-led measures for land assembly in Turkey, Habitat International,
DURMUŞ, A., TÜRK, Ş. Ş. (2013), Factors Influencing Location Selection of Warehouses at the Intra-Urban Level: Istanbul Case, 
TÜRK, Ş. Ş., TÜRK, C. (2011) “The annulment of land readjustment projects: an analysis for Turkey”, Town Planning Review, 82.6, 687-708 (Avery Index to Architectural Periodicals).
TÜRK,  Ş. Ş., KORTHALS ALTES, W.K. (2011) “Potential Application of Land Readjustment Method (Lr) in Urban Renewal: An Analysis for Turkey”, ASCE (Journal of Urban Planning and Development), 137, 1, p. 7-19 ,
BERKOZ, L., TURK, Ş.Ş. (2011) “The Intra-metropolitan Determinants of Foreign Investment Firms in Istanbul, ASCE (Journal of Urban Planning and Development), Volume: 136   Issue: 3   Pages: 234-242
OZUS E., TÜRK, Ş. Ş., DÖKMECI, V. (2011) “Urban Restructuring of Istanbul”, European Planning Studies, 19, 2, 331-356,
TÜRK, Ş. Ş., KORTHALS ALTES, W.K. (2010) “Institutional capacities in the land development for housing on greenfiled sites in Istanbul”, Habitat International, Vol.34, Issue 2, p. 183-195 
TÜRK, Ş. Ş., KORTHALS ALTES, W.K. (2010) “The planning system and land provision for social housing in Turkey, Housing Finance International, Autum 2010, pp. 26-32 
TÜRK, Ş. Ş., KORTHALS ALTES, W.K.(2010) “How suitable is LR for renewal of inner city areas? An analysis for Turkey “, Cities, Vol. 27, Issue 5, p. 226-336, (Social Science Citation Index)
ÖZCEVIK, Ö., TÜRK, Ş.Ş., TAŞ, E., YAMAN, E., BEYGO, C. (2009) “Flagship regeneration project as a tool for post disaster recovery planning: Zeytinburnu Case”, Disasters, 33 (2), 180-202 
BERKÖZ, L., TÜRK, Ş.Ş. (2009) “Locational Preferences of FDI Firms in Turkey: A Detailed Examination of Regional Determinants”, European Planning Studies,Vol.17, Issue 8, pp.1243-1256, 
AYATAÇ, H., TÜRK, Ş.Ş. (2009) “Assessment of Emprical Studies Focused on Qol in Istanbul”, A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, Vol.6, No.1, pp.77-93 
TÜRK, Ş.Ş. (2008) “An Examination for Efficient Applicability of the Land Readjustment Method at the International Context”, Journal of Planning Literature, 22, No.3, p.229-242 
BERKOZ, L.; TÜRK, Ş.Ş. (2008) “Determination of Location–Specific Factors at the Intra-Metropolitan Level: Istanbul Case”, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie TESG (Journal of Economic & Social Geography), 99, No.1 ,pp.94-114
TÜRK, Ş.Ş. (2007) “An Analysis on the Efficient Applicability of the Land Readjustment (LR) Method in Turkey”, Habitat International, 31, Issue 1, March, 53-64 
TÜRK, Ş.Ş. (2005) “Land readjustment: an examination of its application in Turkey”, Cities,  22 (1) Feb, 29-42 (Social Science Citation Index).
TÜRK, Ş.Ş. (2004) “The applicability of land acquisition methods for the provision of serviced residential land in the Turkish Case”, International Development Planning Review (IDPR),  26 (2), 2004, 141-166 
TÜRK, Ş. Ş., KORTHALS ALTES, W. K. (2013) Some lessons from Turkish urban regeneration policy and practice, In:  Michael Leary and John McCarthy (Eds.), Companion to Urban Regeneration, Routledge pub., 978-0-415-53904-3
TÜRK, Ş. Ş., KORTHALS ALTES, W. K. (2013) The Applicability of Inclusionary Housing (IH) in Turkey, Land and Policies for Social and Affordable Housing
International Conference,Politecnico Di Milano, 24 May 2013, Milan 
TÜRK, Ş. Ş. (2012) Land readjustment in Turkey What works and what does not, World Bank  6th Urban Research and Knowledge Symposium (URKS6) Rethinking Cities: Framing the Future, Session on“Participatory and Inclusive Land Readjustment (PILaR) as a Tool to Tackle Serviced Land Supply Challenges of the Urban Future” October 8-10, 2012,   Barcelona, Spain 
TÜRK, Ş Ş, KORTHALS ALTES, W. K., (2012) Upgrading versus Urban Renewal in Turkey: Discussing on their Capacity for Social Housing, ENHR Conference 2012 Housing: Local Welfare and Local Markets in a Globalised World, 24-27 June 2012, Lillehammer, Norveç.
TÜRK, Ş. Ş., DEMIRCIOĞLU, E., (2012) Using of market led measures for land assembly  in Turkey, 26 th AESOP Annual Conference, 11-15 July, 2012,  Ankara, Türkiye. 
TÜRK, Ş. Ş., KORTHALS ALTES, W.K. (2011) The Capacity of Land Readjustment (LR)  for Social Housing : An Anaysis for Turkey, ENHR 2011 , ‘Mixité’ : an urban and housing issue   5-8 July 2011, Toulouse, Fransa. 
TÜRK, Ş. Ş., KORTHALS ALTES, W.K.(2010) “The Provision of Land for Social Housing in Large Urbanized Areas in Developıng Countries: The Case of Istanbul” ENHR 2010, 4-7 Haziran, Istanbul, Türkiye, (CD-Room). 
TÜRK, Ş. Ş., KORTHALS ALTES, W.K. (2010) “Land-based financing of the urban infrastructure for Istanbul: a feasable option?”, International Academic Group on Planning, Law and Property Rights, 10-12 Şubat, Dortmund, Almanya. 
TÜRK, Ş. Ş., KORTHALS ALTES, W.K. (2009) “Applicability of Land Readjustment Method in Urban Renewal: An Examination of Three Cases in Turkey”, FIG  Working  Week (International Conference),  May 3-8, Eilat, Israil (CD-Rom).  
TÜRK, Ş. Ş., KORTHALS ALTES, W.K.. (2009) “The Planning System and land Provision for Social Housing in Turkey”, ENHR 2009, Changing Housing Markets: Integration and Segmentation, June 28 – July 1, Prag, Çek Cumhuriyeti, 2009 (Web-site: www.soc.cas.cz/download/830/paper_Turk_Korthals_Altes_20.pdf). 
TÜRK, Ş. Ş., KORTHALS ALTES, W.K. (2009) “Applicability of Land Readjustment Method in Urban Renewal: An analysis for Turkey”, International Academic Group on Planning, Law and Property Rights, Bildiri Özetleri Kitabı (Book of Abstracts), p. 77, 11-13, Şubat , Aalborg, Danimarka (Proceedings’i basılıyor). 
TÜRK, Ş.Ş., TÜRK, A.M., GÜVEN, Ö. (2008) “Land Acquisition Methods for the Mass Housing Projects: A Case Study In Istanbul”, FIG  Working  Week (International Conference),  14-19 Haziran, Stockholm, İsveç (CD-Rom).  
TÜRK, Ş.Ş., DEMIRCIOĞLU, E. (2008) “The Effects of Land Readjustment Method in Informal Settlements on the Ownership”, FIG  Working  Week (International Conference),  14-19 Haziran, Stockholm, İsveç (CD-Rom). 
BERKÖZ,L. TÜRK,Ş. Ş.  (2007) “The Intrametropolitan Determinants of Foreign Investment Firms in Istanbul”, European Urban Research Association (EURA): 10th Anniversary Conference, 12-14 Eylül, University of Glasgow, İskoçya (CD-Rom). 
BEYGO,C., TÜRK, Ş.Ş. (2006) “Regeneration Project Approaches Focused on Earthquake Risks in Zeytinburnu Districts”, 5 Minutes to Survive Years to Recover, Austrian Culture Office Publication, 31-37, Istanbul, Türkiye
BERKÖZ, L., TÜRK, Ş. Ş. (2006) “ Locational preferences of FDI Firms in Turkey”, IFoU2006 Beijing International Conference Modernization and Regionalism-Re-inventing the Urban Identity, Vol.1, 239-245 Pekin, Çin.
BERKÖZ, L., TÜRK, Ş.Ş, KELLEKCI, Ö.L. (2006) “User Satisfaction in Housing Environmental Quality of Istanbul Metropolitan Area”, XXXIV IAHS World Congress-Sustainable Housing Design, 20-23 Eylül, Napoli, İtalya (CD-Rom).
TÜRK, Ş.Ş., BERKÖZ, L. (2006) “Modelling the Intra-Metropolitan Location of Foreign Investment Firms in Istanbul”, 46 th Congress of the European Regional Science Association (ERSA), 30 Ağustos- 3 Eylül, Volos, Yunanistan (CD-Rom).
TÜRK, Ş.Ş., BERKÖZ,L. (2006) “Modelling the Intra-Metropolitan Location of Foreign Investment Firms in Istanbul” International Conference on Regional and Urban Modeling, 1-3 Haziran, Brüksel, Belçika (CD-Rom).B678
BERKÖZ, L.,TÜRK,Ş.Ş. (2006) “Locational Determinants of Foreign Investment Firms in Turkey”, International Conference on Regional and Urban Modeling, 1-3 Haziran, Brüksel, Belçika (CD-Rom).
TÜRK Ş.Ş, BERKÖZ,L., (2005) “A Spatial Model of Change of FDI Firm Population in Istanbul”, 45th Congress of the European Regional Science Association, Land Use and Water Management in a Sustainable Network Society, 23-27 Ağustos, Vrije Universiteit Amsterdam, Hollanda (CD-Rom).
BERKÖZ, L., TÜRK, Ş. Ş.  (2005) “Factors Influencing The Choice of FDI Locations In Turkey”, 45th Congress of the European Regional Science Association Land Use and Water Management in a Sustainable Network Society, 23-27 Ağustos, Vrije Universiteit Amsterdam, Hollanda (CD-Rom).
TÜRK, Ş.Ş., AYATAÇ, H. (2003) “A Study of Quality of Life with Objective Indicators: The Case of Istanbul”, Quality of Urban Life: Policy Versus Practice, 3-5 Aralık, s.221-234, ITU, Urban and Environmental Planning and Research Center, Istanbul, Türkiye.
AYATAÇ, H., TÜRK, Ş.Ş. (2003) “Assessing Quality of Place for Developing Countries /Cities: The Case of Istanbul”, Quality of Urban Life: Policy Versus Practice, 3-5 Aralık,s. 172-185, ITU, Urban and Environmental Planning and Research Center, Istanbul, Türkiye.
TÜRK, Ş.Ş.(2003)  “Use of Land Acqusition Methods in Turkish Urban Areas”, 125. FIG International Congress, 13-17 Nisan, Paris, Fransa (CD-Rom).
TÜRK,  Ş.Ş. (2003)  “The Residential Land Development Policy in Turkish Urban Areas” (Poster Presentation),125. FIG  International Congress, 13-17 Nisan, Paris, Fransa (CD-Rom).
TÜRK,  Ş.Ş.(2002) “The Realization of the Detailed Local Plans in Urban Areas in Turkey: A Model”, 42 th Congress of the European Regional Science Association, 27- 31 Ağustos, Dortmund, Almanya (CD-Rom). 
TÜRK,  Ş.Ş.(2002) “The Realization of the Detailed Local Plans in Urban Areas in Turkey: A Model”, 42 th Congress of the European Regional Science Association, 27- 31 Ağustos, Dortmund, Almanya (CD-Rom). 
TÜRK, Ş.Ş ve TÜRK,  C.(2002) “The Use of Land Readjustment as a Land Development Method in Turkey,” XXII FIG International Congress, 19-26 Nisan, Washington, Amerika Birleşik Devletleri (CD-Rom).
TÜRK,  Ş.Ş. (2001) “Land Development in Turkey: A model on the Subdivision in Urban Areas”, 41th Congress of the European Regional Science Association, 29 Ağustos-1 Eylül, Zagreb, Hırvatistan (CD-Rom).
TÜRK, Ş.Ş.(2001) “Land Subdivision: A Case Study in Metropolitan Area of İstanbul”, 41 th Congress of the European Regional Science Association, 29 Ağustos- 1 Eylül, Zagreb, Hırvatistan (CD-Rom).
DÖKMECI, V. VE TÜRK, Ş.Ş. (2001) “The Application of Expanded Rank-Size Model in Turkish Urban Settlements”, 41th Congress of the European Regional Science Association, 29 Ağustos -1 Eylül, Zagreb, Hırvatistan (CD-Rom).
TÜRK,Ş.Ş. VE DÖKMECI, V. (2000) “Behavior of Turkish Urban System: Corporate Headquarters and Assets”, 40th Congress of the European Regional Science Association, 29  Ağustos-1 Eylül, Barselona, İspanya  (CD-Rom).
TÜRK,Ş.Ş. VE DÖKMECI, V. (2000) Multi-Level Interaction and Growth Potential of Large Centers: A Case Study in Turkey, 6th. World Congress of the RSAI, 16-20 Mayıs, Lugano, İsviçre (CD-Rom).
TÜRK, Ş.Ş. (1998) Comparison of the Service Areas of Major Universities in Turkey, 38th. European Regional Science Association Congress, 28 Ağustos - 1 Eylül, Viyana, Avusturya (CD-Rom).
TÜRK, Ş.Ş.(2009) “Arazi ve Arsa Düzenlemesi ve Uluslarası Çerçevede Etkin Uygulanabilirliği”, İTÜ Dergisi a, Cilt 8, sayı 1, Mart, s. 117-126.
BERKOZ,L. VE TÜRK, Ş.Ş. (2007) “Yabancı Yatırımların Yerseçimini Etkileyen Faktörler: Türkiye Örneği”, İTÜ Dergisi a, cilt 6, sayı 2, 59-72.
TÜRK,Ş.Ş. VE DÖKMECI, V. (2007) “Karadenizli Şirketlerin Horonu”, Emel Coşkun tarafından röpörtaj ile  sonucu oluşan makale, Turkishtime, Mart, Sayı 59. 
ÖZÇEVIK,Ö., TÜRK,Ş.Ş, BEYGO,C., TAŞ,E. VE YAMAN,H. (2007) “İstanbul’da Deprem Odaklı Dönüşüm Projesinin Ana Bileşenlerinin Analizi: İETT Blokları Örneği”, İTÜ Dergisi a, cilt 6, sayı 1, s.81-94.
TÜRK,Ş.Ş. VE ÜNAL,Y. (2004) “Arazi ve Arsa Düzenlemesi Metoduna İlişkin Olumsuz Önyargı”, İTÜ Dergisi a, 1, s.111-119.
BERKOZ,L. VE TÜRK, Ş.Ş. (2008) Yabancı Sermayeli Firmaların Türkiye’deki Mekansal Yerseçimi Üzerine Modeller, ITU Basımevi, 2008, Istanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, sayı 1640, ISBN: 978+975-561-315-4 (Telifli Kitap).
TÜRK, Ş.Ş., BERKOZ,L. (2008) “Kuramsal Çerçeve: Yabancı Sermayeli Firmaların Yerseçimi Belirleyicileri”, L. Berkoz ve Ş.Ş Türk (Eds.),Yabancı Sermayeli Firmaların Türkiye’deki Mekansal Yerseçimi Üzerine Modeller, ITU Basımevi, Istanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, sayı 1640,s. 5-10 2008 (Telifli kitap içinde bölüm).
TÜRK, Ş.Ş., BERKOZ,L. (2008) “Metropoliten Alanda Yerseçimi Kararlarına Firma Karekteristiklerinin Etkisi,” L. Berkoz ve Ş.Ş Türk(Eds.), Yabancı Sermayeli Firmaların Türkiye’deki Mekansal Yerseçimi Üzerine Modeller, ITU Basımevi, Istanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, sayı 1640,s. 57-69, 2008 (Telifli kitap içinde bölüm).
TÜRK, C., TĞRK, Ş.Ş., (2006) Hukuki ve Teknik Boyutları ile Arazi ve Arsa Düzenlemesi, Beta Yayınları, İstanbul, ISBN 975-295-560-6,2006 (Telifli Kitap).
TÜRK, Ş.Ş. (2003) Arazi ve Arsa Düzenlemesi Modellerine İlişkin Bir Karşılaştırma, Prof.Dr.Yücel Ünal’a Armağan, s.185-198,ISBN 975-561-237-8.
TÜRK, Ş.Ş. (2004) Gündemdeki Yasa Tasarıları, Yeni Mimar, Sayı 11.B695
ÖZKAN, H. A., TÜRK, Ş.Ş. (2012)  Neoliberal Politikaların Etkisi Olarak Planlamada Esneklik Kavramı: Türkiye’de Kullanımı ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Dünya Şehircilik Günün 36. Kolokyumu, 7-9 Kasım, Gazi Üniversitesi, Ankara 
KOCA, F., TÜRK, Ş.Ş. (2012) Kıyı Alanlarının (Waterfronts) Dönüşümü Üzerine Bir Sürdürülebilirlik Analizi: Haydarpaşa Örneği, Dünya Şehircilik Günün 36. Kolokyumu, 7-9 Kasım, Gazi Üniversitesi, Ankara 
SOYDAL, Ö. M., TÜRK, Ş. Ş. (2012) Yeni Yasal Düzenlemelerle Büyükşehir Belediyesi Olma Kriterleri ve Sınır Tespitinin Değerlendirilmesi, KBAM Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı 3. Sempozyumu, 6-7 Aralık 2012, Gazi Üniversitesi, Ankara 
TÜRK, Ş.Ş. (2010) “Neoliberal Yaklaşımlar Çerçevesinde Kıyı Alanlarının Kullanımı ve Yasal Yapıdaki Değişiklikler”, Kıyı Sempozyumu, 23 -24 Ekim 2009, İstanbul Kültür Üniversitesi, Mimarlık  Fakültesi,Ataköy,İstanbul. S.31-43.
TAŞAN-KOK, T VE TÜRK, Ş.Ş (2008) “Şişli'nin Finans ve Emlak Piyasası Dinamikleri Açısından İstanbul’un Küresel Ağlara Eklemlenmesindeki Rolü”, 32. Dünya Şehircilik Günü, 6-8 Kasım, Mimarsinan Üniversitesi, Istanbul, 2008, s.603-614. 
ÖZÇEVIK, Ö., TÜRK, Ş.Ş., BEYGO,C., AKÇAKAYA,İ, ŞEN, K.,(2007) Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm İçin Toplumsal ve Kurumsal Gelişim Programı, 12. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi, 25 - 26 Ekim,Taşkışla, İstanbul
TÜRK, Ş.Ş. (2005) “İmar Kanunu Tasarısı Özelinde Plan Uygulama Araçları”, Yasal Değişim Sürecinde İnsan- Çevre- Kent ve Mimarlık Sempozyumu, 21-22 Nisan 2005, 226-235, Taşkışla, Istanbul.
TÜRK, Ş.Ş.(2005) “Yeni Yasal ve Kurumsal Çerçeveyi Tasarlama”, Yeni İmar Kanununa Doğru Şehircilik, Planlama ve İmar Üzerine Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu, 18 Şubat, TMMOB Şehir Plancıları Odası, 21-27, Ankara.
ALTıN Y., TÜRK,Ş.Ş. (2005) “İstanbul Metropoliten Alanında İmar Planı Değişiklikleri İle İlgili Bir Analiz”, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 29. Kolokyumu Planlamada Yeni Politika ve Stratejiler, Riskler ve Fırsatlar,  7-9 Kasım, 492-508, Taşkışla, Istanbul.B704
ALKAY, E. & HEWINGS, G.J.D. (2012). The Determinants of Agglomeration for the Manufacturing Sector in the Istanbul Metropolitan Area, The Annals of Regional Science, 48, 225-245.
ALKAY, E. (2011). The Residential Mobility Pattern in the Istanbul Metropolitan Area, Housing Studies, 26(4), 521-539.
ALKAY, E. (2009). The Relationship between Environmental Quality Level and Average Housing Sale Prices in the Istanbul Metropolitan Area, ITU A|Z, 6(1), 60-76.
ALKAY,  E. (2008). Housing Submarkets in Istanbul, International Real Estate Review, 11 (1), 113-127.
GEZICI, F. A. GÜL, E. ALKAY (2004), “Potential, thresholds and threats of tourism development in Bodrum Peninsula”, Sustainable Tourism, F.D. Pineda, C.A.Brebbia, M.Mugica (eds.), WIT Press, ISBN 1-85312-724-8, 13-24, 2004.
GEZICI, F. A. GÜL, E. ALKAY (2006), “Evaluating Tourism Development Models for Bodrum Peninsula in Turkey” Sustainable Tourism, C.A.Brebbia, F.D. Pineda (eds.), WIT Press, ISBN 1-84564-044-6, 273-284, 2006.
ALKAY, E. (2009). “Economic Values of Parks”, New Approaches in Urban and Regional Planning, (in Honor of Prof. Dr. Vedia Dökmeci), N.Z. Gülersoy, F. Gezici, B. Önem, K.Y. Arslanlı (Eds.), Urban and Environmental Planning and Research Center Press, ISBN: 978-975-561-353-6, 333-345.
ATALıK, G. & ALKAY, E. (2009), The Impact of R&D Differentiation in Europe on Sustainable Development, Innovations and Space-European and National Approach, T. Markowski, M. Turala, P. Zuber (eds.), Polish Academy of Sciences, ISBN 978-83-89699-04-6, ISSN 0860-3375, 43-65, 2009.
ALKAY, E. (1997). "Long Term Landscape Planning and Land Rehabilitation on Quarry Areas and Its Regional Effects", 37. ERSA Congress (European Regional Science Association), 26-29 August 1997, Rome, Italy, CD-ROM. 
ALKAY, E., KESKIN B. (2003). “Users’ Perception and Behavioral Pattern of Urban Furniture in Historical Squares of Bosphorus”, 2nd International Urban Furniture Symposium and Exhibition, 24-27 April 2003, Istanbul, Turkey, Proceedings, 597-603. 
ALKAY, E. (2003). “Effects of Social Environment on Sustainable Planning Approach, Istanbul Metropolitan Area Case”, Quality of Urban Life Symposium, 4-6 December 2003, Istanbul, Turkey, N.Z. Gülersoy, N. Esin, A. Özsoy (eds.), ITU Urban and Environmental Research Center, ISBN: 975-561-246-7, 423-434.
GEZICI, F. A. GÜL, E. ALKAY. (2004). “Interaction Between Tourism Development and Transformation in Coastal Areas: The Case of Bodrum Peninsula”,  International Symposium of Gazimagusa: Meditriology 2004, 12-16 April 2004, Cyprus, Proceedings, 280-294.
GEZICI, F., ALKAY, E., GÜL, A. (2005).“Concentration of Tourism Activities and Economic Sustainability of Tourism Facing the Threats: The Case of Bodrum in Turkey”, International Conference of Theoretical Advances in Tourism Economics, 18-19 March 2005, Evora, Portuqal, CD-ROM.
GÜL, A., GEZICI, F., ALKAY, E. (2005). “Transformation and Planning of Coastal Tourism Regions”, Medcoast, The 7th Conference on The Mediterranean Coastal Environment, 25-29 October 2005, Kusadası, Turkey, Proceedings, 150.
GEZICI, F. A. GÜL, E. ALKAY (2006). “Analysing Coastal Development Pattern of Tourism in Turkey”, 46th Congres of Regional Science Association, 30 August-3 September, 2006, Valos, Grecee, CD-ROM.
GEZICI, F. A. GÜL, E. ALKAY(2007). “How Supply and Demand Match in the Tourism Development Process: The Case of Bodrum in Turkey”, 47th Congress of European Regional Science Association, August 29-September 2, Paris, CD-ROM. 
GEZICI, F. A. GÜL, E. ALKAY (2007). “The Risks for Sustainability of Tourism on Coastal Areas: The Case of the Bodrum Peninsula”, International Gazimagusa Symposium 2007, Meditriology, 8-10 October, Gazimagusa, Proceedings, 371-380.
ALKAY, E. (2009). “Geographic Concentration of Istanbul Manufacturing Industries”, 49th Congres of Regional Science Association, 25-29 August, 2009, Lodz, Poland, CD-ROM.
ALKAY, E. (2009). “The Structure of Residential Mobility in a Metropolitan Area”, 49th Congres of Regional Science Association, 25-29 August, 2009, Lodz, Poland, CD-ROM.
ALKAY, E. (2010). “What Determines the Relocation Tendency of Manufacturing Firms”, 50th Congres of Regional Science Association, 19-23 August, 2010, Jönköping, Sweden, CD-ROM.
ALKAY, E. & KORAMAZ T.K. (2010). “Urban Transformation Measures: Interpolation of Land and House Price in Istanbul”, 14th International Planning History Society (IPHS) Conference, 12-15 July 2010, Istanbul Turkey, Proceedings, 671-681
ALKAY, E. (2011). “In Depth Analysis of the Home to Work Travel Pattern in the Istanbul Metropolitan Area”, 51th Congres of Regional Science Association, 30 August-3 September, 2011, Barcelona, Spain, CD-ROM.
ALKAY, E. & KAYA, H.S. (2011). “How is the relationship between the social distance and the physical distance formed in a middle size city?”, 23rd ENHR (European Network for Housing Research) Conference 5-8 July 2011, Toulouse, France, CD-ROM.
ALKAY, E. & KAYA, H.S. (2012). “Patterns of Sociospatial Distribution in a Middle Size Urban Area: The Case of Bandırma”, 15th IPHS (International Planning History Society) Conference 16-19 July 2012, Sao Paulo, Brasil, CD-ROM.
ALKAY, E., OCAKÇı M. (2003). “Kentsel Yeşil Alanların Ekonomik Değerlerinin Ölçülmesinde Kullanılabilecek Yöntemlerin İrdelenmesi”, İTÜ Dergisi, 2(1), Mart 2003, 60-61.
T.K. KORAMAZ VE V. DÖKMECI, 2012. "Spatial Determinants of Housing Price Values in Istanbul", European Planning Studies, 20(7), s. 1221-1237, [DOI:10.1080/09654313.2012.673569].
N. ZEREN GÜLERSOY, Z. GÜNAY, T.K. KORAMAZ VE B. ÖNEM, 2011. "Special Dossier, Urban Transformation: Controversies, Contrasts and Challenges, Dossier Editorial Note", A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, 8(2) [ISSN 1302-8324], 1-8 pp., , Faculty of Architecture, İstanbul, Türkiye.
T.K. KORAMAZ VE N. ZEREN GÜLERSOY, 2011. "Users’ Responses to 2D and 3D Visualization Techniques, Representing the Change in Historic Townscape", Disegnarecon, 2011(7) [ISSN 1828-5961], 30-41 pp., DAPT – Department of Architecture and Territorial Planning, Alme Mater Studiorum University of Bologna, İtalya.
T.K. KORAMAZ VE N. ZEREN GÜLERSOY, 2009. "Evaluation of Users’ Responses for 3D Urban Model in Urban Conservation Process", A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, 6(2) [ISSN 1302-8324], 1-19 pp., ITU, Faculty of Architecture, İstanbul, Türkiye.
T.K. KORAMAZ, (2012) Spatial, Social and Economic Features of Housing Renewal Sites in Istanbul, 24. ENHR2011 European Network for Housing Research Conference, 24 – 27 Haziran 2012, Lillehammer, Norveç
T.K. KORAMAZ VE N. ZEREN GÜLERSOY,, 2011. “Users’ Responses to 2D and 3D Visualization Techniques  in Urban Conservation Process”, Proceedings of Information Visualization: Visualization, BioMedical Visualization, Visualization on Built and Rural Environments & Geometric Modelling and Imaging - 15. International Conference on Information Visualization (IV2011) - 4. International Conference Visualisation in Built and Rural Environments (BuiltVIZ), [DOI: 10.1109/IV.2011.22], 543-548 pp., Londra, Birleşik Krallık, Temmuz 2011.
T.K. KORAMAZ VE E. KıSAR KORAMAZ, 2011. "ECoC 2010 – Istanbul: “a Commodity” for Consumers or “a Source” for All Citizens" Proceedings of Mixité: an urban and housing issue? Mixing people, housing and activities as the urban challange of the future - 23. European Network for Housing Research 2011 (ENHR2011) Conference, WS09 http://www.enhr2011.com/node/28526, Toulouse, Fransa, Temmuz 2011
T.K. KORAMAZ VE N. ZEREN GÜLERSOY, 2010. "3D Visualization of Transformation in Historic Townscape: Case of Zeyrek Urban Site",  Proceedings of Urban Transformation: Controversies, Contrasts and Challenges - 14. International Planning History Society (IPHS) Conference, 359-371 pp., İstanbul, Türkiye, Temmuz 2010
E. ALKAY VE T.K. KORAMAZ, 2010. “Urban Transformation Measures: Interpolation of Land and House Prices in Istanbul” Proceedings of Urban Transformation: Controversies, Contrasts and Challenges - 14. International Planning History Society (IPHS) Conference, 674-682 pp., İstanbul, Türkiye, Temmuz 2010.
T.K. KORAMAZ VE N. ZEREN GÜLERSOY,, 2009. “Comparison Between Users’ Responses for Static 3D Model and VR Application in Zeyrek Urban Historic Site” Proceedings of Digital Documentation, Interpretation & Presentation of Cultural Heritage - 22. Symposium of International Scientific Committee for Documentation of Cultural Heritage (CIPA), http://cipa.icomos.org/KYOTO.html, 94 pp., Kyoto, Japonya, Ekim 2009. 
B. KESKIN VE T.K. KORAMAZ, 2006. “Debates on Agenda and Their Reflections to Urban Planning Theory and Practice in Turkey” (Uluslararası Bildiri Özeti), Book of Abstracts - 46. European Regional Science Association, 4-5 pp., Volos, Yunanistan, Eylül 2006.
T.K. KORAMAZ, 2002. Urban Representation in Fantastic Cinema: Brazil ve 12 Monkey (Uluslararası Bildiri Özeti), Abstract Book of Seminars of Design in Wonderland, 1. International Design and Cinema Conference, İTÜ, Mimarlık Fakültesi, İstanbul, Türkiye, Mayıs 2002.
N. ZEREN GÜLERSOY VE T.K. KORAMAZ, 2002. “Urban Conservation Study Based on Computer Aided Design Techniques: A Case of Zeyrek” Proceedings of Close-Range Imaging, Long-Range Vision - 34. International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS) Commission V Symposium, 369-372 pp., Corfu, Yunanistan, Eylül 2002
N. ZEREN GÜLERSOY VE T.K. KORAMAZ,2001. “Evaluation of Townscape in Spatial Information Systems Throughout Urban Conservation Application” Proceedings of Surveying and Documentation of Historic Building-Monuments-Sites, Traditional and Modern Methods -18. Symposium International Scientific Committee for Documentation of Cultural Heritage (CIPA), 282-285 pp., Berlin, Almanya, Eylül 2001.
N. ZEREN GÜLERSOY, A. TEZER, R. YIĞITER, T.K. KORAMAZ VE Z. GÜNAY, 2008. Istanbul Project: Istanbul Historic Peninsula Conservation Study; Zeyrek, Süleymaniye and Yenikapı Historic Districts, Vol. 1 Conservation of Cultural Assets in Turkey, 71 pp., [ISBN: 978-975-561-317-8], İstanbul, Istanbul Technical University.
N. ZEREN GÜLERSOY, A. TEZER, R. YIĞITER, T.K. KORAMAZ VE Z. GÜNAY, 2008. Istanbul Project: Istanbul Historic Peninsula Conservation Study; Zeyrek, Süleymaniye and Yenikapı Historic Districts, Vol. 2 Zeyrek Case, 169 pp., [ISBN: 978-975-561-318-5], İstanbul, Istanbul Technical University.
N. ZEREN GÜLERSOY, A. TEZER, R. YIĞITER, T.K. KORAMAZ VE Z. GÜNAY, 2008. Istanbul Project: Istanbul Historic Peninsula Conservation Study; Zeyrek, Süleymaniye and Yenikapı Historic Districts, Vol. 3 Suleymaniye Case, 136 pp., [ISBN: 978-975-561-319-2], İstanbul, Istanbul Technical University.
N. ZEREN GÜLERSOY, A. TEZER, R. YIĞITER, T.K. KORAMAZ VE Z. GÜNAY, 2008. Istanbul Project: Istanbul Historic Peninsula Conservation Study; Zeyrek, Süleymaniye and Yenikapı Historic Districts, Vol. 4 Yenikapı Case, 119 pp., [ISBN: 978-975-561-320-8], İstanbul, Istanbul Technical University.
T.K. KORAMAZ VE E. KıSAR KORAMAZ, 2008. “Locational Evaluation of Cultural Facilities in Istanbul with GIS Based Spatial Analysis Methods”, In: N. Zeren Gülersoy, F. Gezici, B. Önem ve K. Arslanlı eds., New Approaches in Urban and Regional Planning (in honour of Prof. Dr. Vedia Dokmeci), 184-202 pp., İstanbul, ITU, Faculty of Architecture, Urban and Environmental Planning and Research Center.
N. ZEREN GÜLERSOY, H. AYATAÇ VE T.K. KORAMAZ, 2006. “Changing Function of 20th Century Housing District into Commercial Use: Levent Case”, In: D. Mazlum, Z. Ahunbay, Y. Kahya eds., Conservation of the 20th Century Architectural and Industrial Heritage, 137-142 pp., İstanbul, Building Information Center.
N. ZEREN GÜLERSOY, A. TEZER, R. YIĞITER, T.K. KORAMAZ VE Z. GÜNAY, 2005. “Zeyrek, A Study in Conservation”, In: Y. Yüksel Dülgeroğlu, G. Sağlamer, A. Özsoy, H. Dülger Türkoğlu, G. Pulat Gökmen, E. Gül Şener, Y. Alkışer, E. Uzer eds., City Architecture: In Between Past and Future, 72-91 pp., İstanbul, ITU, Housing Research and Education Center.
T.K. KORAMAZ VE N. ZEREN GÜLERSOY, 2009. "Kentsel Koruma Sürecinde Görselleştirme Tekniklerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi", itüdergisi/a - mimarlık, planlama, tasarım , 145-154 pp., İTÜ, İstanbul, Türkiye.
T.K. KORAMAZ VE Z. GÜNAY ,2009 "Sur-i Sultani: Kültürel Üretim mi? Tüketim mi?", Yeni Mimar, Mayıs 73, İstanbul, Türkiye
E. UZER VE T.K. KORAMAZ, G.N., D. CUARTIELLES, O. VON BUSCH, T. GIANNAPOLUS, 2004. "Dig-est’anbul Workshop", Portfolyo, 88-94 pp., İstanbul, Türkiye.
V. DÖKMECI VE T.K. KORAMAZ,2008 Yeniköy (Ulusal Kitap), 103 pp., [ISBN: 978-975-7512-38-7], İstanbul, Çelik Gülersoy Vakfı Yayını.
TERZI, F. VE BÖLEN, F. (2011). An Analysis of Spatial Development Tendency of Istanbul, A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, 8 (2), 35-48.
TERZI, F. VE BÖLEN, F.  (2011). The Potential Effects of Spatial Strategies on Urban Sprawl in Istanbul, Urban Studies, 49 (6), 1229-1250.
ŞENTÜRK, T., TERZI, F. VE DÖKMECI V (2011).  Privatization of Health Care Facilities in Istanbul, European Planning Studies, 19 (6), 1117-1130 
TERZI, F. VE KAYA H.S., (2011). Dynamic Spatial Analysis of Urban Sprawl through Fractal Geometry: The Istanbul Case, Environment and Planning B: Planning and Design, 38 (1), 175-190.
TERZI, F. VE BÖLEN, F. (2009). Urban sprawl measurement of Istanbul, European Planning Studies, 10 (17), 1559-1570. 
TERZI, F., MUTLU, H. VE DOKMECI, V. (2006). Retail potential of districts of Istanbul, Journal of Retail and Leisure Property, 5 (4), 314–325 
GIRITLIOĞLU, C., KAYA, H.S., TERZI, F., GÜRLER, E.E., 2012. Afyonkarahisar Cumhuriyet Meydanı ve Çevresi, Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Projesi Yarışması, Mimarlık (363), 40-49, Mimarlar Odası.
TERZI, F. VE BÖLEN, F. (2010). İstanbul’da şehirsel saçaklanmanın ölçülmesi, itüdergisi/a mimarlık, planlama, tasarım, 9(2), 166-178.
TERZI, F. VE DÖKMECI, V., (2007). İstanbul Metropoliten Alanında Nüfus ve İş Gücünün Mekânsal Dağılımının Analizi, Planlama Dergisi, TMMOB, Şehir Plancıları Odası Yayını, 39 (1), 29 -37
BÖLEN, F., KAYA, H.S., TERZI, F., TURKOGLU, H., ERGUN, N., YIRMIBEŞOĞLU, F., KUNDAK, S. (2009). Urban Structure and Earthquake Risks in Istanbul, page: 307-314. Conference on Seismic Risk Mitigation, 08- 10 December 2009, Istanbul.
TURKOGLU, H., BARAN, P.K., MARANS, W.B., BÖLEN, F., TERZI, F. (2009). Measuring Urban Quality of Life in Istanbul Metropolitan Area, page: 1-8. IAPS-CSBE Culture&Space in the Built Environment Network and the IAPS - Housing Network: Revitalising Built Environments: Requalifying Old Places for New Uses, 12-16 October, 2009. ITU-Taskisla-Istanbul,Turkey
TERZI, F. VE DOKMECI, V. (2008). Shopping Mall Development Potential of Districts of Istanbul. 48th Congress of the European Regional Science Association (ERSA), 27- 31 August, 2008, Liverpool, UK.
TERZI, F. VE BÖLEN, F (2008). An Analysis of the Relationship between Housing and Economic Development. 48th Congress of the European Regional Science Association (ERSA), 27- 31 August, 2008, Liverpool, UK.
TURKOGLU, H., TERZI, F., BOLEN, F., BARAN, P.K., MARANS, R. W. (2008). Using GIS to Analyze Spatial Patterns of Subjective Evaluations of Quality Of Life in Istanbul. European Network for Housing Conference (ENHR), 5-9 July, 2008, Dublin, Ireland.
BOLEN, F., TURKOGLU, H., ERGUN, N., YIRMIBESOGLU, F., TERZI, F., KAYA, S. AND KUNDAK, S. (2007). Quality of Residential Environment in a City Facing Unsustainable Growth Problems: Istanbul. Joint Congress of the European Regional Science Association (47th Congress) and ASRDLF (Association de Science Régionale de Langue Française, 44th Congress), August 29th- September 2nd, 2007, Paris, France
TERZI, F. VE BÖLEN, F (2007). The Impacts of Housing on Economic Development, Real Estate in the Changing World, 14th Annual Real Estate European Society Conference, Book of Abstracts, pp. 117, June 27-30, ERES Conference, London, UK.
TERZI, F. VE BÖLEN, F(2005). Does the Upgrading Plan Help to Improve Squatter Settlements? Case Study: Kagithane, İstanbul. The Dream of a Greater Europe, AESOP Congress, Vienna, Austria. 
TERZI, F. VE BÖLEN, F (2010). İstanbul’un Mekansal Büyüme Eğilimlerinin Analizi, I.Ulusal Planlamada Sayısal Modeller Sempozyumu, 24-26 Kasım 2010, Mimarlık Fakültesi, Taşkışla, Istanbul.
KAYA, H.S., TERZI, F., BÖLEN, F.,(2009). Kentsel Doku ile Şehirsel Büyüme Biçimi Arasındaki İlişkinin Mekansal Analizi:İstanbul Örneği. III. Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 9 Eylül Üniversitesi, 10.12.2009 - 11.12.2009, İzmir.
TÜRKOĞLU, H., BOLEN, F., BARAN, P.K., TERZI, F (2011). Measuring Quality of Urban Life in Istanbul. Robert W. Marans and Robert J. Stimson (eds.), Investigating Quality of Urban Life: Theory, Methods, and Empirical Research Series, (ss:209-232). Springer.
TERZI, F. VE DOKMECI, V. (2011). An Estimation of Retail Potential of Istanbul.  Graeme Newell, Stephen E. Roulac, Michael J. Seiler (Editörler), Research Issues in Real Estate: Essays in Honor of James R. Webb (ss: 111-126). Michigan, USA: American Real Estate Society and Precision Publishing. 
TERZI, F. VE BÖLEN, F(2009). An Analysis of the Relationship Between Sprawling and Compact Development in Istanbul, N. Zeren GÜLERSOY-F., GEZİCİ, F., B.ÖNEM, K. ARSLANLI, (Editörler) New Approaches in Urban and Regional Planning [Şehir ve Bölge Planlamada Yeni Yaklaşımlar] içinde İstanbul: Cenkler Matbaası
BÖLEN, F., YIRMIBESOGLU, F., ERGUN, N., TÜRKOGLU, H., TERZI, F., KAYA, H. S., KUNDAK, S. (2009) “Quality of Residential Development in a City Facing Unsustainable Growth Problems: Istanbul”, N. Zeren GÜLERSOY-F., GEZİCİ, F., B.ÖNEM, K. ARSLANLI, (Editörler) New Approaches in Urban and Regional Planning [Şehir ve Bölge Planlamada Yeni Yaklaşımlar] içinde İstanbul: Cenkler Matbaası.
TÜRKOĞLU,H., TERZI, F. (2012). Coğrafi Bilgi Sistemleri, Ersoy, M (Editör), Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük, İstanbul: Ninova. ISBN: 6058844428
DÖKMECI V., TERZI F., (2003), Turizm ve Şehirleşme, Prof. Dr. Yücel Ünal’a Armağan, I.T.Ü Mimarlık Fakültesi, Taşkışla, İstanbul.
KAYA, H.S. VE TERZI, F. (2013). Kentsel Dokunun Gizleri: Kentsel Doku Tasarımında Parametrik Yaklaşım", İstanbul: Cenkler Matbaa 
TEZER, A., ULUĞTEKIN, N., GÖKSEL, Ç., ERTEKIN, Ö., TERZI, F., 2011. Ömerli Havzası Ekolojik Değerleri ve Kuş Atlası. İstanbul: Cenkler Matbaacılık 
DÖKMECI V., TERZI F., (2008). İstanbul'da Gayrimenkul Pazarı, İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları.
YÜZER M.A, 2011, Quantitative Data Evaluation Model In The Process Of Planning: Case Of Istanbul Metropolitan Area; A | Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, Volume 8 No 2 fall 2011
YÜZER M.A, 2011, Quantitative Data Evaluation Model In The Process Of Planning: Case Of Istanbul Metropolitan Area; A | Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, Volume 8 No 2 fall 2011
BAŞ.A, YÜZER M.A., 2011, Bölge Planlamasında Yeni Bir Kurum: Kalkınma Ajansları, 8-9-10 Kasım 2010 Dünya Şehircilik Günü, Kayseri, 
PAKÖZ M.Z., YÜZER M.A., 2010, Kalkınma Ajansları İçin İşlevsel Bir Mekansal Altık Önerisi: Sürükleyici İller ve Etki Analizi, Türkiye’de Bölgesel Kalkınmanın Yeni Örgütleri, KALKINMA AJANSLARI, Kitap içi Bölüm, Ekin Yayınları Bursa
YÜZER M.A.,  2010, Planlama Sürecinde Sayısal Veri Değerlendirme Modeli (İstanbul Metropoliten Alan Çalışması) I.Ulusal Planlamada Sayısal Modeller Sempozyumu, 24-26 Kasım 2010- Taşkışla
YÜZER M.A,  PAKÖZ M.Z.   2010, Kalkınma Ajansları Mekânsal Yer Seçimi İçin Bir Model, I.Ulusal Planlamada Sayısal Modeller Sempozyumu, 24-26 Kasım 2010- Taşkışla
GEZİCİ F., GİRİTLİOĞLU C., OCAKÇI M., YÜZER M.A, AYATAÇ H.   ORUÇ G.D., BULU, M., “Policy and Existing Performance of Clustters in Turkey”, CLUSTERS, Politics Management Good Clustering Practices in the World, kitap içi bölüm, 345-368 Edited by Ewa Boyar, yorun Wydanie I Druk ukonczone, Poland 2009
YÜZER M.A.,  “Planlama Sürecinde Sayısal Veri Değerlendirme Modeli (İstanbul Metropoliten Alan Çalışması)” 3. DEÜ CBS Sempozyumu CBS ve Bilgi Teknolojileri, 10-11 Aralık 2009, İzmir
YÜZER M.A,  PAKÖZ M.Z.   “Sürükleyicilik ve Çekim Gücüne Dayalı Bir Model İle Bölgesel Kalkınma Ajansları Kuruluş Yeri ve Etki Alanlarının Belirlenmesi” Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu (KEAS „09) -III  Türkiye‟de Kalkınma Ajansları Devlet Planlama Teşkilatı, Denizli Valiliği, Pamukkale Üniversitesi, Denizli Belediyesi 21-22-23 Ekim 2009, Denizli, PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi 
Yüzer M.A, Gezici F., Bulu, M., Giritlioğlu c., Ocakçı M., Ayataç H.   Oruç G.D., 2008, “Evaluation of Cluster Behavior of the Manufacturing Sector in the Istanbul Metropolitan Area”, Regional Science Association International (RSAI) World Congress, Sao Paulo, Brazil, 17-19 March 2008
YÜZER M.A, YÜZER Ş., 2007, “Industrial Structure Of Istanbul Metropolitan Area, Testing Future Expectations And Tendencies With Lucam Simulation  Model”, 9th International Congress of Asian Planning Schools Association , APSA 2007 Congress, Towards An Asian Approach to Planning For Millennium Development, 27-29 August 2007, Moratuva University, Colombo/Sri Lanka.
YÜZER M.A, OCAKÇI M., 2005, “Eveluation of Social and Physical Variations in Historical Texture and Throughout Antakya”, 1. Uluslararası Antakya Sempozyumu, Kentsel Koruma Kentsel Arkeoloji, 10-12 Ekim 2005, Mustafa Kemal Üniversitesi, Antakya/Hatay.
GIRITLIOĞLU C., KıLıNÇASLAN T., YÜZER M.A., AYATAÇ H., ALKAY E., KESKIN B., TERZI F., “The Process of Freshmen Design Studio in the Revised Planning Curriculum”, UIA 2005 World Congress of Architecture, 3-7 July 2005, Istanbul.
YÜZER M.A, YÜZER Ş., CORP 2005 The Comparison Of Istanbul Simulation Results Of Cellular Automata Based Lucam Land Use Estimation Model With Large Scale Manufacturing Industries Using High Technology “10th International Symposion On Information And Communication Technologies In Urban And Spatial Planning And Impacts Of  ICT On Physical Space” 22-25 Şubat 2005, Viyana Teknoloji Üniversitesi, Avusturya, CD-ROM.
YÜZER M.A, Estimations Of Urban Land Use By Fractal And Cellular Automata Method, CORP 2004 “9th International Symposion On Information And Communication Technologies In Urban And Spatial Planning And Impacts Of  ICT On Physical Space” 25-27 Şubat 2004, Viyana Teknoloji Üniversitesi, Avusturya, CD-ROM.
YÜZER M.A, YÜZER Ş., Istanbul’s Changing Manifacturing Structure in The Process Of Transition Information Society, ERSA’99 39th European Congress August 1999, Dublin, Ireland, CD-ROM.
EYUBOĞLU, E., ERTEKİN, E., YÜZER, M.A, The Affects Of Regional Parks And Recreational Areas Planning Over The Metropolitan Area Life Qualities (Istanbul Kagithane Regional Park Planning Study), ERSA’99, 39th European Congress August 1999, Dublin, Ireland, CD-ROM.
GİRİTLİOĞLU C., YÜZER M.A, YÜZER Ş., The Examination Of Differentiation Seen in Location Of Industrial Areas Depend On Technological Development In Istanbul And It’s Hinterland, ERSA’98 38th European Congress August 1998, Vienna, Austria, CD-ROM.
YÜZER M.A.,   GİRİTLİOĞLU C.,   OCAKÇI M.,   ERKUT G.,   ALKAY E.,   BAYPINAR M.B.,   ÖZGEN C.,    ALBAYRAK A. İstanbul‘un Eylem Planlamasına Yönelik Mekansal Gelişme Stratejileri Araştırması Ve Model Geliştirmesi Fikirtepe Bayrampaşa Bölgesi Örnekleri, İstanbul Mekansal Gelişme ve Dönüşüm Araştırmaları Sempozyumu, 23-24 Kasım 2006, MSGSÜ, İstanbul
YÜZER M.A, YÜZER Ş., Cellular Automata Tabanlı LUCAM Modeli İle İstanbul’un Gelişim ve Dönüşümüne İlişkin Makro Form Simülasyonları, 1. Disiplinlerarası Kaos Sempozyumu, 12-13 Mayıs 2006, İstanbul Kültür Üniversitesi
YÜZER M.A., Planlama Sürecinde, Yerleşmelerin Olası Gelişim ve Dönüşümlerinin Tahmini İçin Alternatif Bir Yaklaşım “LUCAM MODELİ” Kentsel Dönüşüm Sempozyumu 11-12-13 Haziran 2003 TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, İstanbul 
YÜZER M.A, Yerleşme Alanlarının Fraktal ve Hücresel Otomata Yöntemi İle Gelişim Simülasyonları, Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu, 25-26 Ocak 2002, Adana
YÜZER M.A, GİRİTLİOĞLU C., Avrupa Ülkeleri ve Türkiye’de Şehir Gelişim ve Dönüşüm Simülasyonları İçin Bir Örnek Fraktal ve Hücresel Otomata (CA) Tabanlı “LUCAM MODELİ” , 10.Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlaması Kongresi, 17/18 Ekim 2002, İTÜ, Taşkışla, İstanbul
YÜZER, M.A, EYUBOĞLU, E., ERTEKİN, E., Türkiye’de Kentsel Gelişimin Belirlenmesinde Klasik Planlama Yöntemleri, Kentsel Gelişimin Uzaydan İzlenmesi Semineri, Tüyap, Beylikdüzü, 16 Temmuz 2001, İstanbul
GİRİTLİOĞLU C., YÜZER, M.A, İstanbul Büyükşehir-Suriçi Sanayi Yerleşmelerinde Farklılaşmalar ve Yeni Yerseçim Eğilimleri, Prof.Dr. Gündüz Atalık’a Armağan, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İstanbul,
YÜZER, M.A, Antakya’nın Kuruluşu ve Gelişim Süreci, Prof.Dr. Ayten Çetiner’e Armağan, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, 1998, İstanbul.
YÜZER, M.A, İstanbul Metropoliten Alanı’nın Değişen Sanayi Yapısı, Habitat’a Doğru İstanbul 2020 Sempozyumu, 17-19 Nisan 1996, İstanbul.
SUHER, H., BEYGO, C., ERTEKİN, Ö., EYÜBOĞLU, E., GEZİCİ, F., GÜNGÖR, Ö., KARABAY, H., TEZER, A., UNUTMAZ, H., YİĞİTER, R., YİRMİBEŞOĞLU, F., YÜZER, M.A., İstanbul Olimpiyat Oyunları Alanı Yerleşme ve Düzenleme İlkelerinin Saptanmasına Yardımcı Bir Araştırma, Türkiye ve Olimpiyat Sempozyumu, Bildiriler, İTÜ Beden Eğitimi Bölümü, 17-18 Kasım 1994, İTÜ, İstanbul.
YÜZER,M.A., Metropoliten Kent Merkezlerinde Sanayinin Desantralizasyonu Sonucu Oluşan Arazi Kullanımı Değişimleri, 4.Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, 16-17 Haziran 1994, Karadeniz Teknik Üniversitesi.
YILDIZCI A.C, GİRİTLİOĞLU C., VELİOĞLU S., YÜZER M.A., Proje: İstanbul Hayvanat Bahçesi, Yapı Dergisi, Sayı 268, s.75-79. 2004
GİRİTLİOĞLU, C., ERGUN, N., YÜZER, M.A., İstanbul Florya Hayvanat Bahçesi Planlama İlkeleri, Dizayn-Konstrüksiyon, Sayı 92, s.38-47, 1993
GİRİTLİOĞLU, C., ERGUN, N., YÜZER, M.A., Yerleşmelerde İnsan-Doğa İlişkileri ve Hayvanat Bahçelerinin Kurgu ve Tasarım İlkeleri, Florya Hayvanat Bahçesi Örneği, Tasarım Dergisi, Sayı 39, s.68-74. 1993
YAZGı, B., DÖKMECI, V., KORAMAZ, K. & KıROĞLU, G., 2013, Impact of characteristics of origin and destination provinces on migration: 1995-2000, European Planning Studies,
DÖKMECI, V., ALTUNBAŞ, U. & YAZGı, B., 2007, Revitalisation of the main street of a distinguished old neighbourhood in Istanbul, European Planning Studies, 15, 1, s. 153-166. 
DÖKMECI, V., YAZGı, B. & OZUS, E., 2006, Informal retailing in a global age: the growth of periodic markets in  Istanbul 1980-2002, Cities, 23, s. 44-55. 
YAZGı, B. & DÖKMECI, V., 2009, Spatial Analysis of Urban Form in Istanbul Metropolitan Area, In: N. ZEREN GÜLERSOY, F. GEZİCİ, B. ÖNEM, K. ARSLANLI (Eds.), New Approaches in Urban and Regional Planning, ISBN: 978-975-561-353-6, İTÜ, İstanbul, 253-265.
YAZGı, B. & DÖKMECI, V.,  2005, Spatial Analysis of Urban Form in Istanbul, In: Y. DÜLGEROĞLU YÜKSEL, G. SAĞLAMER, A. ÖZSOY, H. TÜRKOĞLU, G. PULAT GÖKMEN, E. GÜR, Y. ALKIŞER, B. KESKİN, E. UZER (Eds.), City Architecture in Between Past and Future, ISBN: 975-561-273-4, İTÜ, İstanbul, 55-60.
YAZGI, B., 2013, Kandilli Köyiçi Kentsel Sit ve Tarihi Sit Alanı Kentsel Tasarım Projesi, Yapı, 377, s. 76-81.
YAZGı, B. & DÖKMECI, V., 2007, İstanbul’un kent formu analizi, Yapı, 309, s.44-48.
GÜLERSOY ZEREN, N., KUNDAK, S., GÜNAY, Z., DEMIRCIOĞLU, E., YAZGı, B., GÖNÜL, D., BEYAZıT, E., 2008, Türkiye’de Şehir ve Bölge Planlama Eğitiminde Kalite Geliştirme ve Akreditasyon, ISBN: 978-975-561-323-9, İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
YAZGı, B. & DÖKMECI, V.,  2007, Analysis of the housing prices in the metropolitan area of Istanbul, 6. Uluslararası Spacesyntax Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Haziran 2007, Istanbul.
YAZGı, B. & DÖKMECI, V., , 2006, Analysis of urban forms in Istanbul, 46th International ERSA (European Regional Science Association) Congress, Enlargement, Southern Europe and the Mediterranean, Bildiriler Cd-Rom, Volos-Yunanistan.
YAZGı, B. & DÖKMECI, V., 2006, Spatial evaluation of urban form with respect to building density in Istanbul, 1st International CIB Student Chapters Postgraduate Conference, METU, Bildiriler Kitabı, s. 297-304, Ankara, Türkiye.
BEYAZIT, E. (2011) Evaluating Social Justice in Transport: Lessons to be Learned from the Capability Approach, Transport Reviews, 31 (1), pp.117-134 (SSCI, ISSN: 0144-1647). 
BEYAZIT, E. (2013) Mobility Cultures, in Transport and Climate Change: Moving to Low Carbon Mobility, (eds.) D. Banister and M. Givoni, pp. 15-25 Edward Elgar Publishing Ltd
BEYAZIT, E., GIVONI, M. (2012) Technology Development of High Speed Rail, in Encyclopedia of Sustainability Science and Technology, (ed) R. A. Meyers, pp. 4929-4945, Springer 
BEYAZIT, E., TOSUN, Y. (2006) “Evaluating Istanbul in the Process of European Capital of Culture 2010” in Cities Between Integration and Disintegration Opportunities and Challenges, (eds.) Z. M. Enlil, P. La Greca, pp. 158-171 ISoCaRP. 
BEYAZIT, E. (2013) Ten Years of the Istanbul Metro: The wider economic benefits of transport infrastructure investments. Transport Studies Group (UTSG) 45th Annual Conference, 2-4 January 2013, University of Oxford (Conference CD)
BEYAZIT, E. (2011) (Un)equal Mobilities in Istanbul: An analytical approach to understanding the relationships between transport infrastructure, mobility and equality within urban areas. Universities’ Transport Studies Group (UTSG) 43rd Annual Conference, 5-7 January 2011, Open University, Milton Keynes (Conference CD)
GIVONI, M., BEYAZIT, E. SHIFTAN, Y., ISHAQ, R. AND TZUR, O. (2012) The use of state-of-the-art models by policy makers to address global energy and environment challenges: The case of transport policy TSU Working Paper Series, Ref. 1060. School of Geography and the Environment, Oxford
METİN, S., Haziran 2012. Avrupa’nın Üçüncü Yaşil Başkenti: Vitoria-Gasteiz. EKOYAPI, 10:120-125
METİN, S., 2009, Using Green Infrastructure to Shape the Urban Environment: The Case Study of Trinity River Design Guidelines, Dallas, Texas, USA, 4th International Urban Design Congress, Bildiriler Kitabı, Mayıs 2009.
LIGHTNER, B. & METIN, S., 2004, Philadelphia’s Historic Districts, Quality of Urban Life: Policy vs Practice, ITU Mimarlık Fakültesi, İstanbul, Türkiye, Aralık 2004. 

Ödüller
1988,  Taksim Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması  Mansiyon ödülü (H. Suher, E. Suher, Ü. Yılmaz, L. Berköz)
Urla - Çeşme - Karaburun Yarımadası Ulusal Fikir Yarışması”, Mansiyon Ödülü, Izmir Büyükşejir Belediyesi, R. Geron (Takım Lideri), M. B. Kepekcioglu, I. Aksehirli, H. O. Erzincanli, E. Tepe and M. B. Baypinar ile. (2009) 
Avrupa Birliği Kültürel Miras Ödülü) EUROPEAN UNION PRIZE FOR CULTURAL HERITAGE, EUROPA NOSTRA AWARD, Outstanding Studies, Istanbul Histroric Peninsula Conservation Study, Istanbul – Turkey, Project Group: Nuran ZEREN GULERSOY0 (Proje Lideri), Azime TEZER, Reyhan GENLI YIGITER, Zeynep GUNAY. (2004) 
ECONOMIC COOPERATION ORGANIZATION (ECO) “History, Culture and Fine Arts Award”, Zeyrek: A Study in Conservation, Project Group: Nuran ZEREN GULERSOY (Proje Lideri), Azime TEZER, Reyhan GENLI YIGITER, Kerem KORAMAZ, Zeynep Ahunbay (Danışman). (2002)
Afyonkarahisar Cumhuriyet Meydanı ve Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması, Mansiyon Eşdeğer Ödülü, Afyon, 24 Ekim 2011. Tasarım Ekibi: Cengiz Giritlioğlu, Fatih Terzi, H. Serdar Kaya, Ebru Erbaş Gürler
Kadıköy Harem Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması” 3. Mansiyon, (2001), (Yürekli, I., Inceoğlu, A., Aslan, D., Yirmibeşoğlu, F., Yarışma Ekibi: Meriç Öner – Kerem Piker – Erkan Inanç - Necla Uluğtekin – Hatice Kalaycı- Hüseyin Y. Erbakan – Bora Yasin Özkuş)
Taşkışla Bilim Merkezi ve Çevresi Mimari Proje Yarışması (Satın Alma Ödülü), (1997), (Yirmibeşoğlu, F.; Ayataç Karabay, H.) 
Ocakçı, M., Şener, S.M., Yüzer, M.A., Eyüboğlu, E., Ertekin, Ö., Alkay, E. (2001). “Kadıköy Meydanı - Haydarpaşa - Harem Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması” (2.Mansiyon)
Kahveci, E.; Köknar, B.; Övünç, C.; Güngör, İ.; Erbaş, E., Alkay, E. (2006). “Bursa, Kızyakup Kent Parkı Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması” (5.Mansiyon)
Şentürer, A., Bingöl, Ö., Uçar, E., Alkay, E., Aytaç, G., Öğüt, S., Barutçu, B. (2012). “İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Master Planı Yarışması”, Ulusal (Sınırlı). (2.Mansiyon)
N. Zeren Gülersoy, A. Tezer, R. Yiğiter, T.K. Koramaz ve Z. Günay 2005. Medal in European Union Prize for Culture Heritage/Europa Nostra Awards; awarded as an ‘Outstanding Study’ by Europa Nostra [Avrupa Birliği Kültürel Miras Ödülü Madalyası / Europa Nostra Ödülleri; Europa Nostra Üstün Çalışma olarak ödüllendirilmiştir]2004 (Category 2): Istanbul Project: Istanbul Historic Peninsula Conservation Study: Zeyrek, Suleymaniye and Yenikapi Historic Districts, 3 Haziran 2005, Bergen, Norveç.
Jacob Price, Kentucky, ABD Kentsel Dönüşüm Projesi, HOPE VI Toplu Konut Devlet Fonu (2010)
İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Master Planı Yarışması 1. Mansiyon(Selim Velioğlu (Ekip Başı, Dr. Y. Mimar), Mehmet Ali Yüzer, Erce Funda, Orkun Özüer, Ersen Gömleksiz 2012
Denizli Hükümet Konağı Mimari Projesi ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması Satınalma Ödülü (Selim Velioğlu, Erce Funda, Orkun Özüer, Yılmaz Erdoğan, Serna İnan ile birlikte) 2009
Kadıköy Meydanı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Proje yarışması 2. Mansiyon (M.Ocakçı, S.M.Şener, E.Eyüboğlu, Ö.Ertekin, E.Alkay ile birlikte) 2001
Bursa Kültürpark ve Çevresi Planlama ve Tasarım Yarışması, 5. Mansiyon, (Erkman U, Şener S.M, Yüzer M.A., Yüzer O., ile birlikte) 2001
AB Uyum Programları Kapsamında İstanbul Genelinde Olası Afet Sonrası Geçici Yerleşim Alan Örnek Tip Yerleşim Üniteleri Projesi, En İyi Araştırma Ödülü, Proje Yürütücüsü: Prof.Dr.Sinan Mert ŞENER, Türkiye Mimarlık Vakfı, 2005 (Özçevik,Ö. , Altun, C., Şener, E. ve Akçakaya, İ. ile birlikte).Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ