YÜRÜTÜCÜ

Prof. Songül Karahasanoğlu

GRUBUN AMACI

Türkiye’de halk müziği alanında yapılan resmî çalışmaların 1926-1929 yılları arasında Darülelhan tarafından gerçekleştirilen derleme gezileri ile başladığı kabul edilir. Söz konusu derleme gezilerinden sonra, Ankara Devlet Konservatuvarı [1937-1953], Türkiye Radyo Kurumu (TR/TRT) [1961, 1967, 1971], Kültür ve Turizm Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Genel Müdürlüğü Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı (HAGEM) [Milli Folklor Araştırma Dairesi (MİFAD], çeşitli üniversiteler, halkevleri, dernekler, cemiyetler gibi resmî ya da yarı resmî kuruluşlar bünyesinde yapılan saha çalışmaları ile çeşitli araştırmacılar, akademisyenler ve ilgililerin şahsî gayretleri neticesinde Türkiye’deki halk müziği mirasının önemli bir bölümü kayıt altına alınabilmiştir. Büyük bir bölümü derleme-tespit çalışması niteliğinde olan bu araştırmalarda elde edilen halk müziği verilerinin bir kısmı, çeşitli araştırma yazıları ve notaları barındıran dokümanter yayınlar yoluyla literatüre kazandırılmışsa da, bunların tamamının akademik bir bakışla hazırlanan, toplumun kültür mekanizması içerisinde müziğin oluşum, gelişim ve değişim pratiklerini betimleyen bir nitelikte olduğunu söylemek mümkün değildir. Ayrıca, söz konusu çalışmaların şimdiye kadar yayına dönüştürülmemiş bir bölümü hakkında değerlendirme yapmak da mümkün olamamaktadır. Sözgelimi, Ankara Devlet Konservatuvarı adına 1937-1953 yılları arasında Türkiye’nin hemen her vilayetinde gerçekleştirilen derleme-tespit çalışmalarının derleme fişleri üzerinden hazırlanan bir katalogu ile şahsî gayretler neticesine elde edilen bir kısım ses kayıtlarıyla hazırlanmış yayınları mevcut olsa da, bu derlemelerde elde edilen ses kayıtlarının tamamıyla ilgili akademik ve bilimsel ölçütlere göre hazırlanmış yayınlardan söz etmek mümkün değildir. Bu bağlamda, 20. yüzyıldaki saha çalışmalarında elde edilen verileri içeren ses kayıtları ve derleme fişlerinin yanı sıra, halk müziği teorisi, terminolojisi, repertuvar elemanları, tür, biçim, çeşit ve çeşitlemeleri, çalgıları, icracıları gibi konulara kaynak teşkil edebilecek edvâr, tezkire, cönk, sığır dili, divân, seyahatnâme gibi yazılı materyaller ve matbû notalar üzerinden tarihi bir bakış açısı ile gerçekleştirilecek çalışmalara ihtiyaç vardır. Ayrıca, sosyal bir varlık olarak insanın yaşam pratiklerinin ve müziğinin kültür mekanizması içerisinde geçirdiği gelişim, değişim ve dönüşüm göz önüne alındığında, bugünün halk müziği, 21. yüzyıl alan araştırma yöntemleri uygulanarak, çokyönlü ve sistematik bir perspektifle yapılan yeni alan çalışmaları yoluyla literatüre kazandırılmalıdır. Bu bağlamda grubun amacı, Türkiye’nin farklı üniversite ve araştırma kurumlarında faaliyet gösteren akademisyenleri ve halk müziği araştırmacılarını bir araya getirerek, oluşturulacak alt gruplar maharetiyle Türkiye’nin farklı yörelerinde ve arşivlerinde müzikoloji ve etnomüzikoloji disiplinleri içerisindeki güncel araştırma yöntemleri uyarınca çalışmalar yapmak; arşiv çalışmaları ve alan araştırmaları yoluyla elden edilen verilerin akademik ölçütlere uygun olarak yayınlanmasını teşvik ederek bilimsel alana katkı sağlamak; derlemelerde elde edilen verilerden görsel/işitsel ve basılı yayınlar üreterek bir halk müziği arşivi meydana getirmek; saha çalışmasına dayalı veriler üzerinden halk müziği çalışma yöntemlerini gözden geçirerek yeni çalışma alanları ve prensipleri önermek; halk müziği teorisi konusunda yeni yaklaşımlar geliştirmek; kültürel alana dair farkındalığı artırarak sanatın yaratıcı sürecine kaynak oluşturmak ve oluşturulan kaynaklar üzerinden uygulama toplulukları kurmaktır.

ARAŞTIRMACILAR

Prof. Adnan Koç (İTÜ TMDK)
Doç. Cihangir Terzi (İTÜ TMDK)
San. Öğr. Gör. Süleyman Şenel (İTÜ TMDK)
Arş. Gör. Eray Cömert (İTÜ TMDK)
Arş. Gör. Erdem Şimşek (İTÜ MIAM)
Arş. Gör. Serkan Şener (İTÜ TMDK)
Arş. Gör. Seval Eroğlu (İTÜ TMDK)

Davetli Üyeler:
Doç. Dr. Abdullah Akat (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. Cenk Güray (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Doç. Dr. Sevilay Çınar (Gazi Üniversitesi)
Dr. Elif Damla Yavuz (Mimar Sinan Üniversitesi)
Dr. Gani Pekşen (Ege Üniversitesi)
Dr. Okan Murat Öztürk (Başkent Üniversitesi)
Arş. Gör. Mahir Mak (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Celal Volkan Kaya (Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi)

Grubun Üç Yıllık Hedefleri
  • Grup üyeleri ve davetli üyelerin katılımıyla halk müziği çalışma yöntemlerinin geçmişi, bugünü ve yarını üzerine bir çalıştay düzenlemek
  • Grup içerisinde oluşturulacak alt gruplar yoluyla Türkiye’nin farklı bölgelerinde alan araştırmaları ve arşiv çalışmaları yapmak
  • Halk müziği teorisi konusunda yeni yaklaşımlar geliştirmek
  • Saha çalışmaları yoluyla elde edilen verilerin yayına dönüştürülmesini teşvik etmek
  • Saha çalışmaları yoluyla elde edilen ses kayıtları ve video, fotoğraf gibi görsel materyalleri bir araya getirerek bir arşiv oluşturmak

Başlıca Çalışma Alanları
  1. Halk müziği teorisi
  2. Halk müziğinde türler ve repertuvar elemanları
  3. Halk müziğinde yöresel üsluplar ve icra teknikleri
  4. Halk çalgıları
  5. Halk müziği kaynakları
Grup Üyelerinin Araştırma Konularıyla İlgili Yaptıkları Yayınlar

Cömert, Eray. (2009). “Anadolu Müzik Geleneğinde Meytar Adının Kullanımı”, Halk Müziğinde Çalgılar Uluslararası Sempozyumu Bildirileri (14-16 Aralık 2007), Motif Vakfı Yayınları No: 8, İstanbul, s. 157-165. ISBN: 978-975-9049-05-8

Cömert, Eray. (2012). “Tulum”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Cilt 41, İstanbul, s. 368-369.

Cömert, Eray. (2013). “Çokkültürlülük ve Kültürlerarası Etkileşim Ekseninde Çanakkale Türküsü ve Varyantları Üzerine Bir Bakış”, Kültürümüzde Türkü Uluslararası Sempozyumu, Sivas (22-25 Ekim 2011), C. 3, s. 33-84.ISBN: 978-605-149-490-6

Karahasanoğlu, Songül. (2009). Karahasanoğlu S., “A Comparative view of the Mey, Balaban and Duduk as Organological Phenomena” 38. ICANAS, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara, s. 437-447

Karahasanoğlu, Songül. (2011). “Innovative Neglect: Contextual Divergence and the Development of Mey in Turkey” The Galpin Society Journal  LXIV, 201-208, (Skoog G. ile birlikte)

Karahasanoğlu, Songül. (2011). “Kadın Aşıklar “Geleneğin” Arka Planı”, Kadın Aşıklar Şöleni.

Karahasanoğlu, Songül. (2012). “Anatolian folk songs for soldiers who died in Yemen” Cuadernos de Etnomusicología, no2  248-266.

Karahasanoğlu, Songül. (2012). “Meşk: The Traditional Teaching System of Turkish Music” Journal of Teaching and Education, ISSN: 2165-6266 :1(7):165–170.

Karahasanoğlu, Songül. (2013). “(B)ağsal Düşünce Çerçevesinde Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Müzikal Farklılıkların İzahı” Porte Akademik, Müzikolojide Güncel Yaklaşımlar Özel Sayısı, sayı:8,10-22, İstanbul (Abdullah Akad ile birlikte)

Karahasanoğlu, Songül. (2013). “New Paradigms of Turkish Folk Music” Traditional music of the kazakhs and people of the Central Asia: the modern condition, studying, perspectives of development, Almati, Kazakistan, ISBN: 978-601-265-126-3 : 163-170.

Mak, Mahir. (2011). “THM’de Usûl-Ölçü İlişkisi ve Transkripsiyonundaki Aksaklıklar”, Uluslararası Malatya Türk Halk Müziği Sempozyumu, 11-13 Kasım 2011, Malatya, Türkiye.

Şenel, Süleyman. (2009). “Bu Toprağın Sesi (Halk Musikimiz)” [Yazarı: Adnan Ataman, Yayına Hazır. Süleyman Şenel), İstanbul, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, 576 pp.

Şenel, Süleyman. (2009). “Dümbüllü İsmail Efendi ve Geleneksel Türk Tiyatrosu Sempozyumu Bildirileri” [Yayına Hazırlayan: Süleyman Şenel; İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Yayını, 232 pp.].

Şenel, Süleyman. (2009). “İhsan Ozanoğlu’ndan Yapılan Kastamonu ve Çevresi Müzik Derlemeleri”, İhsan Ozanoğlu Sempozyumu Bildirileri (14 Şubat 2009], Ankara, 2009, TC. Kastamonu Valiliği, s. 97-134.

Şenel, Süleyman. (2009). “Kastamonu’da Âşık Fasılları (Türler/Çeşitler/Çeşitlemeler)”, 2 Cilt [I. Cilt: İnceleme (408 pp.); II. Cilt: Notalar (350 pp., Bibl.+Notalar+Dizin], İstanbul, 2009, Kastamonu Valiliği, 2. Baskı.

Şenel, Süleyman. (2009). “Safranbolu Türküleri ve Oyun Havaları” (Yayına Hazırlayan: Süleyman Şenel), İstanbul, Safranbolu Kaymakamlığı, 176 pp.

Şenel, Süleyman. (2009). “Safranbolu’dan Uluyayla’ya (Yaşayan Orman)” [Yazarı: Sadi Yaver Ataman, Haz.: Süleyman Şenel, İstanbul, Safranbolu Kaymakamlığı, 271 pp.].

Şenel, Süleyman. (2009). “Sanatçı Dostlarının Dilinden Dümbüllü İsmail Efendi” (Panel Konuşmaları) [Hazırlayan: Süleyman Şenel, İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Yayını, 88 pp].

Şenel, Süleyman. (2009). “Yücel Paşmakçı İle Türküler Üzerine”, İstanbul, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Yayını: 2, 323 pp.

Şenel, Süleyman. (2010). “Anonim Halk Müziği Eserlerinin Yayıncılıkta Telif Hakları Sorunları Üzerine Düşünceler”, TRT Yayıncılıkta Türk Müziği Sempozyumu (11-12 Mart 2010) / [Bildiriler Kitabı], İstanbul, s.111-115.

Şenel, Süleyman. (2010). “İstanbul Çevresi Alan Araştırmaları”, İstanbul, 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, 2 Cilt [1. C. (438 s.)+2. Cilt (489 pp.)./+CD. [2011, 2. Baskı]

Şenel, Süleyman. (2010). “Karayılan” Hakkında Düşünceler”, Karayılan (Mahir Dağlı)’ı Anma ve 1. Davul Şenliği [Paneli/3 Ekim 2010, Kastamonu], Kastamonu, s.35-45.

Şenel, Süleyman. (2012). “İlla ki Cemile Cevher Söylesin”, İstanbul, Kayhan Matbaacılık, 416 pp.

Şenel, Süleyman. (2012). “Türkü”, TDV İslam Ansiklopedisi (İSAM), İstanbul, C. 41, pp.612-616.

Şenel, Süleyman. (2013). “Kumanova’dan Zeytinburnu’na Bir Rumeli delikanlısı: Arif Şentürk (Sözlü Tarih Çalışması)”, İstanbul, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları: 28, 320 pp. (+CD).

Şenel, Süleyman. (2013). “Türkünün Tanıkları ve Türkü Algısında Değişimler”, Kültürümüzde Türkü Sempozyum Bildirileri (22-25 Ekim 2011), Sivas, Sivas Valiliği İlk Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 1000 Temel Eser, pp. 65-92.

Şener, Serkan. (2014). “Dilsiz Kaval Metodu (Review)”, Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi, Sayı: 9.

Yavuz, Elif Damla (Çev.) (2013). Hindemith Raporları 1935/1936/1937, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Yayınları, Ankara.

Yavuz, Elif Damla, (2011). ‘Türkiye’de Kültür Olgusu’, Kültür Sosyolojisi, Ali Ergur ve Emre Gökalp (Ed.), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir.

Yavuz, Elif Damla, (2013). ‘Einführung’, Vorschläge Für Den Aufbau Des Türkischen Musiklebens, Staccato Verlag, Düsseldorf.

Yavuz, Elif Damla, (2013). ‘Paul Hindemith ve Türkiye’de Müzik Yaşamının Tesisi’, Hindemith Raporları 1935/1936/1937, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Yayınları, Ankara.

Yavuz, Elif Damla. (2014). ‘Göç Literatürünün Kavramsal Araçları ve Almanya’daki Türkiye Kökenliler Üzerine Çalışmalar’, Müzik-Bilim Dergisi, Sayı: 4 (Bahar), MSGSÜ Yayınları.


Grup Üyelerinin Araştırma Konularıyla İlgili Yaptırdığı Lisansüstü Tezler

Akat, Abdullah. (2006). “Doğu Karadeniz Bölgesindeki Çepniler ve Çepni Müziği”, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Danışmanı: Prof. Songül Karahasanoğlu

Akat, Abdullah. (2010). “(B)ağsal Düşünce Çerçevesinde Doğu Karadeniz Bölgesi Müziklerinin Değişim Süreci”, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Danışmanı: Prof. Songül Karahasanoğlu

Aral, Ayşegül. (1999). “THM’de Kadın Ağzı Türkülerin Müzikal ve Edebi Özelliklerinin İncelenmesi”, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Danışmanı: Doç. Cihangir Terzi

Aral, Ayşegül. (2011). “Türk Halk Müziği’ndeki Bozlakların Ses Tekniği Açısından İncelenmesi”, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Danışmanı: Prof. Songül Karahasanoğlu, Yrd. Doç. Dr. Tülin Malkoç

Bağı Resul. (2007). “Hatay İli Şenköy ve Harbiye Beldeleri Müzik Kültürü”, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Danışmanı: Prof. Songül Karahasanoğlu

Cihanoğlu, Yıldıray. (2010). “Trabzon Halk Müziğinde Ritmik Yapıların İncelenmesi”, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Danışmanı: Doç. Cihangir Terzi

Cömert, Eray. (2010). “Kültürlerarası Etkileşim Sürecinde Tarihî Kimliği ile Çanakkale Türküsü ve Varyantları Üzerine Analitik Bir Bakış”, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2011, Danışmanı: San. Öğr. Gör. Süleyman Şenel

Çelik, Engin. (2009). “İstanbul Çayırbaşı Bölgesinde Yaşayan Romanların Üzerine Etnomüzikolojik Bir Alan Çalışması”, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Danışmanı: San. Öğr. Gör. Süleyman Şenel

Çınar, Sevilay. (2008). “Yirminci Yüzyılın İkinci Yarısında Türkiye’de Kadın Âşıklar”, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Danışmanı: Prof. Songül Karahasanoğlu, San. Öğr. Gör. Süleyman Şenel

Çıplak, Süleyman Cabir. (2011). “Music and Identity in Atma Tribe”, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Danışmanı: Prof. Songül Karahasanoğlu

Çolakoğlu, Gözde. (2008). “Anadolu’dan Balkanlara Armudi Biçimindeki Kemençeler : Tarih, Teknik ve Geleneksel İcrasına İlişkin Karşılaştırmalı Bir Analiz”, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Danışmanı: Prof. Songül Karahasanoğlu

Demir, Sevgi. (2009). “İstanbul Cem Evlerinde Cem Erkanı, Ritüeller ve Müzikal Formasyonlar Üzerine Analitik Bir Karşılaştırma”, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Danışmanı: San. Öğr. Gör. Süleyman Şenel

Doğan, Timur. (2004). “Anadolu’da Yaşayan Süryaniler’in Dini Müziklerine Genel Bir Bakış”, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Danışmanı: Doç. Cihangir Terzi

Eroğlu, Sinan Cem. (2011). “Kopuzdan Altıtelli Kopuza Uzanan Süreçte Fiziksel ve         İcra Teknikleri Bakımından Meydana Gelen Değişim ve Gelişmeler”, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Danışmanı: Doç. Cihangir Terzi

Eskimez, Erdoğan. (2010). “Azerbaycan Aşıklarından Âşık Elesker”, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Danışmanı: Prof. Adnan Koç

Gicili, Suna. (1999). “Türk Halk Oyunlarında Kullanılan Araç ve Aksesuarların Anlam ve İşlevleri Üzerine İncelemeler”, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Danışmanı: Doç. Cihangir Terzi

Günel, Hakan. (2010). “Akçaabat’lı Mahalli Sanatçılar”, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Danışmanı: Doç. Cihangir Terzi

İkiz, Fuat. (2010). “İstanbul’da Yaygın Eğitimde Görülen Bağlama Öğretim Problemleri”, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Danışmanı: Prof. Adnan Koç

Karacan, Ayla. (2006). “Bağlama Tavırlarının Öğretiminde İcrayı Kolaylaştırıcı Unsurlar”, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Danışmanı: Prof. Songül Karahasanoğlu

Karacan, Naile. (2007). “Bağlama Mızrap Tekniğinin Öğretiminde İcrayı Kolaylaştırıcı Unsurlar”, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Danışmanı: Prof. Songül Karahasanoğlu

Kaymakcıoğlu, Nimet Bülbül. (2010). “Ahmet Gazi Ayhan’ın Hayatı ve Sanat Hayatı”, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Danışmanı: San. Öğr. Gör. Süleyman Şenel

Köse, Ali Salih. (2010). “Akşam (1929 – 1940)” Gazetesinde Yer Alan Müzik Yazıları Açıklamalı Bibliyografyası”, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Danışmanı: San. Öğr. Gör. Süleyman Şenel

Kumru, Hakan. (2012). “Edirne Çevresi Halk Ezgilerinin Makam, Ritim ve Tip İncelemesi”, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Danışmanı: San. Öğr. Gör. Süleyman Şenel

Mak, Mahir. (2011). “Akşam (1941 – 1950) Gazetesinde Yer Alan Müzik Yazıları Açıklamalı Bibliyografyası ve Dönemsel Değerlendirmesi”, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Danışmanı: San. Öğr. Gör. Süleyman Şenel

Özan, Nazife. (2001). “Cumhuriyet Gazetesinde Yayımlanmış Müzik Yazıları Açıklamalı Bibliyografyası 1924-1980”, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Danışmanı: San. Öğr. Gör. Süleyman Şenel

Özdemir, Münevver. (2001). “Şanlıurfa Müzik Hayatında İki Usta Sanatçı: Mukim Tahir ve Bakır Yurtsever”, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Danışmanı: San. Öğr. Gör. Süleyman Şenel

Saatçi, Yonca. (2009). “Hemşin Horonlarında Atma Türküler”, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Danışmanı: Prof. Adnan Koç

Şener, Serkan. (2009). “Türk Halk Müziğindeki Vokal-Enstrümantal Eserlerin Enstrümantal Yapıları Üzerine Analitik Bir Çalışma”, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Danışmanı: San. Öğr. Gör. Süleyman Şenel

Tuncel, Ufuk. (1999). “Köçeklik Geleneği”, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Danışmanı: San. Öğr. Gör. Süleyman Şenel

Turunç, Ahmet Serhat. (1999). “Azerbaycan Halk Müziği Türlerinden Deramed, Renk ve Diringi (Diringe) Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma”, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Danışmanı: San. Öğr. Gör. Süleyman Şenel

Turunç, Ahmet Serhat. (2011). “Türkiye’de Tar Eğitiminde Görülen Problemler ve Çözüm Yolları”, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanatta Yeterlik Tezi, Danışmanı: Prof. Adnan Koç

Uyan, Fatih. (2001). “Niğde ve Çevresindeki Halkoyunları ve Oyun Müziklerinin Tesbiti”, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Danışmanı: Doç. Cihangir Terzi

Yavuz, Elif Damla. (2014). “Community within an Individual in a Transcultural Work: Ali Baba und 40 Räuber”, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Danışmanı: Prof. Songül Karahasanoğlu, Prof. Dr. Ralf Martin Jäger

Yılmaz, Bülent. (2010). “Ardahan Türkmenleri Müzik Geleneği”, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Danışmanı: San. Öğr. Gör. Süleyman Şenel
Yayınlar, Patentler vb.
İçerik hazırlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ