ÇALIŞMA GRUBU YÜRÜTÜCÜSÜ

Doç.Dr. Ebru KERİMOĞLU

ARAŞTIRMACILAR

Prof.Dr.Gülden ERKUT

Prof.Dr.Tüzin BAYCAN

Prof.Dr. Ferhan GEZİCİ KORTEN

Doç.Dr. Ebru KERİMOĞLU

Doç.Dr. A.Ahu AKGÜN

Doç.Dr. Özhan ERTEKİN

Doç.Dr. Seda KUNDAK

Öğr.Gör.Dr. Mete Başar BAYPINAR

Araş.Gör. Ervin SEZGİN

Araş.Gör.Berna Sezen ÖZEN (35. madde)

Araş.Gör.Aysun AYGÜN (ÖYP)

Araş.Gör.Cansu İLHAN (ÖYP)

Araş.Gör. N.Gökhan KARABULUT (ÖYP)

Araş.Gör. Veysi ALTINTAŞ (ÖYP)

 

BAŞLICA ÇALIŞMALAR

KERİMOĞLU, E. (2013,--), ‘Türkiye’nin bilgi ekonomisine geçişinde İstanbul’un Yaratıcılık Kapasitesinin Değerlendirilmesi’, ITU-BAP destekli araştırma projesi, (A.Akgün, B.Yazgı ile birlikte)

ORUÇ., G., KERİMOĞLU, E., GEZİCİ, F. (2011-2012), ’The Attractiveness of European Cities and Regions for Residents and Visitors-(ATTREG)’, ESPON 2013/1/7 project, ‘Case Study of Istanbul’, ESPON (European Spatial Planning Observation Network)-EU Destekli Uluslararası Araştırma Projesi, (ITU subcontractor of University of Rovira i Virgili, Spain)

ORUÇ, G., KERİMOĞLU, E., GEZİCİ, F., TERZİ, F. (2010-2011), ‘The Attractiveness of European Cities and Regions for Residents and Visitors-(ATTREG)’, ESPON  2013/1/7 project, ‘Data Collecting for CEC Countries-Turkey, Croatia, Macedonia’, ESPON (European Spatial Planning Observation Network)-EU Destekli Uluslararası Araştırma Projesi, (ITU subcontractor of University of Rovira i Virgili, Spain)

KERİMOĞLU, E., (2008 - 2009), ‘Growing Importance of Creative Economies and Creative Cities: Comparison of Istanbul and Barcelona’, University of Barcelona, Research Institute of Applied Economics, AQR (Regional Quantitative Analysis) Research Group, Spain, doktora sonrası araştırma projesi

ÇIRACI, H., KERİMOĞLU, E., YALÇINTAN, M.C., TURGUT, S., CEYLAN, C. (2005-2007), ‘Bölgesel Kalkınmada Şehirler Arası Ağ Davranışına Dayalı Sürdürülebilir Turizm Gelişimi ve Yeni Yönetim Modeli Önerisi: Frig Vadisi Örneği’ İTÜ-BAP Destekli Araştırma Projesi

KERİMOĞLU, E., ERTEKİN, Ö., KORAMAZ, K., YAZGI, B., (2011-…), ‘İstanbul Turizm Master Planı’

KERİMOĞLU, E., TÜRKOĞLU, H. (2011-2012), ‘Bursa 1/100.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı Çalışması’, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri

KUBAT, A.S., EYÜBOĞLU, E., ERTEKİN,Ö., KERİMOĞLU, E., (2007), “Tourism Master Plan of Mangisthau-Kazakhistan”, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri

KERİMOĞLU, E., ÇIRACI, H., (2005), İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi (IMP), ‘İstanbul 1/100.000 ölçekli Stratejik Plan Çalışması’, Ticaret ve Hizmetler Sektörü Analitik Etüt Çalışmaları

BAYPINAR, Mete Başar (proje yürütücüsü), 2012, Yazılım Sektörünün Ekonomik ve Mekansal Gelişimi, BAP Projesi, İTÜ (devam ediyor)

ERKUT, Gülden (proje yürütücüsü) ve BAYPINAR, Mete Başar, 2009-2012, Sınır Bölgelerinde Yerel Ekonomik Kalkınmada Sosyal Ağların Rolü ve Girişimcilik, BAP Projesi, İTÜ

ERKUT, Gülden and BAYPINAR, Mete Başar, 2007  “Istanbul, Odessa and Regional Integration”, The Black Sea Region: Past, Present and Future, eds. Stephen MITCHELL  and Gülden ERKUT, British Institute of Archaeology at Ankara, Londra, İngiltere, ISBN 978 1 898249 21 4 Yayıncı: Oxbow, Britain

ERKUT, Gülden ve BAYPINAR, Mete Başar(Corresponding author), 2009 “Emerging Global Integration Zones in the EU and Turkey's Spatial Integration”, Studies in Regional Science, Vol.39 No.1 pp.67-88 The Journal of the Japan Section of the RSAI (JSRSAI) PRINT ISSN 0287-6256: Sasaki Printing & Publishing (ECONLIT indeksindedir)

BAYPINAR, Mete Başar ve ERKUT, Gülden, 2011, Ekonomik Küreselleşme ve Türkiye'de Bölgesel Üretkenlik Düzeylerinde Yakınsama, İTÜ Dergisi/A, Cilt 10, S.1, ss.61-70

ERKUT, Gülden,  BAYPINAR, Mete Başar, ÖZGEN, Ceren, GÖNÜL, Dilcu, (2007), “Batı Marmara’da Stratejik Gelişme ve Sınırötesi İşbirliği”, İTÜ Dergisi A – Mimarlık, Planlama, Tasarım, 2003 Cilt 2. Vol. 1. 69-76

ERKUT, Gülden, TÜRK, Şence, ERTEKİN, Özhan, BAYPINAR, Mete Başar, ÖZGEN, Ceren, 2006-2009: Avrupa Birliği INTERREG IIIB/ ARCHIMED Programı kapsamında Uluslararası Araştırma Projesi, SIMCODE-IGT - Spatial Impacts of Multi-modal Corridor Developments in Gateway Areas - Italy, Greece and Turkey

KUNDAK, Seda ve BAYPINAR, Mete Başar, 2011, The Crazy Project: Canal Istanbul, TEMA Journal, Vol4, No.3, 53-63

2005 – 2006 1/100.000 İstanbul Çevre Düzeni Planı Kapsamında Ülke- Bölge Planlama Grubu, Küresel-Bölgesel Gelişmeler ve Küresel Kent Stratejileri Analitik Etüd Çalışması, Prof.Dr. Gülden ERKUT (Yürütücü), Araş.Gör. Mete Başar BAYPINAR, Araş.Gör. Ceren ÖZGEN, Y.Şehir Plancısı Başak ÇETİN (İMP), Şehir Plancısı Burcu ATAOĞLU (İMP), Şehir Plancısı  Seçil ÖZALP (İMP), İTÜ Döner Sermaye İşletmesi ve İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi (İMP)

2005 – 2006 İstanbul’un Bir Sınır-ötesi Sosyo-ekonomik Merkez Olarak Gelişimi Açısından Batı Marmara ve Sınır-ötesi İlişkilerinin Değerlendirilmesi -  28 Şubat 2007 Prof.Dr. Gülden ERKUT (Eser sahibi), Yardımcılar: Araş.Gör. Ayşe Nur ALBAYRAK, Araş.Gör. Mete Başar BAYPINAR, Araş.Gör. Ceren ÖZGEN, Y.Şehir Plancısı Başak ÇETİN (İMP), Şehir Plancısı Burcu ATAOĞLU (İMP), Şehir Plancısı Seçil ÖZALP (İMP), İ.B.B.Başkanlığı Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi

ERKUT, Gülden, BAYPINAR, Mete Başar, ÖZGEN, Ceren, 2006, İstanbul Metropoliten Alanının Küresel Sistem ve Ulusötesi Bölgesel Sistem İçindeki Konumunun Analizi, İstanbul Master Planı Çalışmaları, BİMTAŞ ve İTÜ Döner Sermaye İşletmesi

ERKUT, Gülden, BAYPINAR, Mete Başar, ALBAYRAK, Ayşe Nur, SEZGİN, Ervin, 2012, Bursa 1/100.000 Ö. Master Planı Bölgesel Analiz ve Değerlendirme Raporu, Bursa B.Ş.B. Ve İTÜ Döner Sermaye İşletmesi

Gezici, F., Kente Göçenlerin Farklı Yerleşme Süreçlerine Katılım Biçimlerinin Analizi, TÜBİTAK- INTAG 421 nolu proje, Araştırmacı, 1999-2002 (Prof.Dr.İsmet KILINÇASLAN’ın yürütücülüğünde)

ERKUT, G., GÜLERSOY-ZEREN, N., TURGUT, H., TEZER, A., GEZİCİ, F., İNCEOĞLU, A., DURSUN, P., ERTEKİN, Ö. (2003) “İstanbul ve Sao-Paulo Şehir Merkezleri Alt Sosyo-Ekonomik Grup Yerleşim Alanları Yeniden Canlandırma Projesi”, (TÜBİTAK-İNTAG, İTÜ Konut Araştırmaları Ünitesi, İTÜ Araştırma Fonu, Sao-Paulo Üniversitesi, Torino Politeknik).

GEZİCİ, F., Yerel Yönetimlere Yönelik Çevre Duyarlı Planlama El Kitabı, TÜBİTAK-DEBAG 86 G Projesi, Araştırmacı, 1995-1997.(Prof.Dr. Gündüz ATALIK’ın yürütücülüğünde Şehir ve Bölge Planlaması ve Çevre Mühendisliği Bölümleri ortak çalışması)

ERKUT, G., GEZİCİ, F., ERTEKİN, Ö., (1994) “Bilgi Enformasyon Teknolojisindeki Gelişmelerin Şehir-Bölge Mekansal Organizasyonunun Yeniden Yapılanması Üzerindeki Etkileri”, İTÜ Araştırma Fonu Projesi.

GEZİCİ, F., Kıyı Alanları Turizm Planlamasında Sürdürülebilir Turizm Kriterlerinin Alternatif Gelişme Modelleri ile Sınanması: Bodrum Yarımadası Örneği, İTÜ Araştırma Fonu Projesi, Proje Yöneticisi, Mayıs 2004- Haziran 2006.

GEZİCİ, F., ABD’de University of Illinois at Urbana-Champaign, Regional Economics Applications Laboratory’de doktora sonrası araştırma, Spatial Data Analysis of Regional Growth and Inequalities in Turkey, Nisan 2001-Eylül 2002.

GEZİCİ, F., Türkiye’de Bölgesel Politikaların Değerlendirilmesinde Kullanılabilecek Yöntem Araştırması, İTÜ BAP Projesi, Proje Yöneticisi, 2012 (Zeynep Elburz ile)

TÜRKOĞLU, H., GEZİCİ, F., ÖZÇEVİK, Ö., TÜRK, Ş., KUNDAK, S., Edirne Keşan Belediyesi Çevre Master Planı Kentsel Gelişme Analizi, 2006.

GİRİTLİOĞLU, C., OCAKÇI, M., GEZİCİ, F., YÜZER, M.A., AYATAÇ, H., ALKAY, E., ORUÇ, G.D., İstanbul Çevre Düzeni Planlarıyla İmar Planlarına Altlık Teşkil Edecek Sanayi Alanları Analitik Etüdlerinin Yapılması Projesi, (2005-2007).

TÜRKOĞLU, H., GEZİCİ, F., Lüleburgaz Belediyesi Çevre Master Planı Kentsel Gelişme Analizi

TÜRKOĞLU, H., OKAY, N., TEZER, A., GEZİCİ, F., Küçükçekmece Risk Analizi ve Zarar Azaltma Stratejileri Geliştirilmesi İşi, 2010.

BÖLEN, F., TÜRKOĞLU, F., GEZİCİ, F., Bursa 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu Süreci İçin Model Önerisi, 2010

ERKUT, G., GEZİCİ, F., TÜRK, Ş., KERİMOĞLU, E., CEYLAN, C., ÜNSAL, F., ÖZÜAK, B., AKGÜN, A.A., İTÜ Lisansüstü Eğitimi Sürekli Kalite ve İyileştirme Süreci (LESKİS) , Bölge Planlama Yüksek Lisans Programı Değerlendirme Raporu, Aralık 2011.

BAYCAN, T., “Can a legalization program for immigrants generate conflict among natives?”, for publication in “Migration Impact Assessment” Edited by Peter Nijkamp, Jacques Poot and Mediha Sahin, Edward Elgar Publishing (2011)

BAYCAN, T., “Realising the Diversity Dividend: Population Diversity and Urban Economic Development” for publication in “Environment and Planning A” (2010)

BAYCAN, T., The Effect of Social Diversity on Regional Innovation: Measures and Empirical Evidence” for publication in “International Journal of Foresight and Innovation Policy” (2010)

BAYCAN, T., “Australian Agricultural R&D and Innovation Systems” for publication in “International Journal of Foresight and Innovation Policy” (2010)

BAYCAN, T., "Brides, Mothers, and Housewives: Gendered Organization of Home-Based Work in Turkey" for publication in “Gender, Work & Organization” (2010)

BAYCAN, T., “The Personalization of Sustainable Communities”, for publication in “International Journal of Sustainable Society” (2010)

BAYCAN, T., “Challenges and strategies for greening the compact city of Hong Kong”, for publication in “Journal of Urban Planning and Development” (2010)

BAYCAN, T., “Multi-Stakeholder Involvement and Urban Green Space Performance”, for publication in “Urban Forestry & Urban Greening” (2010)

BAYCAN, T., Some Principles of Leadership in Regional Economic Development”, for publication in “European Planning Studies” (2009)

BAYCAN, T., “Urban Greenery and its Sustainable Extension Strategies in Hot Arid Region of India”, for publication in “International Journal of Sustainable Society” (2009)

BAYCAN, T., “Spatial Disparities Across the Regions of Turkey: An Exploratory Spatial Data Analysis” for publication in “Annals of Regional Science” (2009)

BAYCAN, T., “Tourism Revival Strategic Marketing Planning with a combination of SWOT and AHP: A Case of Sri Lanka Tourism”  for publication in “Studies in Regional Science” (2009)

BAYCAN, T., “Market integration and market power in the internal EU market for butter” for publication in “Traditional Food Production and Rural Sustainable Development: A European Challenge” Edited by Teresa de Noronha Vaz, Peter Nijkamp and Jean Louis Rastoin, Ashgate, Aldershot (2009)

BAYCAN, T., Environmental Management System and Sustainable Consumption” for publication in “International Journal of Sustainable Society” (2008)

BAYCAN, T., "Entrepreneurship and Regional Economic Growth: Towards A General Theory of Start-Ups" for publication in “Innovation: The European Journal of Social Science Research” (2008)

BAYCAN, T., “The Implementation of Information and Communication Technologies” for publication in “The New European Rurality: Strategies for Small Firms” Edited by Teresa de Noronha Vaz, Eleanor J. Morgan and Peter Nijkamp, Ashgate, Aldershot (2006)

BAYCAN, T., “Cities and Cyberspace: Entrepreneurial Strategies” for publication in a special issue of the journal “Entrepreneurship and Regional Development”, on the theme: “Entrepreneurship and ICT” (2002)

BAYCAN, T., “Breeding Places for Ethnic Entrepreneurs: A Comparative Marketing Approach” for publication in “Entrepreneurship and Regional Development” (2002)

BAYCAN, T., “Moving Societies Towards Integration”, European Fund for the Integration of Third-Country Nationals 2007-2013, Community Actions, Call for Proposals 2007, Associate Partner (2008-2010)

BAYCAN, T., “Sustainable Development in a Diverse World” (SUS.DIV Project), Network of Excellence, European Commission, 6th Framework Programme on Research Technological Development and Demonstration, Executive Committee Member (SUS.DIV), Research Task Leader (SUS.DIV), Team Leader-Scientific Partner (ITU) (2005-2010)

BAYCAN, T., “ERA-MORE / European Research Area-Mobile Researchers” (33 European Countries, 200 Mobility Centers), European Commission, ITU Mobility Center Coordinator  (2005-2009)

BAYCAN, T., “Planning and Urban Mobility in Europe” (The PLUME/EU Project/Thematic Network), European Commission Science, Research and Development, 5th Framework Programme, Energy, Environment and Sustainable Development, Key Action: The City of Tomorrow and Cultural Heritage, Partner in Advisory Group  (2002-2005)

BAYCAN, T., “Development of Urban Green Spaces to Improve the Quality of Life in Cities and Urban Regions” (The URGE/EU Project), European Commission Science, Research and Development, 5th Framework Programme 1998-2002, Energy, Environment and Sustainable Development, Key Action: The City of Tomorrow and Cultural Heritage, Researcher in Scientific Partner Group (2001-2004)

BAYCAN, T., “UNDP-GEF Black Sea Ecosystem Recovery Project, Phase II: Testing of Methodology on Spatial Planning for Integrated Coastal Zone Management (ICZM): Akcakoca District Pilot Project”, Expert in Urban and Regional Planning (2006-2007)

BAYCAN, T., “Slow Cities: An Alternative Urban Development Strategy” (CITTASLOW Project), Bilateral Agreement Between Turkey and Germany, Project Coordinator (2010-2012)

BAYCAN, T., “Gaining Additional Urban Spaces” (GAUS Project), INTEN-C Programme (Bilateral Agreement Between Turkey and Germany), Expert in Urban and Regional Planning (2009-2011)

BAYCAN, T., “TR-MONET-Araştırmacıların Dolaşımı Türkiye Ağı Projesi” (TÜBİTAK, İTÜ, ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi), TÜBİTAK Koordinatörlüğünde ve AB 6. Çerçeve Programı Desteği Kapsamında Yürütülen Proje, İTÜ Mobilite Merkezi Başkanı (2004-2007) 

BAYCAN, T., “Sürdürülebilir Gelişme Kapsamında Van Gölü Kapalı Havzası İçin Yatırım Alanlarının İrdelenmesi”, TÜBİTAK/YDABAG/101Y094 (Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Tülay KILINÇASLAN, Araştırmacı: Yard.Doç.Dr. Tüzin Baycan-Levent) (2001-2003)

BAYCAN, T., “Yerel Yönetimler İçin Çevre Duyarlı Planlama El Kitabı”, TÜBİTAK/YDABÇAG/265-G (Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Gündüz ATALIK, Yürütücü Yardımcısı: Doç.Dr. Bilsen BELER BAYKAL, Araştırmacı: Ar.Gör. Tüzin Baycan-Levent, Ar.Gör. Ferhan Gezici) (1996)

BAYCAN, T., “Ekolojik Dengenin Korunması ve Sürdürülmesi Açısından Kentsel Sistemlerin Planlanması”, TÜBİTAK/DEBAG/127-G, (Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Gündüz ATALIK, Yürütücü Yardımcısı: Ar.Gör. Tüzin Baycan-Levent) (1991-1994)

BAYCAN, T., “Bulgar-Türkü Göçmenlerin Bulgaristan-Türkiye Arasında Ulusötesi Girişimcilikleri”, İ.T.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi – Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı (I tipi), (Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Tüzin Baycan, Araştırmacı: Nefise Kahraman ) (2010)

BAYCAN, T., “Sürdürülebilir Kırsal Kalkınmada Girişimcilerin Rolleri: Türkiye Örneği”, İ.T.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi – Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı (I tipi), (Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Tüzin Baycan-Levent, Araştırmacı: Ar.Gör. Aliye Ahu Gülümser) (2009)

BAYCAN, T., “Kentler Ağı İçinde Kültürel Diyalog”, İ.T.Ü. Araştırma Fonu, Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı, (Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Tüzin Baycan-Levent, Araştırmacılar: Ar.Gör. Seda Kundak, Ar.Gör. Aliye Ahu Gülümser) (2004-2006)

BAYCAN, T., “Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınma: Marmara Havzası İçin Olanaklar ve Kısıtlar”, İ.T.Ü. Araştırma Fonu, Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı (Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Gündüz ATALIK, Araştırmacı: Ar.Gör. Tüzin Baycan-Levent) (1997-1999)

BAYCAN, T., “İstanbul Metropoliten Alan İmar Planı Yapımı Aşamasında Plan Stratejilerinin Oluşturulması, Plan Çalışmalarının Yönlendirilmesi ve Geliştirilecek Planların İrdelenmesi (Doğal Yapı Grubu)”, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri, (Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Ahmet Cengiz Yıldızcı, Yürütücü Yardımcısı: Doç.Dr. Tüzin Baycan-Levent) (2005-2006)

BAYCAN, T., “S.S. Sarıyer Konut Yapı Kooperatifi Uskumruköy Konut Adaları Yüzeyleme Çalışması”, İ.T.Ü. Vakfı Projesi, (Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Fulin Bölen, Yürütücü Yardımcısı: Ar.Gör. Tüzin Baycan-Levent) (1998)

BAYCAN, T., Fusco Girard, L., Baycan, T., Nijkamp, P. (Eds.) (2011) Sustainable City and Creativity: Promoting Creative Urban Initiatives, Ashgate

BAYCAN, T., Baycan-Levent, T., Batey, P.W.J., Button, K., Nijkamp, P. (Eds.) (2008) Classics in Planning: Urban Planning. Classics in Planning Series, Edward Elgar Publishing

BAYCAN, T., TÜBİTAK (2006) TR-MONET: A Guide for Foreign Researchers in Turkey, TR-MONET (Turkish Mobility Network), TÜBİTAK, Ankara.

BAYCAN, T., URGE Team (Corporate Authors) (2004) Making Greener Cities – A Practical Guide, UFZ Centre for Environmental Research Leipzig-Halle, Nr.8/2004.

BAYCAN, T., NİJKAMP, P., (2012) “A Socio-Economic Impact Analysis of Urban Cultural Diversity: Pathways and Horizons”, in Migration Impact Assessment: New Horizons, Edited by Peter Nijkamp, Jacques Poot and Mediha Sahin, Edward Elgar Publishing, 175-202.

BAYCAN, T., NİJKAMP, P., (2012) “The Migration-Development Nexus: New Perspectives and Challenges”, in Globalization Trends and Regional Development: Dynamics of FDI and Human Capital Flows, Edited by Roberta Capello and Tomaz Ponce Dentinho, Edward Elgar Publishing, 181-210.

BAYCAN, T., FUSCO GİRARD, L., NİJKAMP, P., (2011) “Creative and Sustainable Cities: A New Perspective”, in Sustainable City and Creativity: Promoting Creative Urban Initiatives, Edited by Luigi Fusco Girard, Tüzin Baycan and Peter Nijkamp, Ashgate, 3-12.

BAYCAN, T., (2011) “Creative Cities: Context and Perspectives” in Sustainable City and Creativity: Promoting Creative Urban Initiatives, Edited by Luigi Fusco Girard, Tüzin Baycan and Peter Nijkamp, Ashgate, 15-53.

BETANCUR, J., BAYCAN, T., (2011) “Urban Planning and Diversity”, in Diversity Research and Policy: A Multidisciplinary Exploration, Edited by S. Knotter, R. De Lobel, L. Tsipouri, V. Stenius, Pallas Publications, 117-134.

BAYCAN, T., NİJKAMP, P., (2011) “Migrant Female Entrepreneurship: Driving Forces, Motivation and Performance”, in New Directions in Regional Economic Development: The Role of Entrepreneurship Theory and Methods, Practice and Policy, Edited by Sameeksha Desai, Peter Nijkamp and Roger Stough, Edward Elgar Publishing, 198-236.

BAYCAN, T., (2010) “Migrant Women Entrepreneurship in OECD Countries”, in Open for Business: Migrant Entrepreneurship in OECD Countries, OECD Publishing, 227-254.

BAYCAN, T., NİJKAMP, P., (2010) “Migrant entrepreneurship in a diverse Europe: In search of sustainable development”, in The Sustainability of Cultural Diversity: Nations, Cities and Organizations, Edited by Maddy Janssens, Myriam Bechtold, Arie de Ruijter, Dino Pinelli, Giovanni Prarolo and Vanja Stenius, Edward Elgar Publishing, 318-339.

BAYCAN, T., (2009) “Marc Hooghe, Tim Reeskens, Dietlind Stolle and Ann Trappers, 2006. “Ethnic Diversity, Trust and Ethnocentrism and Europe: A Multilevel Analysis of 21 European Countries”, paper presented at the 102nd Annual Meeting of the American Political Science Association, August 31-September 3, 2006, Philadelphia”, in Diversity Management in Practice: A Cross-Cultural & Multi-Disciplinary Annotated Bibliography Addressing Policy and Well-Being, Edited by Susanne Küchler, Sandra Wallman, Sussex Academic Press, Eastbourne, 94-95.

BAYCAN, T., (2009) “Robert D. Putnam, 2007. “E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-first Century: The 2006 Johan Skytte Prize Lecture”, Scandinavian Political Studies 30, 2: 137-174.”, in Diversity Management in Practice: A Cross-Cultural & Multi-Disciplinary Annotated Bibliography Addressing Policy and Well-Being, Edited by Susanne Küchler, Sandra Wallman, Sussex Academic Press, Eastbourne, 149-150.

BAYCAN, T., GÜLÜMSER, A.A. (2009) “Current trends in the housing sector: gated communities in Istanbul”, in Mapping Istanbul, Edited by Pelin Derviş and Meriç Öner, Garanti Gallery, Istanbul, 156-159.

BAYCAN, T., KUNDAK S., GÜLÜMSER A.A. (2009) “Promoting Cultural Dialogue: Sister Cities of Istanbul”, in New Approaches in Urban and Regional Planning, Edited by Nuran Zeren Gülersoy, Ferhan Gezici, A.Buket Önem, Kerem Yavuz Arslanlı, ITU Urban and Environmental Planning and Research Center, Istanbul, 142-158.

BAYCAN, T., BATEY, P.W.J., BUTTON, K., NİJKAMP, P. (2008) “Introduction”, in Classics in Planning: Urban Planning, Edited by Tüzin Baycan-Levent, Peter Batey, Kenneth Button and Peter Nijkamp, Classics in Planning Series, Edward Elgar Publishing, xiii-xxi.

BAYCAN, T., BRUİNSMA, F., NİJKAMP, P. (2007) “Urban Spiders: A Comparative Framework for Evaluation and Scenario Analysis”, in Sustainable Urban Development Volume 2: The Environmental Assessment Methods, Edited by Mark Deakin, Gordon Mitchell, Peter Nijkamp and Ron Vreeker, Routledge, 236-253.

SAHİN, M., NİJKAMP, P., BAYCAN-LEVENT, T., (2007) “Migrant Entrepreneurship from the Perspective of Cultural Diversity”, in Handbook of Research on Ethnic Minority Entrepreneurship: A Co-evolutionary View on Resource Management, Edited by Leo-Paul Dana, Edward Elgar Publishing, pp.99-113.

BAYCAN, T., NİJKAMP, P., (2007) “Ethnic entrepreneurship in European cities: a comparative study of Amsterdam”, in Handbook of Research on Ethnic Minority Entrepreneurship: A Co-evolutionary View on Resource Management, Edited by Leo-Paul Dana, Edward Elgar Publishing, pp.323-336.

BAYCAN, T., NİJKAMP, P., SAHİN, M., (2007) “Migrant Entrepreneurship and New Urban Economic Opportunities: Identification of Critical Success Factors by Means of Qualitative Pattern Recognition Analysis”, in Uddevalla Symposium Tenth Anniversary 2007: Institutions for Knowledge Generation and Knowledge Flows – Building Innovative Capabilities for Regions, Edited by Irene Johansson, University West, Sweden, 215-244.

BAYCAN, T., E. MASUREL, P. NİJKAMP (2006). “Break-Out Strategies of Ethnic Entrepreneurs” in The New European Rurality; Strategies for Small Firms, Edited by Teresa de Noronha Vaz, Eleanor J. Morgan and Peter Nijkamp, Ashgate, Aldershot, 143-156.

BAYCAN, T., (2005) “Globalization and Development Strategies for Istanbul: Regional Policies and Great Urban Transformation Projects” in Planning in a More Globalized and Competitive World, Edited by Paolo la Greca, ISOCARP, 295-306.

BAYCAN, T., NİJKAMP, P., (2005) “Evaluation of Urban Green Spaces” in Beyond Benefit Cost Analysis: Accounting for Non-Market Values in Planning Evaluation, Edited by Donald Miller and Domenico Patassini, Ashgate, Aldershot, 63-87.

BAYCAN, T., NİJKAMP, P. (2004) “La valutazione degli spazi Verdi urbani”, in Energia, Bellezza, Partecipazione: La Sfida della Sostenibilita. Valutazioni Integrate Tra Conservazione e Sviluppo, Edited by Luigi Fusco Girard and Peter Nijkamp, FrancoAngeli, 157-191.

BAYCAN, T., VAN LEEUWEN, E., RODENBURG, C., NİJKAMP, P., (2003) “Development and Management of Green Spaces in European Cities: A Comparative Analysis” in The Pulsar Effect in Urban Planning, Edited by Elias Beriatos and Jim Colman, ISOCARP, 237-247.

BAYCAN, T., KUNDAK, S., (2003) “The Role of Multifunctional Land Use in Urban Redevelopment” in The Economics of Multifunctional Land Use, Edited by P. Nijkamp, C.A. Rodenburg, R. Vreeker, Shaker Publishing, 91-105.

BAYCAN, T., (2002) “Demographic Transition and Urbanization Dynamics in Turkey” in International Textbook of Urban Systems: Studies of Urbanization and Migration in Advanced and Developing Countries, Edited by H.S.Geyer, Edward Elgar Publishing, 329-361.

BAYCAN, T., ve diğerleri, (2008) Dokuzuncu Kalkınma Planı: Bölgesel Gelişme Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Dokuzuncu Kalkınma Planı, Yayın No: DPT: 2766-ÖİK: 702, Ankara.

YEMİŞEN, D., BAYCAN LEVENT, T. ve diğerleri, (2001) Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Su Havzaları, Kullanımı ve Yönetimi Özel İhtisas Komisyonu Raporu, (Komisyon Başkanı: Doğan YEMİŞEN, Koordinatör: Nevin KANADIKIRIK, Raportörler: Özdemir ÖZBAY, Adnan BAYRAKÇI), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Yayın No: DPT: 2555-ÖİK: 571, Ankara.

ÖZŞEN, T., BAYCAN LEVENT, T. ve diğerleri, (2000) Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Bölgesel Gelişme Özel İhtisas Komisyonu Raporu, (Komisyon Başkanı: Prof.Dr. Tayfur ÖZŞEN, Raportörler: Dr. Tüzin BAYCAN LEVENT, Prof.Dr. Asaf VAROL, Ahmet ATEŞ, Gökmen ARGUN), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Yayın No: DPT: 2502-ÖİK: 523, Ankara.

BAYCAN LEVENT, T., (1999) "İstanbul Metropoliten Kent Alanında Erişilebilirlik İle Yoğunluk Dağılımı Etkileşiminin Değerlendirilmesi", Prof.Dr. Gündüz Atalık'a Armağan, İTÜ Mimarlık Fakültesi, s.195-215.

ATALIK, G., BAYCAN LEVENT, T., (1998) “Bölge Bilimi ve Bölge Planlamanın Bilim Felsefesi Kapsamında İrdelenmesi”, Prof.Dr. Ayten Çetiner’e Armağan, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, s.10-25.

BAYCAN, T., STOUGH, R.R. (2012) “Introduction: Commercialization of Knowledge in a Regional Context: New Perspectives”, Annals of Regional Science, DOI 10.1007/s00168-012-0512-6 (Published Online: 27 June 2012)

BAYCAN, T., STOUGH, R.R. (2012) “Bridging Knowledge to Commercialization: The Good, The Bad, and The Challenging”, Annals of Regional Science, DOI 10.1007/s00168-012-0510-8 (Published Online: 7 July 2012)

BAYCAN, T., NİJKAMP, P., SAHİN, M., (2012) “The Urban Growth Potential of Second-Generation Migrant Entrepreneurs: A Sectoral Study on Amsterdam”, International Business Review, 21: 6, 971-986.

BAYCAN, T., Nijkamp, P., (2012) “Critical Success Factors in Planning and Management of Urban Green Spaces in Europe”, International Journal of Sustainable Society, 4:3, 209-225.

SAHİN, M., BAYCAN, T., NİJKAMP, P. (2011) “The Economic Importance of Migrant Entrepreneurship: An Application of Data Envelopment Analysis in The Netherlands”, Town and Regional Planning, 59, 16-23.

BAYCAN, T., NİJKAMP, P., STİMSON, R. (2011) “Editorial Introduction: Innovative Business Resources in Economic Development: Analysis and Policy”, International Journal of Foresight and Innovation Policy, 7: 1/2/3, 1-6.

NİJKAMP, P., SAHİN, M., BAYCAN-LEVENT, T., (2010) “Migrant Entrepreneurship and New Urban Economic Opportunities: Identification of Critical Success Factors by Means of Qualitative Pattern Recognition Analysis”, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie - TESG (Journal of Economic & Social Geography), 101: 4, 371-391.

BAYCAN-LEVENT, T., GÜLÜMSER, A.A., KUNDAK, S. (2010) “Success Conditions of Urban Networks: Eurocities and Sister Cities”, European Planning Studies, 18:8, 1167-1186.

BAYCAN-LEVENT, T., NİJKAMP, P. (2010) “Editorial Introduction: Diversity and creativity as a research and policy challenge”, European Planning Studies, 18:4, 501-504.

BAYCAN-LEVENT, T. (2010) “Diversity and creativity as seedbeds for urban and regional dynamics”, European Planning Studies, 18:4, 565-594.

BAYCAN-LEVENT, T., KUNDAK, S., (2009) “Motivation and Driving Forces of Turkish Entrepreneurs in Switzerland”, Innovation:The European Journal of Social Science Research, 22:3, 283-308.

BAYCAN-LEVENT, T., NİJKAMP, P., (2009) “Characteristics of Migrant Entrepreneurship in Europe”, Entrepreneurship & Regional Development, 21:4, 375-397.

BAYCAN-LEVENT, T., NİJKAMP, P., SAHİN, M., (2009) “New Orientations in Ethnic Entrepreneurship: Motivation, Goals and Strategies of New Generation Ethnic Entrepreneurs”, International Journal of Foresight and Innovation Policy, 5:1/2/3, 83-112.

BAYCAN-LEVENT, T., NİJKAMP, P., (2009) “Planning and Management of Urban Green Spaces in Europe: A Comparative Analysis”, Journal of Urban Planning and Development, 135:1, 1-12.

BAYCAN-LEVENT, T., VREEKER, R., NİJKAMP, P. (2009) “A multi-criteria evaluation of green spaces in European cities”, European Urban and Regional Studies, 16:2, 219-239.

BAYCAN-LEVENT, T., NİJKAMP, P., (2008) “7 Frequently Asked Questions (FAQs) in Urban Planning”, Studies in Regional Science, 38:2, 351-371.

BAYCAN-LEVENT, T., KUNDAK, S., GÜLÜMSER, A.A., (2008) “Esperienze di migrazione in Turchia: una prospettiva storico-geographica”, Mondi Migranti:Rivista di studi e ricerche sulle migrazioni internazionali,No:2, 55-74.

BAYCAN-LEVENT T., KUNDAK S., GÜLÜMSER A.A. (2008) “City-to-city Linkages in a Mobile Society: Eurocities and Sister Cities.”, International Journal of Service Technology and Management, Special Issue on 'Cultural Tourism and Sustainable Development', 10:1, 83-109.

BAYCAN-LEVENT, T., (2007) “Dossier Editorial: Plurality, Diversity and Multiculturalism”, A/Z ITU Journal of Faculty of Architecture, 4:1, 1-4.

SAHİN, M., NİJKAMP, P., BAYCAN-LEVENT, T., (2007) “Multicultural Diversity and Migrant Entrepreneurship: The Case of the Netherlands”, A/Z ITU Journal of Faculty of Architecture, 4:1, 22-46.

BAYCAN-LEVENT, T., MASUREL, E., NİJKAMP, P., (2006) “Gender Differences in Ethnic  Entrepreneurship”, International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 6:3, 173-190.

BAYCAN-LEVENT, T., NİJKAMP, P., (2006) “Editorial: Urban Quality of Life: Analysis and Policy”, Studies in Regional Science, 36:2, 263-267.

BAYCAN-LEVENT, T., NİJKAMP, P., (2006) “Quality of Urban Life: A Taxonomic Perspective”, Studies in Regional Science, 36:2, 269-281.

BAYCAN-LEVENT, T., (2005) Urban Sprawl in Western Europe and the United States. Harry W. Richardson and Chang-Hee Christine Bae (eds). Aldershot, England: Ashgate 2004. Papers in Regional Science, 84: 2, 293-294.

BAYCAN-LEVENT, T., LEEUWEN, E.V., RODENBURG, C., NİJKAMP, P., (2004) “Urban Sustainability and Green Spaces”, Indian Journal of Regional Science, XXXVI:1, 1-6.

BAYCAN-LEVENT, T., MASUREL, E., NİJKAMP, P., (2003) “Diversity in Entrepreneurship: Ethnic and Female Roles in Urban Economic Life”, International Journal of Social Economics, 30:11-12, 1131-1161.

BAYCAN-LEVENT, T., NİJKAMP, P., (2002) “Planning Urban Green Space: A Comparison of European and Dutch Cities”, Australasian Journal of Regional Studies, 8:2, 129-142.

RODENBURG, C., BAYCAN-LEVENT, T., LEEUWEN, E.V., NİJKAMP, P., (2001) “Urban Economic Indicators for Green Development in Cities”, Greener Management International , 36, 105-119.

ATALIK, G., BAYCAN-LEVENT, T., (1998) "An Interpretation of the Impact of Regional Science in Terms of Philosophy of Science", Papers in Regional Science, 77:4, 329-346.

BÖLEN, F., ÖZSOY, A., ERKUT, G., TÜRKOĞLU, H.D., LEVENT, T.B., TEZER, A., (2000) "Kentleşme-Doğa Karşıtlığı: Ömerli Havzası Örneği", İstanbul, Temmuz 2000, Sayı: 4, s.95-100.

GEZİCİ, F., TÜRKOĞLU, H., TEZER, A., YİRMİBEŞOĞLU, F., BAYCAN LEVENT, T., ERTEKİN, Ö., KUNDAK, S., (1999) "Deprem Gerçeği ve "Planlama", Cumhuriyet Bilim Teknik, 20 Kasım 1999, Sayı: 661, s.21.

ERGUN, N., BAYCAN LEVENT, T., (1998) "Bir Yarışma: "Şehirler ve İnsanlar", Yapı, No: 202, s.73-87, Eylül 1998, Yapı Endüstri Merkezi.

ATALIK, G., BAYCAN LEVENT, T., (1994) “Bölge Bilimi ve Sürdürülebilir Kalkınma Kapsamındaki Görev ve Yetkileri İçin Plancıda Gereksenen Nitelikler”, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Belediyeler, Yıl:8, Sayı:23, s.18-24.

TEZER, A., ULUĞTEKİN, N., GÖKSEL, Ç., ERTEKİN, Ö., TERZİ, F., 2011, “Ömerli Havzası Ekolojik Değerleri ve Kuş Atlası”, Cenkler, İstanbul.

KUBAT, A.S., EYÜBOĞLU, E., ERTEKİN, Ö., SARI, F. (2008) “Earthquake as a Fact of Istanbul: Risk-based Strategy and an Action Plan for the Vulnerable Zeytinburnu Area”, Kidokoro, T. et.al (Eds), Vulnerable Cities: Realities, Innovations and Strategies, Springer, Japan, pp.275-298.

ERTEKİN, Ö., DÖKMECİ, V., ÜNLÜKARA, T., ÖZUŞ, E., (2008) “Spatial Distribution of Shopping Malls and Analysis of Their Trade Areas in Istanbul”, European Planning Studies, Volume 16, Number 1, January 2008, p. 143-155.

EYÜBOĞLU, E., KUBAT A.S., ERTEKİN, Ö., (2007) “A New Urban Planning Approach for the Regeneration of an Historical Area within Istanbul's Central Business District”, Journal of Urban Design, Volume 12, Issue 2, June 2007, pp. 295- 312.

SUHER, H., OCAKÇI, M., KARABAY AYATAÇ, H., ERTEKİN, Ö., (2004) “An Indicator of Sustainable Development: Urban Identity”, A/Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, Vol 1, No 2, pp. 26-42.

ERTEKİN, Ö., ERKUT, G. (2003) “Yerel Yönetimler İçin Karar Sürecinde Şehirsel Performans Değerlendirmesi”, İTÜ Dergisi/a, Cilt 2, Sayı 1, s.69-76.

BERKÖZ, L., YİRMİBEŞOĞLU, F., BARAN, I., ERTEKİN, Ö., Mahalle Ölçeğinde Yaşlı Sosyal Hizmet Merkezleri Modeli”, İTÜ BAP Destekli Araştırma Projesi, 2012-…

TEZER, A., ULUĞTEKİN, N., GÖKSEL, Ç., EYÜBOĞLU, E., ERTEKİN., Ö., “Ekosistem Servislerinin Kent Planlamaya Entegrasyonu”, TÜBİTAK-URBAN-NET, 108K615, 2011.

ÖZÇEVİK, Ö., ERTEKİN, Ö., EYÜBOĞLU, E., “İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yerleşkesi’nde Mevcut Otopark-Yaya Alanı-Bina Girişi İlişki Kurgusunun Engelsiz Tasarım Kriterleri Açısından Değerlendirilmesi”, Nisan 2011.

TEZER, A., YİĞİTER, R., EYÜBOĞLU, E., ERTEKİN., Ö, KERİMOĞLU, E., KORAMAZ, K., (2008) “URBAN-IST: A Policy Relevant Research for Establishing a Multi-Participatory International Network of Urban Biospheres in Istanbul”, UNESCO 2006-2007 Participation Program Project.

TEZER, A., YİĞİTER, R., EYÜBOĞLU, E., ERTEKİN., Ö, KERİMOĞLU, E., KORAMAZ, K., “Applicability of Urban Biosphere Approach in the Omerli Watershed, Istanbul”, The Common Project of Inter-disciplinary Research Center Initiative on Sustainable Governance and Management of Social-Ecological Systems, Stockholm Resilience Center, Stockholm University, Beijer Institute and Stockholm Environment Institute MISTRA Collaborative Project, 2006 -2011 .

ERKUT, G. (Di), TÜRK, Ş., ERTEKİN, Ö., BAYPINAR, M.B., ÖZGEN, C., (2006) “Spatial Impacts of Multimodal Corridor Development in Gateway Areas”, Italy – Greece – Turkey”, EU Initiative Program INTERREG IIIB, Archimed.

ZEREN GÜLERSOY, N. (Di.), EYÜBOĞLU, E., ERTEKİN, Ö., AYATAÇ, H., ÖNEM, B., ARSLANLI, K.Y., (2006) “Teknoparklar ve AR-GE Bölgeleri Araştırması”, ITU UYG-AR Merkezi Araştırma Projesi.

ERTEKİN, Ö. (Yür.), EYÜBOĞLU, E., KORAMAZ, K., GÜNAY, Z., (2004) “İstanbul Metropoliten Alanı Genelinde Kentsel Dönüşüme Yönelik Yeni Yerleşim Alanlarının Saptanması”, İTÜ, Döner Sermaye İşletmeleri, Mi-2004-69.

ERTEKİN, Ö., EYÜBOĞLU, E. (2004) “İstanbul’da Kaçak Yapılaşma Kronolojisi”, İBBB Yerleşmeler ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Plan-Art.

KUBAT, A.S., ERTEKİN, Ö., EYÜBOĞLU, E. (2003) “Space Syntax Modeli’nin Kentsel Dönüşüm Projelerinde Kullanılması İçin: Galata Kulesi Çevresi ve B.Hendek Caddesi’nin Yeniden Geliştirilmesi, Yeni Bir İşlev Yüklenerek Şehirsel Yaşama Kazandırılması – Pilot Çalışma”, İTÜ Çevre ve Şehircilik UYG-AR Merkezi.

İNCEOĞLU, M., URAZ, T.U., ERKUT, G., PAKER, N., ERTEKİN, Ö., (1998) “Toplu Konutlarda Konut Yakın Çevresindeki Standartlar”, Nitelik ve Sosyo-Kültürel İlişkilerin Saptanması, İTÜ Araştırma Fonu Projesi.

SUHER, H., OCAKÇI, M., ERTEKİN, Ö., KARABAY, H., (1997) “A Research of the City Identity in the Context of the Sustainable Development: A Case Study in the Istanbul Metropolitan Area”, (Habitat Konferansı’na yönelik araştırma).

ERTEKİN, Ö., “Kırşehir Ulaşım Ana Planı”, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri, 2012-… .

ERTEKİN, Ö., “Karayolları Ağı 108. Bölge Etüd Projesi”, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri, 2012.

ERTEKİN, Ö., EYÜBOĞLU, E., “Tarsus Tarihi Ticaret Merkezi Çevre Düzenleme ve Sağlıklaştırma Projesi Avan Projesi”, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri, 2012.

ZEREN GÜLERSOY, N., EYÜBOĞLU, E. ERTEKİN, Ö., ÖZÇEVİK, Ö., KORAMAZ, K., GÜNAY, Z., AKÇAKAYA, İ., AYRANCI, İ., “Municipality Development Plan of Prizren”, Municipality of Prizren, Kosova, 2012.

EYÜBOĞLU, E., ERTEKİN., Ö., “İTÜ Arıteknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı”, Rektörlük görevlendirmesiyle, 2010.

TEZER, A., YİĞİTER, R., EYÜBOĞLU, E., ERTEKİN, Ö., KORAMAZ, K., ÖNEM, B., “İstanbul Turizm Master Planı Teknik Şartnamesi’ne Esas Raporların Hazırlanması”, İTÜ Çevre ve Şehircilik UYG-AR Merkezi Projesi, 2006.

EYÜBOĞLU, E., ERTEKİN, Ö., “Çırpıcı Çayırı Bölge Parkı Projesi”, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü, 2006.

OCAKÇI, M., EYÜBOĞLU, E., ERTEKİN, E., YÜZER, M., ALKAY, E., “Balıkesir İli, Bandırma İlçesi 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı”, İTÜ Geliştirme Vakfı, 1999, İstanbul. 

 

Yarışmalar, Ödüller

1.lik Ödülü, 2006 : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Projeler Müdürlüğü tarafından açılan  Beylikdüzü Cumhuriyet Caddesi ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması (Ulusal Proje Yarışması), Koordinatör A. İrem Mollaahmetoğlu FALAY (Y.Mim. İTÜ), Ferhan YÜREKLİ (Y.Müh.Mim.İTÜ), Mete Başar BAYPINAR  (Y.Şehir Plancısı İTÜ), Dr. Tülay AYAŞLIGİL, (Pey. Mim.  A.Ü.) , Şubat 2006

Mansiyon, 2008 : İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan ve 1200 km2 alanda 5 ilçeyi kapsayan Urla- Çeşme Karaburun Yarımadası Ulusal Fikir Yarışması,’nda “Ekolojik Bilgi Toplumunun Doğduğu Yarımada” temalı proje önerisi ile Mansiyon kazanmışlardır.  Rivka Geron SCHILD, Y. Mimar (ekip temsilcisi) Mustafa Batu KEPEKÇİOĞLU, Y.Mimar, Azime TEZER, Dr.Şehir Plancısı,  İlke AKŞEHİRLİ, Y. Peyzaj Mimarı, Hakan Ozan ERZİNCANLI, Y. Ziraat Mühendisi, Emre TEPE, Şehir Plancısı, Mete Başar BAYPINAR, Y. Şehir Plancısı

Mansiyon, 2009 : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Projeler Müdürlüğü tarafından açılan Yaya Üst Geçitleri Fikir Projesi Yarışması’nda Göztepe Üst Geçit Projesi’nde Mansiyon kazanmışlardır. Rivka Geron SCHILD, Y.Mimar (İTÜ), Mustafa Batu KEPEKÇİOĞLU, Y. Mimar (İTÜ), Mete Başar BAYPINAR, Y.Şehir Plancısı (İTÜ), Bora Yasin ÖZKUŞ, Y.Mimar (İTÜ) , Cenk KURTEL, İnş.Müh (DAÜ).

1.lik Ödülü, 2009 : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Projeler Müdürlüğü tarafından açılan Yaya Üst Geçitleri Fikir Projesi Yarışması’nda Topkapı Üst Geçit Projesi’nde 1.lik ödülü kazanmışlardır. Rivka Geron SCHILD, Y.Mimar (İTÜ), Mustafa Batu KEPEKÇİOĞLU, Y. Mimar (İTÜ), Mete Başar BAYPINAR, Y.Şehir Plancısı (İTÜ), Bora Yasin ÖZKUŞ, Y.Mimar (İTÜ) , Cenk KURTEL, İnş.Müh (DAÜ).

BAYCAN, T., Honorary Plaquet of Istanbul Technical University for Becoming the Fellow of Academia Europaea (2012)

BAYCAN, T., Tinçel Kültür Vakfı Bursu (1998)

ERTEKİN, Ö., İstanbul Teknopark Mimari Tasarım ve Yakın Çevre Fikir Yarışması (İkincilik), Teknopark İstanbul, (Mimari: Dilgün Saklar, Mehmet Emin Çakırkaya, Murat Aksu, Umut İyigün, Şehircilik: Özhan Ertekin, Peyzaj: Belemir Dalokay Güzer)

ERTEKİN, Ö., Afyonkarahisar Cumhuriyet Meydanı ve Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması (satın alma), Afyonkarahisar Belediyesi, 2011. (Eyüboğlu, E., Özçevik, Ö., Beygo, C. ile birlikte)

ERTEKİN, Ö., Küçükçekmece Kent Merkezi Ulusal Kentsel Tasarım Proje Yarışması (satın alma), Küçükçekmece Belediyesi, 2008. (Eyüboğlu, E., Demir, Y. ile birlikte)

ERTEKİN, Ö., Concept Design Master Plan Competition for Residential Development “Panorama City - Galata” (üçüncülük), Alfa Development Management Ltd, 2006. (Şener, S.M., Eyüboğlu, E., Beygo, C. ile birlikte)

ERTEKİN, Ö., Osmanlı İmparatorluğu’nun 700. Kuruluş Yıldönümü Anıt Kompleksi ve Parkı Proje Yarışması (satın Alma), Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2003. (Gültekin, Y., Eyüboğlu, E. ile birlikte)

ERTEKİN, Ö., Kadıköy, Harem-Haydarpaşa ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması (2.Mansiyon), İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2001. (Ocakçı, M., Şener, S.M., Eyüboğlu, E., Yüzer, M.A. ile birlikte)


ARAŞTIRMACILAR

KERİMOĞLU, E. (2013,--), ‘Türkiye’nin bilgi ekonomisine geçişinde İstanbul’un Yaratıcılık Kapasitesinin Değerlendirilmesi’, ITU-BAP destekli araştırma projesi, (A.Akgün, B.Yazgı ile birlikte)

ORUÇ., G., KERİMOĞLU, E., GEZİCİ, F. (2011-2012), ’The Attractiveness of European Cities and Regions for Residents and Visitors-(ATTREG)’, ESPON 2013/1/7 project, ‘Case Study of Istanbul’, ESPON (European Spatial Planning Observation Network)-EU Destekli Uluslararası Araştırma Projesi, (ITU subcontractor of University of Rovira i Virgili, Spain)

ORUÇ, G., KERİMOĞLU, E., GEZİCİ, F., TERZİ, F. (2010-2011), ‘The Attractiveness of European Cities and Regions for Residents and Visitors-(ATTREG)’, ESPON  2013/1/7 project, ‘Data Collecting for CEC Countries-Turkey, Croatia, Macedonia’, ESPON (European Spatial Planning Observation Network)-EU Destekli Uluslararası Araştırma Projesi, (ITU subcontractor of University of Rovira i Virgili, Spain)

KERİMOĞLU, E., (2008 - 2009), ‘Growing Importance of Creative Economies and Creative Cities: Comparison of Istanbul and Barcelona’, University of Barcelona, Research Institute of Applied Economics, AQR (Regional Quantitative Analysis) Research Group, Spain, doktora sonrası araştırma projesi

ÇIRACI, H., KERİMOĞLU, E., YALÇINTAN, M.C., TURGUT, S., CEYLAN, C. (2005-2007), ‘Bölgesel Kalkınmada Şehirler Arası Ağ Davranışına Dayalı Sürdürülebilir Turizm Gelişimi ve Yeni Yönetim Modeli Önerisi: Frig Vadisi Örneği’ İTÜ-BAP Destekli Araştırma Projesi

KERİMOĞLU, E., ERTEKİN, Ö., KORAMAZ, K., YAZGI, B., (2011-…), ‘İstanbul Turizm Master Planı’

KERİMOĞLU, E., TÜRKOĞLU, H. (2011-2012), ‘Bursa 1/100.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı Çalışması’, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri

KUBAT, A.S., EYÜBOĞLU, E., ERTEKİN,Ö., KERİMOĞLU, E., (2007), “Tourism Master Plan of Mangisthau-Kazakhistan”, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri

KERİMOĞLU, E., ÇIRACI, H., (2005), İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi (IMP), ‘İstanbul 1/100.000 ölçekli Stratejik Plan Çalışması’, Ticaret ve Hizmetler Sektörü Analitik Etüt Çalışmaları

BAYPINAR, Mete Başar (proje yürütücüsü), 2012, Yazılım Sektörünün Ekonomik ve Mekansal Gelişimi, BAP Projesi, İTÜ (devam ediyor)

ERKUT, Gülden (proje yürütücüsü) ve BAYPINAR, Mete Başar, 2009-2012, Sınır Bölgelerinde Yerel Ekonomik Kalkınmada Sosyal Ağların Rolü ve Girişimcilik, BAP Projesi, İTÜ

ERKUT, Gülden and BAYPINAR, Mete Başar, 2007  “Istanbul, Odessa and Regional Integration”, The Black Sea Region: Past, Present and Future, eds. Stephen MITCHELL  and Gülden ERKUT, British Institute of Archaeology at Ankara, Londra, İngiltere, ISBN 978 1 898249 21 4 Yayıncı: Oxbow, Britain

ERKUT, Gülden ve BAYPINAR, Mete Başar(Corresponding author), 2009 “Emerging Global Integration Zones in the EU and Turkey's Spatial Integration”, Studies in Regional Science, Vol.39 No.1 pp.67-88 The Journal of the Japan Section of the RSAI (JSRSAI) PRINT ISSN 0287-6256: Sasaki Printing & Publishing (ECONLIT indeksindedir)

BAYPINAR, Mete Başar ve ERKUT, Gülden, 2011, Ekonomik Küreselleşme ve Türkiye'de Bölgesel Üretkenlik Düzeylerinde Yakınsama, İTÜ Dergisi/A, Cilt 10, S.1, ss.61-70

ERKUT, Gülden,  BAYPINAR, Mete Başar, ÖZGEN, Ceren, GÖNÜL, Dilcu, (2007), “Batı Marmara’da Stratejik Gelişme ve Sınırötesi İşbirliği”, İTÜ Dergisi A – Mimarlık, Planlama, Tasarım, 2003 Cilt 2. Vol. 1. 69-76

ERKUT, Gülden, TÜRK, Şence, ERTEKİN, Özhan, BAYPINAR, Mete Başar, ÖZGEN, Ceren, 2006-2009: Avrupa Birliği INTERREG IIIB/ ARCHIMED Programı kapsamında Uluslararası Araştırma Projesi, SIMCODE-IGT - Spatial Impacts of Multi-modal Corridor Developments in Gateway Areas - Italy, Greece and Turkey

KUNDAK, Seda ve BAYPINAR, Mete Başar, 2011, The Crazy Project: Canal Istanbul, TEMA Journal, Vol4, No.3, 53-63

2005 – 2006 1/100.000 İstanbul Çevre Düzeni Planı Kapsamında Ülke- Bölge Planlama Grubu, Küresel-Bölgesel Gelişmeler ve Küresel Kent Stratejileri Analitik Etüd Çalışması, Prof.Dr. Gülden ERKUT (Yürütücü), Araş.Gör. Mete Başar BAYPINAR, Araş.Gör. Ceren ÖZGEN, Y.Şehir Plancısı Başak ÇETİN (İMP), Şehir Plancısı Burcu ATAOĞLU (İMP), Şehir Plancısı  Seçil ÖZALP (İMP), İTÜ Döner Sermaye İşletmesi ve İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi (İMP)

2005 – 2006 İstanbul’un Bir Sınır-ötesi Sosyo-ekonomik Merkez Olarak Gelişimi Açısından Batı Marmara ve Sınır-ötesi İlişkilerinin Değerlendirilmesi -  28 Şubat 2007 Prof.Dr. Gülden ERKUT (Eser sahibi), Yardımcılar: Araş.Gör. Ayşe Nur ALBAYRAK, Araş.Gör. Mete Başar BAYPINAR, Araş.Gör. Ceren ÖZGEN, Y.Şehir Plancısı Başak ÇETİN (İMP), Şehir Plancısı Burcu ATAOĞLU (İMP), Şehir Plancısı Seçil ÖZALP (İMP), İ.B.B.Başkanlığı Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi

ERKUT, Gülden, BAYPINAR, Mete Başar, ÖZGEN, Ceren, 2006, İstanbul Metropoliten Alanının Küresel Sistem ve Ulusötesi Bölgesel Sistem İçindeki Konumunun Analizi, İstanbul Master Planı Çalışmaları, BİMTAŞ ve İTÜ Döner Sermaye İşletmesi

ERKUT, Gülden, BAYPINAR, Mete Başar, ALBAYRAK, Ayşe Nur, SEZGİN, Ervin, 2012, Bursa 1/100.000 Ö. Master Planı Bölgesel Analiz ve Değerlendirme Raporu, Bursa B.Ş.B. Ve İTÜ Döner Sermaye İşletmesi

Gezici, F., Kente Göçenlerin Farklı Yerleşme Süreçlerine Katılım Biçimlerinin Analizi, TÜBİTAK- INTAG 421 nolu proje, Araştırmacı, 1999-2002 (Prof.Dr.İsmet KILINÇASLAN’ın yürütücülüğünde)

ERKUT, G., GÜLERSOY-ZEREN, N., TURGUT, H., TEZER, A., GEZİCİ, F., İNCEOĞLU, A., DURSUN, P., ERTEKİN, Ö. (2003) “İstanbul ve Sao-Paulo Şehir Merkezleri Alt Sosyo-Ekonomik Grup Yerleşim Alanları Yeniden Canlandırma Projesi”, (TÜBİTAK-İNTAG, İTÜ Konut Araştırmaları Ünitesi, İTÜ Araştırma Fonu, Sao-Paulo Üniversitesi, Torino Politeknik).

GEZİCİ, F., Yerel Yönetimlere Yönelik Çevre Duyarlı Planlama El Kitabı, TÜBİTAK-DEBAG 86 G Projesi, Araştırmacı, 1995-1997.(Prof.Dr. Gündüz ATALIK’ın yürütücülüğünde Şehir ve Bölge Planlaması ve Çevre Mühendisliği Bölümleri ortak çalışması)

ERKUT, G., GEZİCİ, F., ERTEKİN, Ö., (1994) “Bilgi Enformasyon Teknolojisindeki Gelişmelerin Şehir-Bölge Mekansal Organizasyonunun Yeniden Yapılanması Üzerindeki Etkileri”, İTÜ Araştırma Fonu Projesi.

GEZİCİ, F., Kıyı Alanları Turizm Planlamasında Sürdürülebilir Turizm Kriterlerinin Alternatif Gelişme Modelleri ile Sınanması: Bodrum Yarımadası Örneği, İTÜ Araştırma Fonu Projesi, Proje Yöneticisi, Mayıs 2004- Haziran 2006.

GEZİCİ, F., ABD’de University of Illinois at Urbana-Champaign, Regional Economics Applications Laboratory’de doktora sonrası araştırma, Spatial Data Analysis of Regional Growth and Inequalities in Turkey, Nisan 2001-Eylül 2002.

GEZİCİ, F., Türkiye’de Bölgesel Politikaların Değerlendirilmesinde Kullanılabilecek Yöntem Araştırması, İTÜ BAP Projesi, Proje Yöneticisi, 2012 (Zeynep Elburz ile)

TÜRKOĞLU, H., GEZİCİ, F., ÖZÇEVİK, Ö., TÜRK, Ş., KUNDAK, S., Edirne Keşan Belediyesi Çevre Master Planı Kentsel Gelişme Analizi, 2006.

GİRİTLİOĞLU, C., OCAKÇI, M., GEZİCİ, F., YÜZER, M.A., AYATAÇ, H., ALKAY, E., ORUÇ, G.D., İstanbul Çevre Düzeni Planlarıyla İmar Planlarına Altlık Teşkil Edecek Sanayi Alanları Analitik Etüdlerinin Yapılması Projesi, (2005-2007).

TÜRKOĞLU, H., GEZİCİ, F., Lüleburgaz Belediyesi Çevre Master Planı Kentsel Gelişme Analizi

TÜRKOĞLU, H., OKAY, N., TEZER, A., GEZİCİ, F., Küçükçekmece Risk Analizi ve Zarar Azaltma Stratejileri Geliştirilmesi İşi, 2010.

BÖLEN, F., TÜRKOĞLU, F., GEZİCİ, F., Bursa 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu Süreci İçin Model Önerisi, 2010

ERKUT, G., GEZİCİ, F., TÜRK, Ş., KERİMOĞLU, E., CEYLAN, C., ÜNSAL, F., ÖZÜAK, B., AKGÜN, A.A., İTÜ Lisansüstü Eğitimi Sürekli Kalite ve İyileştirme Süreci (LESKİS) , Bölge Planlama Yüksek Lisans Programı Değerlendirme Raporu, Aralık 2011.

BAYCAN, T., “Can a legalization program for immigrants generate conflict among natives?”, for publication in “Migration Impact Assessment” Edited by Peter Nijkamp, Jacques Poot and Mediha Sahin, Edward Elgar Publishing (2011)

BAYCAN, T., “Realising the Diversity Dividend: Population Diversity and Urban Economic Development” for publication in “Environment and Planning A” (2010)

BAYCAN, T., The Effect of Social Diversity on Regional Innovation: Measures and Empirical Evidence” for publication in “International Journal of Foresight and Innovation Policy” (2010)

BAYCAN, T., “Australian Agricultural R&D and Innovation Systems” for publication in “International Journal of Foresight and Innovation Policy” (2010)

BAYCAN, T., "Brides, Mothers, and Housewives: Gendered Organization of Home-Based Work in Turkey" for publication in “Gender, Work & Organization” (2010)

BAYCAN, T., “The Personalization of Sustainable Communities”, for publication in “International Journal of Sustainable Society” (2010)

BAYCAN, T., “Challenges and strategies for greening the compact city of Hong Kong”, for publication in “Journal of Urban Planning and Development” (2010)

BAYCAN, T., “Multi-Stakeholder Involvement and Urban Green Space Performance”, for publication in “Urban Forestry & Urban Greening” (2010)

BAYCAN, T., Some Principles of Leadership in Regional Economic Development”, for publication in “European Planning Studies” (2009)

BAYCAN, T., “Urban Greenery and its Sustainable Extension Strategies in Hot Arid Region of India”, for publication in “International Journal of Sustainable Society” (2009)

BAYCAN, T., “Spatial Disparities Across the Regions of Turkey: An Exploratory Spatial Data Analysis” for publication in “Annals of Regional Science” (2009)

BAYCAN, T., “Tourism Revival Strategic Marketing Planning with a combination of SWOT and AHP: A Case of Sri Lanka Tourism”  for publication in “Studies in Regional Science” (2009)

BAYCAN, T., “Market integration and market power in the internal EU market for butter” for publication in “Traditional Food Production and Rural Sustainable Development: A European Challenge” Edited by Teresa de Noronha Vaz, Peter Nijkamp and Jean Louis Rastoin, Ashgate, Aldershot (2009)

BAYCAN, T., Environmental Management System and Sustainable Consumption” for publication in “International Journal of Sustainable Society” (2008)

BAYCAN, T., "Entrepreneurship and Regional Economic Growth: Towards A General Theory of Start-Ups" for publication in “Innovation: The European Journal of Social Science Research” (2008)

BAYCAN, T., “The Implementation of Information and Communication Technologies” for publication in “The New European Rurality: Strategies for Small Firms” Edited by Teresa de Noronha Vaz, Eleanor J. Morgan and Peter Nijkamp, Ashgate, Aldershot (2006)

BAYCAN, T., “Cities and Cyberspace: Entrepreneurial Strategies” for publication in a special issue of the journal “Entrepreneurship and Regional Development”, on the theme: “Entrepreneurship and ICT” (2002)

BAYCAN, T., “Breeding Places for Ethnic Entrepreneurs: A Comparative Marketing Approach” for publication in “Entrepreneurship and Regional Development” (2002)

BAYCAN, T., “Moving Societies Towards Integration”, European Fund for the Integration of Third-Country Nationals 2007-2013, Community Actions, Call for Proposals 2007, Associate Partner (2008-2010)

BAYCAN, T., “Sustainable Development in a Diverse World” (SUS.DIV Project), Network of Excellence, European Commission, 6th Framework Programme on Research Technological Development and Demonstration, Executive Committee Member (SUS.DIV), Research Task Leader (SUS.DIV), Team Leader-Scientific Partner (ITU) (2005-2010)

BAYCAN, T., “ERA-MORE / European Research Area-Mobile Researchers” (33 European Countries, 200 Mobility Centers), European Commission, ITU Mobility Center Coordinator  (2005-2009)

BAYCAN, T., “Planning and Urban Mobility in Europe” (The PLUME/EU Project/Thematic Network), European Commission Science, Research and Development, 5th Framework Programme, Energy, Environment and Sustainable Development, Key Action: The City of Tomorrow and Cultural Heritage, Partner in Advisory Group  (2002-2005)

BAYCAN, T., “Development of Urban Green Spaces to Improve the Quality of Life in Cities and Urban Regions” (The URGE/EU Project), European Commission Science, Research and Development, 5th Framework Programme 1998-2002, Energy, Environment and Sustainable Development, Key Action: The City of Tomorrow and Cultural Heritage, Researcher in Scientific Partner Group (2001-2004)

BAYCAN, T., “UNDP-GEF Black Sea Ecosystem Recovery Project, Phase II: Testing of Methodology on Spatial Planning for Integrated Coastal Zone Management (ICZM): Akcakoca District Pilot Project”, Expert in Urban and Regional Planning (2006-2007)

BAYCAN, T., “Slow Cities: An Alternative Urban Development Strategy” (CITTASLOW Project), Bilateral Agreement Between Turkey and Germany, Project Coordinator (2010-2012)

BAYCAN, T., “Gaining Additional Urban Spaces” (GAUS Project), INTEN-C Programme (Bilateral Agreement Between Turkey and Germany), Expert in Urban and Regional Planning (2009-2011)

BAYCAN, T., “TR-MONET-Araştırmacıların Dolaşımı Türkiye Ağı Projesi” (TÜBİTAK, İTÜ, ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi), TÜBİTAK Koordinatörlüğünde ve AB 6. Çerçeve Programı Desteği Kapsamında Yürütülen Proje, İTÜ Mobilite Merkezi Başkanı (2004-2007) 

BAYCAN, T., “Sürdürülebilir Gelişme Kapsamında Van Gölü Kapalı Havzası İçin Yatırım Alanlarının İrdelenmesi”, TÜBİTAK/YDABAG/101Y094 (Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Tülay KILINÇASLAN, Araştırmacı: Yard.Doç.Dr. Tüzin Baycan-Levent) (2001-2003)

BAYCAN, T., “Yerel Yönetimler İçin Çevre Duyarlı Planlama El Kitabı”, TÜBİTAK/YDABÇAG/265-G (Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Gündüz ATALIK, Yürütücü Yardımcısı: Doç.Dr. Bilsen BELER BAYKAL, Araştırmacı: Ar.Gör. Tüzin Baycan-Levent, Ar.Gör. Ferhan Gezici) (1996)

BAYCAN, T., “Ekolojik Dengenin Korunması ve Sürdürülmesi Açısından Kentsel Sistemlerin Planlanması”, TÜBİTAK/DEBAG/127-G, (Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Gündüz ATALIK, Yürütücü Yardımcısı: Ar.Gör. Tüzin Baycan-Levent) (1991-1994)

BAYCAN, T., “Bulgar-Türkü Göçmenlerin Bulgaristan-Türkiye Arasında Ulusötesi Girişimcilikleri”, İ.T.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi – Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı (I tipi), (Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Tüzin Baycan, Araştırmacı: Nefise Kahraman ) (2010)

BAYCAN, T., “Sürdürülebilir Kırsal Kalkınmada Girişimcilerin Rolleri: Türkiye Örneği”, İ.T.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi – Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı (I tipi), (Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Tüzin Baycan-Levent, Araştırmacı: Ar.Gör. Aliye Ahu Gülümser) (2009)

BAYCAN, T., “Kentler Ağı İçinde Kültürel Diyalog”, İ.T.Ü. Araştırma Fonu, Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı, (Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Tüzin Baycan-Levent, Araştırmacılar: Ar.Gör. Seda Kundak, Ar.Gör. Aliye Ahu Gülümser) (2004-2006)

BAYCAN, T., “Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınma: Marmara Havzası İçin Olanaklar ve Kısıtlar”, İ.T.Ü. Araştırma Fonu, Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı (Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Gündüz ATALIK, Araştırmacı: Ar.Gör. Tüzin Baycan-Levent) (1997-1999)

BAYCAN, T., “İstanbul Metropoliten Alan İmar Planı Yapımı Aşamasında Plan Stratejilerinin Oluşturulması, Plan Çalışmalarının Yönlendirilmesi ve Geliştirilecek Planların İrdelenmesi (Doğal Yapı Grubu)”, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri, (Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Ahmet Cengiz Yıldızcı, Yürütücü Yardımcısı: Doç.Dr. Tüzin Baycan-Levent) (2005-2006)

BAYCAN, T., “S.S. Sarıyer Konut Yapı Kooperatifi Uskumruköy Konut Adaları Yüzeyleme Çalışması”, İ.T.Ü. Vakfı Projesi, (Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Fulin Bölen, Yürütücü Yardımcısı: Ar.Gör. Tüzin Baycan-Levent) (1998)

BAYCAN, T., Fusco Girard, L., Baycan, T., Nijkamp, P. (Eds.) (2011) Sustainable City and Creativity: Promoting Creative Urban Initiatives, Ashgate

BAYCAN, T., Baycan-Levent, T., Batey, P.W.J., Button, K., Nijkamp, P. (Eds.) (2008) Classics in Planning: Urban Planning. Classics in Planning Series, Edward Elgar Publishing

BAYCAN, T., TÜBİTAK (2006) TR-MONET: A Guide for Foreign Researchers in Turkey, TR-MONET (Turkish Mobility Network), TÜBİTAK, Ankara.

BAYCAN, T., URGE Team (Corporate Authors) (2004) Making Greener Cities – A Practical Guide, UFZ Centre for Environmental Research Leipzig-Halle, Nr.8/2004.

BAYCAN, T., NİJKAMP, P., (2012) “A Socio-Economic Impact Analysis of Urban Cultural Diversity: Pathways and Horizons”, in Migration Impact Assessment: New Horizons, Edited by Peter Nijkamp, Jacques Poot and Mediha Sahin, Edward Elgar Publishing, 175-202.

BAYCAN, T., NİJKAMP, P., (2012) “The Migration-Development Nexus: New Perspectives and Challenges”, in Globalization Trends and Regional Development: Dynamics of FDI and Human Capital Flows, Edited by Roberta Capello and Tomaz Ponce Dentinho, Edward Elgar Publishing, 181-210.

BAYCAN, T., FUSCO GİRARD, L., NİJKAMP, P., (2011) “Creative and Sustainable Cities: A New Perspective”, in Sustainable City and Creativity: Promoting Creative Urban Initiatives, Edited by Luigi Fusco Girard, Tüzin Baycan and Peter Nijkamp, Ashgate, 3-12.

BAYCAN, T., (2011) “Creative Cities: Context and Perspectives” in Sustainable City and Creativity: Promoting Creative Urban Initiatives, Edited by Luigi Fusco Girard, Tüzin Baycan and Peter Nijkamp, Ashgate, 15-53.

BETANCUR, J., BAYCAN, T., (2011) “Urban Planning and Diversity”, in Diversity Research and Policy: A Multidisciplinary Exploration, Edited by S. Knotter, R. De Lobel, L. Tsipouri, V. Stenius, Pallas Publications, 117-134.

BAYCAN, T., NİJKAMP, P., (2011) “Migrant Female Entrepreneurship: Driving Forces, Motivation and Performance”, in New Directions in Regional Economic Development: The Role of Entrepreneurship Theory and Methods, Practice and Policy, Edited by Sameeksha Desai, Peter Nijkamp and Roger Stough, Edward Elgar Publishing, 198-236.

BAYCAN, T., (2010) “Migrant Women Entrepreneurship in OECD Countries”, in Open for Business: Migrant Entrepreneurship in OECD Countries, OECD Publishing, 227-254.

BAYCAN, T., NİJKAMP, P., (2010) “Migrant entrepreneurship in a diverse Europe: In search of sustainable development”, in The Sustainability of Cultural Diversity: Nations, Cities and Organizations, Edited by Maddy Janssens, Myriam Bechtold, Arie de Ruijter, Dino Pinelli, Giovanni Prarolo and Vanja Stenius, Edward Elgar Publishing, 318-339.

BAYCAN, T., (2009) “Marc Hooghe, Tim Reeskens, Dietlind Stolle and Ann Trappers, 2006. “Ethnic Diversity, Trust and Ethnocentrism and Europe: A Multilevel Analysis of 21 European Countries”, paper presented at the 102nd Annual Meeting of the American Political Science Association, August 31-September 3, 2006, Philadelphia”, in Diversity Management in Practice: A Cross-Cultural & Multi-Disciplinary Annotated Bibliography Addressing Policy and Well-Being, Edited by Susanne Küchler, Sandra Wallman, Sussex Academic Press, Eastbourne, 94-95.

BAYCAN, T., (2009) “Robert D. Putnam, 2007. “E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-first Century: The 2006 Johan Skytte Prize Lecture”, Scandinavian Political Studies 30, 2: 137-174.”, in Diversity Management in Practice: A Cross-Cultural & Multi-Disciplinary Annotated Bibliography Addressing Policy and Well-Being, Edited by Susanne Küchler, Sandra Wallman, Sussex Academic Press, Eastbourne, 149-150.

BAYCAN, T., GÜLÜMSER, A.A. (2009) “Current trends in the housing sector: gated communities in Istanbul”, in Mapping Istanbul, Edited by Pelin Derviş and Meriç Öner, Garanti Gallery, Istanbul, 156-159.

BAYCAN, T., KUNDAK S., GÜLÜMSER A.A. (2009) “Promoting Cultural Dialogue: Sister Cities of Istanbul”, in New Approaches in Urban and Regional Planning, Edited by Nuran Zeren Gülersoy, Ferhan Gezici, A.Buket Önem, Kerem Yavuz Arslanlı, ITU Urban and Environmental Planning and Research Center, Istanbul, 142-158.

BAYCAN, T., BATEY, P.W.J., BUTTON, K., NİJKAMP, P. (2008) “Introduction”, in Classics in Planning: Urban Planning, Edited by Tüzin Baycan-Levent, Peter Batey, Kenneth Button and Peter Nijkamp, Classics in Planning Series, Edward Elgar Publishing, xiii-xxi.

BAYCAN, T., BRUİNSMA, F., NİJKAMP, P. (2007) “Urban Spiders: A Comparative Framework for Evaluation and Scenario Analysis”, in Sustainable Urban Development Volume 2: The Environmental Assessment Methods, Edited by Mark Deakin, Gordon Mitchell, Peter Nijkamp and Ron Vreeker, Routledge, 236-253.

SAHİN, M., NİJKAMP, P., BAYCAN-LEVENT, T., (2007) “Migrant Entrepreneurship from the Perspective of Cultural Diversity”, in Handbook of Research on Ethnic Minority Entrepreneurship: A Co-evolutionary View on Resource Management, Edited by Leo-Paul Dana, Edward Elgar Publishing, pp.99-113.

BAYCAN, T., NİJKAMP, P., (2007) “Ethnic entrepreneurship in European cities: a comparative study of Amsterdam”, in Handbook of Research on Ethnic Minority Entrepreneurship: A Co-evolutionary View on Resource Management, Edited by Leo-Paul Dana, Edward Elgar Publishing, pp.323-336.

BAYCAN, T., NİJKAMP, P., SAHİN, M., (2007) “Migrant Entrepreneurship and New Urban Economic Opportunities: Identification of Critical Success Factors by Means of Qualitative Pattern Recognition Analysis”, in Uddevalla Symposium Tenth Anniversary 2007: Institutions for Knowledge Generation and Knowledge Flows – Building Innovative Capabilities for Regions, Edited by Irene Johansson, University West, Sweden, 215-244.

BAYCAN, T., E. MASUREL, P. NİJKAMP (2006). “Break-Out Strategies of Ethnic Entrepreneurs” in The New European Rurality; Strategies for Small Firms, Edited by Teresa de Noronha Vaz, Eleanor J. Morgan and Peter Nijkamp, Ashgate, Aldershot, 143-156.

BAYCAN, T., (2005) “Globalization and Development Strategies for Istanbul: Regional Policies and Great Urban Transformation Projects” in Planning in a More Globalized and Competitive World, Edited by Paolo la Greca, ISOCARP, 295-306.

BAYCAN, T., NİJKAMP, P., (2005) “Evaluation of Urban Green Spaces” in Beyond Benefit Cost Analysis: Accounting for Non-Market Values in Planning Evaluation, Edited by Donald Miller and Domenico Patassini, Ashgate, Aldershot, 63-87.

BAYCAN, T., NİJKAMP, P. (2004) “La valutazione degli spazi Verdi urbani”, in Energia, Bellezza, Partecipazione: La Sfida della Sostenibilita. Valutazioni Integrate Tra Conservazione e Sviluppo, Edited by Luigi Fusco Girard and Peter Nijkamp, FrancoAngeli, 157-191.

BAYCAN, T., VAN LEEUWEN, E., RODENBURG, C., NİJKAMP, P., (2003) “Development and Management of Green Spaces in European Cities: A Comparative Analysis” in The Pulsar Effect in Urban Planning, Edited by Elias Beriatos and Jim Colman, ISOCARP, 237-247.

BAYCAN, T., KUNDAK, S., (2003) “The Role of Multifunctional Land Use in Urban Redevelopment” in The Economics of Multifunctional Land Use, Edited by P. Nijkamp, C.A. Rodenburg, R. Vreeker, Shaker Publishing, 91-105.

BAYCAN, T., (2002) “Demographic Transition and Urbanization Dynamics in Turkey” in International Textbook of Urban Systems: Studies of Urbanization and Migration in Advanced and Developing Countries, Edited by H.S.Geyer, Edward Elgar Publishing, 329-361.

BAYCAN, T., ve diğerleri, (2008) Dokuzuncu Kalkınma Planı: Bölgesel Gelişme Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Dokuzuncu Kalkınma Planı, Yayın No: DPT: 2766-ÖİK: 702, Ankara.

YEMİŞEN, D., BAYCAN LEVENT, T. ve diğerleri, (2001) Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Su Havzaları, Kullanımı ve Yönetimi Özel İhtisas Komisyonu Raporu, (Komisyon Başkanı: Doğan YEMİŞEN, Koordinatör: Nevin KANADIKIRIK, Raportörler: Özdemir ÖZBAY, Adnan BAYRAKÇI), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Yayın No: DPT: 2555-ÖİK: 571, Ankara.

ÖZŞEN, T., BAYCAN LEVENT, T. ve diğerleri, (2000) Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Bölgesel Gelişme Özel İhtisas Komisyonu Raporu, (Komisyon Başkanı: Prof.Dr. Tayfur ÖZŞEN, Raportörler: Dr. Tüzin BAYCAN LEVENT, Prof.Dr. Asaf VAROL, Ahmet ATEŞ, Gökmen ARGUN), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Yayın No: DPT: 2502-ÖİK: 523, Ankara.

BAYCAN LEVENT, T., (1999) "İstanbul Metropoliten Kent Alanında Erişilebilirlik İle Yoğunluk Dağılımı Etkileşiminin Değerlendirilmesi", Prof.Dr. Gündüz Atalık'a Armağan, İTÜ Mimarlık Fakültesi, s.195-215.

ATALIK, G., BAYCAN LEVENT, T., (1998) “Bölge Bilimi ve Bölge Planlamanın Bilim Felsefesi Kapsamında İrdelenmesi”, Prof.Dr. Ayten Çetiner’e Armağan, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, s.10-25.

BAYCAN, T., STOUGH, R.R. (2012) “Introduction: Commercialization of Knowledge in a Regional Context: New Perspectives”, Annals of Regional Science, DOI 10.1007/s00168-012-0512-6 (Published Online: 27 June 2012)

BAYCAN, T., STOUGH, R.R. (2012) “Bridging Knowledge to Commercialization: The Good, The Bad, and The Challenging”, Annals of Regional Science, DOI 10.1007/s00168-012-0510-8 (Published Online: 7 July 2012)

BAYCAN, T., NİJKAMP, P., SAHİN, M., (2012) “The Urban Growth Potential of Second-Generation Migrant Entrepreneurs: A Sectoral Study on Amsterdam”, International Business Review, 21: 6, 971-986.

BAYCAN, T., Nijkamp, P., (2012) “Critical Success Factors in Planning and Management of Urban Green Spaces in Europe”, International Journal of Sustainable Society, 4:3, 209-225.

SAHİN, M., BAYCAN, T., NİJKAMP, P. (2011) “The Economic Importance of Migrant Entrepreneurship: An Application of Data Envelopment Analysis in The Netherlands”, Town and Regional Planning, 59, 16-23.

BAYCAN, T., NİJKAMP, P., STİMSON, R. (2011) “Editorial Introduction: Innovative Business Resources in Economic Development: Analysis and Policy”, International Journal of Foresight and Innovation Policy, 7: 1/2/3, 1-6.

NİJKAMP, P., SAHİN, M., BAYCAN-LEVENT, T., (2010) “Migrant Entrepreneurship and New Urban Economic Opportunities: Identification of Critical Success Factors by Means of Qualitative Pattern Recognition Analysis”, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie - TESG (Journal of Economic & Social Geography), 101: 4, 371-391.

BAYCAN-LEVENT, T., GÜLÜMSER, A.A., KUNDAK, S. (2010) “Success Conditions of Urban Networks: Eurocities and Sister Cities”, European Planning Studies, 18:8, 1167-1186.

BAYCAN-LEVENT, T., NİJKAMP, P. (2010) “Editorial Introduction: Diversity and creativity as a research and policy challenge”, European Planning Studies, 18:4, 501-504.

BAYCAN-LEVENT, T. (2010) “Diversity and creativity as seedbeds for urban and regional dynamics”, European Planning Studies, 18:4, 565-594.

BAYCAN-LEVENT, T., KUNDAK, S., (2009) “Motivation and Driving Forces of Turkish Entrepreneurs in Switzerland”, Innovation:The European Journal of Social Science Research, 22:3, 283-308.

BAYCAN-LEVENT, T., NİJKAMP, P., (2009) “Characteristics of Migrant Entrepreneurship in Europe”, Entrepreneurship & Regional Development, 21:4, 375-397.

BAYCAN-LEVENT, T., NİJKAMP, P., SAHİN, M., (2009) “New Orientations in Ethnic Entrepreneurship: Motivation, Goals and Strategies of New Generation Ethnic Entrepreneurs”, International Journal of Foresight and Innovation Policy, 5:1/2/3, 83-112.

BAYCAN-LEVENT, T., NİJKAMP, P., (2009) “Planning and Management of Urban Green Spaces in Europe: A Comparative Analysis”, Journal of Urban Planning and Development, 135:1, 1-12.

BAYCAN-LEVENT, T., VREEKER, R., NİJKAMP, P. (2009) “A multi-criteria evaluation of green spaces in European cities”, European Urban and Regional Studies, 16:2, 219-239.

BAYCAN-LEVENT, T., NİJKAMP, P., (2008) “7 Frequently Asked Questions (FAQs) in Urban Planning”, Studies in Regional Science, 38:2, 351-371.

BAYCAN-LEVENT, T., KUNDAK, S., GÜLÜMSER, A.A., (2008) “Esperienze di migrazione in Turchia: una prospettiva storico-geographica”, Mondi Migranti:Rivista di studi e ricerche sulle migrazioni internazionali,No:2, 55-74.

BAYCAN-LEVENT T., KUNDAK S., GÜLÜMSER A.A. (2008) “City-to-city Linkages in a Mobile Society: Eurocities and Sister Cities.”, International Journal of Service Technology and Management, Special Issue on 'Cultural Tourism and Sustainable Development', 10:1, 83-109.

BAYCAN-LEVENT, T., (2007) “Dossier Editorial: Plurality, Diversity and Multiculturalism”, A/Z ITU Journal of Faculty of Architecture, 4:1, 1-4.

SAHİN, M., NİJKAMP, P., BAYCAN-LEVENT, T., (2007) “Multicultural Diversity and Migrant Entrepreneurship: The Case of the Netherlands”, A/Z ITU Journal of Faculty of Architecture, 4:1, 22-46.

BAYCAN-LEVENT, T., MASUREL, E., NİJKAMP, P., (2006) “Gender Differences in Ethnic  Entrepreneurship”, International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 6:3, 173-190.

BAYCAN-LEVENT, T., NİJKAMP, P., (2006) “Editorial: Urban Quality of Life: Analysis and Policy”, Studies in Regional Science, 36:2, 263-267.

BAYCAN-LEVENT, T., NİJKAMP, P., (2006) “Quality of Urban Life: A Taxonomic Perspective”, Studies in Regional Science, 36:2, 269-281.

BAYCAN-LEVENT, T., (2005) Urban Sprawl in Western Europe and the United States. Harry W. Richardson and Chang-Hee Christine Bae (eds). Aldershot, England: Ashgate 2004. Papers in Regional Science, 84: 2, 293-294.

BAYCAN-LEVENT, T., LEEUWEN, E.V., RODENBURG, C., NİJKAMP, P., (2004) “Urban Sustainability and Green Spaces”, Indian Journal of Regional Science, XXXVI:1, 1-6.

BAYCAN-LEVENT, T., MASUREL, E., NİJKAMP, P., (2003) “Diversity in Entrepreneurship: Ethnic and Female Roles in Urban Economic Life”, International Journal of Social Economics, 30:11-12, 1131-1161.

BAYCAN-LEVENT, T., NİJKAMP, P., (2002) “Planning Urban Green Space: A Comparison of European and Dutch Cities”, Australasian Journal of Regional Studies, 8:2, 129-142.

RODENBURG, C., BAYCAN-LEVENT, T., LEEUWEN, E.V., NİJKAMP, P., (2001) “Urban Economic Indicators for Green Development in Cities”, Greener Management International , 36, 105-119.

ATALIK, G., BAYCAN-LEVENT, T., (1998) "An Interpretation of the Impact of Regional Science in Terms of Philosophy of Science", Papers in Regional Science, 77:4, 329-346.

BÖLEN, F., ÖZSOY, A., ERKUT, G., TÜRKOĞLU, H.D., LEVENT, T.B., TEZER, A., (2000) "Kentleşme-Doğa Karşıtlığı: Ömerli Havzası Örneği", İstanbul, Temmuz 2000, Sayı: 4, s.95-100.

GEZİCİ, F., TÜRKOĞLU, H., TEZER, A., YİRMİBEŞOĞLU, F., BAYCAN LEVENT, T., ERTEKİN, Ö., KUNDAK, S., (1999) "Deprem Gerçeği ve "Planlama", Cumhuriyet Bilim Teknik, 20 Kasım 1999, Sayı: 661, s.21.

ERGUN, N., BAYCAN LEVENT, T., (1998) "Bir Yarışma: "Şehirler ve İnsanlar", Yapı, No: 202, s.73-87, Eylül 1998, Yapı Endüstri Merkezi.

ATALIK, G., BAYCAN LEVENT, T., (1994) “Bölge Bilimi ve Sürdürülebilir Kalkınma Kapsamındaki Görev ve Yetkileri İçin Plancıda Gereksenen Nitelikler”, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Belediyeler, Yıl:8, Sayı:23, s.18-24.

TEZER, A., ULUĞTEKİN, N., GÖKSEL, Ç., ERTEKİN, Ö., TERZİ, F., 2011, “Ömerli Havzası Ekolojik Değerleri ve Kuş Atlası”, Cenkler, İstanbul.

KUBAT, A.S., EYÜBOĞLU, E., ERTEKİN, Ö., SARI, F. (2008) “Earthquake as a Fact of Istanbul: Risk-based Strategy and an Action Plan for the Vulnerable Zeytinburnu Area”, Kidokoro, T. et.al (Eds), Vulnerable Cities: Realities, Innovations and Strategies, Springer, Japan, pp.275-298.

ERTEKİN, Ö., DÖKMECİ, V., ÜNLÜKARA, T., ÖZUŞ, E., (2008) “Spatial Distribution of Shopping Malls and Analysis of Their Trade Areas in Istanbul”, European Planning Studies, Volume 16, Number 1, January 2008, p. 143-155.

EYÜBOĞLU, E., KUBAT A.S., ERTEKİN, Ö., (2007) “A New Urban Planning Approach for the Regeneration of an Historical Area within Istanbul's Central Business District”, Journal of Urban Design, Volume 12, Issue 2, June 2007, pp. 295- 312.

SUHER, H., OCAKÇI, M., KARABAY AYATAÇ, H., ERTEKİN, Ö., (2004) “An Indicator of Sustainable Development: Urban Identity”, A/Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, Vol 1, No 2, pp. 26-42.

ERTEKİN, Ö., ERKUT, G. (2003) “Yerel Yönetimler İçin Karar Sürecinde Şehirsel Performans Değerlendirmesi”, İTÜ Dergisi/a, Cilt 2, Sayı 1, s.69-76.

BERKÖZ, L., YİRMİBEŞOĞLU, F., BARAN, I., ERTEKİN, Ö., Mahalle Ölçeğinde Yaşlı Sosyal Hizmet Merkezleri Modeli”, İTÜ BAP Destekli Araştırma Projesi, 2012-…

TEZER, A., ULUĞTEKİN, N., GÖKSEL, Ç., EYÜBOĞLU, E., ERTEKİN., Ö., “Ekosistem Servislerinin Kent Planlamaya Entegrasyonu”, TÜBİTAK-URBAN-NET, 108K615, 2011.

ÖZÇEVİK, Ö., ERTEKİN, Ö., EYÜBOĞLU, E., “İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yerleşkesi’nde Mevcut Otopark-Yaya Alanı-Bina Girişi İlişki Kurgusunun Engelsiz Tasarım Kriterleri Açısından Değerlendirilmesi”, Nisan 2011.

TEZER, A., YİĞİTER, R., EYÜBOĞLU, E., ERTEKİN., Ö, KERİMOĞLU, E., KORAMAZ, K., (2008) “URBAN-IST: A Policy Relevant Research for Establishing a Multi-Participatory International Network of Urban Biospheres in Istanbul”, UNESCO 2006-2007 Participation Program Project.

TEZER, A., YİĞİTER, R., EYÜBOĞLU, E., ERTEKİN., Ö, KERİMOĞLU, E., KORAMAZ, K., “Applicability of Urban Biosphere Approach in the Omerli Watershed, Istanbul”, The Common Project of Inter-disciplinary Research Center Initiative on Sustainable Governance and Management of Social-Ecological Systems, Stockholm Resilience Center, Stockholm University, Beijer Institute and Stockholm Environment Institute MISTRA Collaborative Project, 2006 -2011 .

ERKUT, G. (Di), TÜRK, Ş., ERTEKİN, Ö., BAYPINAR, M.B., ÖZGEN, C., (2006) “Spatial Impacts of Multimodal Corridor Development in Gateway Areas”, Italy – Greece – Turkey”, EU Initiative Program INTERREG IIIB, Archimed.

ZEREN GÜLERSOY, N. (Di.), EYÜBOĞLU, E., ERTEKİN, Ö., AYATAÇ, H., ÖNEM, B., ARSLANLI, K.Y., (2006) “Teknoparklar ve AR-GE Bölgeleri Araştırması”, ITU UYG-AR Merkezi Araştırma Projesi.

ERTEKİN, Ö. (Yür.), EYÜBOĞLU, E., KORAMAZ, K., GÜNAY, Z., (2004) “İstanbul Metropoliten Alanı Genelinde Kentsel Dönüşüme Yönelik Yeni Yerleşim Alanlarının Saptanması”, İTÜ, Döner Sermaye İşletmeleri, Mi-2004-69.

ERTEKİN, Ö., EYÜBOĞLU, E. (2004) “İstanbul’da Kaçak Yapılaşma Kronolojisi”, İBBB Yerleşmeler ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Plan-Art.

KUBAT, A.S., ERTEKİN, Ö., EYÜBOĞLU, E. (2003) “Space Syntax Modeli’nin Kentsel Dönüşüm Projelerinde Kullanılması İçin: Galata Kulesi Çevresi ve B.Hendek Caddesi’nin Yeniden Geliştirilmesi, Yeni Bir İşlev Yüklenerek Şehirsel Yaşama Kazandırılması – Pilot Çalışma”, İTÜ Çevre ve Şehircilik UYG-AR Merkezi.

İNCEOĞLU, M., URAZ, T.U., ERKUT, G., PAKER, N., ERTEKİN, Ö., (1998) “Toplu Konutlarda Konut Yakın Çevresindeki Standartlar”, Nitelik ve Sosyo-Kültürel İlişkilerin Saptanması, İTÜ Araştırma Fonu Projesi.

SUHER, H., OCAKÇI, M., ERTEKİN, Ö., KARABAY, H., (1997) “A Research of the City Identity in the Context of the Sustainable Development: A Case Study in the Istanbul Metropolitan Area”, (Habitat Konferansı’na yönelik araştırma).

ERTEKİN, Ö., “Kırşehir Ulaşım Ana Planı”, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri, 2012-… .

ERTEKİN, Ö., “Karayolları Ağı 108. Bölge Etüd Projesi”, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri, 2012.

ERTEKİN, Ö., EYÜBOĞLU, E., “Tarsus Tarihi Ticaret Merkezi Çevre Düzenleme ve Sağlıklaştırma Projesi Avan Projesi”, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri, 2012.

ZEREN GÜLERSOY, N., EYÜBOĞLU, E. ERTEKİN, Ö., ÖZÇEVİK, Ö., KORAMAZ, K., GÜNAY, Z., AKÇAKAYA, İ., AYRANCI, İ., “Municipality Development Plan of Prizren”, Municipality of Prizren, Kosova, 2012.

EYÜBOĞLU, E., ERTEKİN., Ö., “İTÜ Arıteknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı”, Rektörlük görevlendirmesiyle, 2010.

TEZER, A., YİĞİTER, R., EYÜBOĞLU, E., ERTEKİN, Ö., KORAMAZ, K., ÖNEM, B., “İstanbul Turizm Master Planı Teknik Şartnamesi’ne Esas Raporların Hazırlanması”, İTÜ Çevre ve Şehircilik UYG-AR Merkezi Projesi, 2006.

EYÜBOĞLU, E., ERTEKİN, Ö., “Çırpıcı Çayırı Bölge Parkı Projesi”, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü, 2006.

OCAKÇI, M., EYÜBOĞLU, E., ERTEKİN, E., YÜZER, M., ALKAY, E., “Balıkesir İli, Bandırma İlçesi 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı”, İTÜ Geliştirme Vakfı, 1999, İstanbul.

İçerik hazırlanmaktadır.
İçerik hazırlanmaktadır.
İçerik hazırlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ